Samarbeidet NTNU og SINTEF

Samarbeidet NTNU og SINTEF

NTNU og SINTEF har samarbeidet tett siden 1950. I dag produserer ansatte sammen 450 vitenskapelige artikler hvert år. NTNU og SINTEF deler mange laboratorier og deltar i 27 nasjonale forskningssentra. Flere Gemini-sentre samarbeider på faggruppenivå. 50 ansatte ved SINTEF har bistillinger ved NTNU, og motsatt vei er det 460 NTNU-ansatte som gjør oppdrag for SINTEF.

SAMARBEID

Illustrasjon_gemini

Gemini-sentre

Gemini-senter er en modell for strategisk samhandling mellom parallelle faggrupper ved NTNU, SINTEF, Universitetet i Oslo og St. Olavs Hospital. Gjennom Gemini-samarbeidet er det opprettet et bredt spekter av Gemini-sentre.
Gemini-sentre
Illustrasjon SFI

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Norges forskningsråds SFI-ordning styrker innovasjon ved å satse på langsiktig forskning i nær samarbeid med FoU-aktive bedrifter. NTNU og SINTEF er partnere i flere SFI.
Sentre for forskningsdrevet innovasjon
Illustrasjon FME

Sentre for miljøvennlig energi (FME)

Norges forskningsråds FME-ordning er en langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå for å løse utfordringer på områdene energi og klima. NTNU og SINTEF er partnere i flere FME.
Sentre for miljøvennlig energi (FME)

Instituttstipendiatordningen

Veileder for samarbeid mellom SINTEF og NTNU om instituttstipendiatordningen
Instituttstipendiatordningen

Mål for samarbeidet

Mål for samarbeidet

  • NTNU og SINTEF skal samarbeide strategisk om ut vikling av virksomhetene på alle relevante nivåer og fagområder.
  • Samarbeidet skal preges av en grunnleggende, gjensidig respekt for hverandres oppgaver og egenart, og forståelse for hverandres roller og rammebetingelser.
  • Samarbeidet mellom faggrupper i NTNU og SINTEF er selve grunnmuren i relasjonen og skal optimaliseres som en del av Bedre sammen-prosessen.
  • Når det er faglig relevant skal NTNU og SINTEF samarbeide om forskningssentra som SFI og FME. Det bør også samarbeides om SFF når det er relevant. Samarbeidet skal være basert på komplementaritet, ryddighet og forutsigbarhet.
  • NTNU og SINTEF skal samarbeide om langsiktig posisjonering i forhold til EUs virkemidler og om å vinne fram i konkurransen om EU-midler.
  • NTNU og SINTEF skal styrke samarbeidet om å veilede doktorgradskandidater som samfunnet har behov for. 
  • Partene skal samarbeide strategisk om forskningsinfrastruktur som grunnlag for fremragende forskning. Samarbeid om førsteklasses laboratorier skal bidra til å løse store samfunnsutfordringer og utvikle norsk næringsliv. Samarbeidet skal være basert på ryddighet og forutsigbarhet.
  • NTNU og SINTEF skal samarbeide om å gi klare og entydige forsknings- og innovasjonspolitiske råd. 


Referater, avtaler og rapporter