NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport

NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport

– Arkeologisk utgravingsrapport 2021
  1. Hyttebakk, V., Krag, E. M. F., Svendsen, M., Solvold, G. I., Grønnesby, G. & Sauvage, R.  Arkeologisk undersøkelse av røysfelt på Norvik, Surnadal kommune, Møre og Romsdal
  2. Østmoe, E., Gran, M. M. & Sauvage. R. Arkeologisk undersøkelse av hus og andre anleggsspor fra jernalder og bronsealder på Nedre Sjetnan og Tillerringen, Trondheim kommune
  3. Aspvik, M. & Grønnesby, G. Arkeologisk utgravning av skjelettgrav fra folkevandringstid, Nygården, Ørland, Trøndelag.

 

Arkeologisk undersøkelse av røysfelt på Norvik, Surnadal kommune, Møre og Romsdal (Last ned pdf)

Vegar Hyttebakk, Eivind Magnus Færøy Krag, Monica Svendsen, Grete Irene Solvold, Geir Grønnesby og Raymond Sauvage

Oppsummering

I forbindelse med etablering av nytt bolig- og hyttefelt på Norvik ble det utført arkeologiske undersøkelser på i alt tolv røyser og to steinpakninger. Røysene ble oppdaget ved flere anledninger og undersøkt i tre omganger i 2018. Undersøkelsene viste at to av røysene sannsynlig var gravrøyser. Den ene var sikker gravrøys med konstruksjonsdetaljer, kullkonsentrasjoner, to sterkt korroderte jerngjenstander og brente bein, der ett var fra menneske. Kull fra en nedgraving som lå under den sikre gravrøysa ble datert til førromersk jernalder. Den andre er noe usikker, men inneholdt en nedgraving med kull og ett funn av dyrebein. Denne nedgravingen ble også datert til førromersk jernalder. Begge røysene var plassert godt synlig fra fjorden. De resterende ti røysene og to steinpakningene fremviste ingen arkeologiske funn utover steinkonstruksjonen og anses som oppsamlingssteder for stein i forbindelse med jordbruksaktivitet, som rydningsrøyser og rydningsstein.

 

Arkeologisk undersøkelse av hus og andre anleggsspor fra jernalder og bronsealder på Nedre Sjetnan og Tillerringen, Trondheim kommune (Last ned pdf)

Eystein Østmoe, Magnar Mojaren Gran og Raymond Sauvage

Oppsummering

I forbindelse med dispensasjon for reguleringsplan Sjetnan Nedre del 2, ble det i 2018 gjennomført en arkeologisk undersøkelse på Sjetnan Nedre G/Br. 324/54. Formålet med undersøkelsen var å se på om det fantes nye gårdsbosettinger i området, hvordan disse forholdt seg til andre undersøkte gårsenheter i nærheten og kronologien mellom disse.  Det ble avdekt et areal på 8500m2, og funnet 975 anleggsspor. Av disse var 631 stolpehull. To områder med spesielt mange stolpehull ble funnet, og her ble det til sammen funnet tre hus. Et av disse var fra yngre bronsealder, et var fra førromersk jernalder og et var fra romertid. Det mest spesielle var huset fra romertid med buede vegger og en lengde på 9 meter. Dateringene viser at det har vært aktivitet på området fra yngre bronsealder til vikingtid. 

 

Arkeologisk utgravning av skjelettgrav fra folkevandringstid, Nygården, Ørland, Trøndelag (Last ned pdf)

Mats Aspvik & Geir Grønnesby

Oppsummering

Rapport forsideI forbindelse med bygging av ny enebolig på Nygården, Ørland ble det i november 2018 gjort arkeologiske registreringer i det aktuelle området. Under registreringen ble det funnet stolpehull som ble tolket til å stamme fra et forhistorisk hus. 
Det ble deretter gitt dispensasjon til inngrep i området mot krav om arkeologiske undersøkelser. Den 6. mai i 2019 ble denne utgravingen satt i gang og den ble avsluttet den 31. mai. 
Undersøkelsen viste at stolpehullene stammet fra en bygning fra etterreformatorisk tid. Det ble derimot også funnet en flatmarksgrav fra folkevandringstid på feltet. Graven inneholdt et godt bevart skjelett av en kvinne, samt en rekke gjenstander.