Botanisk rapport

Botanisk rapport

"Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Vitenskapsmuseet, Rapport botanisk serie" inneholder botanisk stoff fra det fagområdet og det geografiske ansvarsområdet som Vitenskapsmuseet representerer.

Serien bringer stoff som av ulike grunner ikke vil bli gjenstand for annen publisering i den form det foreligger. Det tas også inn foredrag, utredninger o.l. som angår museets arbeidsfelt.

Serien er ikke periodisk, og antall nummer per år varierer. Serien startet i 1974. Serien har flere ganger skiftet navn: "K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapp. Bot. Ser." (1974-1986, i alt 89 nr.), "Univ. Trondheim Vidensk.mus. Rapp. bot. Ser." (1987-1995, i alt 21 nr.), og fra 1996 "NTNU Vitenskapsmuseet, Rapport botanisk serie" (de første årene forkortet NTNU Vitensk.mus. Rapp. bot. Ser).

Utgiver: Institutt for naturhistorie, NTNU Vitenskapsmuseet.

Hefter kan bestilles ved å skrive, ringe eller fakse til utgiveren eller bruk e-post

Pris per hefte: Til og med 50 sider kr 50; mer enn 50 sider kr 100

 

NTNU Vitenskapsmuseet, Rapport botanisk serie

2012

 1. Lyngstad, A., Fremstad, E., Solem, T. & Hassel, K. Botanisk kartlegging og vurdering av konsekvenser i forbindelse med foreslått utvidelse av kalkbrudd i Tromsdalen, Verdal kommune. 54 s.
  Rapport 1 2012 i pdf-format
 2. Lyngstad, A. Kartlegging av vegetasjon og skjøtselsplan for slåttemyr ved Rosåsen på Høylandet. 64 s.
  Rapport 2 2012 i pdf-format
 3. Lyngstad, A., Holm, K. R., Moen, A. & Øien, D.-I. Flybildetolking av høgmyr i Solørområdet, Hedmark. 57 s.
  Rapport 3 2012 i pdf-format
 4. Øien, D.-I., Thingstad, P. G. & Kjærstad, G. Bevaringsmål og plan for skjøtsel og overvåking i verneområdene Lyngås-Lysgård, Lundselvoset, Figgaoset, Klingsundet og Øie i Nord-Trøndelag. 26 s.
  Rapport 4 2012 i pdf-format
 5. Bakken, S., Hassel, K., Pedersen, S., Prestø, T. & Vange, V. Analyse av Ringve botaniske hage 2012. Del I: Samlingenes tilstand, sikring og bevaring. 51 s.
  Rapport 5 2012 i pdf-format
 6. Lyngstad, A., Øien, D.-I. & Moen, A. Slåttemyrundersøkelser i Nord- og Sør-Trøndelag. 156 s.
  Rapport 6 2012 i pdf-format

2011

 1. Holien, H., Hassel, K. & Brandrud, T. E. Kartlegging av kalkskog i Nord-Trøndelag III. 49s.
  Rapport 1 2011 i pdf-format
 2. Øien, D.I. Kartlegging av verdifull kulturmark i Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde. 34 s.
  Rapport 2 2011 i pdf-format
 3. Moen, A., Lyngstad, A. & Øien, D.-I. Faglig grunnlag til handlingsplan for høgmyr i innlandet (typisk høgmyr). 66 s.
  Rapport 3 2011 i pdf-format
 4. Fagerheim, W., Brattli, T. & Austrheim, G. Landskapsvernområder 2030. Strategisk dialogprosess med aktive brukere fra fire Landskapsvernområder i fjellet. 37 s.
  Rapport 4 2011 i pdf-format
 5. Solem, T., Stenvik, L., Tretvik, A. M., Hassel, K., Øien, D.-I., Aune, E. I., Sjögren, P., Daverdin, M., Kyrkjeeide, M. O. & Austrheim, G. Natur- og kulturminner i Budalen landskapsområde. 139 s.
  Rapport 5 2011 i pdf-format
 6. Øien, D.-I. Digresmyra i Trondheim. 21 s.
  Rapport 6 2011 i pdf-format
 7. Moen, A., Lyngstad, A & Øien, D.-I. Kunnskapsstatus og innspill til faggrunnlag for oseanisk nedbørmyr som utvalgt naturtype. 76 s.
  Rapport 7 2011 i pdf-format

2010

 1. Fremstad, E. Parykknoppurt Centaurea phrygia ssp. phrygia i Verran,
  Nord-Trøndelag. Faglig innspill til handlingsplan. 31 s.
  Rapport 1 2010 i pdf-format
 2. Øien, D.-I., Thingstad, P.G., KJærstad, G. Status for biologiske verdier innen verneområdene Lyngås-Lysgård, Lundselvoset, Figgaoset, Klingsundet og Øie i Nord-Trøndelag. 62 s.
  Rapport 2 2010 i pdf-format
 3. Flatberg, K.-I. Utkast til regionale handlingsplaner for falkbregne Polystichum aculeatum, lakrismjelt Astragalus glycyphyllos, bakkefiol Viola collina, stavklokke Campanula cervicaria og broddbergknapp Sedum rupestre i Nord-Trøndelag fylke. 39 s.
  Rapport 3 2010 i pdf-format
 4. Hassel, K. Mosefloraen på Ladehalvøya, Trondheim kommune. 30 s.
  Rapport 4 2010 i pdf-format
 5. Holien, H. & Hassel, K. Botanisk kartlegging i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. 44 s.
  Rapport 5 2010 i pdf-format
 6. Hassel, K. & Holien, H. Kartlegging av kalkskog i Steinkjer og Snåsa, Nord-Trøndelag. 51 s.
  Rapport 6 2010 i pdf-format
 7. Øien, D.-I. Biologisk mangfold og skjøtsel i gammel kulturmark på Lian-Solem, Trondheim. 25 s.
  Rapport 7 2010 i pdf-format

2009

 1. Øien, D.-I., Austrheim, G., Thingstad, P.G., Hassel, K., Solem, T. & Aagaard, K. Forvaltning og overvåking av biologisk mangfold på Tautra, Nord-Trøndelag. 37 s. + 9 vedlegg.
  Rapport 1 2009 i pdf-format
 2. Fremstad, E. Lade i Trondheim: naturtyper, flora og grunnlag for skjøtselsplan. 59 s.
  Rapport 2 2009 i pdf-format
 3. Hassel, K. Mosefloraen på ytre del av Byneset, Trondheim kommune. 31 s.
  Rapport 3 2009 i pdf-format
 4. Hassel, K., Holien, H., & Brandrud, T.E. Kartlegging av kalkskog i Steinkjer og Snåsa kommuner i Nord-Trøndelag. 47 s.
  Rapport 4 2009 i pdf-format
 5. Moen, A. & Øien, D-I. Svartkurle Nigritella nigra i Norge. Faglig innspill til nasjonal handlingsplan. 37 s.
  Rapport 5 2009 i pdf-format

2008

 1. Fremstad, E., Hassel, K., Holien, H. & Solem, T. 2008. Rødlistearter i Trondheim. Botanikk. 55 s.
  Rapport 1 2008 i pdf-format
 2. Aune, E.I. Botanisk oppfølging av skjøtselstiltak i åra 2001–2006 på Brakstadøyane (Måsøya og Nordøya) i Fosnes, Nord-Trøndelag. 29 s.
  Rapport 2 2008 i pdf-format
 3. Fremstad, E. Fremmede planter i Trondheim. En utredning. 48 s.
  Rapport 3 2008 i pdf-format
 4. Hassel, K. & Holien, H. Biologisk kartlegging av fossesprutsoner i kommunene Namsos, Namdalseid og Steinkjer i Nord-Trøndelag. 35 s.
  Rapport 4 2008 i pdf-format
 5. Fremstad, E. Naturtyper og flora i ytre deler av Byneset, Trondheim. 29 s.
  Rapport 5 2008 i pdf-format

2007

 1. Lyngstad, A., Bratli, H., Rønning, G. & Aune, E.I. Naturtypekartlegging i Røyrvik kommune. 43 s.
  Rapport 1 2007 i pdf-format
 2. Hassel, K. & Holien, H. Biologisk kartlegging av fossesprutsoner i kommunene Høylandet, Stjørdal og Verdal i Nord-Trøndelag. 28 s.
  Rapport 2 2007 i pdf-format
 3. Øien, D.-I. Kartlegging av verdifull kulturmark i Mostadmarka, Malvik. 26 s.
  Rapport 3 2007 i pdf-format

2006

 1. Hassel, K. & Holien, H. Biologisk kartlegging av fossesprutsoner i kommunene Leksvik, Verdal og Verran i Nord-Trøndelag. 15 s.
  Rapport 1 2006 i pdf-format
 2. Fremstad, E. & Elven, R. De store bjørnekjeksartene Heracleum i Norge. 35 s.
  Rapport 2 2006 i pdf-format
 3. Moen, A., Lyngstad, A., Nilsen, L.S. & Øien, D.-I. Kartlegging av biologisk mangfold i jord-brukets kulturlandskap i Midt-Norge. 98 s.
  Rapport 3 2006 i pdf-format
 4. Lyngstad, A. & Øien, D.-I. Kulturlandskap i Storlia, Leksvik. 19 s.
  Rapport 4 2006 i pdf-format
 5. Øien, D.-I. & Moen, A. Slått og beite i utmark - effekter på plantelivet. Erfaringer fra 30 år med skjøtsel og forskning i Sølendet naturreservat, Røros. 57 s.
  Rapport 5 2006 i pdf-format

2005

 1. Aune, E.I. Kartlegging av biologisk mangfald (naturtypar) i Surnadal kommune. 52 s.
  Rapport 1 2005 i pdf-format
 2. Fremstad, E. & Solem, T. Gamle hageplanter i Midt-Norge. 72 s.
  Rapport 2 2005 i pdf-format
 3. Aune, E.I. Kartlegging av biologisk mangfold (naturtyper) i Halsa kommune. 31 s.
  Rapport 3 2005 i pdf-format
 4. Aune, E.I. Kartlegging av biologisk mangfold (naturtyper) i Rindal kommune. 39 s.
  Rapport 4 2005 i pdf-format
 5. Lyngstad, A. & Aune, E.I. Naturtypekartlegging i Namsos kommune. 43 s.
  Rapport 5 2005 i pdf-formattillegg til rapport 5-2005 (pdf)
 6. Lyngstad, A., Bratli, H. & Rønning, G. Naturtypekartlegging i Flatanger kommune. 51 s.
  Rapport 6 2005 i pdf-format
 7. Lyngstad, A. & Aune, E.I. Naturtypekartlegging i Overhalla kommune. 45 s.
  Rapport 7 2005 i pdf-formattillegg til rapport 7-2005 (pdf)
 8. Lyngstad, A. & Aune, E.I. Naturtypekartlegging i Frosta kommune. 48 s.
  Rapport 8 2005 i pdf-format
 9. Fremstad, E. & Solem, T. Gamle hageplanter i Norge 2005. 23 s.
  Rapport 9 2005 i pdf-format

2004

 1. Nilsen, Liv S. & Moen, A. Botanisk kartlegging og plan for skjøtsel av Hortavær i Leka. 22 s.
  Rapport 1 2004 i pdf-format

2003

 1. Aarrestad, P.A., Øien, D.-I., Lyngstad, A., Moen, A. & Often, A. Kartlegging av truete vegetasjonstyper. Erfaringer fra Inderøy og Levanger. 53 s.
  Rapport 1 2003 i pdf-format
 2. Aune, E.I. Biologisk mangfold i Åfjord kommune. 88 s.
  Rapport 2 2003 i pdf-format
 3. Nilsen, L.S. & Moen, A. Plantelivet på Kalvøya ved Borgan, Vikna, og forslag til skjøtsel av kystlyng-heilandskapet. 51 s.
  Rapport 3 2003 i pdf-format
 4. Tretvik, A.M. Landskap og levemåte i små kystsamfunn. Tarva i Bjugn og Borgan i Vikna ca. 1865-2000. 58 s.
  Rapport 4 2003 i pdf-format
 5. Moen, A. & Lyngstad, A. Botaniske verneverdier i Sylan. 39 s.
  Rapport 5 2003 i pdf-format
 6. Lyngstad, A. Verdifull kulturmark i Levanger kommune. Sluttrapport. 41 s.
  Rapport 6 2003 i pdf-format

2002

 1. Flatberg, K.I. The Norwegian Sphagna: a field colour guide. 44 s. + 54 pl.
  Rapport 1 2002 i pdf-format
 2. Thingsgaard, K. & Flatberg, K.I. Third international symposium on the biology of Sphagnum: Uppsala - Trondheim August 2002: excursion guide. 89 s.
 3. Såstad, S.M. & Rydin, H. Third international symposium on the biology of Sphagnum: Uppsala - Trondheim August 2002: schedule and abstracts. 29 s.
 4. Lyngstad, A,, Øien, D.-I. & Arnesen, T. Skjøtselsplan for kulturmark i Bymarka, Trondheim. 49 s.
  Rapport 4 2002 i pdf-format
 5. Fremstad, E. Natura 2000 i Norge. 38 s.
  Rapport 5 2002 i pdf-format

2001

 1. Arnesen, T. Botaniske undersøkelser og forslag til skjøtsel av Brakstadøyene (Måsøya og Nordøya) i Fosnes. 29 s.
  Rapport 1 2001 i pdf-format
 2. Arnesen, T. Knollmjødurt (Filipendula vulgaris) på Skånes, Levanger. 16 s. 
  Rapport 2 2001 i pdf-format
 3. Arnesen, T. & Øien, D.-I. Myrområdet ved Tvinna, Stryn. 16 s., 1 kart. 
  Rapport 3 2001 i pdf-format
 4. Fremstad, E. & Moen, A. (red.). Truete vegetasjonstyper i Norge. 231 s.
  Rapport 4 2001 i pdf-format
 5. Prestø, T. & Holien, H. 2001. Forvaltning av lav og moser i boreal regnskog. 77 s.
  Rapport 5 2001 i pdf-format

2000

 1. Nilsen, L.S. & Fremstad, E. Skjøtselsplan for Skeisnesset, Leka, Nord-Trøndelag. 31 s., 1 kart.
  Rapport 1 2000 i pdf-formatKart: Vegetasjonskart Skeisnesset Leka i pdf-format
 2. Nilsen, L.S. & Moen, A. Botanisk kartlegging og plan for skjøtsel av Oppgården med utmark i Lierne. 44 s., 1 kart.
  Rapport 2 2000 i pdf-format
 3. Fremstad, E. Botanisk mangfold i Verdal, dokumentert hovedsakelig med litteratur og herbariemateriale. 81 s.
  Rapport 3 2000 i pdf-format
 4. Holien, H., Prestø, T. & Sivertsen S. Lav, moser og sopp i barskogreservatene Hilmo og Råndalen, Tydal og Selbu, Sør-Trøndelag. 32 s.
  Rapport 4 2000 i pdf-format
 5. Fremstad, E. & Nilsen, L.S. Botaniske undersøkelser og forslag til skjøtsel av kulturmark på Nærøya. 34 s.
  Rapport 5 2000 i pdf-format
 6. Fremstad, E. Skjøtselsplan for innmarka til Kongsvold Fjeldstue. 46 s. 
  Rapport 6 2000 i pdf-format
 7. Moen, A. Botanisk kartlegging og plan for skjøtsel av Tågdalen naturreservat i Surnadal. 45s.
  Rapport 7 2000 i pdf-format
 8. Prestø, T. Sammenhenger mellom forstlige variabler og botanisk diversitet i Trondheim bymark. 56 s 
  Rapport 8 2000 i pdf-format
 9. Nilsen, L.S. Botanisk kartlegging og plan for skjøtsel av sørvestlige deler av Aspøya i Flatanger, Nord-Trøndelag. 26 s. 
  Rapport 9 2000 i pdf-format
 10. Fremstad, E. & Nilsen, L.S. Tarva: verdifull kulturmark i utmark. 29 s. 
  Rapport 10 2000 i pdf-format

1999

 1. Prestø, T. Botanisk mangfold i Rotldalen, Selbu, Sør-Trøndelag. 65 s.
  Rapport 1 1999 i pdf-format
 2. Tretvik, A.M. & Krogstad. K. Historisk studie av utmarkas betydning økonomisk og sosialt innen Tågdalen naturreservat for Dalsegg-grenda i Øvre Surnadal. 38 s.
  Rapport 2 1999 i pdf-format

1998

 1. Smelror, M. (red.) Abstracts from the Sixth International Conference on Modern and Fossil Dinoflagellates Dino 6, Trondheim, June 1998. 154 s.
  Rapport 1 1998 i pdf-format
 2. Sarjeant, W.A.S. From excystment to bloom? Personal recollections of thirty-five years of dinoflagellate and acritarch meetings. 21 s., 14 pl.
  Rapport 2 1998 i pdf-format Utgått
 3. Fremstad, E. Nasjonalt rødlistede karplanter i Nord-Trøndelag. 37 s.
  Rapport 3 1998 i pdf-format
 4. Fremstad, E. (red.) Fagmøte i vegetasjonsøkologi på Kongsvoll 1998. 73 s.
  Rapport 4 1998 i pdf-format
 5. Nilsen, L.S. Skisse til skjøtselsplan for Kjeksvika-området i Nærøy, Nord-Trøndelag. 22 s.
  Rapport 5 1998 i pdf-format

1997

 1. Fremstad, E. (red.) Fagmøte i vegetasjonsøkologi på Kongsvoll 1996. 175 s.
  Rapport 1 1997 i pdf-format
 2. Øien, D.-I., Nilsen. L.S. & Moen, A. Skisse til skjøtselsplan for deler av øvre Forra naturreservat i Nord-Trøndelag. 26 s.
  Rapport 2 1997 i pdf-format
 3. Nilsen, L.S., Moen, A. & Solberg, B. Botaniske undersøkelser av slåttemyrer i den foreslåtte nasjonalparken i Snåsa og Verdal. 38 s.
  Rapport 3 1997 i pdf-format

1996

 1. Sagmo Solli, I.M., Flatberg, K.I., Söderström, L., Bakken, S. & Pedersen, B. Blanksigd og luftforurensninger - fertilitetsstudier. 14 s.
  Rapport 1 1996 i pdf-format
 2. Prestø, T. & Holien, H. Botaniske undersøkelser i Lybekkdalen, Røyrvik kommune, Nord- Trøndelag. 44 s.
  Rapport 2 1996 i pdf-format
 3. Elven, R., Fremstad, E., Hegre, H., Nilsen, L. & Solstad, H. Botaniske verdier i Dovrefjell-området. 151 s.
  Rapport 3 1996 i pdf-format
 4. Söderström, L. & Prestø, T. State of Nordic bryology today and tomorrow. Abstracts and shorter communications from a meeting in Trondheim December 1995. 51 s.
  Rapport 4 1996 i pdf-format

 

Univ. Trondheim Vitensk.mus. Rapp. bot. Ser.

1995

 1. Singsaas, S. Botaniske undersøkelser for konsesjonssøknad i forbindelse med planer omoverføring av Nesåa, Nord-Trøndelag. 56 s.
  Rapport 1 1995 i pdf-format
 2. Holien, H. & Prestø, T. Kartlegging av nøkkelbiotoper for trua og sårbare lav og moser i kystgranskog langs Arnevik-vassdraget, Åfjord kommune, Sør-Trøndelag. 41 s.
  Rapport 2 1995 i pdf-format
 3. Aune, E.I. & Krovoll, A. (red.) Fagmøte i vegetasjonsøkologi på Kongsvoll 1995. 81s.
  Rapport 3 1995 i pdf-format
 4. Singsaas, S. Botaniske undersøkelser med skisse til skjøtselsplan for Garbergmyra naturreservat, Meldal, Sør-Trøndelag. 31 s.
  Rapport 4 1995 i pdf-format
 5. Prestø, T. & Holien, H. Floraundersøkelser i Øggdalen, Holtålen kommune,Sør-Trøndelag - grenser for framtidig landskapsvernområde og konsekvenser for skogsdrift. 24 s.
  Rapport 5 1995 i pdf-format
 6. Mathiassen, G. & Granmo,A. The 11th Nordic mycological Congress in Skibotn, North Norway 1992. 77s.
  Rapport 6 1995 i pdf-format
 7. Holien, H. & Prestø, T. Inventering av lav- og mosefloraen ved Henfallet, Tydal kommune, Sør-Trøndelag. 26 s.
  Rapport 7 1995 i pdf-format
 8. Holien, H. & Sivertsen, S. Botaniske registreringer i Storbekken, Lierne kommune, Nord-Trøndelag. 24 s. 
  Rapport 8 1995 i pdf-format Utgått

1994

 1. Moen, A. & Binns, R.(eds.) Regional variation and conservation of mire ecosystems. Summary of papers. 61 s.
  Rapport 1 1994 i pdf-format
 2. Moen, A. & Singsaas, S. Excursion guide for the 6th IMCG field symposium in Norway 1994. 159 s.
  Rapport 2 1994 i pdf-format
 3. Flatberg, K.I. Norwegian Sphagna. A field colour guide. 42 s. 54 pl. Utgått
 4. Aune, E.I. & Moen, A. (red.) Fagmøte i vegetasjonsøkologi på Kongsvoll 1994. 50s.
  Rapport 4 1994 i pdf-format
 5. Arnesen, T. Vegetasjonsendringer i tilknytning til tråkk og tilrettelegging av natursti i Sølendet naturreservat. 49 s.
  Rapport 5 1994 i pdf-format

1993

 1. Arnesen, T., Moen, A. & Øien, D.-I. Sølendet naturreservat. Oversyn over aktiviteteten i 1992 og sammendrag for DN-prosjektet "Sølendet". 62 s.
  Rapport 1 1993 i pdf-format
 2. Krovoll, A. & Moen, A.(red.) Fagmøte i vegetasjonsøkologi på Kongsvoll 1993. 76s.
  Rapport 2 1993 i pdf-format

1992

 1. Bretten, S. & Krovoll, A.(red.) Fagmøte i vegetasjonsøkologi på Kongsvold 1992. 100s.
  Rapport 1 1992 i pdf-format

1991

 1. Singsaas, S. Konsesjonspålagte botaniske undersøkelser i reguleringssonen ved Storglomfjordutbygginga, Meløy, Nordland. 35 s.
  Rapport 1 1991 i pdf-format
 2. Bretten, S. & Krovoll, A.(red.) Fagmøte i vegetasjonsøkologi på Kongsvold 1990 og 1991. 168 s.
  Rapport 2 1991 i pdf-format

1990

 1. Singsaas, S. Botaniske undersøkelser i vassdrag i Trøndelag for Verneplan IV. 101s.
  Rapport 1 1990 i pdf-format

1989

 1. Wilmann, B. & Baudouin, A. EDB-basert framstilling av botaniske utbredelseskart. 21 s. + 10 kart.
  Rapport 1 1989 i pdf-format
 2. Bretten, S. & Rønning, O.I. (red.) Fagmøte i vegetasjonsøkologi på Kongsvold 1989. 136 s.
  Rapport 2 1989 i pdf-format

1988

 1. Bretten, S. & Rønning, O.I. (red.) Fagmøte i vegetasjonsøkologi på Kongsvold 1988. 133 s.
  Rapport 1 1988 i pdf-format

1987

 1. Bretten, S. & Rønning, O.I. (red.) Fagmøte i vegetasjonsøkologi på Kongsvoll 1987. 63 s.
  Rapport 1 1987 i pdf-format

 

K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapp. Bot. Ser.

1986

 1. Singsaas, S. Flora og vegetasjon i Ormsetområdet i Verran, Nord-Trøndelag. Supplerende undersøkelser. 25 s.
  Rapport 1 1986 i pdf-format
 2. Bretten, S. & Rønning, O.I. (red.) Fagmøte i vegetasjonsøkologi på Kongsvoll 1986. 132 s.
  Rapport 2 1986 i pdf-format

1985

 1. Singsaas, S. & Moen, A. Regionale studier og vern av myr i Sogn og Fjordane. 74 s.
  Rapport 1 1985 i pdf-format
 2. Bretten, S. & Moen, A. (red.) Fagmøte i vegetasjonsøkologi på Kongsvoll 1985. 139 s.
  Rapport 2 1985 i pdf-format

1984

 1. Krovoll, A. Undersøkelser av rik løvskog i Nordland, nordlige del. 40 s.
  Rapport 1 1984 i pdf-format
 2. Granmo, A. Rike løvskoger på Ofotfjordens nordside. 46 s.
  Rapport 2 1984 i pdf-format
 3. Andersen, K.M. Flora og vegetasjon i indre Visten, Vevelstad, Nordland. 53 s., 1 pl.
  Rapport 3 1984 i pdf-format, Kart: Vegetasjonskart Indre Visten Sæterdalen, Lakselvdalen og Bønnådalen i pdf-format
 4. Holten, J.I. Flora- og vegetasjonsundersøkelser i Raumavassdraget, med vegetasjonskart i M 1:50 000 og 1:150 000. 141 s., 2 pl.
  Rapport 4 1984 i pdf-format Kart 1: Vegetasjonskart Romsdalen i pdf-format, Kart 2: Naturtypekart Raumas nedbørsfelt i pdf-format
 5. Moen, A. Myrundersøkelser i Møre og Romsdal i forbindelse med den norske myrreservatplanen. 86 s.
  Rapport 5 1984 i pdf-format
 6. Andersen, K.M. Vegetasjon og flora i øvre Stjørdalsvassdraget, Meråker, Nord-Trøndelag. 83 s., 2 pl.
  Rapport 6 1984 i pdf-format Kart 1: Vegetasjonskart Tevla Meråker i pdf-format, Kart 2: Vegetasjonskart Fjergen Meråker i pdf-format
 7. Baadsvik, K. & Rønning, O.I.(red.) Fagmøte i vegetasjonsøkologi på Kongsvoll 18.-20.3.1984. 107 s.
  Rapport 7 1984 i pdf-format

1983

 1. Moen, A. og medarbeidere. Myrundersøkelser i Nord-Trøndelag i forbindelse med den norske myrreservatplanen. 160 s.
  Rapport 1 1983 i pdf-format
 2. Holten, Jarle Inge. Flora- og vegetasjonsundersøkelseri nedbørfeltene for Sandøla og Luru i Nord-Trøndelag. 156 s.
  Rapport 2 1983 i pdf-format
 3. Kjærem, O. Fire edellauvskogslokalitetar i Nordland. 15 s.
  Rapport 3 1983 i pdf-format
 4. Moen, A. Myrundersøkelser i Sør-Trøndelag og Hedmark i forbindelse med den norske myrreservatplanen. 138 s. Papirutgave utgått.
  Rapport 4 1983 i pdf-format
 5. Moen, A. & Olsen, T.Ø. Myrundersøkelser i Sogn og Fjordane i forbindelse med den norske myrreservatplanen. 37 s.
  Rapport 5 1983 i pdf-format
 6. Andersen, K.M. Flora og vegetasjon ved Ormsetvatnet i Verran, Nord-Trøndelag. 37 s., 1 pl.
  Rapport 6 1983 i pdf-format, Kart: Vegetasjonskart Ormsetområdet i pdf-format
 7. Baadsvik, K. & Rønning, O.I. (red.) Fagmøte i vegetasjonsøkologi på Kongsvoll 7.-8.3.1983. 131 s.
  Rapport 7 1983 i pdf-format

1982

 1. Selnes, M. & Sæther, B. Flora og vegetasjon i Sørlivassdraget, Nord-Trøndelag. Botaniske undersøkelser i 10-årsverna vassdrag. Delrapport 7. 95 s.
  Rapport 1 1982 i pdf-format
 2. Nettelbladt, M. Flora og vegetasjon i Lomsdalsvassdraget, Helgeland i Nordland. Botaniske undersøkelser i 10-årsverna vassdrag. Delrapport 8. 60 s.
  Rapport 2 1982 i pdf-format
 3. Sæther, B. Flora og vegetasjon i Istras nedbørfelt, Møre og Romsdal. Botaniske undersøkelser i 10-årsverna vassdrag. Delrapport 9. 19 s.
  Rapport 3 1982 i pdf-format
 4. Sæther, B. Flora og vegetasjon i Snåsavatnet, Nord-Trøndelag. Botaniske undersøkelser i 10-årsverna vassdrag. Delrapport 10. 31 s.
  Rapport 4 1982 i pdf-format
 5. Sæther, B. & Jakobsen, A. Flora og vegetasjon i Stjørdalselvas og Verdalselvas nedbørfelt, Nord-Trøndelag. Botaniske undersøkelser i 10-årsverna vassdrag. Delrapport 11. 59 s.
  Rapport 5 1982 i pdf-format
 6. Kristiansen, J.N. Registrering av edellauvskoger i Nordland. 130 s.
  Rapport 6 1982 i pdf-format
 7. Holten, J.I. Flora og vegetasjon i Lurudalen, Snåsa kommune, Nord-Trøndelag. 76 s., 2 pl.
  Rapport 7 1982 i pdf-format Kart 1: Vegetasjonskart Lurudalen blad 1 i pdf-format, Kart 2: Vegetasjonskart Lurudalen blad 2 i pdf-format
 8. Baadsvik, K. & Rønning, O.I. (red.) Fagmøte i vegetasjonsøkologi på Kongsvoll 14.-16.3.1982. 259 s.
  Rapport 8 1982 i pdf-format

1981

 1. Moen, A. Oppdragsforskning og vegetasjonskartlegging ved Botanisk avdeling, DKNVS, Museet. 49 s.
  Rapport 1 1981 i pdf-format
 2. Sæther, B. Flora og vegetasjon i Nesåas nedbørfelt, Nord-Trøndelag. Botaniske undersøkelser i 10-årsverna vassdrag. Delrapport 3. 39 s.
  Rapport 2 1981 i pdf-format
 3. Moen, A. & Kjelvik, L. Botaniske undersøkelser i Garbergselva/Rotla-området i Selbu, Sør-Trøndelag, med vegetasjonskart. 106 s., 2 pl.
  Rapport 3 1981 i pdf-format Kart 1: Garbergselva/Rotla-området blad 1 i pdf-format, Kart 2: Garbergselva/Rotla-området blad 2 i pdf-format
 4. Kofoed, J.-E. Forsøk med kalibrering av ledningsevnemålere. 14 s.
  Rapport 4 1981 i pdf-format
 5. Baadsvik, K., Klokk, T. & Rønning, O.I. (red.) Fagmøte i vegetasjonsøkologi på Kongsvoll 15.-17.3.1981. 261 s.
  Rapport 5 1981 i pdf-format
 6. Sæther, B., Bretten, S. Hagen, M., Taagvold, H. & Vold, L.E. Flora og vegetasjon i Drivas nedbørfelt, Møre og Romsdal, Oppland og Sør-Trøndelag. Botaniske undersøkelser i 10-årsverna vassdrag. Delrapport 4. 127 s.
  Rapport 6 1981 i pdf-format
 7. Moen, A. & Pedersen, A. Myrundersøkelser i Agder-fylkene og Rogaland i forbindelse med den norske myrreservatplanen. 252 s.
  Rapport 7 1981 i pdf-format
 8. Iversen, S.T. Botaniske undersøkelser i forbindelse med generalplanarbeidet i Frøya kommune, Sør-Trøndelag. 63 s.
  Rapport 8 1981 i pdf-format
 9. Sæther, B., Kofoed, J.-E. & Øiaas, T. Flora og vegetasjon i Ognas og Skjækras nedbørfelt, Nord-Trøndelag. Botaniske undersøkelser i 10-årsverna vassdrag. Delrapport 5. 67 s.
  Rapport 9 1981 i pdf-format
 10. Wold, L.E. Flora og vegetasjon i Toåas nedbørfelt, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. Botaniske undersøkelser i 10-årsverna vassdrag. Delrapport 6. 58 s.
  Rapport 10 1981 i pdf-format
 11. Baadsvik, K. Flora og vegetasjon i Leksvik kommune, Nord-Trøndelag. 89 s.
  Rapport 11 1981 i pdf-format

1980

 1. Aune, E.I., Hatlelid, S.Aa. & Kjærem, O. Botaniske undersøkingar i Kobbelv- og Hellemo-området, Nordland med vegetasjonskart i 1:10000. 122 s., 1 pl.
  Rapport 1 1980 i pdf-format, Kart: Vegetasjonskart Kobbelv- og Hellemoomårdet i pdf-format
 2. Gjærevoll, O. Oversikt over flora og vegetasjon i Trollheimen. 42 s.
  Rapport 2 1980 i pdf-format
 3. Torbergsen, E.M. Myrundersøkelser i Buskerud i forbindelse med den norske myrreservatplanen. 104 s.
  Rapport 3 1980 i pdf-format
 4. Aune, E.I., Hatlelid, S.Aa. & Kjærem, O. Botaniske undersøkingar i Eiterådalen, Vefsn og Krutvatnet, Hattfjelldal. 58 s., 1 pl.
  Rapport 4 1980 i pdf-format, kartvedlegg
 5. Baadsvik, K., Klokk, T. & Rønning, O.I. (red.) Fagmøte i vegetasjonsøkologi på Kongsvoll, 16 - 18.3 1980. 279 s.
  Rapport 5 1980 i pdf-format
 6. Aune, E.I. &Holten, J.I. Flora og vegetasjon i vestre Grødalen, Sunndal kommune, Møre og Romsdal. 40 s., 1 pl.
  Rapport 6 1980 i pdf-format, Kart: Vegetasjonskart Dalavatnet i pdf-format
 7. Sæther, B., Klokk, T. & Taagvold, H. Flora og vegetasjon i Gaulas nedbørfelt, Sør-Trøndelag og Hedmark. Botaniske undersøkelser i 10-årsverna vassdrag. Delrapport 2. 154 s., 3 pl.
  Rapport 7 1980 i pdf-format, Kart 1: Naturtypekart Gaulas nedbørsfelt i pdf-format, Kart 2: Vegetasjonskart Gauldalsvidda i pdf-format

1979

 1. Moen, B.F. Flora og vegetasjon i området Borrsåsen-Barøya-Kattangen. 71 s., 1 pl.
  Rapport 1 1979 i pdf-format
 2. Gjærevoll, O. Oversikt over flora og vegetasjon i Oppdal kommune, Sør-Trøndelag. 44 s.
  Rapport 2 1979 i pdf-format
 3. Torbergsen, E.M. Myrundersøkelser i Oppland i forbindelse med den norske myrreservatplanen. 68 s.
  Rapport 3 1979 i pdf-format
 4. Moen, A. & Selnes, M. Botaniske undersøkelser på Nord-Fosen, med vegetasjonskart. 96 s., 1 pl.
  Rapport 4 1979 i pdf-format, Kart: Vegetasjonskart Nord-Fosen i pdf-format
 5. Kofoed, J.-E. Myrundersøkingar i Hordaland i samband med den norske myrreservatplanen. Supplerande undersøkingar. 51 s.
  Rapport 5 1979 i pdf-format
 6. Elven, R. Botaniske verneverdier i Røros, Sør-Trøndelag. 158 s., 1 pl.
  Rapport 6 1979 i pdf-format, Kart: Røros i pdf-format
 7. Holten, J.I. Botaniske undersøkelser i øvre Sunndalen, Grødalen, Lindalen og nærliggende fjellstrøk. Botaniske undersøkelser i 10-årsverna vassdrag. Delrapport 1. 32 s.
  Rapport 7 1979 i pdf-format

1978

 1. Elven, R. Vegetasjonen ved Flatisen og Østerdalsisen, Rana, Nordland, med vegetasjonskart over Vesterdalen i 1:15000. Saltfjellet/Svartisen-prosjektet. Botanisk delrapport nr. 3. 83 s., 1 pl.
  Rapport 1 1978 i pdf-format, Kart: Vegetasjonskart Vesterdalen Rana kommune i pdf-format
 2. Elven, R. Botaniske undersøkelser i Rien-Hyllingen-området, Røros, Sør-Trøndelag. 53 s.
  Rapport 2 1978 i pdf-format
 3. Aune, E.I. & Kjærem, O. Vegetasjonsundersøkingar i samband med planene for Saltdal-, Beiarn-, Stor-Glomfjord- og Melfjordutbygginga. Saltfjellet/Svartisen-prosjektet. Botanisk delrapport nr. 4. 49 s.
  Rapport 3 1978 i pdf-format
 4. Holten, J.I. Verneverdige edellauvskoger i Trøndelag. 199 s.
  Rapport 4 1978 i pdf-format
 5. Aune, E.I. & Kjærem, O. Floraen i Saltfjellet/Svartisen-området. Saltfjellet/Svartisen-prosjektet. Botanisk delrapport nr. 5. 86 s.
  Rapport 5 1978 i pdf-format
 6. Aune, E.I. & Kjærem, O. Botaniske registreringar og vurderingar. Saltfjellet/Svartisen- prosjektet. Botanisk sluttrapport. 78 s., 4 pl.
  Rapport 6 1978 i pdf-format Kart 1 i pdf-format Kart 2 i pdf-format Kart 3 i pdf-format Kart 4: Vegetasjonskart Vesterdalen i pdf-format
 7. Frisvoll, A.A. Mosefloraen i området Borrsåsen-Barøya-Nedre Tynes ved Levanger. 82 s.
  Rapport 7 1978 i pdf-format
 8. Aune, E.I. Vegetasjonen i Vassfaret, Buskerud/Oppland med vegetasjonskart 1:10 000. 67 s., 6 pl.
  Rapport 8 1978 i pdf-format, Kart 1: Vegetasjonskart Vassfaret Suluvasslia i pdf-format, Kart 2: Vegtasjonskart Vassfaret Nevlingen i pdf-format, Kart 3: Vassfaret Aurdalsfjorden i pdf-format, Kart 4: Vegetasjonskart Vassfaret Aurdalssetra i pdf-format, Kart 5: Vegetasjonskart Vassfaret Venelisetra i pdf-format, Kart 6: Vegetasjonskart Vassfaret Bogen i pdf-format

1977

 1. Aune, E.I. & Kjærem, O. Botaniske undersøkingar ved Vefsnavassdraget, med vegetasjonskart. 138 s., 4 pl.
  Rapport 1 1977 i pdf-format Kart 1: Vegetasjonskart Unkervatnet i Hattfjelldal kommune blad 1 i pdf-format Kart 2: Vegetasjonskart Unkervatnet Hattfjelldal kommune blad 2 i pdf-format, Kart 3: Vegetasjonskart Unkervatnet Hattfjelldal kommune blad 3 i pdf-format, Kart 4: Vegetasjonskart Stilla, Grane og Hattfjelldal kommune i pdf-format
 2. Sivertsen, I. Botaniske undersøkelser i Tydal kommune, Sør-Trøndelag, 49 s.
  Rapport 2 1977 i pdf-format
 3. Aune, E.I. & Kjærem,O. Vegetasjon i planlagte magasin i Bjøllådalen og Stormdalen, med vegetasjonskart i 1:10 000, Saltfjellet/Svartisen-prosjektet. Botanisk delrapport nr. 1. 65 s., 2 pl.
  Rapport 3 1977 i pdf-format Kart 1: Vegetasjonskarte Stormdalen, Rana kommune i pdf-format, Kart 2: Vegetasjonskart Bjøllådalen Rana kommune i pdf-format
 4. Baadsvik, K. & Suul, J. (red.) Biologiske registreringer og verneinteresser i Litlvatnet, Agdenes kommune i Sør-Trøndelag. 55 s.
  Rapport 4 1977 i pdf-format
 5. Aune, E.I. &Kjærem, O. Vegetasjonen i Saltfjellområdet, med vegetasjonskart Bjøllådal 2028 II i 1:50 000. Saltfjellet/Svartisen-prosjektet. Botanisk delrapport nr. 2. 75 s., 1 pl.
  Rapport 5 1977 i pdf-format Kart: Vegetasjonskart Bjøllådal i pdf-format
 6. Moen, J. & Moen, A. Flora og vegetasjon i Tromsdalen i Verdal og Levanger, Nord-Trøndelag, med vegetasjonskart. 94 s., 1 pl.
  Rapport 6 1977 i pdf-format, Kart: Vegetasjonskart Tromsdal Verdal og Levanger i pdf-format
 7. Frisvoll, A.A. Undersøkelser av mosefloraen i Tromsdalen i Verdal og Levanger, Nord-Trøndelag, med hovedvekt på kalkmosefloraen. 37 s.
  Rapport 7 1977 i pdf-format
 8. Aune, E.I., Kjærem, O. & Koksvik, J.I.. Botaniske og ferskvassbiologiske undersøkingar ved og i midtre Rismålsvatnet, Rødøy kommune, Nordland. 17 s.
  Rapport 8 1977 i pdf-format

1976

 1. Aune, E. I. Botaniske undersøkjingar i samband med generalplanarbeidet i Hemne kommune, Sør-Trøndelag. 76 s.
  Rapport 1 1976 i pdf-format
 2. Moen, A. Botaniske undersøkelser på Kvikne i Hedmark, med vegetasjonskart over Innerdalen. 100 s., 1 pl. 
  Rapport 2 1976 i pdf-format, Kart: Vegetasjonskart Innerdalen Tynset, Hedmark i pdf-format
 3. Flatberg, K.I. Klassifisering av flora og vegetasjon i ferskvann og sump. 39 s.
  Rapport 3 1976 i pdf-format
 4. Kjelvik, L. Botaniske undersøkelser i Snåsa kommune, Nord-Trøndelag. 55 s.
  Rapport 4 1976 i pdf-format
 5. Hagen, M. Botaniske undersøkelser i Grøvuområdet i Sunndal kommune, Møre og Romsdal. 57 s.
  Rapport 5 1976 i pdf-format
 6. Sivertsen, S. & Erlandsen, Å. Foreløpig liste over Basidiomycetes i Rana, Nordland. 15 s.
  Rapport 6 1976 i pdf-format
 7. Hagen, M. & Holten, J. Undersøkelser av flora og vegetasjon i et subalpint område, Rauma kommune, Møre og Romsdal. 82 s.
  Rapport 7 1976 i pdf-format
 8. Flatberg, K.I. Myrundersøkelser i Sogn og Fjordane og Hordaland i forbindelse med den norske myrreservatplanen. 112 s.
  Rapport 8 1976 i pdf-format
 9. Moen, A., Kjelvik, L., Bretten, S., Sivertsen, S. & Sæther, B. Vegetasjon og flora i Øvre Forradalsområdet i Nord-Trøndelag, med vegetasjonskart. 135 s., 2 pl.
  Rapport 9 1976 i pdf-format, Kart 1: Vegetasjonskart Øvre Forradalsområdet blad 1 og 2 i pdf-format, Kart 2: Vegetasjonskart Øvre Forradalsområdet blad 3 i pdf-format

1975

 1. Flatberg, K.I. Botanisk verneverdige områder i Rissa kommune, Sør-Trøndelag. 45 s.
  Rapport 1 1975 i pdf-format Utgått
 2. Bretten, S. Botaniske undersøkelser i forbindelse med generalplanarbeidet i Åfjord kommune, Sør-Trøndelag. 51 s.
  Rapport 2 1975 i pdf-format
 3. Moen, A. Myrundersøkelser i Rogaland. Rapport i forbindelse med den norske myrreservatplanen. 127 s.
  Rapport 3 1975 i pdf-format
 4. Hafsten, U. & Solem, T. Naturhistoriske undersøkelser i Forradalsområdet - et suboceanisk, høytliggende myrområde i Nord-Trøndelag. 46 s.
  Rapport 4 1975 i pdf-format
 5. Moen, A. & Moen, B.F. Vegetasjonskart som hjelpemiddel i arealplanleggingen på Nerskogen, Sør-Trøndelag. 168 s., 1 pl.
  Rapport 5 1975 i pdf-format, Kart: Vegetasjonskart Nerskogen i pdf-format

1974

 1. Klokk, T. Myrundersøkelser i Trondheimsregionen i forbindelse med den norske myrreservatplanen. 30 s.
  Rapport 1 1974 i pdf-format
 2. Bretten, S. Botaniske undersøkelser i forbindelse med generalplanarbeidet i Snillfjord kommune, Sør-Trøndelag. 24 s. Papirutgave utgått
  Rapport 2 1974 i pdf-format
 3. Moen, A. & Klokk, T. Botaniske verneverdier i Tydal kommune, Sør-Trøndelag. 15 s. 
  Rapport 3 1974 i pdf-format Utgått
 4. Baadsvik, K. Registreringer av verneverdig strandengvegetasjon langs Trondheimsfjorden sommeren 1973. 65 s.
  Rapport 4 1974 i pdf-format
 5. Moen, B.F. Undersøkelser av botaniske verneverdier i Rennebu kommune, Sør-Trøndelag. 52 s.
  Rapport 5 1974 i pdf-format
 6. Sivertsen, S. Botanisk befaring i Åbjøravassdraget 1972 20 s.
  Rapport 6 1974 i pdf-format
 7. Baadsvik, K. Verneverdig strandbergvegetasjon langs Trondheimsfjorden - foreløpig rapport 20 s.
  Rapport 7 1974 i pdf-format
 8. Flatberg, K.I. & Sæther, B. Botanisk verneverdige områder i Trondheimsregionen 54 s.
  Rapport 8 1974 i pdf-format