Zoologiske samlinger

Zoologiske samlinger

De zoologiske samlingene omfatter ca. 960 000 objekter. Disse oppbevares i en rekke magasiner og på mange forskjellige måter, alt etter størrelse og type.

Store fisker ligger f.eks. våtfiksert i store beholdere, mens planktonkreps er samlet i tusentall i små tuber som utgjør et objekt og som igjen får plass i større samleglass.

Pattedyr og fugl finnes både som utstoppete og skinnlagte individer, eller representert i eggsamlinger, kranie- og gevirsamlinger. Insekter finnes som tørre preparat satt enkeltvis på nåler eller som våtpreparat i tuber og glass. Alt materiale har etiketter med viktige opplysninger om objektet. En spesiell samling (Typesamlingen) består av individer som er brukt ved beskrivelse av nye arter. Denne er ekstra godt sikret.

Noen av samlingene har objekter som er mer enn to hundre år, men de fleste har hatt størst tilvekst i det 20. århundre. Enkelte samlinger har fått betydelige tilskudd gjennom donasjoner fra privatpersoner. Flere av samlingene har stor tilvekst hvert år. En helt ny samling av vevsprøver til bruk ved DNA-analyser og analyser av miljøgifter er under oppbygging.

Vel 90% av samlingene er registrert i NTNU Vitenskapsmuseets database ZOOTRON.

Kontaktperson: Førsteamanuensis Torkild Bakken

Veiledning for innsamling av dyr (zoologisk materiale) som pdf.


Limniske invertebrater

Limniske invertebrater

Andemusling. Foto: Dag Dolmen, NTNU VitenskapsmuseetDenne samlingen består av 230 000 tuber med bunndyr fra rennende og stillestående vannlokaliteter og er den største av de zoologiske delsamlingene.

Totalt finnes over 5 millioner dyr i prøvene, som er konservert på etanol. Det artsbestemte larvematerialet av døgn-, stein- og vårfluer er spesielt omfattende og utgjør et viktig referansemateriale.

De fleste objektene i samlingen stammer fra Midt-Norge og Nord-Norge og er samlet inn i løpet av de siste 50 år i forbindelse med prosjekter knyttet til vannkraftutbygging og verneplaner for vassdrag.

Ansvarlig konservator/kontaktperson: Professor Torbjørn Ekrem


Limniske og terrestriske mollusker (snegler og muslinger)

Limniske og terrestriske mollusker (snegler og muslinger)

Elvemuslingskall i Bjøre, Overhalla. Foto: NTNU VitenskapsmuseetSamlingen består av mer enn 25 000 individer av limniske og terrestriske bløtdyr, de fleste snegler, fordelt på 567 arter.

Størsteparten av de terrestriske sneglene kommer fra samlinga til hobbymalakologen Trygve Taraldsen på begynnelsen av 1900-tallet.

Ansvarlig konservator/kontaktperson: Professor Torbjørn Ekrem


Marine invertebrater

Marine invertebrater

Pollreke. Foto: Per Fredriksen, NTNU VitenskapsmuseetMarine invertebrater er en av de større samlingene NTNU Vitenskapsmuseet har. Den er delt i to deler, én der materialet er oppbevart på etanol, og én der individene er tørket

Totalt sett er samlingen på anslagsvis 140 000 objekter. Samlingene består hovedsakelig av materiale fra Midt-Norge, men kysten for øvrig er også representert.

Samlingene er et resultat av innsamlinger fra 1870-årene og frem til i dag. Flere store prosjekter har bidratt med mye materiale, for eksempel Trondheimsfjordprosjektet 1972-74 og Borgenfjordprosjektet.

Ansvarlig konservator/kontaktperson: Førsteamanuensis Torkild Bakken


Insektsamlingene

Insektsamlingene

Aeshna cyanea. Foto: Dag Dolmen, NTNU VitenskapsmuseetInsekter er nevnt i den første trykte katalogen over DKNVS' samlinger fra 1779. Deler av denne samlingen og donasjoner, spesielt av eksotiske arter, inngår i samlingsoversiktene som Siebke registrerte rundt 1845.

Flere av disse insektene finnes fremdeles i våre samlinger og er blant de eldste museumsobjekter i Norge. Insektsamlingen omfatter ved siden av de samlingene som nevnes nedenfor, også mindre samlinger av rettvinger, årevinger, trips, spretthaler.

Ansvarlige konservator/kontaktpersoner: Førsteamanuensis Frode Ødegard og Professor Torbjørn Ekrem

Øyenstikkere. Av Norges 46-47 registrerte arter finnes 44 i Vitenskapsmuseets samlinger, enten som tørrpreparerte eksemplarer på nål i insektkasser eller som "våtmateriale" på etanol i glasstuber.

Nebbmunner. Av akvatiske og semiakvatiske teger har Vitenskapsmuseet 42 arter, samt et ukjent antall terrestriske arter, enten som tørrpreparat på nål eller konservert i etanol.

Biller. Sammen med sommerfuglene utgjør billesamlingen den overveiende majoritet av insektsamlinga ved NTNU Vitenskapsmuseet. Billesamlingen består av 2245 norske arter, de aller fleste av dem i mange eksemplarer innenfor hver art. Samlingen inneholder også mer enn 1000 utenlandske arter. En stor andel av billene kommer fra tidligere preses ved DKNVS, Bjarne Lysholms gamle billesamling fra slutten av 1800-tallet og første halvdel av 1900-tallet.

Sommerfugler. Samlingen omfatter rundt 80 000 individer fordelt på ca. 1500 arter, de aller fleste er norske. En større del av samlingen kommer fra privatsamlingen til siv ing. C.F. Lühr, Lom, som donerte sin samling til museet på slutten av 1900-tallet. Taksonomiske studier av enkelte arter har tilført samlingene individer hvor deler er bevart som dypfryst materiale. En spesialsamling av sommerfuglarter av familien Nymphalidae fra hele verden ble gitt til museet av Runar Krogens, Trondheim, etterlatte.

Tovinger. Den systematiske samlingen av fluer og mygg ved NTNU Vitenskapsmuseet er, med noe over 13 000 individer, relativt beskjeden i europeisk målestokk. Familiene som er best representert er fjærmygg (Chironomidae), blomsterfluer (Syrphidae) og klegg (Tabanidae). NTNU Vitenskapsmuseet har de siste årene opparbeidet en god referansesamling av fjærmygg brukt til DNA-strekkoding og andre molekylære analyser.


Zooplankton

Zooplankton

Bythotrephes longimanus. Foto: Jan Ivar Koksvik, NTNU VitenskapsmuseetSamlingen består av småkreps (Cladocera og Copepoda) og hjuldyr (Rotatoria) fra til sammen 1 200 ferskvannslokaliteter i Midt-Norge og Nord-Norge.

Den omfatter prøver av arter som lever både i de frie vannmassene og i strandsonen og har data om 95 000 observasjoner.

Storparten av samlingen er basert på prøver fra NTNU Vitenskapsmuseets undersøkelser i tilknytning til vannkraftutbygging, eutrofiering og verneplaner.

Samlingen suppleres kontinuerlig med nye prøver, blant annet fra en langtidsserie som har gått kontinuerlig fra 1980 i Jonsvatnet, Trondheims drikkevannskilde.

Ansvarlig konservator/kontaktperson: senioringeniør Karstein Hårsaker


Fiskesamlingen

Fiskesamlingen

Sjøørret. Foto: Jan Ivar Koksvik, NTNU VitenskapsmuseetI fiskesamlingen finnes arter fra både ferskvann og fra havet. Totalt består samlingen av 7 000 objekter hvor et objekt kan være en etikettert beholder med ett eller flere individer.

Ungfisk av laks og ørret utgjør en betydelig del av materialet fra ferskvann og stammer fra en rekke prosjekter som NTNU Vitenskapsmuseet har utført i tilknytning til inngrep i vassdrag.

Samlingen består også av en del eldre objekter av ferskvannsfisk. I tillegg finnes en samling av skjell og otolitter fra 83 000 individer av ferskvannsfisk, vesentlig ørret, røye og laks, samt en digitalisert datasamling basert på 130 000 individer av ferskvannsfisk.

Den marine delen er ganske liten i omfang. De objektene vi har er i stor grad samlet inn i en periode hvor det var forskning og undersøkelser på marin fisk ved NTNU Vitenskapsmuseet. Denne delen av samlingen er derfor gammel.

Ansvarlig konservator/kontaktperson: førsteamanuensis Jan Grimsrud Davidsen (ferskvann) og førsteamanuensis Torkild Bakken (marint)


Amfibier og reptiler (de herpetologiske samlingene)

Amfibier og reptiler (de herpetologiske samlingene)

Slangeham av slettsnok. Foto: Dag Dolmen, NTNU VitenskapsmuseetNTNU Vitenskapsmuseets samling av amfibier og reptiler omfatter om lag 3300 objekter. Den største andelen er norske amfibier, først og fremst salamandere, men alle de norske amfibie- og reptilartene er representert.

Samlingene omfatter også utenlandske arter: Foruten amfibier mest slanger og øgler, men også noen skilpadder og krokodiller og en tuatara.

Det aller meste av materialet er konservert på etanol i glass, men noe er tørrpreparert, slik som skall og skinn.

Samlingene innehar dessuten ei dypfryst havlærskilpadde på mer enn 300 kg, som ble fanget i havet utenfor Åfjorden på 1970-tallet.

Ansvarlig konservator/kontaktperson: senioringeniør Karstein Hårsaker


Fuglesamlingen

Fuglesamlingen

Tiur. Foto: NTNU VitenskapsmuseetDenne samlingen består av norske fugler, utenlandske fugler, norske fugleegg og fuglekranier.

Samlingen over norske fuglearter suppleres fortløpende og består per 1.1.2010 av ca. 5300 objekter.

Den utenlandske inneholder 450 objekter; mesteparten av disse er samlet inn på slutten av 1800-tallet og først på 1900-tallet. Her inngår mange flotte eksemplarer av arter som i dag er sterkt truet (også utryddete arter).

Norsk fugleeggsamling består av 2300 objekter (kull); denne suppleres i noen grad. Kraniesamlingen inneholder 100 objekter.

Ansvarlig konservator/kontaktperson: taksidermist Per Gätzschmann


Pattedyrsamlingen

Pattedyrsamlingen

Nebbdyr. Foto: NTNU VitenskapsmuseetPattedyrsamlingen består av delsamlingene norske pattedyr (2500 objekter), utenlandske pattedyr (150 objekter, de fleste av eldre dato) og en kraniesamling (1550 objekter).

Bare den norske pattedyrsamlingen suppleres jevnlig, men kraniesamlingen suppleres også sporadisk med norske arter.

I tillegg har vi en stor gevirsamling (flere hundre) som ikke er kontrollert og delvis heller ikke kartotekført.

Ansvarlig konservator/kontaktperson: taksidermist Per Gätzschmann


Vevsprøver av pattedyr og fugl

Vevsprøver av pattedyr og fugl

Dette er en ny samling fra 2009 som består av vevsprøver fra om lag 850 pattedyr- og fugleskrotter.

Vevsprøvene er tatt fra dyr som har ligget på fryselager. Der det har vært mulig er det tatt 3 vevsprøver fra hver skrott, to muskelprøver (aktuelt bl.a. til DNA-analyser) og en leverprøve (til f. eks. analyse av miljøgiftinnhold); til sammen 2450 prøver.

Vevsprøvene oppbevares i særskilte frysemagasin. Slike prøver fra preparerte norske fugler og pattedyr vil fortløpende bli tatt og lagret. NTNU Vitenskapsmuseet fokuserer spesielt på å samle inn vevsprøver fra truete arter, fordi disse prøvene gir unik informasjon om de mest sårbare delene av norsk natur. 

Ansvarlig konservator/kontaktperson: taksidermist Per Gätzschmann


Typesamlingen, zoologi

Typesamlingen, zoologi

Individer som brukes for å beskrive en ny art for vitenskapen, kalles typer. Vi har flere forskjellige "typer" i denne sammenhengen. Slike individer representerer originalmateriale for beskrivelsen og er viktig materiale.

Type individ er referanse for hvordan den som beskrev arten oppfattet den. Ved oppdagelsen av arter som man mistenker ligner, må man bruke dette originalmaterialet for å sammenligne med.

Typesamlingen i zoologi består for det meste av marine invertebrater og insekter. En god del av de individene som er typer i vår samling er fra Tristan da Cunha, og ble amlet på en ekspedisjon Vitenskapsmuseet deltok på i 1937-38.

Ansvarlig konservator/kontaktperson: Førsteamanuensis Torkild Bakken.