Hva er Norsk havteknologisenter?

Hva er Norsk havteknologisenter?

Norsk havteknologisenter blir et nytt nasjonalt kunnskapssenter for havteknologi. Kjernen i senteret er det verdensledende fagmiljøet ved Institutt for marin teknikk ved NTNU og SINTEF Ocean. Senteret er lokalisert i Trondheim, Ålesund, på Hitra og Frøya.

Med et verdensledende utdannings- og forskningsmiljø, nye laboratorier og tett samarbeid med næringslivet skal senteret lede an i den grønne omstillingen av havnæringene.  

Miljøet har spilt en nøkkelrolle i utviklingen av Norge som skipsnasjon og det norske oljeeventyret. Nå jobber det samme fagmiljøet med ny teknologi som skal bidra til den grønne omstilling i havnæringene; som overvåkning av havet, utvikling av bærekraftig mat, fornybar energi og klimavennlige skip.  

NTNU skal eie og drifte senteret på vegne av staten. SINTEF Ocean blir en viktig leietaker.

Senteret skal være en nasjonal forskningsinfrastruktur, og er derfor også tilgjengelig for andre norske forskningsinstitusjoner og næringslivet.

Hva vil senteret inneholde?

Foruten studentfasiliteter og kontorlokaler vil senteret bestå av moderne tørre og våte laboratorier som skal hjelpe å løse utfordringene havnæringene står overfor.

Laboratoriene vil gi forskere og næringsliv muligheten til å teste nye løsninger i modellforsøk før de testes i full skala, og er helt nødvendig for å redusere risikoen før løsningene tas i bruk. 

Datasimulering er en viktig del av virksomheten ved senteret. Gjennom samspillet med fysiske forsøk valideres og forbedres ulike digitale simuleringsmodeller.   

Fjordlab, som vil bestå av installasjoner ute i havet, utgjør også en helt avgjørende brikke i forskningsinfrastrukturen. Der kan nye modeller testes under reelle driftsforhold og i full skala.

Laboratorier

Laboratorier

Modell av havbassenget
Modell av havbassenget

Havbassenget er et stort laboratorium for å teste faste og flytende konstruksjoner under realistiske forhold med bølger, strøm og vind.

Eksempler på slike konstruksjoner er havvindsturbiner, flytende broer, merder og undervannskabler.

Målet med forsøkene er å øke sikkerheten og effektiviteten til de ulike konstruksjonene. Installasjonenes oppførsel testes under ekstreme værforhold hvor det ikke finnes erfaringsdata.

Det er også mulig å avdekke komplekse sammenhenger og ukjente fysiske fenomener som er utfordrende å oppdage gjennom datasimuleringer. Forsøkene kan danne grunnlag for nye simuleringsmodeller og algoritmer. 

Havbassenget blir et helt nytt laboratorium på Tyholt, som erstatter dagens havbasseng. Det skal være klart til bruk i løpet av 2026. Dagens basseng vil være i drift fram til da.

Det nye bassenget vil bli på 50x60x15m og ha et senterhull på 7,5x7,5x10 m, som gir en maks dybde på 25 meter.

Bassenget vil bli utstyrt med bølgemaskiner langs to av sidene med mulighet for retningsspredning, et avansert system for å generere strøm og vind, og en bunn som kan heves eller senkes alt etter hvilket havdyp installasjonen opererer på.

Havbassenget, Ocean Space Centre, Illustrasjon Statsbygg-Snøhetta
Havbassenget, Norsk havteknologisenter, Illustrasjon Statsbygg-Snøhetta
Modell av sjøgangsbassenget
Modell av sjøgangsbassenget

Sjøgangsbassenget skal hovedsakelig benyttes til modelltesting av fartøy og autonome forsøk for å undersøke hvordan fartøyenes framdrift påvirkes av strøm og vind.

Dette gir viktige svar i utviklingen av energi- og klimavennlige skip, som er helt nødvendig for å lykkes med den grønne omstillingen. Sjøgangsbassenget kan også benyttes til testing av kystnære installasjoner, som for eksempel flytebroer.

Bassenget er 180 meter langt, og 40 meter bredt. Det er 6 meter dypt og har en senkbar bunndel på 40x50 meter.

Det nye sjøgangsbassenget får en langt bedre funksjonalitet enn Slepetanken på Tyholt som det vil erstatte. Laboratoriet vil være klart til bruk i løpet av 2027. Fram til da vil Slepetanken være i drift.

Ocean Space Centre – Heggdalen. Illustrasjon: Statsbygg/Snøhetta
Norsk havteknologisenter – Heggdalen. Illustrasjon: Statsbygg/Snøhetta
 

Fjordlab er en en forskningsinfrastruktur i Trondheimsfjorden, rundt Hitra og Frøya og i Ålesund, som vil være en avgjørende brikke i det nye havteknologiske senteret.

Fjordlab bygger videre på eksisterende laboratorier som AUR-Lab (Applied Underwater Robotics Laboratory), OceanLab ObservatorySintef ACE og nasjonalt testområde for autonome fartøy.

Disse laboratoriene er oppgradert gjennom prosjektet OceanLab finansiert av Norges Forskningsråd.

Her foregår det forskning og testing av undervannsroboter og undervannsinstallasjoner, autonome skip, skipsoperasjoner, akvakultur, havobservasjon og datainnsamling.

Fjordlab er viktig for fullskalatesting. Fjordlabs laboratorier forsker også på og tester ut sensorer for havovervåkning, både for observasjoner av havmiljøet og for beredskap for offshore infrastruktur.

Fjordlab skal etter planen oppgraderes med et nytt bygg i Heggdalen.

Les mer om OceanLab-prosjektet som skal lede opp til Fjordlab

Modell av konstruksjonslaboratoriet
Modell av konstruksjonslaboratoriet

Konstruksjonslaboratoriet (K-lab) er et laboratorium for mekanisk testing av konstruksjoner og konstruksjons-komponenter for å verifisere  levetiden til konstruksjoner utsatt for bølger, strøm og vind.

Slike tester har tidligere vært viktig for olje- og gassindustrien. Nå er det svært relevant for blant annet testing av havvindsinstallasjoner og undervannskabler. Oppdrettsmerder til havs er også et område hvor konstruksjonslaboratoriet kan spille en viktig rolle.

K-lab inneholder en rekke forskjellige testrigger, og dekker konstruksjonstekniske problemstillinger knyttet til både design, installasjon og operasjon av marine konstruksjoner.

Det nye konstruksjonslaboratoriet blir lokalisert på Torgard utenfor Trondheim. Laboratoriet får større testareal og ikke minst en moderne digital infrastruktur. 

Illustrasjon Maskinlaboratoriet
Maskinlaboratoriet på Marinteknisk senter

Maskinlaboratoriet (M-lab) er et sett av laboratorier som kan benyttes til forskning på nye energibærere og fremdriftssystemer for skip, såkalt grønn skipsfart.

For å kunne redusere klimagassutslipp fra skipsfarten er det nødvendig å ta i bruk andre energibærere enn i dag, som for eksempel batterier, hydrogen og ammoniakk.

M-lab vil spille en vesentlig rolle for å både uttesting, verifisering og validering av nye fremdriftssystemer som kan tas i bruk i ulike piloter.

M-lab vil inneholde utstyr som utgjør ulike deler av energisystemet, fra drivstofftilførsel til avgassrensing. Dette inkluderer forbrenningsmotorer, elektriske motorer, hybride motorer, brenselsceller, batterier, kontrollsystemer, forbrenningsrigg og oppsett for utvikling av teknologi for avgassrensning.

Det nye maskinlaboratoriet blir lokalisert på Torgard utenfor Trondheim og erstatter dagens M-lab på Tyholt. 
 

Kavitasjonstunnelens funksjon er å undersøke og tilpasse propeller og thrustere, samt løftesystemer som foiler og vinger på fartøy. 

Den nye testseksjonen har vært operasjonell siden 2018 og har en lengde på 5 meter, bredde på 1,3 meter og en høyde på 1,1 meter. Det muliggjør montering av små og mellomstore skrogmodeller inne i tunnelen.
 

Illustrasjon studentlaboratorier

Norsk havteknologisenter vil også bestå av flere mindre våte og tørre laboratorier som brukes i NTNUs forskning og utdanning.

Tilgangen på laboratorier hvor teori kan demonstreres i praksis, og studentene kan gjøre egne forsøk er en helt sentral del av utdanningen ved NTNU.

Tidligere var de ulike studentlaboratoriene spredd i ulike deler av Marinteknisk senter på Tyholt. Nå har noen laboratorier foreløpig plassering på campus Moholt og noen ligger fremdeles på Tyholt.

I Norsk havteknologisenter vil disse laboratoriene samles i bygget som huser dagens havbasseng. Laboratoriene vil i tillegg moderniseres. De nye laboratoriene vil være klare i 2028.