Tidslinje for byggeprosjektet

Tidslinje for byggeprosjektet

Illustrasjon av kontorbygg på TyholtFinansiering og ESA-godkjenning
I desember 2021 vedtar Stortinget finansieringen av Norsk havteknologisenter.

ESA, Eftas overvåkningsorgan, godkjenner også prosjektet. 

Gravemaskin som river bygningsmasseOppstart byggeplass 
Rive- og grunnarbeidene på tomten starter.

Byggearbeidet for det nye arbeidsplass- og undervisningsbygget, Professor Mørchs hus, starter. 

Oppstart med grunnarbeidet for Bassengbygget.

Grunnarbeid på byggeplassGrunnarbeid, ombygging og nybygg
Grunnarbeidene på Tyholt er godt i gang. Byggingen av Professor Mørchs hus pågår for fullt, og bygget begynner å ta form.

Slepetanken kortes ned og bygges om.

På Torgard startet Konstruksjonlaboratoriet de første testene våren 2023, og maksinlaboratoriet åpner i løpet av høsten 2023. 

Nytt kontorbygg med parkareal utenforInnflytting i Professor Mørchs hus
Det nye bygget for arbeidsplasser og undervisning, Professor Mørchs hus, er klar for innflytting.

Grunnarbeidet for Bassengbygget nærmer seg slutten. Prosjektering og samspillsfasen for Bassenbygget pågår for fullt. 

Nytt bygg med laboratorier til forskningByggearbeidene pågår for fullt
Byggestart for Bassengbygget. 

Moderne nytt undervisningsbygg med park utenforProsjektering og byggestart for Arkimedes' hus, de nye studentlaboratoriene. 

Moderne basseng og laboratorie for forskningBassengbygget er ferdig testet og klar for bruk.

Oversiktsbilde over det nye havteknologisenteret på Tyholt i TrondheimByggeprosjeket nærmer seg slutten
Det siste byggetrinnet med  studentlaboratoriene testes og ferdigstilles.

Byggeprosjektet

 

Om byggeprosjektet

Hoveddelen av Norsk havteknologisenter blir etablert på Tyholt i Trondheim. Senteret bygges på tomten til tidligere Marinteknisk senter, der Institutt for marin teknikk ved NTNU og SINTEF Ocean er lokalisert. Deler av bygningsmassen blir rehabilitert, mens det meste blir nybygg. Totalt vil nybyggene på Tyholt i Trondheim bli omtrent 45 000 kvadratmeter. Arealutvidelsen vil i hovedsak skje der hvor det tidligere var parkeringsplasser.

På Tyholt er Statsbygg byggherre på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet. 

Senteret har også etablert to laboratorier på Torgard utenfor Trondheim, maskinlaboratoriet og konstruksjonslaboratoriet. Byggestart for begge laboratoriene var i 2022. Konstruksjonlaboratoriet startet de første testene våren 2023, og maskinlaboratoriet åpner i løpet av høsten 2023. SINTEF har bidratt til å finansiere begge laboratoriene. 

I tillegg til de nye byggene på land, videreutvikler senteret også teststasjoner i havet, både rundt øyene Hitra og Frøya, og utenfor Ålesund og i Trondheimsfjorden. Trondheimsfjorden vil bli benyttet til miljøobservasjon, forsøk på autonome fartøy, undervannsroboter og undervannsinstallasjoner.

Les også om byggeprosjektet på Statsbyggs nettsider.

Illustrasjon

FAQ

FAQ

Det er Statsbygg som er byggherre på vegne av Nærings- og Fiskeridepartementet. NTNU vil eie og drifte senteret, mens SINTEF Ocean blir operatør for flere av laboratoriene og leietaker av deler av kontorarealene.

Senteret skal være en nasjonal forskningsinfrastruktur. Det innebærer at det også skal være tilgjengelig for andre norske og europeiske forskningsinstitusjoner og næringslivet.

Gjennom etablering av en hovedbrukergruppe og flere temabrukergrupper blir brukerne av Norsk havteknologisenter involvert i arbeidet. På denne måten sikrer vi utviklingen av et bygg som er til det beste for NTNUs og SINTEF Oceans kjernevirksomhet.

Temagruppene bidrar til bearbeiding og kvalitetssikring av foreslåtte løsninger, og sikrer kompetanseoverføring mellom byggeprosjektet og NTNUs og SINTEF Oceans organisasjoner. 

Temagruppene som er med i prosjektet inkluderer:

 • Våte laboratorier
 • K-Lab
 • M-Lab
 • Fjordlab
 • Digital/hybrid
 • Planprosess
 • Arbeidsplasser 
 • Læringsareal og knutepunkt        
 • Undervisningslab
 • Verksted og service
 • Miljø og utomhus
 • Midlertidighet

Det nye hovedanlegget på Tyholt består av flere bygg: 

Professor Mørchs hus blir et nytt kontor- og undervisningsbygg. Bygget er forbundet med Tankhodet, og sammen gir de to byggene arbeidsplasser, spisested og møteromsarena. 

Bassengbygget inneholder de store våte og tørre laboratoriene i senteret, som havbassenget, sjøgangsbassenget og verksted. Bygget har også flere lager og parkeringsplass.  

Arkimedes' hus etableres i betongen som i dag rommer havbassenget. Betongkonstruksjonene blir beholdt, men det blir nye fasader. Bygget vil i all hovedsak bestå av NTNU sine våte og tørre laboratorier for studenter og forskere. Dette er småskala-laboratorier som brukes i undervisning og forskning.

Tankhodet er verneverdig og skal rehabiliteres. Kavitasjonstunnelen vil i all hovedsak forbli urørt. 


 

Byggeperioden er planlagt fra 2022 til 2028, og vil foregå i ulike etapper.

Høsten 2022 startet rive- og grunnarbeidet. Verkstedene og Marinteknisk senters undervisnings- og kontorlokaler er de første byggene som rives. Deretter maskinlaboratoriet- og konstruksjonslaboratoriet. Entreprenørene vil deretter starte grave- og grunnarbeidet for Professor Mørchs hus og Bassengbygget. 

2022-2023 fortsetter byggearbeidet med Professor Mørchs hus og Bassengbygget. 

2023-2025. Professor Mørchs hus skal stå ferdig i 2024. I denne perioden starter også grunnarbeidet til Bassengbygget.

2026-2027. I 2026 blir dagens havbasseng stengt ned og byggingen av Arkimedes' hus starter. I denne perioden starter også drift og testing av funksjonene i Bassengbygget.

2027-2028. I 2027 vil Arkimedes' hus bli bygget og ferdigstilt. Fra januar 2028 til juli 2028 starter drift og testing av byggets  funksjoner. I samme periode vil dagens Tankhode bli rehabilitert.
 

Sommeren 2022 flyttet ansatte og studenter midlertidig til Moholt og Torgård. Det midlertidige oppholdet på Moholt vil vare i omtrent to år, mens det på Torgård blir permanent for SINTEF Oceans ansatte i Maskin- og konstruksjonslaboratoriene. 

Lokalene på Moholt er planlagt som hovedlokasjon for undervisning og arbeidsplasser i den midlertidige driftsfasen. Her vil det være tørrlaboratorier, undervisningsarealer, studentarealer, bibliotek, kantine, samt arbeidsplasser, møterom og arkiv for både NTNU og SINTEF Ocean. 

På Torgård bygges et helt nytt maskinlaboratoriet og et helt nytt konstruksjonslaboratoriet, samt verksted og service-funksjoner. I tillegg tilbyr også lokalene på Torgård gode kontorplasser som vil være med å skape et velfungerende og attraktivt arbeidsmiljø.
 

Se Statsbygg sine sider for oppdatert informasjon om hvordan naboene og nærområdet blir ivaretatt i byggeperioden. Send en mail til norskhavteknologisenter@statsbygg.no om du ikke finner svar på det du lurer på.


 

Byggingen av Norsk havteknologisenter vil ikke gå på bekostning av aktive grøntområder på Tyholt i Trondheim. Prosjektet vil ivareta det biologiske mangfoldet i området og fortrinnsvis øke det. 

Miljøambisjonen for selve byggeprosjektet er svært høy. Bærekraftsarbeidet består av:

 • Passivhus for kontor og undervisning. BREEAM-sertifisering på nivå «Excellent».
 • Tilnærmet nullenergibygg på grunn av solceller og varmegjenvinning.
 • Miljømerkede produkter og energieffektivt utstyr.
 • Gjenbruk av Tankhodet og Havbassenget.
 • Fossilfri byggeplass med så stor andel utslippsfrie maskiner som mulig. Det er fin stimulans til lokale entreprenører.      
 • For uteområdet er Statsbyggs ambisjon at den blågrønne faktoren skal økes, og at prosjektet skal bevare og øke biologisk mangfold.
 • Det vil alltid være et betydelig klimagassutslipp knyttet til materialproduksjon når det skal bygges nytt. Dette må imidlertid ses opp mot det positive klimabidraget dette senteret vil ha gjennom forsknings- og innovasjonsaktiviteten som skal foregå på senteret.

 

Bilder fra byggeplass

 • Byggekamera
  Bassengbygget - Tyholt
  Byggekamera
  Bassengbygget - Tyholt
  Byggekamera
  Professor Mørchs hus - Tyholt
  Byggekamera
  Maskinlaboratoriet - Torgard