Hva hemmer og fremmer jordvern?

Menneskers arealforbruk anses å være den største trusselen mot tap av naturmangfold. Norge har kun tre prosent matjord av totalarealet, og har derfor en av verdens strengeste lovverk i jordloven, og konkretisering i målet om jordvern. Likevel er matjord utsatt for nedbygging i kommunale arealplaner….

Green industrial restructuring

Over the past centuries, the economic and industrial development of many countries has been overly dependent on an ever-increasing exploitation of relatively cheap natural resources. This unsustainable pattern of growth is threatening to cause irreversible damage to the planet’s natural environment. Consequently, balancing positive economic…

Å arbeide i noens hjem

Gjennom HVPU (Helsevernet for psykisk utviklingshemmede)-reformen på starten av 1990-tallet ble institusjonsomsorgen avviklet og kommunene overtok ansvaret for tjenestene for personer med utviklingshemming. De nye hjemmebaserte omsorgstjenestene var forankret i en ideologi der begreper som levekår, likeverd og inkludering sto sterkt. Siden den gang har…