– Samfunnet trenger nye perspektiv for å få til energiomstillingen vi står ovenfor. Her skal NTRANS vise vei med handlingsrettet forskning, sa Anne Kristine Børresen, dekan ved Det humanistiske fakultet på NTNU da hun åpnet det nye forskningssenteret NTRANS, Norwegian Centre for Energy Transition Strategies i Erkebispegården torsdag 24. oktober.

Senteret nådde gjennom det trange nåløyet for å bli en del av Norges forskningsråds satsning på miljøvennlig energi, FME i mai, og skal forske på rollen til energisystemet i omstillingen til nullutslippssamfunnet.

– Samspillet mellom samfunnet og teknologi vil spille en hovedrolle i energimarkedet fremover. I NTRANS skal vi studere dette samspillet gjennom en tverrfaglig struktur som involverer aktører fra forskning, næringsliv og forvaltning. Målet er å kunne svare på spørsmål og utfordringer som dukker opp på veien mot å nå klimamålsetningene for 2030. Det skal vi gjøre  litt raskere og med litt færre detaljer enn det vi forskere pleier å bruke, sa direktør for senteret, professor Asgeir Tomasgard i sin åpningstale.

Fem mennesker sitter i et panel

24. oktober ble FME NTRANS åpnet i Erkebispegården. Foto: Lars Bang

Omstillingen går fort og vil nå flere felt

– Intensiteten i energi- og klimatiltak er skrudd kraftig opp, dermed oppstår det kontroverser som sammenfaller med andre konfliktlinjer i samfunnet som de vi har opplevd rundt vindkraft, bompenger og kollektivtrafikk. Denne typen konflikter vil vi antakelig se mer av i årene fremover ettersom omstillingen antakelig vil måtte gå enda hurtigere, og vil nå stadig flere felt, sier nestleder ved senteret, Tomas Moe Skjølsvold.

Han mener at det er viktig å ta diskusjonene som kommer tidlig, og alvorlig, og å forstå interessene som er i sving. Når omstillingen skal gå hurtig er det viktig at den ikke gjør dette på bekostning av reell medbestemmelse og debatt om hva slags samfunn vi ønsker oss i fremtiden. Det er også et behov for å forstå hvordan forvaltning, bedrifter og forskere bedre kan engasjere befolkningen i arbeidet.

– Folk flest vil bidra til omstilling, de er kreative og de kan gi viktige bidrag for at vi skal lykkes. En viktig utfordring er derfor å skape deltakelse heller enn sinne og apati. Vi i NTRANS skal jobbe for å forstå hva som må til for å få til det, sier Moe Skjølsvold.

– Vi må forstå holdninger i samfunnet for å få til omstilling

Statssekretær Liv Lønnum i Olje- og energidepartementet var også tilstede under åpningen.

– Omstillingen av energisystemet vårt er en stor oppgave og vil by på mange utfordringer. Her er de samfunnsmessige utfordringene større enn de teknologiske. For omstillingen vi står ovenfor skjer ikke i et vakum, vi må forstå holdninger og verdier i samfunnet for å få den til. NTRANS skal hjelpe oss til å få en effektiv omstilling i et samfunnsvitenskapelig perspektiv, sa hun i sin tale.

– Landslaget vårt!

Dame på talerstol

Tone Ibenholt fra Norges forskningsråd under åpningen av NTRANS 24. oktober Foto: Lars Bang

Tone Ibenholt i Norges forskningsrådet trakk frem at FMEene er en av de viktigste satsingene de har og noe forskngsrådet er svært stolt av.

– FMEene er landslaget vårt, sa hun i sin tale.

Hun trekker frem at sentrene har gjort samfunnsvitenskapelig forskning mer synlig, styrket involvering av brukerpartnere i forskning og generelt ført til en markant økning i samarbeid mellom ulike miljøer.

– Forventingene våre til NTRANS er å fortsette dette arbeidet, med enda mer konkrete og anvendbare resultater. FME NTRANS skal være synlig i miljø- og klimapolitikken, sa hun.