Myr: forskning, forvaltning og overvåking

Interaksjonen menneske - natur

Myr: forskning, forvaltning og overvåking

Toppmyrane på Smøla med store atlantiske høgmyrer. Foto: Asbjørn Moen, NTNU Vitenskapsmuseet, CC BY-SA 4.0Vi arbeider med prosjekter innen forskning, forvaltning, restaurering og overvåking av myr. Målet er økt kunnskap om vår varierte myrnatur, og slik bidra til kunnskapsbasert forvaltning av myr i Norge og internasjonalt. Tilstand, endringer og trusler mot myr er sentrale tema.

Oversikt over naturtypen myr (inkludert kilder) i Norge bygger for en stor del på datamateriale ved NTNU Vitenskapsmuseet. Gjennom arbeidet med verneplan for myr (1969-85) ble det samlet informasjon om flere enn 1000 lokaliteter i Sør-Norge. Det ble utarbeidet i alt 44 fagrapporter i denne perioden, og en oversikt over disse rapportene finner du nederst på siden. En oversikt over lokaliteter med henvisning til rapporter og tilsvarende lokaliteter i finner du i Naturbase.  Vi har i senere år jobbet mye med oppgradering, sikring og tilgjengeliggjøring av materialet fra verneplanarbeidet.

Vårt datamateriale fra myr, som stadig suppleres gjennom nye registreringer og kartlegginger, brukes i forskningsprosjekter og i utredningsarbeid som faggrunnlag for ulike myrtyper, rødlister, Natur i Norge (NiN), Naturindeks og naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse.

Faggrunnlag og utredninger

Vi har i siden 2011 utarbeidet faglige grunnlag for nasjonale handlingsplaner for typisk høgmyr, oseanisk nedbørmyr (kystmyr), rikmyr og slåttemyr, samt gjennomført et litteraturstudie og sammenfatning av kunnskap om myr i Nord-Norge.

I 2014 evaluerte vi på oppdrag fra Miljødirektoratet tre kategorier myr for å gi en faglig vurdering av hva som er nødvendig for å oppnå god nok beskyttelse for disse typene innen det europeiske nettverket av verneområder «Emerald Network». I 2015 fortsatte dette arbeidet på ytterligere fire kategorier myr. En utredning om konsekvenser av moderne, industrielt torvuttak på naturmangfold og andre viktige økosystemtjenester fra myr ble utarbeidet i 2017.

Vi deltar i utviklingen av Natur i Norge (NiN), hovedtypegruppe våtmark (myr, kilde og flommark). Arbeidet gjøres på oppdrag for Artsdatabanken og ledes av professor Rune Halvorsen ved Universitetet i Oslo (UiO). Første versjon av NiN ble ferdigstilt i 2009, versjon 2 i 2016. Pågående arbeid inkluderer utarbeiding av «Naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse» og rødliste for naturtyper basert på NiN, der vi har ansvaret for våtmarkstypene.

Vi gir også innspill til Naturindeks for Norge. Fra 2016 deltar vi i flere prosjekter som har som mål å forbedre indikatorsettet for hovedøkosystem våtmark. Vi deltok i utredningsarbeidet om god økologisk tilstand, der A. Lyngstad hadde ansvaret for våtmark i Ekspertrådet for økologisk tilstand. I 2018 videreføres arbeidet med indikatorer.

Overvåkning og kartlegging

Stakkstang på Still-Jo-Andersmyra i Lierne. Foto: Anders Lyngstad, NTNU Vitenskapsmuseet, 10.7.2013, CC BY-SA 4.0Arbeidet i disse prosjektene gjøres i nært samarbeid med naturforvaltningen.

Fra 2012 har vi arbeidet med kartlegging av høgmyr ved hjelp av flybildetolking. Så langt er Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust-Agder kartlagt, og det langsiktige målet er å kartlegge hele landet. Som en oppfølging av handlingsplan for oseanisk nedbørmyr arbeider vi med et opplegg for overvåking også av denne naturtypen.

Fra 2011 har vi gjennomført registreringer av slåttemyr i Sør- og Nord-Trøndelag og deler av Østlandet og Vestlandet. Formålet har vært å få bedre oversikt over forekomst og tilstand, samt å finne de beste lokalitetene i Sør-Norge. Resultatene fra kartleggingen er beskrevet i våre rapporter (lenker under). Eksisterende kunnskap om slåttemyr i Nord-Norge ble gjennomgått i 2016, og inkludert i faggrunnlag for slåttemyr i Norge.

Viktige studieområder for slåttemyr, i tillegg til Sølendet i Røros og Tågdalen i Surnadal (se eget prosjekt på langtidsstudier), er Øvre Forra i Levanger og Garbergmyra i Meldal. I disse områdene har vi utarbeidet skjøtselsplaner og driver faglig oppfølging av skjøtselen, blant annet gjennom faste prøveflater som ble lagt ut før skjøtselen startet. Vi følger også opp skjøtsel av slåttemyrer i Hudningsdalen i Røyrvik (ved Myrmo og Langslåtten), Rosåsen i Høylandet og Kvamsfjellet i Steinkjer. I Kvamsfjellet skal vi i 2018 utrede mulighetene for restaurering av grøfter i artsrik slåttemyr.

Skjøtsel av slåttemyr i Øvre Forra naturreservat. Foto: Anders Lyngstad, NTNU Vitenskapsmuseet, 18.08.2010, CC BY-SA 4.0

Restaurering og klimautslipp

I 2015 gjennomførte vi, i samarbeid med NIBIO, et prosjekt i Sætremyrane naturreservat i Hornindal der det langsiktige målet er restaurering av myra og binding av karbon. Vegetasjon og torvmengder ble kartlagt, og forslag til overvåking og restaureringstiltak ble gitt.

På oppdrag fra Miljødirektoratet utredet vi i 2015 metoder for å beregne endringer i klimagassutslipp ved restaurering av myr i Norge. Arbeidet ble gjort i samarbeid med Greifswald Mire Centre ved Universitetet i Greifswald.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag vurderer restaurering av myr i tre verneområder på Fosen, og vi gjennomfører et prosjekt med forundersøkelser av disse myrene. Dette rapporteres våren 2017.

I 2016 utførte vi forundersøkelser av myr i tre verneområder på Fosen med tanke på restaurering. Dette bidro til at restaurering av to myrer i Hildremsvatnet naturreservat i Bjugn startet i 2017.

I 2017 startet vi opp en forstudie og etablering av overvåkingsmetodikk med mål om restaurering av Høstadmyra i Trondheim, i samarbeid med Trondheim kommune og Miljødirektoratet.

Gammel torvgrop på Sætremyrane, Hornindal. Foto: Anders Lyngstad, NTNU Vitenskapsmuseet, 20.08.2014, CC BY-SA 4.0

Internasjonalt samarbeid

Vi samarbeider med mange myrforskere, blant annet gjennom International Mire Conservation Group. Det arbeides med flere prosjekter i samarbeid med forskere bl.a. fra Tyskland, Tsjekkia og Polen.

«European Mire Book» er en omfattende bok om myrenes egenart, variasjon og vern i Europa, som ble utgitt i 2017. 49 land og 120 medarbeidere er involvert. Asbjørn Moen er redaktør sammen med to forskere fra Universitetet i Greifswald, og er forfatter på flere kapitler, bl.a. Myr i Norge. Boka, som er på over 700 sider i stort format, er utgitt på det anerkjente forlaget E. Schweizerbart.

I perioden 2013-2016 foregikk mye av vår internasjonale aktivitet gjennom prosjektet «MIRACLE – Mires and climate: towards enhancing functional resilience of fen peatlands», et bilateralt EØS-prosjekt ledet fra Universitetet i Warszawa. Hovedformålet var å utvikle modeller som kan forutsi effekten av endringer i klima på rikmyrsystemers resiliens (motstandsdyktighet mot endringer). NTNU Vitenskapsmuseet hadde ansvaret for tre (av 10) arbeidspakker der Sølendet og Tågdalen er viktige studieområder: «Nutrient availability and biodiversity», «Spatial and temporal variability» og «Ecosystem modelling». Prosjektet er er avsluttet, men flere publikasjoner fra prosjektet er under arbeid.

Nyere publikasjoner

Nyere publikasjoner

Rapporter og publikasjoner utarbeidet i forbindelse med den norske myrreservatplanen (1969-1985)

Rapporter og publikasjoner utarbeidet i forbindelse med den norske myrreservatplanen (1969-1985)

 • Liste med oversikt over lokaliteter nevnt i fagrapportene, og tilsvarende lokaliteter i Naturbase
 • Moen, A. 1969. Myrundersøkelser i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordmøre. Foreløpig rapport fra sommeren 1969. – K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Trondheim. 21 s., 9 pl. (rapp. utenom serie, erstattet av nr. 37, 38, 40).
  Rapport 1 i pdf-format
 • Moen, A. 1970. Fredning av myrer i Gjellebekk-Tranby-området i Lier kommune. – K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Trondheim. 12 s., 3 pl. (rapp. utenom serie).
  Rapport 2 i pdf-format
 • Moen, A. 1970. Myrundersøkelser i Østfold, Akershus, Oslo og Hedmark. Rapport i forbindelse med Naturvernrådets landsplan for myrreservater og IBT-CT-Telma's myr-undersøkelser i Norge.  – K. Norske Vidensk. Selsk. Mus. Trondheim. 90 s., 22 pl. (rapp. utenom serie).
  Rapport 3 i pdf-format
 • Flatberg, K.I. 1971. Myrundersøkelser i fylkene Vestfold, Buskerud, Telemark og Opp-land sommeren 1970. Rapport i forbindelse med Naturvernrådets landsplan for myrre-servater og IBP-CT-Telmas myrundersøkelser i Norge. – K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Trondheim. 62 s., 66 pl. (rapp. utenom serie).
  Rapport 4 i pdf-format
 • Moen, A. 1972. Oversikt over oppsøkte myrer i 1971 i Agder og Rogaland. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Trond-heim. 7 s. (notat, erstattet av nr. 13 og 36).
  Rapport 5 i pdf-format
 • Flatberg, K.I. 1972. Myrundersøkelser i fylkene Sogn og Fjordane og Hordaland sommeren 1971. Foreløpig oversikt over oppsøkte myrområder. Samme sted. 4 s. (notat. Erstattet av nr. 20).
  Rapport 6 i pdf-format
 • Moen, A. & Wischmann, F. 1972. Verneverdige myrer i Oslo, Asker og Bærum. Rap-port i for¬bindelse med den norske myrreservatplanen. – K. Norske Vidensk. Selsk. Mus. Miscellanea 7: 1-69.
  Rapport 7 i pdf-format
 • Moen, A. Myrene Ø for Lomundsjøen, Rindal, Møre og Romsdal. Rapport til Avdelingen for friluftsliv og naturvern, Miljøverndepartementet. 8 s.
  Rapport 7b i pdf-format
 • Moen, A. 1973. Verneverdige høgmyrer i Solør-området, Hedmark. Rapport til Miljøvernde¬parte¬mentet. – K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Trondheim. 14 s. (rapp. utenom serie, erstattet av nr. 38).
  Rapport 8 i pdf-format
 • Moen, A. 1973. Landsplan for myrreservater i Norge. – Norsk Geogr. Tidsskr. 27-3: 173-193.
 • Klokk, T. 1974. Myrundersøkelser i Trondheimsregionen i forbindelse med den norske myrreservatplanen. – K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapp. Bot. Ser. 1974-1: 1-30. (I hovedsak erstattet av nr. 38).
  Rapport 10 i pdf-format
 • Flatberg, K.I. 1974. Ad fredningsverdige myrer i Telemark. Notat til Miljøverndepartementet. – K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Trondheim. 8 s. (notat, erstattet av nr. 24).
  Rapport 11 i pdf-format
 • Moen, A. 1974. Myrer med særlig høg verneverdi i Agderfylkene. Foreløpig rapport i forbindelse med den norske myrreservatplanen. – K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Trondheim. 33 s. (rapp. utenom serie, erstattet av nr. 36).
  Rapport 12 i pdf-format
 • Moen, A. 1975. Myrundersøkelser i Rogaland. Rapport i forbindelse med den norske myrreservatplanen. – K. Norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapp. Bot. Ser. 1975-3: 1-127.
  Rapport 13 i pdf-format
 • Moen, A. 1975. Myrundersøkelser i Møre og Romsdal. Foreløpig oversikt over oppsøkte myrer. – K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Trondheim. 8 s. (notat, erstattet av nr. 40).
  Rapport 14 i pdf-format
 • Moen, A. 1975. Myrundersøkelser i Sør-Trøndelag. Foreløpig oversikt over oppsøkte myrer. – K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Trondheim. 11 s. (notat, erstattet av nr. 38).
  Rapport 15 i pdf-format
 • Moen, A. 1975. Myrundersøkelser i Nord-Trøndelag. Foreløpig oversikt over oppsøkte myrer. – K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Trondheim. 13 s. (notat, erstattet av nr. 37).
  Rapport 16 i pdf-format
 • Flatberg, K.I. 1975. Rapport vedrørende myrbefaring i Vestfold 10.10.1975. – K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Trondheim. 7 s. (notat).
  Rapport 17 i pdf-format
 • Moen, A. 1976. Vurdering av noen verneverdige myrer i Østfold og Akershus. Rapport til Miljø¬verndepartementet. – K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Trondheim. 22 s. (rapp. utenom serie).
  Rapport 18 i pdf-format
 • Moen, A. 1976. Vurdering av verneverdige låglandsmyrer i nordre del av Hedmark. Fore¬løpig rap¬port til Miljøvern-departementet. – K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Trondheim. 5 s. (notat, erstattet av nr. 38).
  Rapport 19 i pdf-format
 • Flatberg, K.I. 1976. Myrundersøkelser i Sogn og Fjordane og Hordaland i forbindelse med den norske myrreservatplanen. – K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapp. Bot. Ser. 1976-8: 1-112.
  Rapport 20 i pdf-format
 • Moen, A. & Koefoed, J.-E. 1977. Registrering av verneverdige myrer i Akershus. Rap-port til Miljøverndepartementet. – K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Trondheim. 20 s. (rapp. utenom serie).
  Rapport 21 i pdf-format
 • Moen, A. 1977. Husstølmyrene og Måmyra i Hjelmeland, Rogaland. Rapport til Miljøverndepartementet etter befaring sommeren 1977. – K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Trondheim. 8 s. (notat, erstattet av nr. 36).
  Rapport 22 i pdf-format
 • Moen, A. 1977. Vidmyr i Bykle, Aust-Agder. Uttalelse om vernealternativer. – K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Trondheim. 5 s. (notat, erstattet av nr. 36).
  Rapport 23 i pdf-format
 • Moen, A. 1978. Registrering av verneverdige myrer i Telemark. Rapport til Miljøvern-departementet. – K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Trondheim. 24 s. (rapp. utenom serie).
  Rapport 24 i pdf-format
 • Torbergsen, E.M. 1978. Foreløpig oversikt over oppsøkte myrer i Oppland sommeren 1978 I og II. – K. norske Vi-densk. Selsk. Mus. Trondheim. 3 & 4 s. (notat, erstattet av nr. 29).
  Rapport 25 i pdf-format
 • Kofoed, J.-E. 1978. Notat i forbindelse med myrregistreringer i Hordaland 1978. – Samme sted. 10 s. (notat, erstattet av nr. 30).
  Rapport 26 i pdf-format
 • Moen, A. 1978. Oversikt over oppsøkte myrer i Rogaland i 1978 med foreløpig vernevurdering. Notat til Miljøvern-departement. – K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Trondheim. 11 s. (notat, erstattet av nr. 36).
  Rapport 27 i pdf-format
 • Kofoed, J.-E. & Moen, A. 1978. Vern av myr på Haramsøy, Møre og Romsdal. Notat til Miljøverndepartementet. – Samme sted. 4 s. (notat, erstattet av nr. 40).
  Rapport 28 i pdf-format
 • Torbergsen, E.M. 1979. Myrundersøkelser i Oppland i forbindelse med den norske myr-reservatplanen. – K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapp. Bot. Ser. 1979-3: 1-68.
  Rapport 29 i pdf-format
 • Kofoed, J.-E. 1979. Myrundersøkingar i Hordaland i samband med den norske myrre-servatplanen. Supplerande undersøkingar. – K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapp. Bot. Ser. 1979-5: 1-51.
  Rapport 30 i pdf-format
 • Torbergsen, E.M. 1979. Oversikt over oppsøkte myrer i Buskerud i 1979 med foreløpig vernevurdering. Notat til Miljøverndepartementet. – K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Trondheim. 9 s. (notat, erstattet av nr. 35).
  Rapport 31 i pdf-format
 • Flatberg, K.I. 1979. Oppland. Jevnaker. Myra S for Kløvtjern. Oppland. Gran. Myr ved Kutjern. – Samme sted, 2 s. (notat til naturvernkonsulenten i Oppland).
  Rapport 32 i pdf-format
 • Bretten, S. 1979. Oppland. Haukskardmyrin, myrkompleks i Grimsdalen, myra ved Kat-tuglehø. – K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Kongsvoll Biol. Stasj. 3 s. (notat til natur-vernkonsulenten i Oppland).
  Rapport 33 i pdf-format
 • Moen, A. 1979. Verneverdige myrområder i Øst-Trollheimen. Notat til Trollheimsutvalget. – K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Trondheim. 17 s. (notat, erstattet av nr. 38).
  Rapport 34 i pdf-format
 • Torbergsen. E.M. 1980. Myrundersøkelser i Buskerud i forbindelse med den norske myrreservatplanen. – K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapp. Bot. Ser. 1980-3: 1-104.
  Rapport 35 i pdf-format
 • Moen, A. & Pedersen, A. 1981. Myrundersøkelser i Agder-fylkene og Rogaland i for-bindelse med den norske myrreservatplanen. – K. Norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapp. Bot. Ser. 1981-7: 1-252.
  Rapport 36 i pdf-format
 • Moen, A. & medarbeidere 1983. Myrundersøkelser i Nord-Trøndelag i forbindelse med den norske myrreservatplanen. – K. Norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapp. Bot. Ser. 1983-1: 1-160.
  Rapport 37 i pdf-format
 • Moen, A. 1983. Myrundersøkelser i Sør-Trøndelag og Hedmark i forbindelse med den norske myrreservatplanen. – K. Norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapp. Bot. Ser. 1983-4: 1-138.
  Rapport 38 i pdf-format
 • Moen, A. & Olsen, T.Ø. 1983. Myrundersøkelser i Sogn og Fjordane i forbindelse med den norske myrreservatplanen. – K. Norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapp. Bot. Ser. 1983-5: 1-37.
  Rapport 39 i pdf-format
 • Moen, A. 1984. Myrundersøkelser i Møre og Romsdal i forbindelse med den norske myrreservatplanen. – K. Norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapp. Bot. Ser. 1984-5: 1-86.
  Rapport 40 i pdf-format
 • Singsaas, S. 1984. Etterundersøkelser i Sør-Trøndelag i forbindelse med den norske myrreservatplanen. – Univ. Trondheim, Museet. 13 s. (rapp. utenom serie).
  Rapport 41 i pdf-format
 • Singsaas, S. & Moen, A. 1984. Supplerende undersøkelser i Sogn og Fjordane i forbind¬else med den norske myrre-servatplanen. – Univ. Trondheim, Museet. 38 s. (rapp. utenom serie, erstattet av nr. 43).
  Rapport 42 i pdf-format
 • Singsaas, S. & Moen, A. 1985. Regionale studier og vern av myr i Sogn og Fjordane. – K. Norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapp. Bot. Ser. 1985-1: 1-74.
  Rapport 43 i pdf-format
 • Singsaas, S. 1985. Supplerende undersøkelser i Møre og Romsdal i forbindelse med den norske myrreservatplanen. – Univ. Trondheim, Museet. 12 s. (rapp. utenom serie).
  Rapport 44 i pdf-format