Det skjer noe når barn og voksne samles rundt et kjøkkenbord. Forskjellene viskes ut når leverpostei smøres utover bordplaten av små fingre, og glass med juice velter utover så alle må løfte på fat og matbokser.

I familiesentre rundt omkring i landet møtes barn og voksne med ulik bakgrunn, rundt kjøkkenbordet og i leiken – og sammen skaper de nettverk som kan ha stor betydning for barns oppvekstvilkår.

Samler tjenester på ett sted

Jeg har i doktoravhandlingen min utforsket tre norske familiesentre, og sett på hvordan sentrene legger til rette for integrerte og tilgjengelige familiestøttetjenester. Familiesentrene bygger på en samhandlingsmodell der ulike kommunale tjenester som støtter barn, unge og deres familier, er samlokalisert. Sentrene har ulik organisering, men inneholder ofte helsestasjon, PPT, forebyggende barnevern og fysio- og ergoterapiterapitjenester.

Det er familiesentre i mange norske kommuner, og flere er i en prosess med å etablere slike sentre nå. Sentrene tilbyr lavterskeltilbud som foreldreveiledning, åpen barnehage, språkkurs og leksehjelp. Ett av målene med å samle tjenestene i familiesentre, er å sikre helhetlige tjenester gjennom en bedre samordning av innsatsen.

Foreldrene velger selv

Jeg har gjennomført et feltarbeid i tre familiesentre lokalisert på ulike steder i landet. Gjennom blant annet deltakende observasjon og intervju har jeg utforsket samhandlingen i sentrene. Jeg har deltatt i arbeidet og aktivitetene, og snakket med ledere, ansatte og familier om hva de tenker om familiestøttende arbeid.

I studien har jeg vært spesielt opptatt av hva som er viktig for at tjenestene skal bli integrerte og være tilgjengelige for familiene. Familiesentrene jeg har besøkt, har lav terskel for deltakelse. Tjenestene som tilbys er gratis og det er foreldrene selv som velger hvilke av tilbudene de deltar på.

Skaper støtten sammen

Kombinasjonen av åpne møteplasser, grupper og individuell veiledning gjør at familiene får støtte på ulike måter ut ifra hvilke behov de har. Målet med tilbudene er å gi kunnskap og mestringsfølelse i foreldrerollen. Det er ingen søknadsprosess eller henvisning. Dermed trenger familiene heller ikke å beskrive et konkret problem de trenger hjelp med, det er nok at de ønsker å delta. Støtten som gis i sentrene er skapt i møte mellom profesjonelle og familiene. Når de besøker sentrene, får familiene tilgang til både profesjonell veiledning og likemannsstøtte.

Studien min bidrar med kunnskap som er nyttig i etablering og utvikling av familiesentre og andre former for familiestøttende tjenester. I tillegg belyser den viktige aspekter ved tverrfaglig samhandling, tilgjengelighet i tjenester og integreringsprosesser som har verdi for kunnskapsutviklingen i tjenester for andre målgrupper.

Portrett av Ingunn Bulling
Ingunn Skjesol Bulling
Stipendiat ved NTNU | Nettside

Ingunn Skjesol Bulling er universitetslektor ved Nord universitet. 25. oktober 2019 disputerte hun med doktoravhandlingen «Exploring Family Centres: Creating Accessible and Integrated Family Support» ved Institutt for sosialt arbeid ved NTNU.