Arkeologi og avansert teknologi

NTNU Vitenskapsmuseets forskningsområder:

Arkeologi og avansert teknologi

Bevaringsteknologi omfatter konservering og bevaring av løse og faste kulturminner. Forskningen støtter seg på naturvitenskap som gir økt forståelse av materialer, oppbygging og nedbrytning, samt utvikling av kunnskapsbaserte metoder og strategier. Feltarkeologisk metode bygger på prospekteringsmetoder og strategier for å dokumentere og innsamle arkeologiske data over og under vann ved hjelp av GiS, geofysiske- og andre fjernmålingsmetoder, foto og feltkonserveringsteknikker.

Kontaktperson: Ole Risbøl

Prosjekter

Prosjekter

CEN/TC 346 Europeisk standardiseringsarbeid – Bevaring av kulturminner
Det er satt I gang et europeisk arbeid med å utvikle standarder for bevaring av kulturminner.

Arbeidet foregår i regi av den europeiske standardiseringsorganisasjonen (CEN) hvor alle EU- (inkludert EU-søkerlandene) og EØS-landene er medlemmer. I CEN er det opprettet en komité, CEN/TC 346 Conservation of Cultural Property (CEN/TC 346 Europeisk standardiseringsarbeid – Bevaring av kulturminner) som har ansvaret for at det utvikles standarder for kulturminner og kulturvern.

Standardiseringsarbeidet vil bidra til å harmonisere en europeisk felles strategi for bevaring av kulturminner. Norsk deltagelse og oppfølging koordineres av Standard Norge.

NTNU Vitenskapsmuseet utfører arbeid for Norge i CEN / TC 346 Working Group 9 og er medlem av den norske CEN / TC 346 Speilkomité.

Kontaktperson:
Elizabeth E. Peacock

Prosjektets varighet:
2004-

I dag har forvaltning av kulturminner under vann alt for få fakta til sin rådighet for å forstå de ulike dypvanns kulturarven.

Trusler mot dens fortsatte bevaring på grunn av energiutnyttelse og andre inngrepp er vanskelig å vurdere basert på den eksisterende kunnskapsbasen. For lite er kjent om de miljømessige forholdene og dannelse prosesser på dypt vann, og hvordan de påvirker kulturminner og deres langsiktige bevaring.

Deepwater Preservation and Management of Archaeological Sites (DePMAS) prosject ved NTNU Vitenskapsmuseet har blitt utviklet for å samle grunnlagsinformasjon om den faktiske bevaringen og nedbrytningsprosesser på dypt vann.

I tillegg gjennom omfattende undersøkelser og tverrfaglig forskning å utvikle praktiske, hensiktsmessige, in-situ bevarings- og overvåkingsmetoder og retningslinjer for vern av marine kulturminner på dypt vann.

Kontaktperson:
Elizabeth E. Peacock

Prosjektets varighet:
2008-  (På vent)

Formålet med prosjektet "Reburial and Analyses of Archaeological Remains" er å finne ut og vurdere alternative metoder for å bevare vått arkeologisk gjenstandsmateriale.

Arkeologiske undersøkelser under vann og på landbaserte våte miljøer genererer ofte et overskudd av aretfakter i stort behov for konservering. Med begrenset resursser for bevaring, synes deponering for å være et realistisk alternativ for magasinering i stedet for å kaste arkeologisk gjenstandsmateriale.

Målet med RAAR er å analysere bevaring eller nedbrytning av ulike modern materiale gravd ned i et marint miljø i Marstrand havn, Vest-Sverige.  Prosjektet tar utgangspunkt i ulike materialers nedbrytningshastighet over 50 år med tanke på langtidsdeponering i marint miljø. Prøvematerialet tas opp og analyseres.

Bohus Lånsmuseet  og Studio Västsvensk Konservering, Sverige, administrere prosjektet. Institusjoner i Sverige, Norge, Danmark og Australia med relevant kompetanse koordinere prosjektets seks delprosjekter.

NTNU Vitenskapsmuseet har ansvar og er koordinator for de ikke-tre organiske materialgrupper (tekstil, lær, bein, horn og gevir) sub-prosjekt. Faser I (2002-2005) og II (2006-2010) er avsluttet. Fase III påventer finansiering.

Kontaktperson:
Elizabeth E. Peacock

Samarbeider med:
Bohus Lånsmuseet  og Studio Västsvensk Konservering, Sverige, administrere prosjektet. Institusjoner i Sverige, Norge, Danmark og Australia med relevant kompetanse koordinere prosjektets seks delprosjekter.

Prosjektets varighet:
2002 -  (På vent)