Gjennom HVPU (Helsevernet for psykisk utviklingshemmede)-reformen på starten av 1990-tallet ble institusjonsomsorgen avviklet og kommunene overtok ansvaret for tjenestene for personer med utviklingshemming.

De nye hjemmebaserte omsorgstjenestene var forankret i en ideologi der begreper som levekår, likeverd og inkludering sto sterkt. Siden den gang har sosialpolitisk ideologi mistet noe av sin betydning og fått mindre oppmerksomhet.

I dag er fokus i større grad på tjenestene og tjenestekvalitet. Denne utviklingen er forsterket gjennom innføring av nye styringssystemer i kommunene.

Omsorgstjenester i hjemmet

Jeg har skrevet en doktorgradsavhandling som en del av forskningsprosjektet «Omfattende tjenester i andres hjem», som undersøker ulike perspektiver på tjenester til voksne personer under 67 år som har behov for helse- og omsorgstjenester i hjemmet.

Avhandlingen min undersøker primært kommunale ledere og ansatte sitt perspektiv på tjenestene. Gjennom fokusgruppeintervju, individuelle intervju, deltakende observasjon og analyser av politiske dokumenter og kommunale planer, drøftes faktorer som påvirker ansattes evne og mulighet til å realisere politikken.

Idealer og mål for tjenestene

Vi kan slå fast at det fortsatt er et stykke igjen før vi har realisert politiske idealer og mål, som likestilling og likeverd, selvbestemmelse, deltakelse og inkludering for personer med utviklingshemming. Faktorer som påvirker mulighetene ansatte i bofellesskap har til å realisere idealer og mål for tjenestene, samt i hvilken grad de ansatte evner å implementere dette i praksis, er undersøkt.

Avhandlingen viser at ulike politiske strømninger gjensidig påvirker hverandre i realisering av politiske føringene. Et viktig funn er at lederens evne til å kommunisere samfunnsoppdraget og organisere tjenestene slik at faglig refleksjon og utvikling sikres, er avgjørende for realiseringen av målene.

Et annet interessant funn er betydningen fysisk utforming av boligen og organisering av tjenestene har for de ansattes oppfatning av egen yrkesrolle i arbeidet med å realisere målene.

Gjennomføre overordnede vedtak

Det er i møtet mellom den enkelte tjenestemottaker og yrkesutøver at de politiske idealene får sin konkrete utforming. En forutsetning for demokratisk styring av samfunnet er at politikerne kan stole på at ansatte i offentlige tjenester arbeider for å implementere vedtak som gjøres på overordnet nivå.

Ikke minst vil de ansattes forståelse av sin rolle i realisering av idealene være avgjørende for om samfunnet når målsettingene.

Odd Morten Mjøen
NTNU | Nettside

Odd Morten Mjøen er universitetslektor ved NTNU og forsker ved NTNU Samfunnsforskning. 13. desember 2019 disputerte han  ved Institutt for sosialt arbeid, NTNU, med avhandlingen «Å arbeide i noens hjem. Ideologi og praksis i bofellesskap for personer med utviklingshemming».