Hele senteret

  • Enkelt kart som viser at Norsk havteknologisenter er lokalisert i Trondheimsfjorden, utenfor Hitra/Frøya, i Ålesund og Trondheim

Hva er Norsk havteknologisenter?

Et nasjonalt kunnskapssenter for utvikling av havnæringene

Norsk havteknologisenter blir et nasjonalt kunnskapssenter for havteknologi. Med et verdensledende utdannings- og forskningsmiljø, nye laboratorier og tett samarbeid med næringslivet skal senteret lede an i den grønne omstillingen av havnæringene.  

Kjernen i senteret er det verdensledende fagmiljøet ved Institutt for marin teknikk ved NTNU og SINTEF Ocean. Miljøet har spilt en nøkkelrolle i utviklingen av Norge som skipsnasjon og det norske oljeeventyret.

Nå jobber det samme fagmiljøet med ny teknologi som skal bidra til den grønne omstilling i havnæringene; som overvåkning av havet, utvikling av bærekraftig mat, fornybar energi og klimavennlige skip.

Laboratorier

Senteret består av tørre og våte laboratorier, kontorer, møteromslokaler og studentfasiliteter. Senteret er lokalisert i Trondheim, Ålesund, på Hitra og Frøya.

Laboratoriene gir forskere og næringsliv muligheten til å teste nye løsninger i modellforsøk før de testes i full skala, og er helt nødvendig for å redusere risikoen før løsningene tas i bruk. 

Datasimulering er også en viktig del av virksomheten ved senteret. Gjennom samspillet med fysiske forsøk valideres og forbedres ulike digitale simuleringsmodeller.   

Fjordlab, som vil bestå av installasjoner ute i havet, utgjør en helt avgjørende brikke i forskningsinfrastrukturen. I Fjordlab vil nye modeller testes under reelle driftsforhold og i full skala.

Struktur og eierforhold

NTNU skal eie og drifte Norsk havteknologisenter på vegne av staten. SINTEF Ocean blir en viktig operatør og leietaker.

Senteret blir en nasjonal forskningsinfrastruktur, og er derfor tilgjengelig for andre forskningsinstitusjoner og næringslivet.

Fjordlab

Fjordlab

Illustrasjon av Trondheimsfjorden med båter og undersjøiske kabler

Maskinlaboratoriet

Maskinlaboratoriet

Industribygg med laboratorier for forskning

Havbassenget

Havbassenget

Innnendørs vannlaboratoriet der en havmerd testes

Sjøgangsbassenget

Sjøgangsbassenget

Innendørs vannlaboratoriet med et gult fartøy som testes

Kavitasjonslaboratoriet

Kavitasjonslaboratoriet

Fasade til undervisningsbygg

Studentlaboratoriene

Studentlaboratoriene

Fasade til undervisningsbygg med stort grøntareal forran

Konstruksjonslaboratoriet

Konstruksjonslaboratoriet

Rød boks med kabler og ledninger

Kontor og undervisning

Kontor og undervisning