Dekan ved NTNUs Fakultet for økonomi

Invervju: Fokus på kopling av teknologi og økonomi

– Vår største styrke og egenart er vår tilhørighet til NTNU, der vi kan trekke på tung kompetanse innen teknologi, samfunnsfag og humaniora. Vi har allerede en god teknologiprofil, som skal bygges ytterligere ut – for å møte fremtidens behov, sier dekan Monica Rolfsen.

Etter en omfattende prosess ble alle økonomi- og ledelsesmiljøene ved NTNU nylig samlet i et eget fakultet, NTNUs Fakultet for økonomi. Monica Rolfsen leder fakultetet, som åpnet i januar i år.

– Vi har alltid hatt studietilbud der vi har koplet teknologi, økonomi og ledelse. Dette kommer vi til å utvide ytterligere. Vi arbeider for eksempel med en ny mastergrad i regnskap og revisjon, med it og digitalisering som tyngdepunkt. Dette blir et moderne revisjonsstudium, og vi kan støtte oss på kompetanse og forelesere fra de andre fakultetene der vi trenger spisskompetanse, sier Rolfsen, som peker på at NTNU-miljøet har lang erfaring med å samarbeide på tvers av fagmiljøer.

– Det kommer nytt lovverk på flere felt: Revisorlov, Regnskapsførerlov, Aksjelov, Regnskapslov: Hvordan vil det påvirke kompetansekravene innenfor fagfeltet?

– Først av alt vil det nå kreves mastergrad for å oppnå revisortittel. Dette er en fornuftig utvikling, og i tråd med internasjonal praksis. Endringene i lovverket stiller krav til at de som allerede er utdannet søker ny kunnskap. Utdanningsinstitusjonene kan gjøre mer for å tilby etterutdanning innenfor disse feltene. For institusjonen viser disse endringene hvor viktig det er å ha sterke fagmiljøer som er i stand til å holde seg oppdatert, konkluderer Rolfsen.

Miljøene må ha en kritisk masse

Det nye fakultetet har omkring 3500 studenter, som igjen er del av et større og sammensatt fagmiljø.

– Med så mange studiesteder for øk.adm-fag, der mange er små: Har vi for mange masterstudier, og er alle tilstrekkelig gode?

– Strukturen med mange øk.adm-utdanninger har vært sånn siden 1970-tallet. Når det gjelder antall masterstudier innenfor øk.adm-området, slik som siviløkonomstudiet, har det blitt etablert mange slike studier i Norge de siste tiårene. Nå de senere årene har det vært mange fusjoner innenfor universitets- og høgskolesektoren, men antallet masterstudier innenfor øk.adm-området er ikke blitt redusert av den grunn. Generelt har arbeidsmarkedet vist seg å være svært godt for kandidater som er utdannet som siviløkonomer/master i økonomi og administrasjon. Sånn sett har siviløkonomutdanningen tålt godt den veksten vi har hatt så langt, sier Rolfsen.

Hun tror imidlertid ikke denne veksten vil fortsette.

– De fleste større byene i Norge tilbyr nå denne type utdanning. Vi kan ikke bare se på det relativt høye antallet masterstudier som et problem: det kan også ses som en stor fordel at næringslivet og det offentlige i de ulike regionene drar nytte av en slik utdanning – og motsatt. Men det er nivåforskjeller blant disse utdanningene. De mindre er ikke i like stor grad som de større i stand til å inneha sterke fagmiljøer innenfor bredden av alle de fagområder som naturlig inngår i en siv.øk-utdanning. Det fremgår også at det er store forskjeller i søkertallene. Samtidig viser det seg at det er god etterspørsel etter kandidater fra de forskjellige utdanningsinstitusjonene – det er blant annet ofte et stort behov for denne type kompetanse i egen region. Etter strukturendringene er det universitetene og et lite antall sammenslåtte høgskoler som tilbyr master i øk.adm. I tillegg viser det seg at alle som fullfører master i øk.adm, og som gir sidetittel siviløkonom, kommer raskt ut i arbeidslivet. Bachelorstudenter i øk.adm sliter mer med å finne relevant arbeid. Ut fra disse betraktningene har vi ikke for mange masterstudier innen øk.adm i Norge.

Men Rolfsen mener noen av studiestedene er det hun beskriver som «i minste laget.»

– Et studieprogram bør være attraktivt gjennom å ha tilstrekkelig med søkere for å kunne utdanne kandidater av høy kvalitet. I tillegg bør det være et sterkt fagmiljø knyttet til studieprogrammet. Fusjoner kan hjelpe i forhold til noen av de problemene som enkelte studiesteder sliter med i forhold til søkertall og fagmiljø – men ikke alle. På et siv.øk-studium skal det tilbys minimum én spesialiseringsretning innenfor økonomiområdet, og minimum én innenfor administrasjonsområdet. I tillegg skal studentene tilbys relevante valgemner. Det er viktig at spesialiseringsretningene blir store nok til å skape et godt læringsmiljø blant studentene. Man kan hevde at det ikke er antall studenter som er viktig, men at det er en faglig integrasjon mellom studiestedene, innenfor et universitet/høgskole, som sikrer et likt faglig tilbud over alle studiesteder. Alle studiesteder innen samme universitet som gir like studietilbud må dermed ha samme pensum, identiske forelesningsplaner og ikke minst samme eksamener. Med en slik ramme vil man raskt identifisere sviktende kvalitet, og dermed også ha mulighet for å sette inn nødvendige tiltak. Dette jobber vi mye med i den nye strukturen vår, konkluderer Rolfsen.

Viktig å måle kvalitet

Nettopp kvalitetsmåling er viktig, mener Rolfsen, som er glad den nye Stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning understreker at det er viktig å måle kvaliteten på det som produseres i undervisningsinstitusjonene.

– Det er viktig at det finnes måleparametere. Vi så hva som skjedde med produksjonen av forskning da det kom tellekantpoeng, så vi vet at det virker. Så kan vi selvsagt diskutere hva som er de riktige parameteren, for alle slike målinger kan ha doble effekter. Men det er også noen opplagte, som for eksempel gjennomføringsgrad og karakterer.

Det er imidlertid et parameter som trumfer de andre.

– Relevans er noe av det aller viktigste. Når det finnes et arbeidsmarked for kandidatene, sier det mye om kvaliteten, fastslår hun.

Og NTNU-dekanen tror det fremdeles er behov for flere økonomer.

– Arbeidsmarkedet for de som utdannes har historisk vært godt, noe som viser at det er plass for dagens antall. I og med at kravene til utdanning fortsatt øker, er det antakelig behov for enda flere kandidater innenfor øk.adm-området i årene fremover. Når det gjelder mastergradene er det flere bedrifter som stiller krav til master i stillinger der kravet tidligere var en bachelor. Basert på det tror jeg behovet for å masterutdannede vil fortsette å vokse også i årene fremover.

Men Monica Rolfsen minner om at særlig øk.adm-bachelorutdanning er generell og gir grunnlag for å søke et bredt spekter av attraktive jobber i Norge.

– Derfor kan også være behov for nye vinklinger i øk.adm-studiene som dekker for eksempel digitalisering og bærekraft. Her kan NTNU ha en viktig oppgave i de nærmeste årene, oppsummerer hun.

Må ta internasjonale hensyn.

I utviklingen av fremtidige studietilbud skotter NTNU til hva andre nasjonale studiesteder gjør, hva som er næringslivets behov og hva internasjonale konkurrenter gjør. Rolfsen er imidlertid klar på at selve grunnmodellen, der det kreves en bachelor i øk.adm for ta en master innenfor dette området, bør opprettholdes. Dette støttes for øvrig av NRØA.

– Men det finnes mange andre mastergrader innenfor øk.adm-området, slik som MBA, spesialiserte mastergrader i ledelse for ingeniører, mastergrader i offentlig ledelse for helseutdannede, lærere og liknende. For disse stilles det ikke krav om bachelor i øk.adm – snarere tilbys emner i økonomi og ledelse som er spesielt tilpasset bachelorkandidater fra andre fagområder. Den internasjonale konkurransen møtes meget godt i dag med summen av disse tilbudene. Men det er klart at de norske gradene må fortsette å forsterke internasjonaliseringen av studiene. Her kreves det et innsats langs et bredt spekter av felter: studentutveksling, engelskspråklige emner, fokus på internasjonal forretningskultur, valg av tema som klargjør kandidatene for et internasjonalt arbeidsmarked, internasjonalisering av fagstab og liknende.

Rolfsen understreker at den internasjonale konkurransen er viktig.

– Den internasjonale konkurransen er positiv fordi det vi gjør i Norge får en naturlig korrektiv. Internasjonalisering er kvalitet. Internasjonal akkreditering kan gi kvalitet. De institusjonene som ikke klarer å holde det internasjonale nivået må dermed vurdere sine tilbud. Om vi skal vurdere etterspørselen fra studenter fra utlandet til våre bachelor- og master-studier, tyder det på at det norske og NTNUs tilbud har rimelig god kvalitet, avslutter hun.

Fakultet for økonomi, NTNU

  • Opprettet januar 2017. Består av Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Institutt for internasjonal forretningsdrift, Institutt for samfunnsøkonomi og NTNU Handelshøyskolen, samt en fagseksjon på Gjøvik.
  • Lokalisert i Trondheim, Ålesund og Gjøvik.
  • 26 ulike bachelor-, masterstudier og profesjonsutdanninger, samt et bredt videreutdanningstilbud.
  • Studenttall: ca 3500 studenter.
  • Antall ansatte: 200.
  • Fakultetet har den høyeste utvekslingsgraden på NTNU. På institutt for industriell økonomi og teknologiledelse er 75 prosent på utveksling, på Handelshøyskolen er tallet 50 prosent blant mastertudentene.
  • Budsjett 2017: 200 millioner pluss forskningsmidler.

Intervjuet sto på trykk i Magma – Econas tidsskrift for økonomi og ledelse 5/2017
Forfatter: Charlotte Hartvigsen Lem

ØK-nytt uke 33

av 18. august 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle sammen! Da er en særdeles hektisk uke tilbakelagt. Vi har tatt i mot til sammen 1300 nye studenter på våre ulike studieprogram på tre campuser! for min del startet uken i Arendal mandag og tirsdag, der jeg deltok sammen med resten av NTNUs ledelse på Arendalsuka. Spennende arrangement med totalt 800 ulike foredrag og møteplasser i skjæringspunktet mellom politikk, utdanning, forskning og næringsliv. Vel tilbake på onsdag tok vi i mot nye studenter i Trondheim, i øsende regnvær! På en mottakelse etterpå kom en viktig melding fra statssekretær Bjørn Haugstad i KD: Regjeringen forutsetter at samling av Campus skjer rundt Gløshaugen, fortrinnsvis i vest, slik NTNU selv har ønsket. De kommer også sannsynligvis med et vedtak om utbygging på nyåret. Det betyr at vi kommer et skritt nærmere vårt mål om et innovasjonssenter i nærheten av Rustbygget, som kan samle fakultetets aktiviteter i Trondheim. Saken ligger her: http://www.universitetsavisa.no/campus/2017/08/16/Regjeringen-vil-ha-utbygging-av-campus-vest-for-Gl%C3%B8shaugen-67995.ece

I går torsdag var det tilsvarende immatrikulering i Ålesund og Gjøvik. Per Bjarte representerte fakultetet vårt i Ålesund, mens jeg var tilstede på Gjøvik og tok i mot omkring 150 nye studenter på de fire studieprogrammene vi har der. En flott seremoni begge steder. Så nå er vi i gang!

Neste uke skal jeg være med å ta i mot 100 nye masterstudenter på MØA og Master i ledelse av teknologi på HHS, og vi har nytt møte i strategigruppen. Tirsdag og litt av onsdag skal jeg til Jægtvolden på seminar med NTNUs nye styre, og så går det slag i slag utover.

God helg alle sammen!

Monica

ØK-nytt uke 32

av 11. august 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Stille før stormen…..

Hei, håper du har hatt en fin sommer! Det har jeg, jeg har bare vært hjemme og slappet av, trent, planlagt rehabilitering av hus og diverse forefallende greier. Fint vær har fremkommet innimellom også! Denne uken har jeg vært tilbake på jobb. Og neste uke braker det løs! Onsdag 16. august er det immatrikulering av nye studenter i Trondheim, mens 17. august er det tilsvarende arrangement i Ålesund og Gjøvik. Vi fordeles oss slik at prodekan Per Bjarte representerer fakultetet i Ålesund, jeg drar til Gjøvik og deltar der. Men allerede mandag skal jeg ut og reise, jeg skal delta på Arendalsuka mandag og tirsdag. Dette er et arrangement der «politikk møter næringsliv» som det heter, og NTNU stiller med de fleste dekaner og rektorat, og deltar i flere debatter om universitets rolle i samfunnet. Med et Stortingsvalg nært forestående blir det mye oppmerksomhet om det som skjer i Arendal.

Årets opptak av studenter ser bra ut. Noen steder sliter vi med å fylle opp plassene, men totalt sett har vi nesten 1500 ja-svar til omkring 1300 plasser, og mange av studiene har svært høye opptakstall. Det gjenstår å se hvor mange som faktisk møter opp på onsdag og torsdag. Og så er vi i full gang med undervisning i ukene som følger.

Da er det bare å nyte siste del av sommeren, så er vi i gang med alle aktiviteter i løpet av august!

God helg,

Monica

Minneord for Grete Wennes

Prodekan Grete Wennes. Foto: Amanda Gerhardsen

Det var med stor sorg vi mottok budskapet om Grete Wennes’ bortgang den 18. juli. Grete var en stor ressurs, både som fagperson og medmenneske. Hun rakk å bli 47 år. Hun vokste opp i Levanger, og kom til Trondheim som student ved Trondheim Økonomiske Høgskole (TØH), etter et år på Toneheim Musikkfolkehøgskole. Denne kombinerte interessen for kultur og ledelse startet tidlig, og fulgte henne gjennom hele livet på så mange vis. Etter tre år på TØH fortsatte hun studiene ved Norges Handelshøyskole i Bergen, hvor hun endte opp med en doktorgrad i 2002. Temaet for avhandlingen viser nettopp spennet i faglige interesser, med tittelen Skjønnheten og udyret: Kunsten å lede kunstorganisasjonen. Hun studerte Oslo-Filharmonien og Den Norske Opera på nært hold, organisasjoner som medieoppslag også det siste året viser er krevende å lede.

Etter doktorgraden begynte hun som førsteamanuensis ved TØH, etter hvert Handelshøyskolen i Trondheim, hvor hun tidlig gjorde seg bemerket som engasjerende foreleser og en raus og synlig kollega. Hun hadde alltid mange jern i ilden, som en masterutdanning i kunnskapsledelse hun bidro sterkt til. Gjennom sin doktorgrad i ledelse var hun med på å bygge opp TØH som forskningsmiljø. I 2013 ble Grete professor, et år etter første kreftdiagnose. Akkurat det sier alt. Samtidig som hun ble alvorlig syk, la hun altså inn en kolossal faglig innsats.

Da Fakultet for Økonomi ble opprettet i januar 2017 ble Grete utnevnt som prodekan. Hun var alvorlig syk på det tidspunktet, men vi var aldri i tvil om at det var riktig valg. Gretes kvaliteter og unike evne til å inspirere andre overskygget litt redusert kapasitet. Hun var blant de mennesker man møter i livet som virkelig gjør en forskjell. Hun ledet arbeidet med strategiprosessen for fakultetet, og la et solid grunnlag for fremtiden. Det siste halvåret fikk hun også selv mulighet til å være leder i en organisasjon som har mange likhetstrekk med kunstorganisasjonene hun studerte. Det er nesten unødvendig å påpeke at hun besto også den øvelsen med glans. Selvsagt gjorde hun det.

Hennes ønske var å «dø med arbeidsklærne på» som betydde i høye hæler. Det ble nesten sånn. Hun var på jobb helt til siste uke i juni, og bidro på sedvanlig vis med glød, energi og stor klokskap.

Vi er svært takknemlige for at vi fikk jobbe sammen med Grete. Hun berørte alle med sitt helt spesielle vesen. Hun var virkelig unik, og livet blir aldri det samme uten henne. Våre varmeste tanker går til Gretes nære familie.

Monica Rolfsen, dekan

på vegne av kolleger ved Fakultet for Økonomi og NTNU Handelshøyskolen

 

Minneordet sto på trykk i Adressa 27. juli 2017

ØK-nytt uke 26

av 1. juli 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei og god sommer! Nå har mange gått ut i ferie, og i Trondheim er det sol og rekordvarmt med 25 grader! All erfaring tilsier imidlertid at det ikke varer evig, så det gjelder å utnytte hver solstråle, allerede i ettermiddag blir det kaldere og overskyet.

Denne uken har vært roligere. Jeg ble invitert på sommeravslutning og publikasjonsfeiring på ISØ på tirsdag, med tapas og jordbær. Riktig koselig. På onsdag hadde vi møte i TUV, og vårt fakultetet kan gratulere nok en professor med opprykk, Endre Sjøvold ved IØT! Endre forsker på teamarbeid og ledelse, og har nettopp fått gjennom to nye PhD-kandidater han har veiledet. En av dem ble behørig omtalt i Adresseavisen nylig, Joseph Schultz disputerte med en avhandling om innovasjon i offentlig sektor. Gratulerer så mye med opprykk, Endre!

Jeg har hatt en del andre møter både om samarbeid med andre fakultetet og med SINTEF, som skal følges opp til høsten. Vi er svært attraktive for samarbeid med andre, og det er jo alltid hyggelig, og gir mange muligheter.

Jeg vil også trekke frem en gladmelding fra Ålesund. Studentbedriften AgriMare Bio vant NM i entreprenørskap og gikk videre til EM som ble avholdt i Helsinki. Det gikk de hen og tok sølv!! Gratulerer så mye! Saken er omtalt i Universitetsavisa: http://www.universitetsavisa.no/student/2017/06/30/Det-var-veldig-overraskende-og-uvirkelig.-Vi-er-sjokkerte-hele-gjengen-67550.ece

Resten av juli kommer jeg til å være i Trondheim, og jobbe litt til og fra avhengig av været. Neste uke skal jeg se på Regjeringens langtidsmelding om forskning som det skal leveres høringssvar til. Har du meninger om forskningspolitikk må du gjerne sende meg noen innspill. Vår nye forskningsmedarbeider Hilde Røysland og jeg skal jobbe sammen med dette.

Ha en riktig fin sommer hvor enn du befinner deg!

Monica

 

ØK-nytt uke 25

av 23. juni 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle! Da begynner ting å roe seg bittelitt frem mot sommeren, og det kjennes helt greit. Vi har vært aktive på medie-fronten denne uken, med innlegg i DN om miljøpolitikk av Jon Olaf Olaussen fra HHS, Ragnar Torvik fra ISØ ble intervjuet om renteutvikling, og forskningen til Endre Sjøvold på IØT med flere ble trukket frem som et godt eksempel på forskning om fornyelse av offentlig sektor på kommentarplass i Adresseavisen. Flotte saker alle sammen!

Vi hadde siste møte i LOSAM og Tråd, og har et møte til i TUV til neste onsdag, så er mye på plass på den fronten. Vi fikk våre nye medarbeidere på plass tirsdag, velkommen til Hilde Røysland og Marianne Fostad! Vi er veldig glade for å ha dere med på laget.

Vi planlegger nye strategisamlinger til høsten, og kommer tilbake til detaljer. Onsdag hadde vi vårens siste instituttledermøte, og fikk på behørig vis takket av Espen Gressetvold og Siv Marina Flø Grimstad som begge er ferdige med sine perioder og går tilbake til faglige stillinger. Tusen takk for innsatsen!

Neste uke er det noen få møter, men færre enn vanlig. Jeg skal snakke med EiT, feire publikasjoner med ISØ, vi har et TUV-møte, jeg skal planlegge ytterligere samarbeid med IE-fakultetet og etablerere en samarbeidsarena mellom SINTEF og fakultetene SU, HF, MH og ØK.

Og akkurat nå står jeg på farten til «Bygdenes by» i Nord-Trøndelag, der jeg skal delta på Steinkjer-festivalen. Et spennende program for oss som husker 80-tallet: Waterboys, Susanne Vega, Åge (selvsagt), TNT, og et innslag fra Toten: Vazelina Bilopphøggers. Ha en forrykende helg alle sammen! Og har du saker du vil jeg skal ta med i neste uke, gi meg hint!

Monica

ØK-nytt uke 24

av 17. juni 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei og god lørdag! En temmelig hektisk uke er tilbakelagt, og mye har skjedd!

Torsdag besluttet den svenske regjeringen å utnevne professor Ragnar Torvik fra ISØ som medlem av det svenske finanspolitiske rådet! Rådet har seks medlemmer, hvorav en utenlandsk. Rådet skriver at Ragnar vil tilføre «en vitenskapelig kompetanse med dype kunnskaper i makroøkonomi og finanspolitikk». Gratulerer så mye til Ragnar, og les mer om saken her: http://www.universitetsavisa.no/forskning/2017/06/16/NTNU-professor-skal-granske-den-svenske-regjeringens-finanspolitikk-67210.ece

Onsdag hadde vi TUV-møte, som resulterte i en ny førsteamanuensis, Per Ståle Knardal fra HHS, og nok en professor ved Økonomifakultetet, Øivind Strand fra IIF! Gratulerer så mye til begge! Her har jeg fått tilsendt et bilde fra feiringen i Ålesund, der det også ble markert at Øyvind Helgesen, Åse Mørkeset og Bente Mjelva har jobbet for oss i 25 år! Gratulerer til dere alle fire!

Studentene våre har nå tatt en velfortjent ferie, og det begynner å bli stille i gangene. Torsdag hadde vi det siste møtet i det midlertidige fakultetsstyret. Her ble foreløpig strategiplan vedtatt, som skal jobbes videre med til høsten. Vi vedtok viderefordelingsmodell av økonomien fra fakultetet til institutter, og en plan for felles PhD-program.

Neste uke er det valg til instituttstyrer, det gjennomføres 21 og 22 juni. Husk å bruke stemmeretten din også her! Kandidater blir kunngjort på Innsida.

Vi har et nytt fakultetsstyre på plass for de neste fire år. Disse er:

Eksterne representanter:

Ottar Henriksen, SINTEF, styreleder

Berit Rian, Næringsforeningen

Kjetil Hauge, Sparebanken Møre

Roger Midtstraum, prodekan IE-fakultetet

Fast vitenskapelige:

Hilde Fjellvær, HHS

Asgeir Tomasgard, IØT

Øivind Strand, IIF

Teknisk administrative:

Dagrun Lorgen Jensen, IIF

Midlertidige, valgt for et år:

Sigurd Vildåsen, IØT

I tillegg er det to studentrepresentanter som velger seg selv.

Dette blir flott!

Vi hadde to disputaser denne uken, først ute på mandag var Joseph Samuel Schultz ved IØT. Han forsvarte en avhandling med tittelen Managing innovation processes in eldercare: Lessons from Norwegian municipalities. Endre Sjøvold ved IØT og Frode Heldal ved HHS har vært veiledere. Her en kandidaten lykkelig overstått sammen med komite:

Som om ikke det var nok kom en ny disputas allerede fredag, altså i går. Det blir nummer 11 totalt på Økonomifakultetet så langt i år, en tredobling i forhold til samme tid i fjor. Denne gangen var det Nhien Nguyen fra IØT som disputerte med en avhandling med tittelen Learning from failure in organizational innovation activities: Easier said than done. Hovedveileder har vært professor Alf Steinar Sætre fra IØT. Gratulerer så mye! Offisielle bilder kommer over helgen, men jeg har snappet opp følgende fra prøveforelesninge på sosiale medier:

Uken avsluttet for meg med et fantastisk flott seminar til ære for professor Morten Levin, som nylig fylte 70 og har også nylig gitt ut en ny bok. Han har vært hovedveileder for så langt 44 PhD-studenter gjennom sin karriere, inkludert meg :-). Mange av disse var samlet på Lerchendal Gård fredag, og med middag på kvelden. Her er bilder fra min åpningstale og lunsjen:

Da håper alle er i gang med en fin helg, og får litt roligere dager fremover. Det har vært en ekstremt travel vår for oss alle, og nå har vi fortjent å slappe av litt. Selv skal jeg på ball i aften!

Monica

ØK-nytt uke 23

av 10. juni 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei, og god lørdag morgen! Fra nydelig vær i Trondheim i går er det betydelig mer grått og stusslig i dag, men sånn er det. Det går bra!

Tre av fire ordinære arbeidsdager sist uke ble for min del tilbrakt midt mellom våre tre campus, på Kongsvold Fjellstue like ved Dovrefjell. Vi hadde en samling med den nye ledergruppen til NTNU som skal tiltre fra 1. august. Det er to nye dekaner og to nye prorektorer i forhold til dagens gruppe, viserektorer og administrative ledere. Det var veldig spennende og nyttig, og la et godt grunnlag for alt vi skal få til sammen de fire neste år. Til høsten skal vi ha en lignende samling med ledergruppen på fakultetet, og det gleder jeg meg til.

En flott nyhet denne uken kommer fra Ålesund. Det har vært arrangert NM i Ungt Entreprenørskap, og studenter fra IIF gjorde rent bord ved å dra inn både første- og andreplassen her: http://www.ue.no/Nyheter/Presseservice-NM-SB-2017. Gratulerer så mye til instituttleder Siv Marina Flø Grimstad og til Øivind Strand, som har vært primus motor for denne satsingen!

Alle instituttene har arrangert avslutningsseremonier for sine avtroppende bachelor- og masterstudenter. Vi ønsker dem lykke til i arbeidslivet, og håper de for god bruk for det de i årenes løp har lært hos oss!

Det er under to uker til Starmusfestivalen braker løs. Jeg håper flest mulig av dere får med seg noe fra festivalen! Det vitenskapelige formidlingsprogrammet er i verdensklasse. Om du ikke har festivalpass er det fortsatt mange side-arrangementer og aktiviteter på både NTNU og rundt om i Trondheim som det er verd å få med seg. Ta en titt på programmet: https://www.ntnu.no/starmus2017/. Jeg ønsker spesielt å gratulerer stipendiat i samfunnsøkonomi Sigrid Johanne Husøy og student på Indøk, Tord Olsen, som begge ble trukket ut til å vinne festivalpass i konkurranse på Innsida. Gratulerer så mye!

Når det gjelder en sak som engasjerer mange, kortsiktig samlokalisering, fikk vi den 7. juni endelig et klart svar fra Eiendomsavdelingen om at det blir satt opp et midlertidig bygg (paviljong) på nordsiden av dagens bygg i Klæbuveien 72. Vi vet ikke størrelsen ennå, men det er en forutsetning at denne skal brukes til studentarbeidsplasser. Vi har neste møte i styringsgruppen allerede på mandag, og da får vi jobbet videre med hvordan vi skal få til denne samlokaliseringen på best mulig måte. Jeg vil rette en spesiell takk til studentrepresentantene fra ISØ og HHS som virkelig har stått på, og de over 480 studentene som har tatt seg tid til å sende inn gode innspill midt i eksamensperioden. Lurer du på noe i denne saken ligger alle dokumenter og informasjon her: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Samlokalisering+-+%C3%98K

Neste uke har vi som nevnt møte i styringsgruppen for samlokalisering på mandag. Etterpå drar jeg til Gjøvik, for å være med på et arrangement om kvelden i regi av SFI Manufacturing. Temaet er katapult-ordningen som er et nytt virkemiddel regjeringen lanserte i forbindelse med Industrimeldingen, og nå er det klart for å sende inn søknader til SIVA om å delta i denne ordningen. Min ambisjon er at vårt fakultetet skal være sterkt involvert i dette arbeidet, både på Gjøvik, i Ålesund og i Trondheim.

Tirsdag drar jeg grytidlig tilbake til dekanatmøte kl 10, og dekanmøte kl 13. Her får vi siste nytt om kortsiktig samlokalisering på Gløshaugen, en virkelig komplisert kabal, der ingeniørmiljøene fra Kalvskinnet skal innpasses på Gløs. Vi får også en orientering om siste nytt i den store campus-saken. Onsdag har vi TUV-møte med flere interessante saker, og deretter vårens siste instituttledermøte. Torsdag har vi siste møte i fakultetsstyret, der vi blant annet skal vedta utkast til  strategi og økonomimodell for fakultetet. Det skjer altså mye til uka, og jeg kommer tilbake med oppsummering når uken er omme.

Riktig god helg til alle!

Monica

ØK-nytt uke 22

av 4. juni 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei! Pinseferie og litt ekstraferie gjør at jeg er alvorlig forsinket med blogg denne uken, men her kommer i alle fall en oppsummering av uken som gikk. Vi hadde et veldig flott medieoppslag om betydningen av forskning: http://forskning.no/2017/05/forskning-lonner-seg-mest-i-krisetider/produsert-og-finansiert-av/ntnu Dette er arbeid utført av professor Øystein Moen ved IØT, og han har fulgt 247 bedrifter over en 10-årsperiode. De bedriftene som satser på forskning kommer seg mye bedre gjennom krisetider enn andre bedrifter, og det må jo være godt nytt for oss? Legger man dette sammen med Damrad-rapporten fra tidligere i år blir bildet enda tydeligere, den slo fast at bedrifter som samarbeider med forskningsinstitutter eller universiteter oppnår en klar konkurransefordel.

Det har ellers vært en ganske rolig uke uten de store overskriftene. Arkitekt og arbeidsgruppe jobber videre med tegninger og utforming av Rustbygget for å finne gode løsninger for samlokalisering, foran neste møte i styringsgruppen. Tirsdag var jeg i Bergen, på NHHs vårkonferanse. Temaet var digitalisering, og det var et flott program de hadde satt sammen, men representanter fra næringsliv, politikere og egne krefter. Walter Qvam, tidligere direktør i Kongsberggruppen, presenterte sine visjoner for Toppindustrisenteret, og Jan Tore Sanner snakket om digitalisering og effektivisering av offentlig sektor. Om kvelden var det en flott forestilling i Grieghallen i forbindelse med Festspillene i Bergen, så det hele ble en stor opplevelse.

Neste uke starter ikke før tirsdag, og da skal jeg på en tredagers samling med den nye ledergruppen til NTNU. Rektoratet har to nye prorektorer, og av de åtte dekanene er det to nye, for IV og NT. Vi skal sammen diskutere strategi, fremtidsvisjoner og samarbeidsformer ved NTNU de neste fire år, frem til 2021.

Da håper jeg alle har, og fortsetter å ha, en fin pinsefeiring i alle våre tre byer, på fjellet, ved havet eller hvor du velger å tilbringe pinsen. Selv skal jeg være innendørs; jeg skal ha min siste dag på et yogalærer-kurs med avsluttende eksamen i går. Namaste, og god pinse!

Monica

ØK-nytt uke 21

av 27. mai 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei, og god lørdag! På grunn av inneklemt-fredag-syndromet ble jeg litt forsinket med oppdatering denne uken , men nå kommer det.

Først vil jeg starte med slutten av forrige uke, da vi hadde nok en disputas, denne gangen Eirik Fernández Cuestas ved IØT. Denne fikk ikke jeg mulighet til å delta på, men rapportene tilsier at dette gikk riktig så flott. Her er bilde av kandidat, disputasleder Sjur Westgård og komite:

Denne uken ble jo noe kortere enn vanlig, slik det ofte er i mai. Men noe har skjedd! Vi er jo ofte i riksmedia, men denne uken dro vi til med et medieoppslag i New York Times! Det er PhD-student Simon Bensnes ved ISØ, som har publisert en studie om sammenhengen mellom pollen-nivå og skoleprestasjoner! Når pollennivået stiger, viser det seg at prestasjonene synker. Med to pollenallergikere hjemme og eksamensperiode kan jeg på kvalitativt grunnlag slutte meg helt og fullt til konklusjonen, Simon! Imponerende med NYT-omtale, det vil vi gjerne ha mer av! Les artikkelen her: https://mobile.nytimes.com/2017/05/22/upshot/should-you-reschedule-that-sat-as-pollen-counts-rise-test-scores-can-fall.html?smprod=nytcore-ipad&smid=nytcore-ipad-share&_r=0&referer

Vi utvider stadig vårt samarbeid innad på NTNU. På tirsdags morgen hadde vi et møte med ulike representanter fra Humanistisk Fakultet (HF). Vi har gjensidige ideer om samarbeid. Vi ønsker at det skal finnes valgemner i retning av «business-engelsk/tysk/spansk» som våre studenter kan velge, og det skal de se på. Det kan også gjelde økonomisk historie. Motsatt jobber HF med å utrede en studiemodul omkring produsent/arrangement. Mange studenter på feltene kunst, film og musikk kommer til å jobbe med å organisere ulike type events og festivaler, men dette krever kompetanse innenfor økonomi og ledelse. Her skal vi inviteres inn til å diskutere emner vi allerede har som kan passe inn, eller kanskje spesifikke emner for dette formålet, avhengig av omfang. Veldig artige muligheter på tvers av ulike fakulteter, som vi skal utnytte enda mer i fremtiden!

Onsdag hadde vi møte i Tilsetningsutvalget (TUV), og fikk to nye opprykk. Åse Mørkeset ved IIF fikk opprykk til førstelektor, mens Ruud Egging ved IØT fikk opprykk til professor. Gratulerer så mye til begge to!

Onsdag var det instituttledermøte som jeg ikke deltok på. Mange viktige saker kom opp – strategiarbeidet vårt og arbeidet med viderefordelingsmodell på økonomisiden vil bli drøftet på et instituttledermøte til, og deretter vedtas i fakultetsstyremøtet den 15. juni. Apropos fakultetstyret – vi har gjennomført et valg, og resultatet ser du på Innsida. Faste representanter blir Hilde Fjellvær, Asgeir Tomasgard og Øivind Strand fra de fast vitenskapelige, Sigurd Vildåsen fra midlertidig tilsatte og Dagrun Lorgen Jensen fra teknisk/administrative. Se hele listen inkludert vara på Innsida. Da er det bare ett valg igjen – instituttstyrer, så er vi i mål!

Grunnen til at jeg ikke deltok på instituttledermøtet onsdag var at min PhD-kandidat Marte Daae-Qvale Holmemo disputerte, med en avhandling om Lean i offentlig sektor. Det blir litt spesielt når det er min kandidat, for da er hele fakultetet inhabilt! Dermed ble seansen ledet av en settedekan, vår utmerkede kollega Kristen Ringdal, som er professor i statsvitenskap og prodekan for forskning på SU-fakultetet. Marte klarte seg som forventet svært godt, og det ble en fin dag. Se bilder under av henholdsvis komite og veiledere, tatt av fotograf Elin Iversen, på vegne av IØT:

Neste uke skal vi møtes i strategigruppen igjen, og jeg skal til Bergen på NHHs vårkonferanse på tirsdag.

Ha en strålende helg alle sammen!

Monica

Topp