Toppbilde, forskning

Illustrasjonsfoto. Dame står ved perrong

Norwegian Centre for Energy Transition Strategies

Vi forsker på:

  • rollen til energisystemet i omstillingen til nullutslippssamfunnet.

  • utvikling av miljøvennlig energi fra et samfunnsvitenskapelig perspektiv, og i samspill mellom teknologi og samfunn.  

Forskningen i NTRANS skal bygge et kunnskapsgrunnlag for veien mot og konsekvensene av energi- og klimaomstilling i Norge. 

NTRANS skal jobbe med å forstå hvordan omstillingen kan gjøres rettferdig og demokratisk, samtidig som den gir næringslivet muligheter for innovasjon og verdiskaping.

Hovedmålet med NTRANS er å utvikle teori, metoder, kompetanse og kunnskap for å støtte beslutningsprosesser innenfor energi- og klimaområdet.

I Paris-avtalen fra 2015 forpliktet verdens ledere seg til reduksjon i utslipp av drivhusgasser. Målene om rask og dyp avkarbonisering vil påvirke alle sektorer i samfunnet. En nøkkelutfordring er integrasjon av store mengder fornybar energi ved hjelp av fleksibilitet samt å avkarbonisere andre sektorer i økonomien.

Ny praksis, økt engasjement i befolkningen og endringer i atferd er alle sentrale for å stimulere etterspørsel etter lavkarbon-løsninger, for å skape politisk legitimitet og for å mobilisere ressursene som trengs for omstillingen.

Vi spør:

  1. Hvordan kan omfanget av endringene utvides til å inkludere borgere og deres interaksjon med teknologi og systemer?
  2. Hvordan kan omstillingen gjøres dypere og påvirke produksjon, distribusjon og forbruk av varer samt samspillet mellom sektorer?
  3. Hvordan kan omstillingen gjøres raskere for å oppnå utslippsreduksjoner og bedre samspillet i grenseflaten mellom energi, klima og bærekraft?

Nasjonalt forskningssenter

Nasjonalt forskningssenter

NTRANS forsker på utvikling av miljøvennlig energi fra et samfunnsvitenskapelig perspektiv, og i samspill mellom teknologi og samfunn.

Hvilken rolle har energisystemet i samfunnets omstilling til nullutslipp? Vi skal finne svar.

Mer om forskningen


Hvorfor er samfunnsvitenskapelig forskning sentralt for energi- og klimaomstilling?

Hvorfor er samfunnsvitenskapelig forskning sentralt for energi- og klimaomstilling?

Foto. Mennesker i erkebispegården.
– Samfunnet trenger nye perspektiv for å få til energiomstillingen vi står ovenfor. Her skal NTRANS vise vei med handlingsrettet forskning

Vi må forstå holdninger i samfunnet for å få til omstilling.
– Folk flest vil bidra til omstilling, de er kreative og de kan gi viktige bidrag for at vi skal lykkes. En viktig utfordring er derfor å skape deltakelse heller enn sinne og apati. Vi i NTRANS skal jobbe for å forstå hva som må til for å få til det.

Om forskning

Forskning
FORSKNING OG FAKTA
FME NTRANS er et nasjonalt forskningssenter for miljøvennlig energi. Målet er å skape ny kunnskap og sikre innovasjon.

Masteroppgavesamarbeid - teaser

Masteroppgave samarbeid
Masteroppgavesamarbeid
Vil du ha kontakt med masterstudenter som kan skrive oppgave for bedriften din?

Sosiale medier

Forskningspartnere

Forskningspartnere