Hva er Norsk havteknologisenter?

Hva er Norsk havteknologisenter?

Norsk havteknologisenter blir det nye nasjonale kunnskapssenteret for havromsteknologi. Senteret vil bestå av verdensledende forsknings- og undervisningsinfrastruktur på mulighetene i havrommet. NTNU skal eie og drifte senteret på vegne av staten, mens SINTEF Ocean blir en viktig leietaker. Senteret skal være en nasjonal forskningsinfrastruktur, og er derfor også tilgjengelig for andre norske forskningsinstitusjoner og næringslivet.

Hva vil senteret inneholde?

En helt sentral del av senteret er studentene og forskerne som vil ha sitt daglige virke der. Ambisjonen er å bygge videre på den stolte historien NTNU og SINTEF Ocean har fra dagens marintekniske senter på Tyholt i Trondheim. Det vil styrke og videreføre de verdensledende fagmiljøene som gjør at senteret tiltrekker seg de beste forskerne og studentene. 

Senteret vil foruten studentfasiliteter og kontorlokaler, bestå av moderne tørre og våte laboratorier som hjelper oss å løse utfordringene havnæringene står overfor. Laboratoriene vil gi forskere og næringsliv muligheten til å teste nye løsninger i modellforsøk før de testes i full skala, og er helt nødvendig for å redusere risikoen før løsningene tas i bruk. 

Datasimulering er en viktig del av virksomheten ved senteret. Gjennom samspillet med fysiske forsøk kan en validere og forbedre ulike digitale simuleringsmodeller.   

Fjordlab, som vil bestå av installasjoner ute i havet, utgjør også en helt avgjørende brikke i forskningsinfrastrukturen. Der kan nye modeller testes under reelle driftsforhold.

Laboratorier

Laboratorier

Modell av havbassenget
Modell av havbassenget

Havbassenget er et stort laboratorium for å teste faste og flytende konstruksjoner under realistiske forhold med bølger, strøm og vind. Eksempler på slike konstruksjoner er havvindsturbiner og undervannskabler.

Ved forsøk i havbassenget kan en både øke sikkerheten og effektiviteten til de ulike konstruksjonene. Gjennom modelltestingen kan en blant annet teste installasjonenes oppførsel under ekstreme værforhold, hvor det ikke finnes erfaringsdata. Det er også mulig å avdekke komplekse sammenhenger og ukjente fysiske fenomener som er utfordrende å oppdage gjennom datasimuleringer.

Havbassenget blir et helt nytt laboratorium på Tyholt, som erstatter dagens havbasseng, og skal være klart til bruk i løpet av 2026. Fram til da vil dagens basseng være i drift. Det nye bassenget vil bli på 50x60x15m og ha et senterhull på 7,5x7,5x10 m, som gir en maks dybde på 25 meter. Bassenget vil bli utstyrt med bølgemaskiner langs to av sidene med mulighet for retningsspredning, et avansert system for å generere strøm og vind, og en bunn som kan heves eller senkes alt etter hvilket havdyp installasjonen opererer på.

Havbassenget, Ocean Space Centre, Illustrasjon Statsbygg-Snøhetta
Havbassenget, Norsk havteknologisenter, Illustrasjon Statsbygg-Snøhetta
Modell av sjøgangsbassenget
Modell av sjøgangsbassenget

Sjøgangsbassenget skal hovedsakelig benyttes til modelltesting av fartøy og autonome forsøk. Her kan en se hvordan fartøyenes framferd påvirkes av strøm og vind. Dette gir viktige svar i utviklingen av energi- og klimavennlige skip, som er helt nødvendig for å lykkes med den grønne omstillingen. Sjøgangsbassenget kan også benyttes til testing av kystnære installasjoner, som for eksempel flytebroer.

Sjøbassenget er 180 meter langt, og 40 meter bredt. Det er 6 meter dypt og har en senkbar bunndel på 40x50 meter.

Sjøgangsbassenget får en langt bedre funksjonalitet enn Slepetanken på Tyholt som bassenget vil erstatte. Laboratoriet vil være klart til bruk i løpet av 2027. Fram til da vil Slepetanken være i drift.

Modell av konstruksjonslaboratoriet
Modell av konstruksjonslaboratoriet

Konstruksjonslaboratoriet (K-lab) er et laboratorium for mekanisk testing av konstruksjoner og konstruksjons-komponenter for å verifisere  levetiden til konstruksjoner utsatt for bølger, strøm og vind. Slike tester har tidligere vært viktige for offshorebransjen, men er også svært relevante for blant annet havvindsinstallasjoner og undervannskabler. Oppdrettsmerder til havs er også et område hvor konstruksjonslaboratoriet kan spille en viktig rolle.

K-lab inneholder en rekke forskjellige testrigger, og dekker konstruksjonstekniske problemstillinger knyttet til både design, installasjon og operasjon av marine konstruksjoner.

Det nye konstruksjonslaboratoriet blir lokalisert på Torgard utenfor Trondheim. Laboratoriet får større testareal og ikke minst en moderne digital infrastruktur . 

Illustrasjon Maskinlaboratoriet
Maskinlaboratoriet på Marinteknisk senter

Maskinlaboratoriet (M-lab) er et sett av laboratorier som kan benyttes til forskning på nye energibærere og fremdriftssystemer for skip. For å kunne redusere klimagassutslipp fra skipsfarten er det nødvendig å ta i bruk andre energibærere enn i dag, som for eksempel hydrogen og ammoniakk.

M-lab vil spille en vesentlig rolle for å både uttesting, verifisering og validering av nye freamdriftssystemer som kan tas i bruk i ulike piloter.

M-lab vil inneholde utstyr som utgjør ulike deler av energisystemet, fra drivstofftilførsel til avgassrensing. Dette inkluderer forbrenningsmotorer, elektriske motorer, brenselsceller, batterier, kontrollsystemer, forbrenningsrigg og oppsett for utvikling av teknologi for avgassrensning.

Det nye maskinlaboratoriet blir lokalisert på Torgard utenfor Trondheim og erstatter dagens M-lab på Tyholt. 
 

Kavitasjonstunnelens funksjon er å undersøke egenskaper med hensyn på kavitasjon, støy og trykkimpulser knyttet til propulsjonsenheter (propeller og thrustere) samt løftesystemer (foil, vinger, etc.) på fartøy. 

Den nye testseksjonen vil være operasjonell i løpet av 2018 og ha en lengde på 5 meter, bredde på 1,3 meter og en høyde på 1,1 meter. Den vil være lengre enn eksisterende seksjon, noe som muliggjør montering av små og mellomstore skrogmodeller inne i tunnelen.
 

Ocean Space Centre – Heggdalen. Illustrasjon: Statsbygg/Snøhetta
Norsk havteknologisenter – Heggdalen. Illustrasjon: Statsbygg/Snøhetta

Fjordlab bygger videre på eksisterende laboratorier. Målet er å videreutvikle en forskningsinfrastruktur i Trondheimsfjorden, rundt Hitra og Frøya og i Ålesund, som vil være en avgjørende brikke i det nye havteknologiske senteret. Her er det forskning og testing av undervannsroboter, autonome skip, skipsoperasjoner, akvakultur, havobservasjon og datainnsamling. Fjordlab vil gjøre de norske havnæringene mer produktive og bidra til omstilling gjennom teknologiutvikling i et verdensledende utdannings- og kunnskapsmiljø. 
Fjordlab skal etter planen oppgraderes med et nytt bygg i Heggdalen.

Les mer om Fjordlab

 

Illustrasjon studentlaboratorier

Norsk havteknologisenter vil også bestå av en flere mindre våte og tørre laboratorier som brukes i NTNUs forskning og utdanning. Tilgangen på laboratorier hvor teori kan demonstreres i praksis, og studentene kan gjøre egne forsøk er en helt sentral del av utdanningen ved NTNU.

I dag er de ulike studentlaboratoriene spredd i ulike deler av marinteknisk på senter, mens de i Norsk havteknologisenter vil samles i bygget som huser dagens havbasseng. Laboratoriene vil i tillegg moderniseres. De nye laboratoriene vil være klare i 2028.