Bakgrunn for Samarbeidsforum Marin

Bakgrunn for Samarbeidsforum Marin

Hvorfor er det nødvendig med et samarbeidsforum?

Vi ønsker best mulig kandidater til studiene i marin teknikk. Interessen blant ungdom for å studere marin teknikk har gått i bølgedaler, se figuren nederst. Næringslivet har for tiden stort behov for kompetansen til våre uteksaminerte studenter og vi skulle gjerne utdannet enda flere.

 • Antall primærsøkere falt fra nesten 300 i 1996 til under 100 i 2001. Etter målrettet arbeid med rekruttering, tok antallet seg deretter opp til 222 i 2008. Nå er det igjen litt varierende søkertall fra år til år, derfor trengs innsats for å holde søkertallene oppe.
 • Frafallet under studiet er fremdeles for stort, særlig mellom første og andre årskull. Marin teknikk er et krevende studium og en del studenter går over til "lettere" studier. For å gjøre noe med frafallet reduserte man bevisst antall opptatte studenter i noen år, slik at en rimelig opptaksgrense kunne opprettholdes.
 • Resultatet av utviklingen av søkertall og opptakstall, samt frafall, ble et dramatisk fall i antall uteksaminerte kandidater. I slutten av 1990-årene lå dette tallet på ca. 100, mens det i 2007 bare gikk ut ca. 75 mariningeniører fra NTNU. I 2011 ble det uteksaminert 103 sivilingeniører i marin teknikk fra NTNU. I 2024 har vi fremdeles varierende kullstørrelser samtidig som etterspørselen etter våre kandidater i næringslivet er stor.

Noen årsaker til utviklingen

 • Utdanningssøkende ungdom har feilaktige oppfatninger av framtidige behov for sivilingeniører med marinteknisk bakgrunn.
 • Redusert interesse for tekniske studier generelt og redusert antall som tar matematikk og fysikk i videregående skoler.
 • Økt konkurranse fra andre, ikke-tekniske studietilbud.
 • Dårligere studieprogresjon på grunn av redusert faglig grunnlag og dårligere studievaner fra videregående skoler.

Næringen og NTNU reagerte på denne bekymringsfulle utviklingen, som ville gi negative konsekvenser både for rekruttering av den vitenskapelige stab, for studenter som vil satse på en marinteknisk utdanning og for et næringsliv som trenger kandidater med en slik bakgrunn.

I fellesskap ble Samarbeidsforum marin etablert som er forum for å jobbe med å øke rekrutteringen og holde på studentene våre.

Uteks IMT

Målsetninger

Målsetninger


Samarbeidsforum Marin skal bidra til å:

 • Videreutvikle kvalitet og næringsrelevans i Studieprogram marin teknikk ved NTNU.
 • Øke rekrutteringen av dyktige og motiverte studenter.
 • Styrke rekrutteringen av jenter til studiet.
 • Stimulere til god studieprogresjon og gode studieresultater.
 • Profilere studieprogram Marin teknikk på en positiv måte både når det gjelder faglig innhold og senere karieremuligheter i næringslivet.
 • Profilere forumets medlemsbedrifter på en positiv måte.
 • Øke kontakt - og informasjonsutvekslingen mellom fagmiljøer ved Institutt for marin teknikk, marinstudenter og forumets medlemsbedrifter.
 • Sette i gang tiltak rettet mot skoleverket (ungdoms- og videregående skoler) for å øke elevenes interesse for teknologistudier og nødvendig fagvalg i denne forbindelse.