Kulturminneforvaltning

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Kulturminneforvaltning

Om bachelorstudiet i kulturminneforvaltning

Mange av våre spor fra fortida, altså våre kulturminner er i dag truet av planlagte utbyggingsprosjekt og ikke-planlagt forfall. Kulturminner er også utsatt for regelrett ødeleggelse i krigs- og katastrofeområder rundt om i verden. Samfunnet står overfor stadige utfordringer når det gjelder å prioritere hva som skal tas vare på, hvordan det skal bevares og hvordan det brukes.

Kulturminner er både rent fysiske spor fra nær og fjern fortid og det mer immaterielle som kunnskaper og ferdigheter, skikker og tradisjoner. Studiet har fokus på både de materielle og de immaterielle sidene av kulturarven: på bygninger og håndverksferdigheter, på minnesteder og tradisjoner og på kulturlandskap og bruksmåter.

Gjennom studiet i kulturminneforvaltning blir du skolert til å kunne arbeide i dette tverrfaglige feltet. Kulturhistorie, kulturminnerett, arkitektur- og stilhistorie, bygningsvern, arkeologi, kulturgeografi, lokalhistorie, allmenn historie og museologi samt en hospiteringsperiode er hovedkomponentene i studieprogrammet.  Noen av disse emnene er spesifikk for programmet, mens andre er hentet fra andre studieprogram.

Studiet har varierte læringsaktiviteter tilpasset det praksisfeltet en orienterer seg mot. Ekskursjoner, studiebesøk og feltarbeid blir kombinert med mappeinnleveringer og prosjektoppgaver, og det hele avsluttes med en bacheloroppgave basert på hospitering ved en relevant institusjon.

Hva lærer du?

I dette studiet lærer du hvordan man studerer, bevarer, fortolker og presenterer fortida. Du lærer eksempelvis å dokumentere og vurdere tilstanden til bygninger, du lærer om hvilket lovverk som gjelder på feltet og om hvordan bygninger og andre kulturminner kan formidles til et publikum.

Du lærer om hvordan kulturminnene kan være en ressurs for oss i dag, hvordan de kan brukes til verdiskapning og hvordan de kan brukes som grunnlag for å diskutere dagsaktuelle tema. For eksempel kan krigsminner være utgangspunkt for å diskutere spørsmål om ytringsfrihet og menneskerettigheter.

Kulturminnene blir ikke studert isolert, men i relasjon til mennesker og samfunn og i forhold til mange andre interesser. Du lærer hvordan kulturminnenes verneverdier blir vurdert, og hvordan disse verdiene blir holdt opp imot andre samfunnsverdier.

Hvorfor studere kulturminneforvaltning ved NTNU?

NTNU er det eneste lærestedet i landet som tilbyr et tverrfaglig studium rettet inn mot forvaltning og formidling av kulturminner. Studieprogrammet har tette kontakter til praksisfeltet, og dette gjenspeiler seg i mange studiebesøk, feltarbeid og oppgaver relatert til praksis, og ikke minst i hospiteringsperioden i siste semester. Hospitering innebærer at en får jobbe en måned på en relevant arbeidsplass.

Studentene blir også invitert med på fagseminar som programmet og/eller partnerne i praksisfeltet arrangerer. Engasjerte forelesere og ei aktiv linjeforening bidrar til et godt læringsmiljø og til god kontakt mellom studenter og institutt.


Storløa, Storbekklia. Foto: Aud Mikkelsen Tretvik

07 feb 2019

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i kulturminneforvaltning
Studieprogramkode: BKULMI
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april


Studiekode: 194 904 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for historiske og klassiske studier, Det humanistiske fakultet


 

Kulturminneforvaltning - studieelement

Vertsinstitutt og sammarbeidspartnere

Vertsinstitutt og sammarbeidspartnere

Institutt for historiske studier er vertsinstitutt for studieprogrammene i kulturminneforvaltning ved NTNU.

Samarbeidspartnere:
Geografisk institutt
Institutt for arkitektur og teknologi
Riksantikvaren i Oslo