Naturkrisen Gjærevoll bilde

En bille. Foto

Naturkrisen introtekst

 

Naturkrisen

Naturkrisen er en av de største utfordringene vi mennesker står overfor. Verden opplever et dramatisk og akselererende tap av naturmangfold forårsaket av menneskelige aktiviteter, ifølge rapporter fra FNs Naturpanel.

Naturkrisen hovedtekst

Tre fjerdedeler av miljøet på land er endret. Det anslås at åtte millioner arter av planter og dyr lever på kloden i dag. En million av dem er truet av utryddelse.

Arealendringer er i dag den største trusselen mot naturmangfold både i Norge og internasjonalt, etterfulgt av klimaendringene. Avskoging, drenering, gjengroing, oppdyrking, nedbygging og oppdemming er noen eksempler på hvordan mennesker endrer artenes leveområder. I tillegg kommer direkte utnyttelse av naturressurser, som for eksempel jakt og fiske, sanking av planter til mat og medisiner og hogst av skog til vedfyring og boligbygging.

Samtidig truer klimaendringene sårbare arter og økosystemer. Klimaendringenes virkning på naturen er større og mer omfattende enn tidligere antatt, ifølge rapporter fra både FNs Klimapanel og Naturpanelet.

Naturmangfoldet påvirker også klimaet. Ødeleggelsen av økosystemer forverrer klimaendringene. Naturkrisen og klimakrisen er tett forbundet – og de kan kreve motstridende tiltak. Ødeleggende inngrep i naturen kan anses som nødvendige for å dempe klimakrisen, slik arealkrevende utbygging av fornybar energi er et eksempel på.

Det at FN har ett klimapanel og ett naturpanel kan kanskje bidra til forestillingen om at krisene er frikoblet fra hverandre, fordi så tunge kunnskapsleverandører opptrer som to selvstendige enheter. Men: Naturen og klimaet er gjensidig avhengig av hverandre. Klimakrisen og naturkrisen må løses sammen og samtidig.

Den gode nyheten er at løsningene på krisene i tilfeller kan være overlappende. Bevaring av myr er for eksempel både et viktig klima- og naturverntiltak: Myra lagrer karbon, har et rikt mangfold av arter og demper tørke.

Men gjennomgripende samfunnsendringer må til for å berge miljøet vi lever i fra krisene, slår både Naturpanelet og Klimapanelet fast.

Når samfunnet skal ta beslutninger som vil medføre inngrep i naturen, er det viktig at det finnes kunnskap om hvilke verdier som står på spill. NTNU har i samarbeid med NINA etablert Gjærevollsenteret, for å øke og formidle denne kunnskapen.

 

Faktaboks

Faktaboks

  • Naturmangfold er summen av biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold.
  • Biologisk mangfold er mangfoldet av økosystemer, arter og genetiske variasjoner innenfor artene, og de økologiske sammenhengene mellom disse.
  • Naturmangfoldet er grunnlaget for alle økosystemtjenestene fra naturen (naturgoder).
  • Økosystemene gir oss ren luft og rent vann, og er grunnlaget for ressursene vi trenger.