Om prosjektet

EPISCOPE

Hvordan kommer den europeiske byggmassen til å se ut de neste tre tiårene, med vekt på drivhusgassutslipp? EPISCOPE-prosjektet bidrar med verktøy og analyser, og herunder leder NTNU arbeidet om den norske byggmassen i samarbeid med SINTEF Byggforsk.

EPISCOPE står for Energy Performance Indicator Tracking Schemes for the Continuous Optimisation of Refurbishment Processes in European Housing Stocks, og ligger under EU-programmet Intelligent Energy Europe. > Prosjektinformasjon til nedlasting (eng) (pdf).

Målsetning

Den strategiske målsetningen med EPISCOPE-prosjektet er å gjøre prosessen med energirehabilitering i den europeiske boligmassen mer transparent og effektiv, med sikte på å bidra til å oppnå målene for reduksjon av drivhusgassutslipp og at tiltak kan settes i verk i tide. Kunnskap om boligmassens sammensetning, energibruk og utviklingsforløp benyttes til å utvikle et sett av bygningstypologier for hvert land, basert på bruk av et klassifiseringsprinsipp for eksempelbygninger innen definerte type- og aldersklasser av boligmassen. Denne typologien benyttes så til scenarioanalyser for å studere trender og utviklingsforløp mot 2040 med hensyn til energiytelse, utslipp og kostnader. Resultatene fra disse analysene kan så utnyttes videre til vurdering av virkemidler for å bidra til en ønsket utvikling i boligmassens fremtidige energiytelse.

Typologi og analyser skal hjelpe beslutningstakerne (klikk her for større versjon). Kilde: episcope.eu

Metodikk: type- og aldersklasse

Prosjektet er basert på metodikken for bygningstypologier og energibalanseberegninger som ble utviklet i IEE-prosjektet TABULA. EPISCOPE er dermed en forlengelse av TABULA-prosjektet, der flere nye land nå er tatt med, deriblant Norge. I tillegg videreutvikles metodikken fra TABULA slik at løsninger for nær nullenergibygg ("Nearly-Zero Energy Buildings", NZEB) nå er med i typologien. Typologien innebærer at den aktuelle boligmassen deles inn i type- og aldersklasse segmenter (eksempelvis eneboliger fra 1970-tallet, eller blokkleiligheter fra 1980-tallet), der hvert segment kan karakteriseres gjennom en teknisk beskrivelse av hvilke løsninger som er benyttet i bygningens konstruksjon og energisystem, under ulike varianter for rehabilitering av eldre bygg og ulike varianter for energistandard i nye bygg, som grunnlag for å beregne energibalansen for faktiske eksempelbygg eller syntetiske gjennomsnittsbygg for hvert segment.

Pilotstudier: Antatt utvikling frem mot 2040

Med bakgrunn i et ferdig definert sett av typologier for boligmassen utfører så EPISCOPE-prosjektet pilotstudier i hvert land for hvordan boligmassens energibruk antas å utvikle seg frem mot 2040, som funksjon av de årlige ratene for hvordan de ulike varianter av rehabilitering av eldre bygg og varianter av energistandard for nye bygg forutsettes innfaset i boligmassen. Dette innebærer scenarioanalyser, der man vil kunne estimere den årlige utviklingen i boligmassens sammensetning og tilstand, samt indikatorer for energiytelse, energisparing og drivhusgassutslipp.

EPISCOPE ved NTNU

Det europeiske EPISCOPE-prosjektet løper fra april 2013 til april 2016, og ledes av Institut Wohnen und Umwelt (IWU) i Tyskland, under IEE-programmet. Norsk kontaktpunkt og partner i prosjektet er NTNU Institutt for energi- og prosessteknikk, med SINTEF Byggforsk som underleverandør.