Bilde av hvorfor

 • Stort avansert havlaboratorium der to forskere ser på en båt som testes i bassenget

  Regjeringens viktgiste prioritering innen maritim forskning, utdanning og innovasjon 

Hvorfor Norsk havteknologisenter?

Formålet med Norsk havteknologisenter er å bidra til den grønne omstillingen i havnæringene, og sikre Norges posisjon som ledende havnasjon. Løsningen på mange av verdens utfordringer innen klima, energi, mat og mineraler finnes i havet. Norsk havteknologisenter skal lede til ny kunnskap, kompetanse og forskning på mulighetene som ligger i havet.

Senteret skal:

 • utdanne fremtidens spesialister i marin teknikk og havteknologi.
 • sikre næringsliv og myndigheter tilgang til ledende kompetanse og infrastruktur knyttet til høsting og forvaltning av havet.
 • bidra til effektiv utnyttelse av nasjonal kompetanse og økt kunnskap gjennom samarbeid med norske og utenlandske institusjoner og virksomheter.
 • aktivt medvirke til økt innovasjonstakt i havnæringene.
 • bidra til omstilling og utvikling av havnæringene.

Viktig for arbeidsplasser i hele Norge 

Når havnæringene skal utvikle mer lønnsomme og bærekraftige løsninger, har det noe å si om konstruksjonen blir testet på Tyholt eller i Singapore. Økt kunnskap i Norge, er en investering i velferdsstaten. Investeringen bidrar til arbeidsplasser og gir ringvirkninger langs hele kysten. Skal Norge fortsatt lede an trenger vi gode forsknings-fasiliteter og laboratorier der kompetansen sitter.

Fornybar energi

Fornybar energi

Energibehovet i verden øker, samtidig må CO2-utslippene ned. Vindkraft, bølgekraft og solceller er noen av løsningene som kan erstatte olje og gass.

Stort felt med vindmøller på havet
Foto: Andy Dingley, Wikimedia Commons

Bærekraftig matproduksjon

Bærekraftig matproduksjon

Havet er vårt største matfat, men vi utnytter bare to prosent av matressursene i havet. ​Mer bærekraftig havbruk, nye fiskemetoder, og kunnskap om nye matarter, er viktig for at verden skal få nok mat. 

Store spiselige fisker i flokk

Grønn skipsfart

Grønn skipsfart

Rundt 80 prosent av verdenshandelens volumer fraktes av skip på havet. Selv om skipsfart er den mest energieffektive transportformen, må klimautslippene reduseres for at vi skal nå klimamålene. 

Skipet Yara Birkeland seiler inn mot en norsk by
Foto: Vard

Kunnskap om havet

Kunnskap om havet

Verden trenger å samle mer kunnskap om økosystemene under vann. I dag er bare 20 prosent kartlagt, og kun 5 prosent utforsket.
Vi trenger også å oppbevare dataene på en god og standardisert måte.   

Trondheimsfjorden med Munkholmen

Mål for prosjektet

Mål for prosjektet

Samfunnsmål: Tiltaket skal sikre verdiskaping for Norge gjennom konkurransedyktige norske havnæringer. 

Effektmål: Norsk havteknologisenter skal gjøre de norske havromsnæringene mer produktive gjennom:

 • Kunnskaps- og teknologiutvikling
 • Kunnskapseksternaliteter 
 • Verdensledende utdanningsmiljø 
 • Bidrag til omstilling av næringsliv