Studier

Studier


NTNU Vitenskapsmuseet er NTNUs universitetsmuseum og er sidestilt med fakultetene ved universitetet. Vitenskapsmuseet har hovedkvarter ved Campus Kalvskinnet, i Trondheim sentrum. Her ligger utstillinger, samlinger, museumsadministrasjon og de tre enhetene: institutt for naturhistorie, institutt for arkeologi og kulturhistorie, og utstillings- og publikumsseksjonen.

Institutt for naturhistorie (INH) og Institutt for arkeologi og kulturhistorie (IAK) er de to instituttene ved museet. I tillegg til forskning og vedlikehold av vitenskapelige samlinger, har instituttene ansvaret for studier innen sine fagfelt. Dette inkluderer undervisning, og veiledning av mastergrad­ studenter og doktorgradskandidater.

Arkeologi

Arkeologi

Fonnfunn Oppdalsfjella, NTNU VitenskapsmuseetVitenskapsmuseet er juridisk ansvarlig for alle arkeologiske utgravinger i Midt-Norge som berører vei eller bygge-prosjekter. Funn blir bevart og lagret i våre vitenskapelige samlinger, og noen går inn i våre utstillinger. I løpet av 2014, alene, økte vi våre kulturhistoriske samling med 6 004 funn.

Institutt for arkeologi og kulturhistorie deler ansvaret for NTNUs arkeologistudie på bachelor og mastergradsnivå med Institutt for historiske og klassiske studier. Instituttet har hovedansvaret for undervisning av feltmetodekurs og emner rettet mot museumsarbeid, samt veiledning ved deltagelse på arkeologisk feltarbeid i feltsesongen.   

Les mer om:

Biologi

Biologi

Foto: T. Ekrem, NTNU VitenskapsmuseetAnsatte ved Vitenskapsmuseets institutt for naturhistorie samarbeider med Fakultetet for naturvitenskap om undervisning på emner i biologi, og har hovedansvar for fag innen biosystematikk.

Instituttet gir også veiledning til masteroppgaver innen biosystematikk, biogeografi, økologi og bevaringsbiologi. Dette er fagområder hvor det drives aktiv forskning ved instituttet (se forskningsprosjekter).

Les mer om:

Forskningsskoler

Forskningsskoler


En forskerskole er et nettverk av akademikere og forskere ved flere institusjoner tilknyttet et forskingsmiljø. Formålet er å fremme forskning på et felt ved å øke kvaliteten til forskerutdannelse tilknyttet feltet; doktorgradsstudenter tilbys undervisning, samlinger, et faglig forum og nettverk. Forskerskoler styrker fagmiljø som en helhet gjennom å koble sammen spesialiserte fagmiljø fra institusjoner, og åpner for tverrfaglig, tverrfakultært og internasjonalt samarbeid. 

NTNU Vitenskapsmuseet deltar på to forskerskoler:

Forskerskolen i biosystematikk

Forskerskolen finansieres av Artsdatabanken og Forskningsrådets strategiske forskingssatsing for Norges universitetsmuseer: UNI-MUSEER. Programmet er finansiert frem til og med 2020, og drives av Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo (UiO). Hvert universitetsmuseum har ansatt en forsker jobber deler tiden sin mellom forskerskolen og forskning. Vitenskapsmuseet er med i styringsgruppa, og driver undervisning på kurs etter behov.

Dialogues with the Past

Forskerskolen finansieres av Forskningsrådets UNI-MUSEER program med delfinansiering fra NordForsk. Skolen ledes av UiOs Institutt for arkeologi, konservering og historie og er et internasjonalt nettverk av institusjoner som tilbyr doktorgradsstudenter, prosjekter, kurs og seminarer. Forskerskolens formål er å styrke doktorgradsutdanninger i arkeologi, utvikle teori og metoder, fremme internasjonalt og tverrfaglig samarbeide, og danne et større fagmiljø og nettverk innen fagfeltet. 

Faggrupper

Faggrupper


En faggruppe er en gruppe av akademikere,
doktorgrad-, og masterstudenter ved en institusjon, som driver aktiviteter for å fremme forsking og utdanning ved et fagfelt. Generelt betyr dette tverrfaglig og tverrfakultært forskingssamarbeid, og arrangering av seminar og kurs. Gruppa gir en plattform for interne, nasjonale eller internasjonale samarbeid innen feltet. Faggrupper er mindre nettverk enn forskerskoler og er ofte kun tilknyttet én institusjon.