Kulturhistoriske samlinger

Kulturhistoriske samlinger

De kulturhistoriske samlingene omfatter materiale fra fagområdene arkeologi, numismatikk, kunsthistorie, etnografi og nyere kulturhistorie. 

Samlingenes eldste deler inneholder objekter fra Johan Ernst Gunnerus’ samlinger fra 1700-tallet, og har siden den gang akkumulert et mangfoldig og unikt kulturhistorisk materiale. Nå har samlingene hovedsakelig tilvekst innen arkeologi og numismatikk, jfr. museets forvaltning av statens eiendomsrett til løse kulturminner. Samtidig ivaretar vi øvrige samlinger som del av vår historiske arv som vitenskapelig institusjon.

Arkeologisk samling – ca. 1,6 millioner objekter

Arkeologisk samling – ca. 1,6 millioner objekter

Foto: NTNU Vitenskapsmuseet

Den arkeologiske samlingen omfatter jordfunn av menneskeskapte objekter fra steinalder til nyere tid, herunder også marine funn fra sjø og hav. Samlingen har en høy årlig tilvekst og forskningsaktivitet, og er primærsamlingen i museets kulturhistoriske samlinger. Samlingen er bygget opp ved systematisk innsamling av arkeologisk materiale fra Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland siden midten av 1800-tallet. Samlingen inneholder unikt kildemateriale som belyser blant annet den tidligste bosetningen av Norge i eldre steinalder, jordbrukssamfunnets utvikling fra yngre steinalder til middelalder, bergkunst, utvikling av religion og døderitualer i forhistorisk tid og middelalder, samisk kultur og levesett, samt den urbane utviklingen av Nidaros i middelalderen. Samlingen har i dag tilvekst fra både arkeologiske undersøkelser og private finnere.  

I 2018 startet NTNU Vitenskapsmuseet et revisjonsprosjekt, NIDARK, som hadde som mål å revitalisere den byarkeologiske samlingen og å gjøre den digitalt tilgjengelig. 

Kurator steinalder og bronsealder: Førsteamanuensis Birgitte Skar 

Kurator jernalder, vikingtid og middelalder: Førsteamanuensis Birgit Maixner

Kurator human- og animalosteologisk materiale: Førsteamanuensis Birgitte Skar 


Numismatisk samling – 46 500 objekter

Numismatisk samling – 46 500 objekter

Foto: NTNU Vitenskapsmuseet

Den numismatiske samlingen omfatter mynter, medaljer og sedler med ikke-arkeologisk opprinnelse, samt mynter fra arkeologiske funn. Samlingen har sitt utgangspunkt i Conrad Nicolai Schwachs (1793 – 1860) myntsamling, som han solgte til Det Kongelige Norske Videnskabers Selskap en gang mellom 1832 og 1840. Siden da har samlingen blitt utvidet gjennom kjøp, gaver og arkeologiske funn. Myntsamlingens omfatter blant annet mynter fra arkeologiske utgravninger i Trondheim by og flere kirker, samt Arne E. Holms samling av antikke og bysantinske mynter. Samlingen gir unike perspektiver på økonomiske, politiske, sosiale og religiøse forhold, særlig fra jernalder til tidlig etter-reformatorisk tid. Samlingen har i dag tilvekst av mynter fra arkeologiske utgravninger, metalldetektorfunn og pliktavleveringer av mynteksemplarer fra Norges Bank.  

Kurator: Førsteamanuensis Jon Anders Risvaag


Kunsthistorisk samling – 1 100 objekter

Kunsthistorisk samling – 1 100 objekter

 Foto: NTNU Vitenskapsmuseet

Museets kunsthistoriske samling omfatter kirkekunstsamlingen samt maleri- og bildesamlingen. Kirkekunstsamlingen (ca. 600 objekter) inneholder kunst, bygningsdeler, inventar og bruksgjenstander fra kirker i Norge fra middelalder til nyere tid. Objektene i samlingen ble i hovedsak innlemmet på 1800-tallet, da mange kirker gjennomgikk rivning, restaurering og utskifting av liturgisk utstyr. Samlingen har i dag ikke tilvekst, men er en primærkilde med unikt materiale som belyser utviklingen av sakrale kunstformer og kirkeinnredninger fra middelalder til nyere tid. Samlingen har høy kunst- og kulturhistorisk verdi, spesielt gjennom malte trefigurer, kirkelige malerier og bygningsdeler fra blant annet eldre stavkirker. Objektene fra middelalder er også løse kulturminner i henhold til kulturminneloven.  

Den største delen av den tidligere kirkekunstutstillingen er nå innlemmet i museets kulturhistoriske magasin. 

I samlingen inngår også en stavkirke fra 1100-tallet, Haltdalen stavkirke fra Gauldalen, som på 1930-tallet ble flyttet fra museumsområdet på Kalvskinnet til Sverresborg Trøndelag Folkemuseum. 

Foto av utvalgte gjenstander fra samlingen finnes på Flickr.

Maleri- og bildesamlingen (ca. 400 objekter) inneholder etter-reformatoriske kunstverk og fotografier innkommet til samlingene gjennom tidligere gaver og kjøp, i hovedsak portretter og landskapsbilder. I denne samlingen oppbevares også kunstverk fra Trondheim Historiske Forening. Samlingen har ikke tilvekst, men ivaretas som en del av museets og samlingenes institusjonshistoriske arv.  

Kurator Kirkekunstsamlingen: Førsteamanuensis Birgit Maixner

Kurator Maleri- og bildesamlingen: Overingeniør Grete Irene Solvold


Etnografisk samling – 1 800 objekter

Etnografisk samling – 1 800 objekter

Foto: NTNU Vitenskapsmuseet

Den etnografiske samlingen består både av etnografiske gjenstander og utenlandsk arkeologisk materiale. Samlingen stammer fra en rekke ulike givere og ekspedisjoner, og ble først beskrevet i en samlet katalog i 1950.

Samlingen kan grovt deles inn i en samling av samisk, grønlandsk og arktisk etnografisk materiale, samt en generell samling av objekter fra øvrige deler av verden. Spesielt viktig er samlingens samiske objekter, som representerer en unik dokumentasjon på nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk kultur. Noe av dette materialet er også løse kulturminner etter kulturminneloven. Den øvrige etnografiske samlingen har ikke tilvekst, og vedlikeholdes som en del av museets institusjonshistoriske arv.  

Kurator: Førsteamanuensis Birgitte Skar


Nyere kulturhistorisk samling – 2 500 objekter

Nyere kulturhistorisk samling – 2 500 objekter

Foto: NTNU VitenskapsmuseetNyere kulturhistorisk samling omfatter gjenstander fra by og land etter reformasjonen, herunder blant annet møbler, våpen, folkekunst, uniformer, bruksgjenstander og bondeantikviteter som er akkumulert gjennom museets historie som vitenskapelig institusjon. Materialet omfatter blant annet spesialsamlinger donert til museet av ulike givere, som Johan Ernst Gunnerus og Christopher Blix Hammer. I utstillingen 1760 - Vitenskap i verdens utkant er mange av gjenstandene utstilt, blant annet. malerier, oppmålingsutstyr, en astronomisk kikkert og både en jord- og en himmelglobus.

Samlingene av folkekunst fra Trøndelagsbygdene har siden 1950 i hovedsak vært deponert ved Sverresborg folkemuseum. Nyere kulturhistorisk samling har ikke tilvekst, men vedlikeholdes som del av museets institusjonshistoriske arv.  

Kurator: Førsteamanuensis Jon Anders Risvaag


Kulturhistoriske arkiv

Kulturhistoriske arkiv

Kulturhistorisk arkiv inneholder grunnleggende dokumentasjon om objektene i museets kulturhistoriske samling, og er en sentral informasjonskilde for arkeologi og kulturminner i museumsdistriktet. Arkivet mottar og innordner vitenskapelig dokumentasjon som produseres i sammenheng med utgravningsvirksomhet og i tilknytning til løse kulturminner fra museumsdistriktet (rapporter, tegninger, foto etc.).  

Les mer om fotosamlingen.

Kurator dokumentarkivet: Overingeniør Ruth Iren Øien

Kurator fotosamlingen: Overingeniør Grete Irene Solvold


Samlingskuratorer

Samlingskuratorer

Spørsmål om konkrete perioder eller delsamlinger rettes til faglig ansvarlig kurator. Du finner disse under beskrivelsen av hver enkelt delsamling.