Botaniske samlinger

Botaniske samlinger

De botaniske samlingene er vår felles kunnskapskilde om hva som finnes, og som har forekommet, av botaniske organismer. Samlingene brukes til forskning innen taksonomi/systematikk, biogeografi, bevaringsbiologi og miljøforhold.
 
Hovedtyngden av de botaniske samlingene består av innsamlede objekter av tørket, dødt materiale (belegg) oppbevart i herbarier. Herbariene ved NTNU Vitenskapsmuseet har i internasjonal sammenheng forkortelsen TRH.
 
Samlingene har også objekter, vevsprøver og DNA-ekstrakter som er lagret i nedfrosset tilstand (ColdGene), og andre tørrlagrete objektsamlinger. I tillegg kommer de botaniske samlingene av levende planter ved Ringve botaniske hage.
 

Herbariene består av delsamlinger lagret i skap og esker som er ordnet etter taksonomiske, alfabetiske og geografiske kriterier. De er bygd opp gjennom gaver, bytter og innkjøp som var vanlig tidligere, men er først og fremst et resultat av målrettede innsamlinger gjort av forskere og amatører for dokumentasjon av arters identitet og forekomst.

Mesteparten av det norske og nordiske herbariematerialet, med unntak av alger, er ferdig registrert i nasjonale databaser. Forekomstdataene fra disse er gjort tilgjengelige i Artskart og GBIF.


Karplanteherbariet

Karplanteherbariet

Mogop Pulsatilla vernalis Kongsvoll, Oppdal, Sør-Trøndelag. Foto: Tommy Prestø, NTNU VitenskapsmuseetDette er det største delherbariet ved NTNU Vitenskapsmuseet med ca. 204 000 belegg (herbarieark) i norsk og nordisk herbarium. Hele samlingen er dataregistrert.

Hovedtyngden av karplantene er samlet i Midt-Norge, men belegg fra alle deler av Norge inngår. Utenlandsherbariet inneholder ca. 32 000 belegg. Utelandskherbariet er i liten grad dataregistrert.

Den arktiske samlingen inneholder professor Olav Gjærevolls innsamlinger fra Alaska og Canada med ca. 6 000 dataregistrerte belegg.

Det norske karplanteherbariet har de senere årene hatt betydelig tilvekst særlig gjennom målrettede innsamlinger fra Midt-Norge, og av særskilte plantegrupper, bl.a. fremmede planter. Materialet i det norske og nordiske delherbariet og fra Svalbard og Jan Mayen er dataregistrert, mens utenlandsherbariet utenom Gjærevolls innsamlinger gjenstår.

Karplantefloraen i Midt-Norge er vist som del av utstillingen "Natur og miljø".

Ansvarlig konservator/kontaktperson: Førsteamanuensis Mika Bendiksby


Moseherbariet

Moseherbariet

Storstylte Bazzania trilobata og myrmuslingmose Mylia taylorii fra Eide i Møre og Romsdal. Foto Kristian Hassel, NTNU Vitenskapsmuseet.Det norske og nordiske moseherbariet består av over 100 000 objekter, som nesten i sin helhet er dataregistrert.

Innsamlingene fra slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet er fundamentet i samlingen, primært gjennom virksomheten til den fremragende mosekjenneren Ingebrigt Severin Hagen som hadde sin arbeidsplass ved Vitenskapsmuseet fra 1907 til sin død i 1917.

Innsamlingene fra slutten av 1960-tallet og frem til nå er også betydelige. Utenlandsherbariet av moser inneholder ca. 13 000 objekter, og har vokst mye de senere årene, spesielt gjennom NTNU Vitenskapsmuseets forskningsvirksomhet knyttet til arktiske områder, inklusive Svalbard.

Torvmoseslekten (Sphagnum) er spesielt rikt representert. Det samme er gråmoseslekten (Racomitrium) og blomstermoseslekten (Schistidium). Dataregistrering av utenlandskherbariet er påbegynt. Moseherbariet har høy forskningsverdi og inneholder mange referanseobjekter (typer) for nybeskrivelser av arter.

Ansvarlig konservator/kontaktperson: Førsteamanuensis Kristian Hassel


Utlån

Utlån

Her kan du laste ned informasjon om utlån av gjenstander fra herbariet. Dokumentene er på engelsk.


Lavherbariet

Lavherbariet

Granfiltlav Fuscopannaria ahlneri. Storolsengmyra, Namsos, Sør-Trøndelag. Foto: Tommy Prestø, NTNU VitenskapsmuseetSamlingen med norske og nordiske lav består av ca. 36 500 objekter, og er dataregistrert.

Nyere innsamlinger er i stor grad knyttet til forsknings- og oppdragsvirksomhet utført etter 1980, bl.a. med mange verdifulle innsamlinger fra midtnorsk kystgranskog.

Det utenlandske herbariet er på ca. 5 000 objekter, og dataregistreringen er ikke påbegynt. Ove A. Høegs innsamlinger fra Afrika utgjør en vesentlig del av denne samlingen.

Ansvarlig konservator/kontaktperson: Førsteamanuensis Håkon Holien/førsteamanuensis Kristian Hassel


Algeherbariet

Algeherbariet

Krasing Corallina officinalis. Foto: Torkild Bakken, NTNU Vitenskapsmuseet.Algeherbariet består av ca. 4 500 objekter, hovedsaklig fra Norge.

Samlingen er ikke faglig ajourført og heller ikke dataregistrert.

En stor del av objektene er samlet av H. Foslie (se kalkalgesamlingen).

Samlingen består kun av makroalger, herunder særlig brunalger, rødalger og grønnalger. Kransalger er en mindre del av samlingen. Noen av objektene er utstilt.

Ansvarlig konservator/kontaktperson: Førsteamanuensis Kristian Hassel


Kalkalgesamlingen

Kalkalgesamlingen

Kalkalgen Lithothamnion fornicatum. Arten er beskrevet av Foslie. Foto: Kristian Hassel, NTNU Vitenskapsmuseet.Denne historiske samlingen består av 3 880 objekter av koralline rødalger. Den ble bygd opp gjennom aktiviteten til Mikael Heggelund Foslie, som var tilsatt som konservator ved Vitenskapsmuseet fra 1892 til sin død i 1909.

Hans forskning og innsamling i inn- og utland og utveksling av materiale med fagkolleger verden rundt, førte til en unik samling av kalkalger som fremdeles har stor internasjonal vitenskapelig betydning, ikke minst gjennom at samlingen inneholder nærmere 541 originalinnsamlinger (typer) for nybeskrevne taksoner (arter og varianter av disse).

Samlingen er dataregistrert og tilgjengelig som publisert katalog.

Ansvarlig konservator/kontaktperson: Førsteamanuensis Kristian Hassel


Taresamlingen

Taresamlingen

Stortare Laminaria hyperborea (Gunnerus) Foslie  Opprinnelig beskrevet som Fucus hyperborea av J.E. Gunnerus. Foto: Kristian Hassel, NTNU Vitenskapsmuseet.Samlingen av tarer er en spesialsamling på 2 275 oppmalte tareprøver fra Trondheimsfjorden.

Disse ble samlet i regi av det tidligere Norsk institutt for tang- og tareforskning ved NTH.

Samlingen er lagret i metallbokser og er registrert i en midlertidig database.

Ansvarlig konservator/kontaktperson: Førsteamanuensis Kristian Hassel


Gunnerusherbariet

Gunnerusherbariet

Alm (Ulmus glabra) fra NT Levanger 1769.Dette er en spesialsamling som omfatter biskop J.E. Gunnerus's innsamlinger gjort i tidsrommet 1762-1772, og som også ligger til grunn for utgivelsen av "Flora Norvegica" (1766, 1776), Norges første vitenskapelige floraverk.

Den katalogiserte delen av samlingen består av ca. 2 800 objekter som foreligger ferdig dataregistrert. Det meste av herbariet består av karplanter, men det omfatter også en god del alger, sopp, moser og lav.

De dataregistrerte objektene er også skannet. Herbariet inneholder originalmateriale (typer) av flere arter som Gunnerus beskrev som nye for vitenskapen, f. eks. nordmørslav navngitt som Lichen normöricus, stortare som Fucus hyperboreus og skredarve som Arenaria norvegica. En katalog fra 1985 skal revideres.

Ansvarlig konservator/kontaktperson: Førsteamanuensis Mika Bendiksby.


Typesamlingen, botanikk

Typesamlingen, botanikk

Sphagnum troendelagicum, beskrevet av Kjell Ivar Flatberg. Foto: Kjell Ivar Flatberg, NTNU Vitenskapsmuseet.Typeeksemplarer er objekter som er valgt ut som internasjonale, morfologiske referanser ved beskrivelse og publisering av arter og andre taksoner nye for vitenskapen.

Den botaniske typesamlingen i herbarium TRH omfatter i alt 1140 objekter.

Samlingen har typeeksemplar for både alger, sopp, lav, moser og karplanter, og 85% av typesamlingen er registrert i databasene for de respektive artsgruppene.

Det foreligger en samlet oversikt over typematerialet.

Kontaktperson: Overingeniør Tommy Prestø/førsteamanuensis Kristian Hassel


ColdGene-samlingen

ColdGene-samlingen

Agonum marginatum, en løpebille i truethetskategori sårbar (VU). Foto: ColdGene.Tap av biologisk mangfold er én av vår tids største utfordringer. Museet utvikler en DNA- og vevsprøvesamling for truete arter i Norge.

Dette vil gi unik informasjon om de mest sårbare delene av norsk natur. Dette åpner også opp for fremtidig gjeninnføring av arter som har blitt utryddet.

Samlingen er et samarbeidsprosjekt mellom NTNU Vitenskapsmuseet og Biobanken ved HUNT forskningssenter.

Ansvarlig konservator/kontaktperson: Professor Hans K. Stenøien


Frø- og fruktsamlingen

Frø- og fruktsamlingen

Kongler av sembrafuru (Pinus cembra). Foto: Eli Fremstad.Samlingen av frø og frukter består av ca. 740 objekter. Dette er en referansesamling for frømateriale.

Samlingen har også stor formidlingsverdi, og demonstrerer den store variasjonen som finnes i frukter og frø når det gjelder tilpasninger til spredning.

Her finnes alt fra mikroskopiske enkeltfrø til kongler og eksotiske frukter på opp mot 1 kg. Samlingen er ikke dataregistrert.

Kontaktperson: Førstelektor Vibekke Vange, daglig leder for Ringve botaniske hage


Vegetasjonshistorisk samling

Vegetasjonshistorisk samling

Gran (Picea abies) i blomst. Pollenet gjenfinnes i avleiringer i myr, og brukes til bl.a. å datere granas utbredelse i Norge etter istida.Dette er en spesialsamling som består av referansemateriale fra pollenanalytiske undersøkelser og forskning utført av professor Ulf Hafsten ved Botanisk institutt, Universitetet i Trondheim.

Undersøkelsene er bl.a. knyttet til granas innvandring til Norge og historisk utvikling av kulturlandskapet. Samlingen består av ca. 15 000 objekter og ca. 1 800 mikroskoppreparat.

Feltbøker, analyseskjema, fotos m.m. er også knyttet opp mot denne samlingen.

Samlingen er ikke dataregistrert.


Samlinger av levende planter

Samlinger av levende planter

Gamle hageplanter tas vare på i Gamlehagenpå Ringve. Foto: Ane S. Guldahl.Også levende planter kan være vitenskapelig samlinger, og NTNU Vitenskapsmuseet driver Ringve botaniske hage på Lade i Trondheim.

Plantesamlingene på Ringve har ulike formål. Plantenes slektsskap og utviklingshistorie vises i anlegg som primulahagen og Systemet. Den geografiske utbredelsen til trær og busker er tema i Arboretet. Ringve har også en bevaringssamling av gamle hageplanter fra Midt-Norge.

Bli mer kjent med disse samlingene på sidene til Ringve botaniske hage.


Soppherbariet

Soppherbariet

Brunskrubb Leccinum scabrum. Kongsvoll, Oppdal, Sør-Trøndelag. Foto: Tommy Prestø, NTNU VitenskapsmuseetDen norsk og nordiske samlingen av sopp består av ca. 15 200 objekter, som nesten i sin helhet er dataregistrert. Hovedtyngden av objektene er fra Midt-Norge, men også Nord-Norge er godt representert.

Den utenom-nordiske delen av herbariet har ca. 1 500 objekter som ikke er dataregistrerte. Herbariet inneholder originalmateriale (typer) for flere nybeskrevne arter.

Samlingen har sopp fra de fleste grupper, men begersoppene er spesielt godt representert.

Ansvarlig konservator/kontaktperson: Førsteamanuensis Håkon Holien/førsteamanuensis Kristian Hassel