Omstillingsveier til ei bærekraftig framtid

Forskningsområde 4

Omstillingsveier til ei bærekraftig framtid


Vi skal analysere ulike omstillingsbaner på veien til et lav-utslippssamfunn, med spesielt fokus på den norske utviklingen, og på hvordan samspillet med Europa kan foregå med de ulike alternativene.

Forskerne i NTRANS forsker på ulike disipliner, og det viktigste forskningsspørsmålet er: Hvordan kan vi bygge en bro mellom omstillingsstudier som inkluderer statsvitenskap, innovasjon, teknologi, og teknoøkonomisk energisystemanalyse, for å fremme felles forståelse av omstillingsretninger?

Tilleggsspørsmål for forskerne:

  • Hvordan kan dette gi oss innsikt i implementering av omstillingsretninger i omstillingen til et lavkarbonsamfunn?
  • Hvilke retninger er kostnadseffektive for Norge, og hva er de miljømessige, politiske og sosiale mulighetene ved disse omstillingsretningene?
  • Hvordan utvikler vi robuste løsninger for å hanskes med usikkerhet i omstillingen?

Vi vil dra nytte av forskningen i områdene 1-3, og kombinere de ulike perspektivene som karakteriserer retningene for omstilling i Norge, men også i EU og globalt. Planleggingen av omstillingen til lavkarbonsamfunnet er preget av høy grad av usikkerhet i mange sektorer og kunnskapsfelt. FO4 skal samarbeide tett med ulike aktører og interessenter som tar beslutninger.

FO4 skal involvere to doktorgradsstipendiater og en postdoktor, produsere 12 publikasjoner, arrangere fire workshops i løpet NTRANS` tre første år. Vi skal også gjennomføre de første analyser av omstillingsretninger, med tverrfaglig perspektiv.
 

Mål

Forskningsområdet vil generere kunnskap om mulighetene og utfordringene for beslutningstakere, bransjeaktører og andre interessenter som jobber for å fremme overgangen under forskjellige sosiale og politiske forhold:

  1. Utvikle og forbedre rammer for identifisering og vurdering av forskjellige omstillingsveier
  2. Øke forståelsen av bærekraftomstilling som fenomen.
  3. Utvikle en tverrfaglig tilnærming i grensesnittet mellom de sosiale, tekniske, økonomiske og miljømessige bærekraftsperspektivene.

Alle brukercasene i NTRANS vil være relevante. Involvering i, og samspill med, de andre brukercasene er nøkkelen til å forstå hvordan omstillingen kan bli realisert på ulike overgangsarenaer gjennom de utvalgte pilotene.

I den første toårsperioden er brukercasen om radikal omstilling i transport (UC3) den mest relevante, og et tett samarbeid med interessentene og brukerpartnerne fra transport skal etableres. Også brukercasen om å bygge framtidas samfunn (U1) har relevant aktivitet innen mobilitet, framtidig transport behov og modale skift.


Leder av forskningsområde 4

Leder av forskningsområde 4

Nye rapporter fra RA4

Forskningsområdet (RA4) har publisert tre nye rapporter som utforsker bærekraftig omstilling.

Nye rapporter fra RA4

Socio-technical transition pathways and bottlenecks for Norwegian maritime transportdrøfter ulike scenarier for bærekraftig  omstilling i maritim transport, i et sosioteknisk system perspektiv. Den gir en gjennomgang av status, drivere og barrierer for ulike løsninger, og identifiserer flaskehalser som må adresseres, dersom vi skal nå avkarboniseringsmålene for Norge mot 2050.  

Transitions of the Norwegian maritime sector. A quantitative case studyanalyserer ulike lavutslippsscenarier og hvordan de påvirker bruken av ulike energibærere i den norske maritime sektoren. Rapporten ser også på hvordan energisystemmodeller kan forbedre modelleringen av den maritime sektoren med hensyn på geografisk inndeling og teknisk detaljnivå.

NTRANS Socio-technical pathways and scenario analysis, beskriver fire norske transition pathways mot 2050 og gir en omfattende analyse av sosiotekniske veier og scenarioer for en bærekraftig fremtid.

RA4 innhold fra årsrapport

Se hva som skjedde i 2023

Bilde av årsrapport 2023

(Utdrag fra NTRANS' årsrapport 2023)

Les hva som skjedde i forskningsområdet i  årsrapporten for 2023

Se årsrapporten som pdf-fil

Bilde til forskningsområde 4

Gangbro i glass sett innenfra
Illustrasjon: Colourbox