Hvorfor Norsk havteknologisenter?

Hvorfor Norsk havteknologisenter?

Formålet med Norsk havteknologisenter er å bidra til den grønne omstillingen i havnæringene, sikkerhet og beredskap for infrastruktur til havs, og sikre Norges posisjon som ledende havnasjon. Cirka 70 prosent av Norges eksportinntekter kommer fra havnæringene.

Senteret skal:

  • Utdanne fremtidens spesialister innenfor havromsteknologi.
  • Sikre næringsliv og myndigheter tilgang til ledende kompetanse og infrastruktur knyttet til høsting og forvaltning av havrommet.
  • Bidra til effektiv utnyttelse av nasjonal kompetanse og økt kunnskap gjennom samarbeid med norske og utenlandske institusjoner og virksomheter.
  • Aktivt medvirke til økt innovasjonstakt innen havromsteknologi.
  • Bidra til omstilling og utvikling av havnæringene.

Hoveddelen av Norsk havteknologisenter skal etableres på Tyholt i Trondheim, på den samme tomta som Institutt for marin teknikk ved NTNU og forskningsinstituttet SINTEF Ocean har hatt lokaler.

Dette kunnskapsmiljøet er verdensledende innen maritim og marin forskning og utdanning, og samarbeidet mellom NTNU og SINTEF har høstet internasjonal anerkjennelse.

For å beholde og videreutvikle dette viktige kunnskapsmiljøet er det stort behov for å fornye laboratoriene, som begynner å bli gamle og hvor kun oppgraderinger ikke svarer på morgendagens utfordringer.

Norsk havteknologisenter skal bli en topp moderne forskningsinfrastruktur som vil også vil gi andre norske forskningsmiljøer og næringsliv tilgang til relevante og oppdaterte laboratorier og testmiljøer.

Løsningen på mange av verdens utfordringer innen klima, energi, mat og mineraler finnes i havet. Norsk havteknologisenter skal lede til ny kunnskap, kompetanse og forskning på havrommet og bidra til utviklingen og omstillingen av havnæringene lokalt, nasjonalt og globalt.

Mål for prosjektet

Mål for prosjektet

Samfunnsmål: Tiltaket skal sikre verdiskaping for Norge gjennom konkurransedyktige norske havromsnæringer. 

Effektmål: Norsk havteknologisenter skal gjøre de norske havromsnæringene mer produktive gjennom:

  • Kunnskaps- og teknologiutvikling
  • Kunnskapseksternaliteter 
  • Verdensledende utdanningsmiljø 
  • Bidrag til omstilling av næringsliv