Arkeologiske utgravningsrapporter 2008

Arkeologiske utgravningsrapporter 2008

Utgravningsrapportene er tilgjengelige nedenfor som .pdf-filer. Klikk på overskriften for å se rapporten. 

 

Fleskhus, Verdal kommune, Nord-Trøndelag fylke 

Prosjektleder: Brynja B. Birgisdottir
Rapport ved: Ruth Iren Øien

Kokegroper og stolpehull ved Fleskhus i Verdal

NTNU Vitenskapsmuseet gjennomførte høsten 2008 en arkeologisk undersøkelse ved Fleskhus i Verdal kommune etter at Nord-Trøndelag fylkeskommune i 2007 påviste forhistoriske bosetningsspor i et område med dyrket mark. Ved hjelp av maskinell flateavdekking ble det i alt påvist og dokumentert 25 strukturer, deriblant 2 kokegroper, 17 stolpehull, nedgravninger og ildsted innenfor et område som omfattet 540 m2. Tre kullprøver ble datert. En av kokegropene ble datert til BC925 – 805, mens to stolpehull ble datert til henholdsvis BC35 – AD130 og AD140 – 385.  Kun fire av stolpehullene kunne settes i et system. Pga den innbyrdes avstanden mellom stolpene var kort (0,75 – 1,00 m), kan dette dreie seg om en innhegning eller lignende. Undersøkelsen viste også at stolpehullene hadde en tydelig kullrand, som kan stamme fra en praksis der utsiden av stolpene ble svidd for å sinke nedbrytingen av stolpen.

 

Kjønstad, Levanger kommune, Nord-Trøndelag fylke

Prosjektleder: Brynja B. Birgisdottir
Rapport ved: Ruth Iren Øien

Funnløst på Kjønstad

Som følge av at det under Nord-Trøndelag fylkeskommunes forundersøkelse i 2004 ble registrert en rekke mulige stolpehull, to kokegroper og to strukturer med bevart treverk innenfor et område dyrket mark på Kjønstadmarka, ble det høsten 2008 gjennomført en arkeologisk undersøkelse i regi av NTNU Vitenskapsmuseet. Ved hjelp av maskinell flateavdekking ble en rekke mørkere flekker med uklar avgrensning utskilt mot undergrunnen. De mest lovende strukturene ble snittet for å avsløre formen i profil. Resultatet var at alle strukturene kunne avskrives som kulturminner, dvs. de kunne tolkes som steinopptrekk.

 

Hollingen, Aukra kommune, Møre og Romsdal fylke

Prosjektleder: Anne Haug
Rapport ved: Raymond Sauvage

Spor etter dyrkning fra førromersk jernalder og ildsteder i Hollingsbukta

Høsten 2008 gjennomførte NTNU Vitenskapsmuseet en arkeologisk undersøkelse av en mindre del av et regulert område på Hollingen (gnr. 15/4) i Aukra kommune. Undersøkelsesområdet befant seg i et sørvendt, hellende terreng med tidligere dyrket mark. Totalt ble det flateavdekket 185 m2. Innenfor dette området ble det påvist eldre dyrkningslag, samt strukturer i form av ildsteder, nedgravninger og mulige ardspor. På bakgrunn av stratigrafiske forhold er det antatt at disse strukturene er eldre enn det eldste dyrkningslaget, som gjennom trekullprøver ble datert til førromersk jernalder. Kullprøver av to dyrkningslag fra samme profil ble henholdsvis datert til BC385 – 205 og BC345 – 165. Vegetasjonshistoriske undersøkelser i form av analyser av pollen og makrofossiler antyder en områdeutvikling som strekker seg gjennom englandskap, via beiting til dyrkning. Det ble funnet kornpollen av hvete i de eldste dyrkningslagene og bygg i de yngre.

 

Solsem og Haug, Leka kommune, Nord-Trøndelag fylke

Prosjektleder: Lars Stenvik
Rapport ved: Frode Svendsen

Tidligmesolittisk lokalitet på Leka med sjeldent stort kunnskapspotensial

I forbindelse med utvidelse av Leka vannverk gjennomførte NTNU Vitenskapsmuseet høsten 2008 en arkeologisk undersøkelse av deler av steinalderlokaliteten Lokalitet 1, Vassdalen-Brekka (Askeladden-ID 74373). Blant fire registrerte lokaliteter i nærområdet er denne regnet som den største, selv om store deler av lokalitetens vestlige del tidligere har blitt ødelagt av masseuttak. Den lokale topografien antyder at området kan ha fungert som en attraktiv naturhavn da havnivået lå mellom 85 og 90 meter høyere enn i dag. Strandlinjedatering av lokaliteten gir dermed en tidligmesolittisk datering som samsvarer med de diagnostiske funnene som ble gjort under utgravningen. En datering av en strandlinje som lå 90 – 85 m høyere, faller innenfor intervallet BC8805-8765 – BC8610-8540. Totalt ble det gjort 7 557 funn i løpet av undersøkelsen, hvor gjenstandsprosenten er angitt til så høyt som 11 %. Disse funnene er hovedsakelig konsentrert til fire felt innenfor et område på 550 m2 som ble avtorvet med gravemaskin. Av gjenstander og redskaper ble det i funnmaterialet identifisert skiveøkser, kjerneøks, et bredt utvalg flekker, kjerner, enkelte skrapere og stikler, samt spisser som Høgnipenspiss, tangespiss med odd, lansettmikrolitter og rombiske lansettmikrolitter. Det ble også påvist mikrostikkelteknikk. Hovedsakelig har råstoff som flint og kvartsitt blitt benyttet. Lokaliteten tolkes som et større boplass- og aktivitetsområde.

 

Hestvika, Nærøy kommune, Nord-Trøndelag fylke

Prosjektleder: Brynja Bjørk Birgisdottir
Rapport ved: Ruth Iren Øien

Jordbruksbosetning fra bronsealderen ved Hestvika

Sommeren 2008 ble det gjennomført en arkeologisk undersøkelse av en lokalitet ved Hestvika i regi av NTNU Vitenskapsmuseet. Gjennom undersøkelsen ble det avdekket to felt på til sammen 1 300 m2 med dyrket mark innenfor et østvendt hellende terreng ca. 15 – 25 moh. Innenfor ett av feltene ble det påvist og undersøkt flere kokegroper, mulige ildsteder, samt en stor mengde med ardspor. I tillegg til strukturene, ble det gjort funn av flintfragmenter, jernkniv og et fragment av skiferbryne. De fire kullprøvene som ble sendt inn resulterte i en datering fra eldre bronsealder (BC1510 – 1330) og tre dateringer fra yngre bronsealder (innenfor intervallet BC800 – 395). Sett sammen tolkes kokegropene og ardsporene som spor etter en stasjonær jordbruksbosetning med nær tilknytning til havet og maritime ressurser.

 

Hallem Vestre, Verdal kommune, Nord-Trøndelag fylke

Prosjektleder: Brynja Bjørk Birgisdottir
Rapport ved: Brynja Bjørk Birgisdottir

Sikringsgraving av gravhaug på Hallem

I 2008 gjennomførte NTNU Vitenskapsmuseet en mindre sikringsgravning av en gravhaug i Hallemsmarka som var rammet av aktiv erosjon i et eldre grustak. Hovedformålet med undersøkelsen var å foreta en mindre utgravning langs raskanten av den runde gravhaugen Haug 12, som var hardest rammet av erosjonen, samt å dokumentere og sikre kildeverdien til gravanlegg som sto i fare for å rase ut. Fra gravfeltet, som ligger på høydedraget Hallemsåsen, er det god utsikt mot både Stiklestad og utover Leksdalsvannet.  Haug 12 viste seg å romme sekundærbegravelser. Gjennom identifikasjon av steinpakninger, brannflak, kampesteiner, fotgrøft og steinkammer ble det bekreftet spor etter minst fem begravelser. Mens de øvrige kun ble dokumentert, ble begravelsen i steinkammeret fullstendig undersøkt. I graven ble det funnet brent bein som stammet fra to individer – en eldre kvinne og en yngre mann. Gravgodset bestod av beinnåler, beinkam, glassperler, fragmenter av en forgylt sølvblikkspenne, samt bjørneklør. Ved hjelp av typologisk datering av gravgodset kunne gravanlegget tidfestes til slutten av yngre romertid. Basert på ytre utforming, kan de eldste begravelsene i gravhaugen trolig tidsbestemmes til førromersk jernalder.

 

Salhus, Brønnøy kommune, Nordland fylke

Prosjektleder: Birgitta Berglund
Rapport ved: Anne Herstad

Steinkistegrav på Smevikhaugen

I regi av NTNU Vitenskapsmuseet ble det i 2008 foretatt en arkeologisk undersøkelse av en steinkistegrav på lokaliteten Smevikhaugen, nord for Brønnøysund. Bakgrunnen for undersøkelsen var at det i forbindelse med anleggsarbeid var forutrettet skade på to tidligere registrerte gravanlegg. Blant disse gravanleggene var det en gravrøys, som ble fjernet før utgravning, samt en steinkistegrav. Graven er plassert i en fordypning i berget sør for et høydedrag like i nærheten av havet. Steinkisten, som er konstruert av hellesteiner, måler 4,3 m x 2,45 m utvendig og 2,65 m x 1, 05 m innvendig. Undersøkelsen resulterte ikke i funn av arkeologiske gjenstander tilknyttet gravleggingen, men påviste at graven sannsynligvis har vært åpnet tidligere. På bakgrunn av geologiske formasjoner som minner om skålgroper i gravens omgivelser, kan man anslå at steinkistegraven ble anlagt i eldre jernalder.