bibliotek - gunnerus - historie

Gunnerusbibliotekets historie

DKNVS

I 1760 ble Det Trondhjemske Selskab stiftet, fra 1767 med kongelig konfirmasjon og navnet Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. I 1768 ble den første bibliotekar for selskapet utpekt og dette året regnes som bibliotekets stiftelsesår. I statuttene for selskapet står at den som ble valgt inn som medlem, skulle enten betale 10 riksdaler som skulle gå til innkjøp av bøker eller gi 2 bøker. På denne måten kunne man begynne å bygge opp en boksamling.

Bibliotek

Man klarte etter hvert å få etablert et vitenskapelig bibliotek, som fremst skulle brukes av medlemmene, men også av den opplyste allmennhet. Med tiden mottok man større testamentariske gaver, eller man kjøpte inn boksamlinger, bl.a. fra tidligere rektor for Trondheim katedralskole, senere professor ved Sorø akademi, Gerhard Schøning, generalkonduktør på Hadeland, Christopher Hammer, kjøpmann Broder Lysholm Knudtzon, kgl. fullmektig Thorvald Boeck og Nils Vold.

Detalj fra Knudtzonsalen.

Stifterne

Selskapets stiftere, biskop Johan Ernst Gunnerus, rektor Gerhard Schøning og den danske historikeren Peter Fr. Suhm var sterkt preget av opplysningstidens ideer. Innsamling av planter, dyr og mineraler sto sentralt i selskapets virksomhet, men de tre vennene publiserte også en rekke skrifter.

Selskapet var opprinnelig allmennvitenskapelig, men ved en reform i 1874 ble det lagt større vekt på den museale virksomheten. Samtidig ble innkjøp av litteratur innen fagene botanikk, zoologi, arkeologi og historie prioritert.

Museum

En gjennomgripende forvandling skjedde i 1926. Da ble selskapet organisatorisk delt i et museum og et akademi, det siste med samme funksjoner som det opprinnelige selskapet. Museet, med samlinger og bibliotek, ble forskningsinstitusjonen, mens selskapet som i 1760 fungerte som akademi for innvalgte medlemmer. I 1939 fikk biblioteket rekvisisjonsrett for norske trykk. I 1989 ble dette omgjort til pliktavlevering.

Samlinger

Ved Gunnerusbiblioteket finnes Universitetsbibliotekets eldste samlinger, bl.a. LibriRari, dvs. sjeldne bøker og håndskriftsamlingsmateriale. Det eldste dokumentet i Gunnerusbibliotekets samlinger, et fragment med noteskrift på, daterer seg til ca 1000-tallet.
 

Litteratur

Kari Christensen: Universitetsbiblioteket i Trondheim under forvandlingens lov. (Artikkel i: Til opplysning. Universitetsbiblioteket i Trondheim 1768-1993. Trondheim 1993. Se opplysninger i Oria)

bibliotek - gunnerus - knudzonsalen

Knudtzonsalen

Bildet viser Knudtzonsalen, som kan besøkes etter avtale.

Video om Knudtzonsalen.