Illustrasjoner

 • Illustrasjon av stort bygg med bassenger
  Bassengbygget. Illustrasjon: Link arkitektur/Statsbygg
 • Stort trappeløp i eik med mennesker
  Professor Mørchs hus. Illustrasjon: NTNU/SINTEF
 • Undervisningsbygg med uteområde
  Tankplassen og Professor Mørchs hus. Illustrasjon: Link arkitektur/Statsbygg
 • Undervisningsbygg med parkområde forran
  Arkimedes' hus. Illustrasjon: Link arkitektur/Statsbygg

Byggeprosjektet

 

Byggeprosjektet

Byggingen av Norsk havteknologisenter er godt i gang. I desember 2021 vedtok Stortinget finansieringen av senteret og høsten 2022 startet byggingen. 

Hoveddelen av Norsk havteknologisenter skal etableres på Tyholt i Trondheim. Senteret bygges på tomten til tidligere Marinteknisk senter, der Institutt for marin teknikk ved NTNU og SINTEF Ocean har hatt lokaler.

Deler av bygningsmassen blir rehabilitert, mens det meste blir nybygg. I tillegg kommer det infrastruktur i Ålesund, på Torgarden og Heggdalen i Trondheim. 

Totalt vil nybyggene på Tyholt i Trondheim bli omtrent 45 000 kvadratmeter. Arealutvidelsen vil i hovedsak skje der hvor det i dag er parkeringsplasser.

I tillegg til de nye byggene på land, er det teststasjoner i havet, både rundt øyene Hitra og Frøya, og utenfor Ålesund og i Trondheimsfjorden. Trondheimsfjorden vil bli benyttet til miljøobservasjon, forsøk på autonome fartøy, undervannsroboter og undervannsinstallasjoner.

Les også om byggeprosjektet på Statsbyggs nettsider.

Tidslinje for byggeprosjektet

Tidslinje for byggeprosjektet

HavbassengOppstart byggeplass 
Rive- og grunnarbeidene på tomten starter. Planlagt byggestart for arbeidsplass- og undervisningsbygget, og oppstart med grunnarbeidet for bygget med de store bassengene.

Illustrasjon av TankhodetGrunnarbeid, ombygging og nybygg
Grunnarbeidene på tomta er godt i gang, det pågår fortsatt arbeid med riving og store mengder masser tas ut fra området. Slepetanken bygges om, og rehabilteringen av Tankhodet er i gang. 

Innvendig trapp i undervisningsbyggFørste nybygg er klar for bruk
Arbeidsplass- og undervisningsbygget er ferdig. Prosjekteringen for bassengbygget pågår.

Innendørs basseng for testing av fartøyByggearbeidene pågår for fullt
Byggestart for bassengbygget. 

Prosjektering og byggestart for studentlaboratoriene. 

Innedørs basseng for forsøkBassengbygget er ferdig testet og klar for bruk.

Uteplass mellom kontorbyggByggeprosjeket nærmer seg slutten
Det siste byggetrinnet med  studentlaboratoriene testes og ferdigstilles.

FAQ

FAQ

Det er Statsbygg som er byggherre på vegne av Nærings- og Fiskeridepartementet. NTNU vil eie og drifte senteret, mens SINTEF Ocean blir operatør for flere av laboratoriene og leietaker av deler av kontorarealene.

Senteret skal være en nasjonal forskningsinfrastruktur. Det innebærer at det også skal være tilgjengelig for andre norske og europeiske forskningsinstitusjoner og næringslivet.

Gjennom etablering av en hovedbrukergruppe og flere temabrukergrupper blir brukerne av Norsk havteknologisenter involvert i arbeidet. På denne måten sikrer vi utviklingen av et bygg som er til det beste for NTNUs og SINTEF Oceans kjernevirksomhet.

Temagruppene bidrar til bearbeiding og kvalitetssikring av foreslåtte løsninger, og sikrer kompetanseoverføring mellom byggeprosjektet og NTNUs og SINTEF Oceans organisasjoner. 

Temagruppene som er med i prosjektet inkluderer:

 • Våte laboratorier
 • K-Lab
 • M-Lab
 • Fjordlab
 • Digital/hybrid
 • Planprosess
 • Arbeidsplasser 
 • Læringsareal og knutepunkt        
 • Undervisningslab
 • Verksted og service
 • Miljø og utomhus
 • Midlertidighet

Det nye hovedanlegget på Tyholt består av flere bygg: 

Professor Mørchs hus blir et nytt kontor- og undervisningsbygg. Bygget er forbundet med Tankhodet, og sammen gir de to byggene arbeidsplasser, spisested og møteromsarena. 

Bassengbygget inneholder de store våte og tørre laboratoriene i senteret, som havbassenget, sjøgangsbassenget og verksted. Bygget har også flere lager og parkeringsplass.  

Arkimedes' hus etableres i betongen som i dag rommer havbassenget. Betongkonstruksjonene blir beholdt, men det blir nye fasader. Bygget vil i all hovedsak bestå av NTNU sine våte og tørre laboratorier for studenter og forskere. Dette er småskala-laboratorier som brukes i undervisning og forskning.

Tankhodet er verneverdig og skal rehabiliteres. Kavitasjonstunnelen vil i all hovedsak forbli urørt. 


 

Byggeperioden er planlagt fra 2022 til 2028, og vil foregå i ulike etapper.

Høsten 2022 startet rive- og grunnarbeidet. Verkstedene og Marinteknisk senters undervisnings- og kontorlokaler er de første byggene som rives. Deretter maskinlaboratoriet- og konstruksjonslaboratoriet. Entreprenørene vil deretter starte grave- og grunnarbeidet for Professor Mørchs hus og Bassengbygget. 

2022-2023 fortsetter byggearbeidet med Professor Mørchs hus og Bassengbygget. 

2023-2025. Professor Mørchs hus skal stå ferdig i 2024. I denne perioden starter også grunnarbeidet til Bassengbygget.

2026-2027. I 2026 blir dagens havbasseng stengt ned og byggingen av Arkimedes' hus starter. I denne perioden starter også drift og testing av funksjonene i Bassengbygget.

2027-2028. I 2027 vil Arkimedes' hus bli bygget og ferdigstilt. Fra januar 2028 til juli 2028 starter drift og testing av byggets  funksjoner. I samme periode vil dagens Tankhode bli rehabilitert.
 

Sommeren 2022 flyttet ansatte og studenter midlertidig til Moholt og Torgård. Det midlertidige oppholdet på Moholt vil vare i omtrent to år, mens det på Torgård blir permanent for SINTEF Oceans ansatte i Maskin- og konstruksjonslaboratoriene. 

Lokalene på Moholt er planlagt som hovedlokasjon for undervisning og arbeidsplasser i den midlertidige driftsfasen. Her vil det være tørrlaboratorier, undervisningsarealer, studentarealer, bibliotek, kantine, samt arbeidsplasser, møterom og arkiv for både NTNU og SINTEF Ocean. 

På Torgård bygges et helt nytt maskinlaboratoriet og et helt nytt konstruksjonslaboratoriet, samt verksted og service-funksjoner. I tillegg tilbyr også lokalene på Torgård gode kontorplasser som vil være med å skape et velfungerende og attraktivt arbeidsmiljø.
 

Se Statsbygg sine sider for oppdatert informasjon om hvordan naboene og nærområdet blir ivaretatt i byggeperioden. Send en mail til norskhavteknologisenter@statsbygg.no om du ikke finner svar på det du lurer på.


 

Byggingen av Norsk havteknologisenter vil ikke gå på bekostning av aktive grøntområder på Tyholt i Trondheim. Prosjektet vil ivareta det biologiske mangfoldet i området og fortrinnsvis øke det. 

Miljøambisjonen for selve byggeprosjektet er svært høy. Bærekraftsarbeidet består av:

 • Passivhus for kontor og undervisning. BREEAM-sertifisering på nivå «Excellent».
 • Tilnærmet nullenergibygg på grunn av solceller og varmegjenvinning.
 • Miljømerkede produkter og energieffektivt utstyr.
 • Gjenbruk av Tankhodet og Havbassenget.
 • Fossilfri byggeplass med så stor andel utslippsfrie maskiner som mulig. Det er fin stimulans til lokale entreprenører.      
 • For uteområdet er Statsbyggs ambisjon at den blågrønne faktoren skal økes, og at prosjektet skal bevare og øke biologisk mangfold.
 • Det vil alltid være et betydelig klimagassutslipp knyttet til materialproduksjon når det skal bygges nytt. Dette må imidlertid ses opp mot det positive klimabidraget dette senteret vil ha gjennom forsknings- og innovasjonsaktiviteten som skal foregå på senteret.

 

Bilder fra byggeplass

 • Byggekamera
  Bassengbygget - Tyholt
  Byggekamera
  Bassengbygget - Tyholt
  Byggekamera
  Professor Mørchs hus - Tyholt
  Byggekamera
  Maskinlaboratoriet - Torgard