Økologiske prosesser og arters utbredelse

NTNU Vitenskapsmuseets forskningsområder:

Økologiske prosesser og arters utbredelse

Naturen er i sterk endring fordi viktige drivkrefter som arealbruk og klima endres. Vi ønsker å forstå hvilke faktorer som bestemmer arters utbredelse i tid og rom, hvordan miljøvariasjon påvirker struktur og dynamikk i ulike populasjoner, samfunn og naturtyper og hvordan man kan bevare biologisk mangfold og økosystemtjenester på alle nivåer.

Prosjekter

Prosjekter

Prosjektbeskrivelse:

NTNU Vitenskapsmuseet har sammen med samarbeidspartnere siden 2011 undersøkt marin atferd, habitatbruk og næringsøkologi til sjøørret. Undersøkelsene foregår i all hovedsak i Midt-Norge og gjennomføres ved hjelp av elektronisk sporing av individuelt merket sjøørret (telemetri), lesning av skjell og diettanalyser. Ved å følge enkeltfisk over flere år kan vi beskrive hvor sjøørreten oppholder seg, miljøet som påvirker den og hvordan dette varierer mellom de ulike årstidene. Slik kunnskap vil bidra til å utpeke de største trusselfarene som sjøørreten står overfor og dermed muliggjøre en mer effektiv forvaltningsstrategi.

 

Prosjektleder: Jan Grimsrud Davidsen

Faglige samarbeidspartnere: Dalhousie University (Canada); Ocean Tracking Network (Canada); University of Waterloo (Canada); Danmarks Tekniske Universitet; Norsk Institutt for Naturforskning; Uit Norges arktiske universitet

Varighet: 2011 –

Finansiering: Undersøkelsene er finansiert som et spleiselag mellom offentlige myndigheter, private aktører innen oppdrett og vannkraft, lokale grunneierlag, forskningsstiftelser og de faglige samarbeidspartnere.

Utvidet prosjektnettside

Biodiversitets estimater og rød-liste vurderinger vil bli feil dersom uoppdaget taksonomisk diversitet forblir uavdekket.  Dette prosjektet har som mål å avdekke innen-arts genetisk variasjon (kryptiske arter) i rød-lista arter av lav og karplanter ved å kombinere genomiske analyser (fylogeografi og arts-avgrensning) med utbredelsesmodellering. Både artsobservasjons-data og fysiske belegg vil bli brukt, samt relevant gammelt herbarie-materiale.

Kontaktpersoner: Førsteamanuensis Mika Bendiksby (NTNU Vitenskapsmuseet)

Samarbeidspartnere: Michael D. Martin, James Speed og Vibekke Vange (NTNU Vitenskapsmuseet), Einar Timdal og Rune Halvorsen (Naturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo) og Håkon Holien (NORD Universitet).

Varighet: 2012-

Finansiering: Artsdatabanken (Artsprosjektet) og NTNU Vitenskapsmuseet.

Årevinger eller veps (Hymenoptera) er den mest artsrike insektordenen i Norge med mer enn 5000 kjente og trolig nesten 3000 ukjente arter.  Ca. 80 % av vepsefaunaen i Norge har et parasittisk levesett, ved at de snylter på andre invertebrater.

Kunnskapen om parasittiske veps i Norge er generelt svært dårlig, både når det gjelder taksonomi, utbredelse og økologi. I dette prosjektet er målet å kartlegge parasittiske veps i overfamiliene Proctotrupoidea, Diaprioidea og Chrysidoidea i et vidt utvalg av naturtyper i Norge.

Kontaktperson: Førsteamanuensis Frode Ødegaard.

Samarbeidspartnere:

  • Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm (Sverige)
  • Naturhistoriska centralmuseet, Helsinki (Finland)
  • Natural History Museum in London (UK)
  • Korea National Arboretum (South-Korea)

Avsluttede prosjekter økologiske prosesser