HydroCen Rapportserie

HydroCen Rapportserie

HydroCen's rapportserie favner forskninga gjort i HydroCen. Forskerenes rapporter dokumenterer gjennomført forsknings-, overvåknings eller utredningsarbeid.

 

HydroCen Rapport 17

HydroCen Rapport 17

Flomdempingstjenester i utvidet miljødesign - Beskrivelse og uttesting av system for klassifisering av flomdempingspotensial i regulerte vassdrag

Bendik Hansen, Atle Harby

Hydrocen arbeidspakke 4.3 jobber med å utvide miljødesignkonseptet som ble etablert i forskningssenteret CEDREN. Forskjellige nye aspekter som er viktige for en helhetlig vurdering av positive og negative konsekvenser og tjenester av vannkraft skal legges til, og blant disse er temaet flomdempingstjenester. Denne rapporten går gjennom metodikken vi har utviklet for klassifisering av flomdempingstjenester fra vannkraftmagasin. Metodikken viser potensiell flomdemping på et oversiktsnivå ved å analysere lett tilgjengelige data om magasinstørrelse, årstilsig, typisk magasinfylling over året, tappekapasitet og forholdet mellom reguleringsgrad og demping av flomtopp

HydroCen Rapport 16

HydroCen Rapport 16

Multimarket modelling
Mari Haugen, Linn Emelie Schäffer

This report documents the work done in task 1 of WP3 in HydroCen on multimarket price modelling. The focus of the work has been to simulate spot prices and prices for procurement of reserve capacity using different modelling tools and functionality. We will in this report describe the differences between the models and functionality that have been used, compare price results and discuss challenges in this study and for future work on this topic. All the models and functionality used in this project are developed and maintained by SINTEF. The results illustrate the complexity in forecasting prices for procuring reserve capacity and the impact on spot prices. Furthermore, we find that the PriMod models provide good estimates for prices of providing reserves, while the EMPS functionality not performed that well on our test cases. The report documents nicely how SINTEFs models can be used together and highlights some important experiences to consider when conducting studies like this

HydroCen Rapport 15

HydroCen Rapport 15

Modelling batteries
Linn Emelie Schäffer

The report documents a test of how pumped storage functionality can be used to model batteries in SINTEFs
long-term models. Firstly, optimal operation of a battery in a price taker setting is simulated using the ProdRisk
model. The exogenous prices are taken from the Low Emission Scenario [3]. This first test was mainly done to
build competence on the problem of modelling batteries. The results show that it functions very well being
aware of the assumptions of the model, the most important being prices known for the whole week. In the
second test, two batteries were put into our Low Emission dataset of Northern Europe 2030, with one battery
in Germany and one UK. The dataset was simulated using the EMPSW model that uses formal optimization on
individual plant level for the weekly marked clearing problem. EMPSW model gives reasonable results and show
that batteries with relative short-term storage capacity can considerably reduce the number of price spikes. As
for ProdRisk, EMPS also assumes everything known for the whole the week. In addition, the testes identified
the weekly end value setting of battery storage as an improvement area. Especially, when the batteries are put
into areas without regular hydro storages.

HydroCen rapport nr. 12

HydroCen rapport nr. 12

Environmental Constraints in Seasonal Hydropower Scheduling Survey and Feasibility. Arild Helseth, SINTEF Energi AS. The work documented in this report has been carried out in project WP3.4 in the HydroCen research center. We have surveyed the need for improved modelling of environmental and tech-nical constraints related to operational hydropower scheduling software. The results have been processed and summarized, and we have selected the two major types of constraints that seems the most relevant for this project. The two constraint types are described and their possible in-clusions in the stochastic dual dynamic programming (SDDP) algorithm are assessed. 

HydroCen rapport nr. 10

HydroCen rapport nr. 10

Towards environmental design in hydropower reservoirs - Developing a handbook for mitigation measures in regulated lakes. Ingeborg P. Helland, Stein I. Johnsen, Antti P. Eloranta Denne rapporten gjør rede for hvilke verktøy vi allerede har for å undersøke vannmagasiner, og hva som gjenstår for å kunne utvikle miljødesign for magasiner. Den kan brukes som et oppspill til videre forskning.

HydroCen rapport nr. 6

HydroCen rapport nr. 6

Hvordan er miljøtiltak realisert i Europas vannkraft? En case studie for Østerrike, Sveits og Sverige. Berit Köhler & Audun Ruud. Miljøtiltak som fiskepassasjer, habitatforbedring for fisk og vannføring kan gjøre vannkraften enda grønnere, men det er store forskjeller på hvordan de europeiske vannkraftnasjonene motiverer kraftprodusentene til å gjøre miljøtiltak i regulerte elver. Her kan du lese en policy brief som oppsummerer rapporten

HydroCen rapport nr. 9

HydroCen rapport nr. 9

Rekreasjonsinteresser i utvidet miljødesign: demovassdrag Nea. Margrete Skår og Berit Köhler. Denne rapporten gjør rede for rekreasjonsinteresser knyttet til det valgte demovassdraget Nea i Selbu og Tydal kommune. Vann i regulerte elver er bra for folkehelse, trivsel og natur. Studien foreslår flere ting forvaltere og kraftverkseiere kan gjøre når de planlegger tiltak i regulerte elver. 

 

 

HydroCen rapport nr. 5

HydroCen rapport nr. 5

Power Price Scenarios -  Results from the Reference scenario and the Low Emission scenario. Linn Emelie Schäffer and Ingeborg Graabak. De har i samarbeid med partnerne i WP3 utviklet to scenarioer for det Europeiske kraftsystemet i 2030 og sett på variasjon i strømpriser i Nord-Europa 2030. Bakgrunnen for rapporten er EUs mål om lavere utslipp og dermed mer grønn energi. Rapporten viser blant annet at det blir mer variasjon i strømprisene i et lav-utslipssystem og at verdien av fleksibel vannkraft stiger (særlig hos produsenter i Sør-Norge), som et resultat av den økte variabiliteten. Rapporten viser også at det blir mer variable priser i for eksempel Tyskland og Storbritannia i Norge.

HydroCen rapport nr. 2

HydroCen rapport nr. 2

Utvidet miljødesign: Ulike metoder for kunnskapsutvikling om rekreasjonsinteresser og landskapsopplevelse i og langs regulerte elver og vassdrag. Margrete Skår og Berit Köhler. Denne rapporten har som hovedformål å danne grunnlag for utprøving av aktuelle metoder i vårt framtidige arbeid i HydroCen 4.3, for kunnskapsutvikling om feltet rekreasjonsinteresser og landskapsopplevelse.

 

 

HydroCen rapport nr. 1

HydroCen rapport nr. 1

Future Market Structures  and Prices - Workshop summary. Linn Emelie Schäffer. Hva blir verdien av norsk vannkraftproduksjon i fremtiden, og hva vil påvirke utviklingen?  Målet med workshopen var å øke kunnskapen om hva som vil påvirke verdien av framtidig norsk vannkraftproduksjon (priser, tjenester og markedstyper), presentere ulike scenarioer for kraftmarkedsutviklingen og skaffe informasjon som kan brukes som input til modelleringer i to forskjellige forskningsprosjekt (Utvikling av lokal produksjonsplanleggings- modell (HydroCen) og nye markedsmodeller (PRIBAS). 

HydroCen rapport

HydroCen rapport nr. 3, 4, 7, 8, 11 og 13er henholdsvis studentkatalog 2018 (print og digital), HydroCen årsrapport 2018, studentkatalog 2019,  HydroCen årsrapport 2017 og HydroCen årsrapport 2019. 

Rapportene blir lagt inn i HydroCen – Rapportserie i NTNU Open. 

Årsrapport 2019

Årsrapport 2019

Årsrapport. Foto av omslaget.

Årsrapport 2018

Årsrapport 2018

Årsrapport 2018

Årsrapport 2017

Årsrapport 2017