Nyheter og fagressurser for medisin, sykepleie, helse og omsorgsfag

Hva skiller fagartikkel fra forskningsartikkel? / What is a scientific article?

Lurer du på hva som kjennetegner en forskningsartikkel? I denne bloggposten får du en kjapp innføring.

Damien Zaleski

Det finnes ulike typer artikler og det er viktig å kunne skille mellom dem. De to vanligste er forskningsartikkel og fagartikkel. En forskningsartikkel er kvalitetsvurdert av fagpersoner og blir publisert i et vitenskapelig tidsskrift (fagfellevurdert/peer reviewed), mens fagartikler ofte kun blir vurdert av redaktører i fagtidsskrift. Disse begrepene brukes imidlertid noe forskjellig innen ulike fagmiljø. Følgende beskrivelse gjelder spesielt for sykepleie og helsefag.

«Hensikten med en forskningsartikkel er å presentere ny kunnskap til forskjell fra en fagartikkel som har til hensikt å gjøre gjeldende akseptert kunnskap kjent» (Lerdal, 2012).

Resultatene i en forskningsartikkel skal kunne kontrolleres og etterprøves, slik at andre forskere kan gjenta de samme undersøkelsene og ende opp med samme resultat. En forskningsartikkel er gjerne bygget opp etter IMRAD-strukturen, med inndelingen Introduksjon, Metode, Resultat og Diskusjon. Det finnes unntak der artiklene kan ha annen utforming, avhengig av emne, valg av metode og hvilken artikkel det er snakk om.

Vær oppmerksom på at fagfellevurdering gjelder tidsskriftnivå og garanterer derfor ikke at alle artikler i et vitenskapelig tidsskrift er forskningsartikler. Du står derfor alltid ansvarlig for å sammenligne den enkelte artikkel mot de aktuelle kriteriene.

Sjekkliste for forskningsartikler:

 • Kvaliteten på tidsskriftet hvor artikkel er publisert.
 • DBH-publiseringskanaler for å se vitenskapelig nivå på tidsskrifter
 • De fleste forskningsartikler følger IMRAD strukturen. I tillegg skal artikkelen ha sammendrag, konklusjon og litteraturliste, pluss eventuelle vedlegg.

Andre elementer man bør se etter i vurdering av artikler:

 • Abstract (sammendrag), beskriver artikkelens innhold før hoveddelen kommer.
 • Seriøst utseende.
 • Konsekvent sitering av alle kilder.
 • Skrevet av fageksperter/forfatters tilknytning er ofte nevnt.
 • Språket er faglig og relevant.
 • Vurder om artikkelen presenterer ny kunnskap.

 

Tenk selv og vær kritisk!

Andre nyttige kilder og verktøy for å vurdere en forskningsartikkel:

Banner Oppgaveskriving
søk og skriv

Innlegget er skrevet i samarbeid med Anne Jorun Bergum ved Biblioteket Gjøvik.


In English:

What is a scientific article?

A scientific article is quality rated by professionals, and is published in a scientific journal. This process is called peer-review. Scientific papers can appear in different ways according to subjects, method and the type of article. Please note that the information «peer-reviewed» is added at journal level and therefore does not guarantee that all articles in a scientific journal are scientific. Therefore, you are always responsible for comparing each article to the criteria contained.

Look for:

 • The quality of the journal where the article is published.
 • Use DBH publishing channels to check the scientific level of the journals
 • Most scientific papers follow the IMRAD structure; Introduction, Methods, Results, And, Discussion. In addition, the articles also needs a summary, a conclusion and a bibliography, plus any attachments.

   You can also look for:

 • Abstract; describes the content before the main part comes.
 • Scholarly appearance.
 • Citations, clear and correct reference system.
 • Written by professionals / author affiliation is often mentioned.
 • Language is professional and relevant.
 • If the article presents new knowledge.

Stikkord: , , , , ,

Abonner

Hvis du likte dette, se relaterte innlegg og aktiviteter.

Legg igjen en kommentar

Topp