Nasjonalt nettverk for masterveiledere

Nasjonalt nettverk for masterveiledere i lærerutdanningene

Nytt nettverk for masterveiledere

Tre mannlige studenter i samtale med foreleser. Ilustrasjon. Foto
Foto: Elin Iversen/NTNU

Nasjonalt nettverk for masterveiledere i lærerutdanningene ble etablert høsten 2020 for å bidra til erfaringsutveksling og kvalitetsutvikling i arbeidet med den nye grunnskolelærerutdanninga på masternivå. Nettverket er initiert av UHR og ledes fra Institutt for lærerutdanning ved NTNU i samarbeid med Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet. Lokale ressursgrupper er i arbeid på de fleste institusjonene som tilbyr grunnskolelærerutdanning, og flere lærerutdanninger vil kunne innlemmes på sikt.

Nettverket tar opp aktuelle tema som deltakerinstitusjonene er opptatt av, og som de kan ha utbytte av å diskutere med hverandre – blant annet krav og forventninger til ulike typer masteroppgaver, og spørsmål knytta til empiri og metoder, veiledning og sensur.

Nettverket har møtt stor interesse og velvilje fra lærerutdannere fra hele landet, og det har vært god oppslutning om seminar og konferanser.


Aktuelt

Nasjonalt nettverk for masterrettleiarar i lærarutdanningane inviterer til nettseminar med temaet praksisforankra masteroppgåver onsdag 22. mars kl. 9–11, på Zoom.

I rammeplanane for grunnskulelærarutdanningane står det at masteroppgåvene skal vere profesjonsretta og praksisorienterte. Kva dette kan innebere, har vi diskutert sidan oppstarten av nettverket, og gjennom arbeidet vårt har vi gradvis fylt omgrepa med innhald. Når første kull no har fullført utdanninga, har vi mange relevante erfaringar å dele med kvarandre. På seminaret får vi høve til å diskutere desse i lys av nyare forsking og utviklingsarbeid, og vi får møte både forskarar, lærarar og studentar. Vel møtt på nett!

Programmet, med lenke til påmelding, finn du her.


Samarbeid mellom skular og lærarutdanningsinstitusjonar er ein kjerne i lærarutdanninga – og hovudtemaet for ein internasjonal konferanse i Tromsø 15.–16. juni: 

Tripartite collaboration as an arena for professional development in teacher education: Practice-relevant master’s theses in teacher education for primary and secondary schools.

Utgangspunktet for konferansen er prosjektet LAB-TEd, som vi skal høyre meir om på nettverkskonferansen i mars. Temaet er forsking og utviklingsarbeid i lærarutdanninga og relevansen for skule, lærarutdanning og lærarstudentar. Arbeidet med masteroppgåver står sentralt også her, og konferansen er dermed er svært aktuell for nettverkets medlemmer. Sjå nærare informasjon her.
 


Logoer nasjonalt masternettverk

Logo NTNU. jpg

Logo UiT. jpg

Logo UHR. jpg