Arkeologisk samling – ca. 1,6 millioner objekter

Arkeologisk samling – ca. 1,6 millioner objekter

Foto: NTNU Vitenskapsmuseet

Den arkeologiske samlingen omfatter jordfunn av menneskeskapte objekter fra steinalder til nyere tid, herunder også marine funn fra sjø og hav. Samlingen har en høy årlig tilvekst og forskningsaktivitet, og er primærsamlingen i museets kulturhistoriske samlinger. Samlingen er bygget opp ved systematisk innsamling av arkeologisk materiale fra Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland siden midten av 1800-tallet. Samlingen inneholder unikt kildemateriale som belyser blant annet den tidligste bosetningen av Norge i eldre steinalder, jordbrukssamfunnets utvikling fra yngre steinalder til middelalder, bergkunst, utvikling av religion og døderitualer i forhistorisk tid og middelalder, samisk kultur og levesett, samt den urbane utviklingen av Nidaros i middelalderen. Samlingen har i dag tilvekst fra både arkeologiske undersøkelser og private finnere.  

I 2018 startet NTNU Vitenskapsmuseet et revisjonsprosjekt, NIDARK, som har som mål å revitalisere den byarkeologiske samlingen og å gjøre den digitalt tilgjengelig. 

Kurator steinalder og bronsealder: Førsteamanuensis Birgitte Skar 

Kurator jernalder, vikingtid og middelalder: Førsteamanuensis Birgit Maixner

Kurator human- og animalosteologisk materiale: Førsteamanuensis Birgitte Skar