Bidrar til den grønne omstillingen av Norge

Bidrar til den grønne omstillingen av Norge

Ocean Space Centre vil bli et av verdens mest avanserte anlegg for forskning og undervisning på havromsteknologi, og mulighetene som ligger i havrommet. Bærekraft og grønn omstilling vil prege forskningen.

Hvis vi skal lykkes med den grønne omstillingen, og nå verdens klimamål, krever det blant annet en ny undervisnings- og forskningsinfrastruktur for maritim teknologi. Ocean Space Centre vil bli et viktig bidrag for å nå dette målet, sier Olav Bolland, dekan ved fakultetet for ingeniørvitenskap ved NTNU og leder for prosjektets styringsgruppe.

Skipstransport, fiskeoppdrett og havvind

Bolland trekker frem tre områder der bærekraft vil være viktig: skipstransport, fiskeoppdrett og havvind.

Skipstransport setter store miljøavtrykk. Vi ønsker å bidra til en reduksjon av miljøutslipp, ved for eksempel å ta i bruk nye motortyper og nytt drivstoff, sier han.

Fiskeoppdrett har begynt på en endring fra merder innaskjærs, til store installasjoner ute til havs. Dette muliggjør en storskala effektiv produksjon, i tillegg til at miljøutfordringene kan reduseres.

Det tredje satsningsområdet er havvind. Det er utfordrende å få volum i installasjoner på land. Plasserer vi vindturbinene til havs på flytende strukturer, kan vi lage de veldig store og potensielt mye mer kostnadseffektive enn på land, sier Bolland.

Overvåker havrommet

Vi ønsker også å utvikle bedre teknologi for å kunne overvåke og passe på både tekniske installasjoner og miljøet i havet, sier Bolland. Dette er teknologi som kan brukes for å følge med på for eksempel algeoppblomstring og miljøutslipp fra skip. 

Avgjørende for utviklingen av Norge som havnasjon

NTNU har, i samarbeid med SINTEF, spilt en vesentlig rolle i utviklingen av marin teknologi over mange år. Sammen har de blant annet bidratt med forskning som har vært viktig i byggingen av skip, oljeplattformer, rørledninger og design av store fiskemerder. NTNU har også utdannet en stor andel av de ingeniørene som har sitt virke innen maritime og marine virksomheter.