Læreboka Havromsteknologi

Læreboka Havromsteknologi

– Havromsteknologi

Det er utarbeidet læringsmateriell som er tilpasset unge, fra grunnskolen opp til universitetsnivå. Dette kan du laste ned fra denne siden.

Du kan laste ned boken i sin helhet, eller enkeltkapitler. Vi deler ut boken gratis til videregående skoler, ta kontakt med haavard.holm@ntnu.no om dette er av interesse.

Kapittel 1:Havrommet og havmiljøet 
Innledning, Vær og vind , Bølger
Kapittel 2: Oppdrift og stabilitet 
Kapittel 3: Motstand og framdrift 
Kapittel 4: Materialteknologi 
Kapittel 5: Krefter og bevegelser på marine konstruksjoner 
Repitisjon fra fysikken, Grunnleggende begreper i dynamikken, Frie svigninger uten dempning, Frie svigninger med dempning, Induserte svigninger, Dynamiske laster, Lastevirkning, Slanke marine konstruksjoner.
Kapittel 6: Marine konstruksjoners styrke 
Kapittel 7: Produksjon av mekanisk og elektrisk energi til havs 
Kapittel 8: Styring og regulering 
Manøvrering av skip, Styring av skip, Reguleringssystemer for holding av skip eller plattform i fast posisjon, Reguleringssystemer for skip i fart, Bevegelsesdemping av hurtiggående fartøy.
Kapittel 9: Skipsfart og skipstyper 
Glimt fra utviklingen av norsk skipsfart, Utviklingen siden 1775 belyst med statistikker, Verdens transportbehov, Skipet â€" av enorm betydning for verden, Skipsfart og maritim virksomhet â€" av enorm betydning for Norge, Korte beskrivelser av skipstyper, Et skip blir til â€" hvem gjør hva? Norskbygde service/spesialskip på alle hav, Miljøutfordringer i skipsfarten,
Kapittel 10: Olje- og gassutvinning til havs 
Hvordan ble olje og gass dannet? Hvordan finner vi olje og gass? Fra reservoar til marked, Fasene i et felts levetid, Hvordan hentes olje og gass opp fra reservoarene? Hvordan transporters olje og gass til land? Hvordan plasseres og sammenkobles utstyr på havbunnen? Forsyningsoperasjoner. Logistikk, Eksempler på utbygging av petroleumsfelt Sikkerhet i olje- og gassutvinningen, Miljøutfordringer i olje- og gassutvinningen.
Kapittel 11: Livet i havet 
Kort om livets historie på jorda, Mer om forutsetninger for liv i havet, Vann - et livsviktig element, Vannets fysiske egenskaper, Havstrømmer, Biologisk produksjon i havet, Marine økosystemer. Næringskjeder, Bærekraftig utnyttelse av marine ressurser, Produksjon av sjømat
Kapittel 12: Fiskeri og havbruksteknologi 
Norge, en verdensledende sjømat leverandør Fiskeriene i Norge Havbruk i Norge Bærekraftig høsting og dyrking av havet Forvaltning og regulering Fiskeriteknologi Havbruksteknologi Forankringssystemer, foringssystemer
Kapittel 13: Fornybar energi til havs 
Vindkraftverk, Bølgekraftvek, Vind- og bølgeressursen, Tidevannskraftverk
Medlemmer i Samarbeidsforum Marin

I tillegg er det utarbeidet noen håndbøker relatert til prosjektoppgaver: