NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport

NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport

– Arkeologisk utgravingsrapport 2023
 1. Wood, P. N. & Sauvage, R. Undersøkelse av bosetningsspor på Smedbakken, Kongens gate 43, Trondheim
 2. Wood, P. N. & Grønnesby, G. Undersøkelse av dyrkingslag, Sundnes, Inderøy kommune
 3. Aspvik, M. & Grønnesby, G. Undersøkelse av naust fra folkevandringstid, Rismelparken/Martenshagen, Steinkjer, Trøndelag
 4. Wood, P. N. & Grønnesby, G. Fjorten århundrer med gårdstun: utgravning på Kvennild søndre, Trondheim kommune
 5. Wood, P. N. & Grønnesby, G. Arkeologisk undersøkelse, Østmarkveien 3 og 5, Lade, Trondheim
 6. James, M. A. & Solvold, G. I. Arkeologisk undersøkelse av kystrøys på Jøsnøya, Hitra kommune, Trøndelag
 7. Stamnes, A. A. & Kiersnowski, K. Arkeologisk georadarundersøkelse på Kolbulandet, Hegra, Stjørdal kommune
 8. Kiersnowski, K. & Stamnes, A. A. Geophysical investigations of the copper smelting site of Feragen Smeltehytte, Røros Municipality
 9. Kirkhus, L. V. Bergkunstskjøtsel i Trøndelag 2022
 10. Oftedal, K. Ø. & Fretheim, S. E. Utgravning av jernvinneanlegg ved Rødmyra, Støren
  næringsområde, Midtre Gauldal
 11. Kviseth, A. & Røgenes, L. Arkeologisk undersøkelse av kullfremstillingsanlegg, Gjermundnes, Vestnes kommune, Møre og Romsdal
 12. Bryn, H. & Grønnesby, G. Undersøkelse av røysfelt i Tromsdalen, Verdal kommune, Trøndelag
 13. Kiersnowski, K. & Stamnes, A. A. Ground-penetrating radar investigations of the surroundings of Dolm Kirke, Dolmøy, Hitra Municipality
 14. Kiersnowski, K. & Stamnes, A. A. Ground-penetrating radar investigations of the Hiort chapel in Røros

 

Undersøkelse av bosetningsspor på Smedbakken, Kongens gate 43, Trondheim (Last ned pdf)

Philip N Wood og Raymond Sauvage

Oppsummering

Forside rapportDen arkeologiske undersøkelsen, ble foretatt av NTNU Vitenskapsmuseet og fant sted i august 2021 på hjørnet av Smedbakken og Kongens gate i Trondheim. Arbeidet ble utført i forbindelse med en planlagt ombygging av boliganlegget. Det undersøkte området var ca. 75 kvadratmeter stort. Forundersøkelsen hadde påvist kokegroper og andre strukturer, hovedsakelig fra romertid.

Det viktigste resultatet av utgravningen var oppdagelsen av et lite område med komplekse arkeologiske levninger sentralt i utbyggingsområdet. Her ble en sekvens av lag og nedgravinger utgravd, datert med radiokarbonanalyse. De første spor etter menneskelig aktivitet ser ut til å ha funnet sted i fjæra ved fjorden; et kulturlag bestående av sand og kull, samt to små grøfter, hvor samtlige er datert til midten av 200-tallet til begynnelsen av 400-tallet e.Kr. Det ble også undersøkt strukturer med kull og varmepåvirket stein som tolkes som rester av kokegroper.

Et dyrkingslag eller matjordslag over disse lagene antyder at det har dannet seg et stabilt jorddekke i løpet av folkevandringstiden (tidlig på 400-tallet til midten av 500-tallet). Lignende jordmasser har blitt påtruffet andre steder i Trondheim sentrum, og dateres vanligvis fra og med romersk jernalder.

Kokegropene avdekket i den sørlige delen av undersøkelsesområdet i 2019 dateres mellom 100-tallet f.Kr. til 300-tallet e.Kr. Den naturlige undergrunnen var ca. 2 meter høyere her sammenlignet med området i nord, og denne antas å være en type hevet strand.
 

Undersøkelse av dyrkingslag, Sundnes, Inderøy kommune (Last ned pdf)

Philip N Wood og Geir Grønnesby

Oppsummering

Forside rapportUtgravningen nord for Sundnes gård i Inderøy i Trøndelag fant sted i oktober 2021. I den forbindelse ble tre sjakter, som dekker et område på ca. 600 kvadratmeter, undersøkt av NTNU Vitenskapsmuseet. Tidligere undersøkelser i regi av Trøndelag fylkeskommune hadde identifisert et dyrkingslag eller kulturlag på stedet. I tillegg til dette laget ble det kun avdekket en underliggende kokegrop, radiokarbon-datert til førromerske jernalderen.

 

 

Undersøkelse av naust fra folkevandringstid, Rismelparken/Martenshagen, Steinkjer, Trøndelag (Last ned pdf)

Mats Aspvik & Geir Grønnesby

Oppsummering

Forside rapportI forbindelse med byggetrinn 2 av Rismelparken i Steinkjer kommune, ble det sommeren 2020 utført en utgravning av et naust fra folkevandringstid. Naustet var svært stort med en bredde på 14,5 m og en minimumslengde på 34,5 m. Naustet har ligget ved utløpet av Steinkjerelva ca. 300 m østnordøst for dagens sentrum (Steinkjer kirke).

 

 

Fjorten århundrer med gårdstun: utgravning på Kvennild søndre, Trondheim kommune (Last ned pdf)

Philip N Wood og Geir Grønnesby

Oppsummering

Forside rapportDenne rapporten presenterer resultatene fra en arkeologisk utgravning på tunet til gården Kvennild søndre, Trondheim mellom mai og juli 2021. Undersøkelsen ble foretatt av NTNU Vitenskapsmuseet i forkant av flytting av to tømmerbygninger som lå i traseen til ny gang- og sykkelveg ved Fv 704 Brøttemsvegen. Kvennild søndre er kjent fra historiske kilder og det var tidligere påvist kulturlag fra før-reformatorisk tid innenfor gårdstunet. Den arkeologiske undersøkelsen påviste ni aktivitetsfaser som strakk seg over en lengre tidsperiode fra yngre romertid til moderne tid. De viktigste bosetningsfasene kunne tidfestes fra merovingertid til senmiddelalder (ca. 575-1425 e.Kr.). De arkeologiske strukturene inkluderte et stolpehus, ca. 14m i lengde, som var i bruk på slutten av 600- til midten av 700-tallet (fase 2). Restene av en sannsynlig laftkonstruert bygning og et mulig grophus fra tidlig 1000- til tidlig 1200-tallet (fase 7). Den siste før-reformatoriske aktivitetsfasen besto av bryggesteinslag fra 1300- til tidlig 1400-tallet (fase 8).

 

Arkeologisk undersøkelse, Østmarkveien 3 og 5, Lade, Trondheim (Last ned pdf)

Philip N Wood og Geir Grønnesby

Oppsummering

Forside rapportRapporten presenterer resultatene fra arkeologiske undersøkelser i Østmarkveien 3 og 5, Lade, Trondheim, mellom april og mai 2022. Undersøkelsen ble foretatt av NTNU Vitenskapsmuseet i forkant av nye boliger på tomten til et tidligere hagesenter. Utbyggingsområdet var derfor preget av omfattende forstyrrelser fra nyere tid.

Utgravingsfeltet lå øst for Lade gård. Aktivitetsspor fra flere før-reformatoriske perioder har gjennom årene blitt registrert innenfor et større område. Undersøkelsene i 2022 identifiserte begrensede aktivitetsspor fra senneolitikum, eldre bronsealder, førromersk og romersk jernalder samt middelalder. Disse strukturene besto av fire groper, et stolpehull, tre kokegroper og flere mindre lag. Ingen av de påviste strukturene kan med sikkerhet tilskrives bosetninger, men synes å representere annen form for menneskelig aktivitet på stedet.
 

Arkeologisk undersøkelse av kystrøys på Jøsnøya, Hitra kommune, Trøndelag (Last ned som pdf)

Michael A. James og Grete I. Solvold

Oppsummering

Forside rapportSommeren 2021 gjennomførte NTNU Vitenskapsmuseet en arkeologisk undersøkelse av en kystrøys med et forhøyet sjømerke, ID18413, på Horsøya, Hitra. Undersøkelsen ble gjennomført på bakgrunn av utviding av Jøstenøya industriområde som ville innebære sprengning og planering av den tidligere øya hvor røys ID18413 lå anlagt. Røysa, med størrelsen 7,0 x 5,7 m, ble totalgravd og det ble oppdaget deler av en indre struktur av kantsatt stein i det midtre partiet. Det ble også gjort funn av en skraper av flint med tilnærmet flateretusjering nær den indre strukturen. Det ble ikke gjort funn av daterbart materiale i løpet av undersøkelsen, men flateretusjering er vanlig i senneolittisk tid og bronsealder, men kan også opptre i begynnelsen av jernalder. Brukstiden for kystrøyser dateres gjerne innenfor bronsealder og jernalder, så datering på kystrøysen på Horsøya kan ikke bestemmes nærmere enn dette.

 

Arkeologisk georadarundersøkelse på Kolbulandet, Hegra, Stjørdal kommune (Last ned pdf)

Arne Anderson Stamnes og Krzysztof Kiersnowski

Oppsummering

Forside rapportDen 29 og 31 oktober 2020 ble det foretatt en georadar-undersøkelse på elveterrassen Kolbulandet, på motsatt side av Stjørdalsdalføret for Hegra kirke. Det hadde tidligere blitt påvist et bosetnings- og aktivitetsområde, trolig fra Bronsealder eller eldre jernalder, på denne terrassen. Stjørdal historielag tok da initiativ til å foreta en georadarundersøkelse av området, i håp om å lære mer om hva slags type lokalitet dette egentlig dreiet seg om. 

Totalt ble det undersøkt et areal på 3,33 hektar. Selv om terrassen gir inntrykk av et relativt homogent naturmiljø, viser undersøkelsene seg at den geologiske historien til slike elveterrasser oppe i dalsidene er langt mer komplekse enn en skulle tro. Det er med på å komplisere mulighetene for entydige og letter tolkbare geofysiske kontraster fra arkeologiske strukturer. 

På tross av dette, ble det påvist 16 avvik tolket som steinfylte groper, 106 geofysiske avvik tolket som groper, 8 som lag, og ei mulig røys. Hvorvidt disse er av arkeologiske opphav, er vanskelig å avgjøre. De mest tydelige strukturene var på og omkring husmannsplassen synlig i flyfoto fra 1955, inkludert steinfylte groper, lag og groper – trolig fra fundament av bygninger, mulig kjellergrop og liknende.
 

Geophysical investigations of the copper smelting site of Feragen Smeltehytte, Røros Municipality (Last ned pdf)

Krzysztof Kiersnowski and Arne Anderson Stamnes

Oppsummering

Forside rapportI November 2020 foretok NTNU Vitenskapsmuseet en geofysisk undersøkelse av Feragen Smeltehytte på vegne av Museene i Sør-Trøndelag i samarbeid med Røros kommune. Dette er et kobbersmelteverk plassert på et relativt flatt område langs vannfaret Elva. Målet med undersøkelsen var å påvise eventuelle kontruksjonsspor og aktivitetsområder relatert til den metallurgiske aktiviteten ved hjelp av en rekke ulike geofysiske teknikker, inkludert; magnetisk susceptibilitet (MS), magnetometer og georadar. 

Resultatene fra susceptibilitetsundersøkelsene påviste flere områder med markante og høye målinger, hvor måleverdiene var tilsvarende høye som på den bevarte slagghaugen. Disse undersøkele viste klart avgrensningen av smelteaktiviteten på den sørlige siden av elva. Magnetometer- og georadarundersøkelsene påviste flere hesteskoformede avvik, som viste høye magnetiske målinger og sterk magnetisk polarisering, og ble tolket som smelteinstallasjoner – altså mulige ovner. Disse ble påvist innenfor en 30 meters radious nordvest for slagghaugen, og hadde en klar sammenheng med topografiske formasjoner som forsekninger og konsentrasjoner av steiner synlig på overflaten. Undersøkelsene påviste også områder som kan ha blitt brukt til kaldrøstin i form av magnetiske band med relativt homogene, men høye, verdier. Disse båndene var påvist enda lenger mot nordvest. 

Alt i alt viste undersøkelsene omfattende informasjon fra flere ulike geofysiske metoder, og gir verdifull innsikt i organiseringen av aktiviteten på smeltehytta, samt indikerer nedgravde strukturer og aktivitetsområder fra koppersmeltingen her ved Feragen Smeltehytte.

 

Bergkunstskjøtsel i Trøndelag 2022 (Last ned pdf)

Lene Vestrum Kirkhus

Oppsummering

Foride rapportRapporten omhandler skjøtselen av tilrettelagte bergkunstfelt i Trøndelag, et samarbeid mellom NTNU Vitenskapsmuseet og Trøndelag fylkeskommune gjennom Bevaringsprogrammet for bergkunst (BERG). Skjøtselen omhandlet hovedsakelig vår- og høstskjøtsel 2022. Arbeidet har bestått i avdekking av vintermatter, våtrens og vegetasjonsskjøtsel rundt feltene og vintertildekking. Feltene som inngikk i skjøtselen var Bardal I (ID 73347) i Steinkjer, Eidstu (ID 6566-1) i Trondheim, Evenhus (ID 63778) i Frosta, Foss II, VI, IX og XI (ID 28252-1, ID74396-1, ID 55782-1 og 122807-1) i Melhus, Hell (ID 37071) i Stjørdal, Holtås (ID 73623-1) i Levanger, Stykket (ID 101976-1) i Indre Fosen. 

 

 

Utgravning av jernvinneanlegg ved Rødmyra, Støren næringsområde, Midtre Gauldal (Last ned pdf)

Karen Ørbog Oftedal og Silje E. Fretheim

Oppsummering

Forside rapportSommeren 2020 utførte NTNU Vitenskapsmuseet en arkeologisk utgraving av et jernframstillingsanlegg ved Rødmyra, innen Støren næringsområde i Midtre Gauldal, Trøndelag. Anlegget ble oppdaget i forbindelse med anleggsarbeid i området, etter at reguleringsplanen for Støren næringsområde var vedtatt. NTNU Vitenskapsmuseet avdekket tre områder på til sammen 832 m2. Innenfor undersøkelsesområdene ble det gjort funn av flere enkeltliggende røsteplasser og et jernframstillingsanlegg med rester etter en sjaktovn med slaggavtapping, samt tilhørende røsteplasser, malmlager og rester av kullager. Rundt ovnsområdet lå flere konstruerte voller som det er rimelig å se i sammenheng med skjerming av ovnen/arbeidet ved ovnen – kanskje i form av en bygning. Det ble funnet en del slagg i lagene og vollene rundt ovnsområdet, men ingen distinkte slagghauger. 14C-dateringene plasserer selve ovnsanlegget i vikingtid (rundt 900-1000 AD). To malmlagre og en røsteplass i det samme området ga dateringer til middelalder (mellom 1000 og 1200 AD), mens kullprøver fra de enkeltliggende røsteplassene samt ett malmlager nær ovnsområdet ga dateringer til etterreformatorisk tid (1500-1800-tallet). Metallurgiske analyser av slagg og malm fra lokaliteten antyder 3-4 faser med utvinning på stedet, og viste at det også har foregått primærsmiing av luppejernet nær ovnsområdet.

 

Arkeologisk undersøkelse av kullfremstillingsanlegg, Gjermundnes, Vestnes kommune, Møre og Romsdal (Last ned pdf)

Astrid Kviseth og Lars Røgenes

Oppsummering

Forside rapportVåren 2022 ble det utført en arkeologisk undersøkelse av et kullfremstillingsanlegg på Gjermundnes i Vestnes kommune. Bakgrunnen for undersøkelsen var en utvidelse av uttaksområdet for Gjermundnes massetak. Undersøkelsen resulterte i funn av en kullmile på flatmark, datert til vikingtid. Denne føyer seg inn i rekken av flere nylig undersøkte anlegg av denne typen på Vestnes, som med dateringer til yngre jernalder er betydelig eldre enn tidligere kjente kullfremstillingsanlegg av denne typen. 

 

 

Undersøkelse av røysfelt i Tromsdalen, Verdal kommune, Trøndelag (Last ned pdf)

Hanne Bryn og Geir Grønnesby

Oppsummering

Forside rapportI juli og august 2022 gjennomførte NTNU Vitenskapsmuseet en arkeologisk utgravning i Tromsdalen, Verdal kommune i forbindelse med utvidelse av det eksisterende kalkbruddet i området. Det aktuelle kulturminnet bestod av tre røyser som var tolket å være gravrøyser fra jernalder. Resultatet av utgravningen påviste ytterligere tre røyser innenfor området, som var betraktelig mindre enn de øvrige på lokaliteten. Samtlige av røysene innenfor området ble utgravd og det ble ikke gjort funn som kunne bidra til en tidfesting av røysene. Det ble ikke gjort gjenstandsfunn i steinmassene, og det ble heller ikke dokumentert noen form for indre oppbygging i form av kantkjede eller kammer. 

 

Ground-penetrating radar investigations of the surroundings of Dolm Kirke, Dolmøy, Hitra Municipality (Last ned pdf)

Krzysztof Kiersnowski, Arne Anderson Stamnes

Oppsummering

Forside rapportFormålet med georadar-undersøkelsene ved Dolm kirke var å undersøke arealet nord for koret og skipet, og avklare hvorvidt det var noen konstruksjonsspor i bakken i dette området. Det er en del konstruksjonsdetaljer i kirkeveggen, og da spesielt nord for koret på kirka, som kan antyde at bygningen har hatt en utvidelse her en gang tidligere. Undersøkelsene viste en konsentrasjon av utslag i den nordvestre ende av kirka, med flere strukturer som kan tolkes som større steinobjekter eller groper eller steinopptrekk fra fjerning av denne typen objekter. Derimot, når man setter de innsamlede profilene sammen til et planbilde av utslag ved ulike dybder, kommer det ikke frem noen linjer eller former som klart indikerer noen konkrete konstruksjonsspor. Det nærmeste en kommer er en nesten rektangulær struktur på ca. fire ganger fire meter, og en to ganger 5 meter nesten lineær form synlig i dybdeskivene. Undersøkelsen viser også mulig plassering av flere umerkede graver i det åpne arealet mellom dagens kirkevegg og steingjerdet i nord. 

 

Ground-penetrating radar investigations of the Hiort chapel in Røros (Last ned pdf)

Krzysztof Kiersnowski and Arne Anderson Stamnes

Oppsummering

Forside rapportDen 21 november 2022 ble det gjennomført en geofysisk undersøkelse av Hiort kapell i Røros, for å undersøke tilstedeværelse og plassering av graver under tregulvet. Kapellet er siste hvilested for Peder Hiort (d.1879), en tidligere direktør for Røros Kobberverk. Det ble anvendt en GSSI Sir-3000 georadar med en antenne med senterfrekvens på 400Mhz. Undersøkelsen påviste flere interessante anomalier, inkludert ett utslag som trolig er en grav. Denne er rett til venstre for selve inngangen til kapellet. To andre utslag er også trolig spor etter begravelser. Georadarundersøkelsene gir også noe innsikt i konstruksjonsdetaljer til selve kapellet, blant annet bærebjelker til selve gulvet og muligens noen spor etter selve fundamentene til kapellet.