Akselerasjon av omstillingen

Forskningsområde 2

Akselerasjon av omstillingen


Omstilling foregår ofte i tre faser:

  • oppstart 
  • akselerasjon
  • stabilisering

Sentralt i den første fasen er etablering og klargjøring av nye nisjeteknologier.

Den andre fasen er preget av oppskalering og massiv diffusjon av disse kjerneteknologiene (f.eks. rundt energioverganger og fornybar energiteknologi som bidrar til å oppnå viktige miljømål som avkarbonisering).

I tredje fase sees en ny, sosio-teknisk konfigurasjon som stabiliseres. De fleste land er fremdeles i de første fasene. Forskningen har hittil også fokusert på disse fasene.

For å løse problemet med global oppvarming må vi gå inn i akselerasjonsfasen. FO2 utforsker forskjellige aspekter, drivere og barrierer for å komme inn i akselerasjonen, med sikte på å trekke ut essensen for å gi gode politiske råd og gjøre teoretiske fremskritt.
 

Mål 

Forskningen bygger på innovasjon, psykologi, statsvitenskap, økonomisk geografi, organisasjonsvitenskap, økonomi og sosiologi. Vi bruker både kvantitative og kvalitative forskningsmetoder som litteraturgjennomgang, beskrivende statistikk, intervjuer og casestudier.

Det overordnede målet for FO2 er å danne begreper, analysere og forstå nye fenomener assosiert med akselererende overganger for å generere ny kunnskap for næringsaktører og beslutningstakere.
 

Målet inkluderer:

  1. Revisjon av eksisterende omstillingsstudier og rammeverk, og utvikling av nye rammeverk for å få bedre analyser av nye fenomener assosiert med akselererende omstillinger.
  2. Analyse av nøkkelteknologier, industriaktører, institusjoner og retningslinjer for å sette fart på omstillingen.
  3. Utvikle anbefalinger for beslutningstakere - om styring, retningslinjer og koordinering på tvers av teknologier, sektorer, skalaer og politiske retninger for en raskere energiomstilling.

 

 


Leder av forskningsområde 2

Leder av forskningsområde 2

Bilde årsrapport RA2

Se hva som skjedde i 2021

Til utdrag fra årsrapporten 2021
Les mer om hva som skjedde i forskningsområdet i 2021 her. (Utdrag fra NTRANS' årsrapport.)

Forskningsområde 2

Mange løpere i klynge fra start i gateløp. Foto
Illustrasjon: Colourbox