Avsluttede prosjekter - Økologiske prosesser og arters utbredelse

Avsluttede prosjekter - Økologiske prosesser og arters utbredelse

Prosjektbeskrivelse:

I dette prosjektet skal vi kartlegge fysiologiske forskjeller mellom ørret som forblir i ferskvann og de som blir til sjøørret, samt mellom sjøørret som vandrer henholdsvis korte og lange avstander i sjøen. Videre skal vi analysere nye og 30-40 år gamle sjøørretskjell fra områder med og uten akvakultur for å se om vekstraten og lengden av sjøoppholdet i områder med intens oppdrettsvirksomhet har blitt redusert etter etableringen av oppdrettsaktivitet. Sjøørretens verdi som økosystemtjeneste skal også analyseres.

Prosjektleder: Jan Grimsrud Davidsen

Faglige samarbeidspartnere: Dalhousie University (Canada); Ocean Tracking Network (Canada); University of Carlton (Canada); Danmarks Tekniske Universitet; Norsk Institutt for Naturforskning; Uit Norges arktiske universitet; NTNU fakultetet for samfunnsfag og teknologiledelse; NTNU senter for økonomisk forskning

Varighet: 2016 – 2020

Finansiering: Prosjektet er finansiert av NFR

Utvidet prosjektnettside

Prosjektbeskrivelse: Feltarbeidet skal utføres vår og høst 2020 og omfatter en kartlegging av fiskebestandene, edelkreps og bunndyr. Resultatene settes i sammenheng med NTNU Vitenskapsmuseets pågående langtidsserie i Jonsvatnet på zooplankton og fytoplankton.

Varighet: 2020-2021.

Prosjektleder: Jan G. Davidsen

Finansiering: Trondheim kommune

Prosjektbeskrivelse:

NTNU Vitenskapsmuseet har blitt invitert til å delta i en franskledet forskningsekspedisjon til Kerguelen Island vintrene 2016-2017 og 2017-2018. Kerguelen Island ligger ved den sydlige polarfront i det Sør-Indonesiske osean. Øygruppa er en av de mest isolerte i verden. Siden 1958 har ni ulike arter av anadrome fisk blitt introdusert til øya Kerguelen, som ikke hadde ferskvannsfisk fra før. Den eneste arten som har klart å spre seg til nye vassdrag etter introduksjonen er sjøørret. Hensikten med ekspedisjonen er å undersøke hvilke faktorer som påvirker om sjøørret klarer å kolonisere nye vassdrag. Vi vil blant annet merke sjøørret med akustiske merker og kartlegge deres marine atferd ved hjelp av automatiske lyttestasjoner i havet rundt øya.

Kontaktperson: Jan Grimsrud Davidsen

Faglige samarbeidspartnere: Dalhousie University (Canada); Ocean Tracking Network (Canada); Institut national de la recherche agronomique (INRA); French Polar Institute Poul Emil Victor (IPEV)

Varighet: 2016 – 2018

Finansiering: Prosjektet er finansiert av samarbeidspartnerne

Utvidet prosjektnettside

Om prosjektet: Klimaendringer er en av dagens største miljøutfordringer. Men i mange deler av verden endrer økosystemene seg som følge av forandringer i antall og type beitedyr. Tettheten av store beitedyr styres av menneskenes forvaltning og arealbruk, i tillegg til klima. Dette er spesielt relevant i den boreale skogen og på tundraen. Siden interaksjonene mellom beite og klima går sammen om påvirke økosystemdynamikken, kan det være mulig å forvalte beitedyrene slik at de motvirker effekten av klimaendringer. I dette prosjektet skal vi undersøke hvordan klima og beiting sammen påvirker økologiske prosesser i nordlige økosystemer. Vi skal studere disse prosessene på ulike skalaer, fra individuelle planter til hele biomer. På den minste skalaen skal vi undersøke hvordan vekst hos nordlige vedplanter påvirkes av klima og av beite. Data innhentet fra flere boreale- og tundralokaliteter rundt i den nordatlantiske regionen skal sammenstilles for å lete etter fellesnevnere og for å identifisere økosystemer som er spesielt sårbare for endringer i klima eller tettheten av beitedyr. På en større romlig skala skal vi undersøke effekten av beitedyr på planters utbredelsesmønster samt hvordan klima påvirker interaksjonene mellom beitedyrene og plantene. Dette vil identifisere plantearter som er sårbare for endringer enten i klimaet eller i tettheten av beitedyr. Til slutt, for å identifisere områder som er spesielt påvirkelige for fremtidige miljømessige endringer som følge av forandringer i beitedyrenes artssammensetning, skal vi kartlegge samfunnsstrukturene og mangfoldet av beitedyrene i hele den arktiske og boreale sonen med fokus på antall arter, evolusjonære slektskap og funksjonelle ulikheter. Sluttresultatet av hele «DISENTANGLE»-prosjektet vil være å fremme forståelsen for hvordan beitedyr og klima sammen kan kontrollere økologiske prosesser i nordlige økosystemer.

Utvidet prosjektside

Kontaktpersoner: Førsteamanuensis/forsker James Speed, NTNU Vitenskapsmuseet

Samarbeidspartnere: PhD Katariina Vuorinen NTNU University Museum, Alison Hester, James Hutton Institute, Aberdeen UK, Anders Finstad, NTNU University Museum, Eeva Soininen, University of Tromsø, Gunnar Austrheim, NTNU University Museum, Isabel Barrio, University of Iceland, Jean-Pierre Tremblay, Université Laval, Quebec, John-Arvid Grytnes, University of Bergen, Norway. 

Finansiering: Norges forskningsråd (FRIMEDBIO 262064)

Varighet: 2017-2020

Kontaktperson: Torkild Bakken

 

Om prosjektet: På global skala er klimaendringar og framande artar rekna som to av dei størte truslane mot naturmangfald og fungerande økosystem. Framande arter er artar som ikkje høyrer naturleg heime i økosystemet, men komen dit med menneskelig hjelp. Ferskvatn er historisk isolerte økosystem og særleg sårbare. I prosjektet INVAFISH studerer vi mekanismar for spreiing av ferskvassfisk og kva for følgjer det har for økosystem og naturmangfald. Ein viktig del av prosjektet er og sjå dette i lys av klimaendringar og moglege løysningar.

Kontakt: Prosjektleiar Anders G. Finstad

Finansiering: Noregs Forskingsråd

Varigheit: 2015 – 2018

Samarbeid: Norsk Institutt for Naturforskning, Norges Arktiske Universitet UiT, Umeå Universitet,  Helsinki Universitet, Finnish Game and Fisheries Research Institute.

Om prosjektet: Menneskeskapt fragmentering av habitat har spesielt stor negativ verknad på artsmangfald og økosystem i ferskvatn. Kopling mellom leveområder til artar i ferskvatn er sårbart og avgrensa til vassdraget. Eit dilemma i forvaltning av vassdrag er at restaurering av fragmenterte habitat fjernar hinder for spreiing av framande artar. Vi har derfor kalla dette prosjektet opp etter Odysseus og hans dilemma når han segla mellom Scylla (eit sekshoda monster) og Charybdis (ein malstraum) i Messina sundet.

Kontakt: Norsk koordinator og arbeidspakkeleiar Anders G. Finstad

Finansiering: Horizon 2020 ERA-NET COFUND BiodivERsA

Varigheit: 2017 – 2019

Samarbeid: Umeå Universitet (prosjektleiar); Norsk Institutt for Naturforskning, Luleå Tekniske Universitet; Biology of Aquatic Organisms and Ecosystems Research Unit, National Museum of Natural History, Paris; University of Girona

Info om prosjektet: Polychaetes (Anenlida) in Norwegian ports

 

Kontaktperson: Maria Capa