Adgang til senteret

For å få adgang til å utføre arbeid ved NTNU Senter for fiskeri og havbruk, skal ansatte og studenter sette seg inn gjeldende HMS-retningslinjer ved enheten, og de må skrive under på et skjema hvor de bekrefter å ha mottatt informasjon om HMS lokalt ved NTNU-Sealab. Skjema for egenerklæring

Signert skjema skal leveres til verneombud ved senteret.