Stein, saks, papir

Stein, saks, papir

Inkludering og tilhørighet i fellesskapet er avgjørende for å leve gode liv. Bystyret i Trondheim har enstemmig vedtatt en strategi for sterke barnefellesskap: Steinsakspapir. Strategien beskriver et kunnskapsgrunnlag og en arbeidsmåte som alle ansatte i barnehage, skole, barne- og familietjenesten skal utøve på tvers av tjenesteområder. Barn skal forme tjenestene, og deres stemme skal tillegges avgjørende vekt i saker som angår deres liv.

Et omfattende kunnskapsgrunnlag viser at med dagens modell for skolestart, og til tross for opplæringslovens bestemmelse om tilpasset opplæring og seksårsreformens gode intensjoner, ikke lykkes i å gi alle barn den skolestarten de fortjener. For å få mer kunnskap i arbeidet med å lage gode overganger og tilpasse skolestarten til barns beste skal kommunedirektøren igangsette pilotering med utprøving av ulike modeller for skolestart. I en kommune som jobber kunnskapsbasert vil vi sammen med foresatte, barnehager, skoler og forskningsmiljø utvikle og prøve ut ulike modeller for å fremme en skole som legger til rette for alle barns læringsglede og læringsutbytte.

Les mer om Steinssakspapir
 


Logo Stein, saks, papir

Logo Stein, saks, papir