Zoologisk rapport

Zoologisk rapport

"Vitenskapsmuseet rapport zoologisk serie" inneholder stoff fra de fagområdene som Vitenskapsmuseet representerer.

Serien bringer i hovedsak stoff fra oppdragsprosjekter og andre undersøkelser og forskning utført ved Vitenskapsmuseet. Det tas også inn foredrag, utredninger og lignende som angår museets arbeidsfelt. Serien er ikke periodisk, og antall nummer pr. år varierer. Serien startet i 1974 og het da "K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapp. Zool. Ser." (1974-1986).
Navnet ble endret til "Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie" i 1987.
Fra og med 2004 heter serien "NTNU Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie"

Utgiver: Institutt for naturhistorie, NTNU Vitenskapsmuseet.

Hefter kan bestilles ved å skrive, ringe eller fakse til utgiveren eller bruk e-post

Pris per publikasjon: Inntil 50 sider: kr 50,-; mer enn 50 sider: kr 100,-. Enkelte rapporter med store produksjonskostnader kan prises særskilt. 
 

NTNU VITENSKAPSMUSEET RAPPORT ZOOLOGISK SERIE

2012

 1. Arnekleiv, J. V., Davidsen, J. G., Fremstad, E., Kjærstad, G., Koksvik, J. I., Rønning, L., Sjursen, A. D., Thingstad, P. G. & Øien, D.-I. Nye Svean  kraftverk i Nidelva, Sør-Trøndelag. 134 s.
  Rapport 1 2012 i pdf-format
 2. Thingstad, P. G. Oppfølging av verneområder - Status for fuglesamfunnet på myr i Øvre Forra naturreservat, Nord-Trøndelag. 50 s.
  Rapport 2 2012 i pdf-format
 3. Koksvik, J. I. & Reinertsen, H. Planktonundersøkelser i Jonsvatnet, Trondheim kommune, etter introduksjon av Mysis relicta. Oppsummering av resultater fra langtidsserien i perioden 1980-2011. 43 s.
  Rapport 3 2012 i pdf-format

2011

 1. Koksvik, J. I. Status for ørretbestanden i Store Tallsjøen, Tolga kommune, 36 år etter første observasjon av ørekyte. 32 s.
  Rapport 1 2011 i pdf-format
 2. Arnekleiv, J. V., Rønning, L., Sjursen, A. D., Koksvik, J. & Koksvik, J. I. Fiskebiologiske undersøkelser i Essandsjøen 2008 og 2009. 39 s.
  Rapport 2 2011 i pdf-format
 3. Arnekleiv, J. V., Sjursen, A. D., Rønning, L & Koksvik, J. Fiskebiologiske undersøkelser i Kobbelvvassdraget 2006-2010, og vurdering av tiltak. 46 s.
  Rapport 3 2011 i pdf-format

2010

 1. Arnekleiv, J. V., Kjærstad, G., Sjursen, A. & Rønning, L. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Åndalsvassdraget, Fræna kommune 2007 og 2009. 39 s.
  Rapport 1 2010 i pdf-format
 2. Thingstad, P.G., Øien, D-I. & Kjærstad, G. Biologisk statusundersøkelse:
  Hammervatnet naturreservat 2009. 44 s.
  Rapport 2 2010 i pdf-format
 3. Sjursen, A.D., Arnekleiv, J.V., Kjærstad, G. & Rønning, L. Fiskebiologiske undersøkelser i Fjergen 2009. 48 s.
  Rapport 3 2010 i pdf-format
 4. Arnekleiv, J.V., Kjærstad, G., Sjursen, A.D., Rønning, L., Koksvik, J. og Alfredsen, K. Fiskebiologiske undersøkelser i Innfjordelva, Rauma kommune, 2004-2009. 51 s.
  Rapport 4 2010 i pdf-format
 5. Arnekleiv, J.V., Rønning, L., Forseth, T., Fiske, P., Koksvik, J., Hindar, K. & Kjærstad, G. Smoltundersøkelser i Driva 2005-2009. 60 s.
  Rapport 5 2010 i pdf-format
 6. Hårsaker, K., Sjursen, A.D., Arnekleiv, J.V. & Koksvik, J. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Driva 2005-2009. 48 s.
  Rapport 6 2010 i pdf-format
 7. Thingstad, P.G., Øien, D.-I. & Kjærstad, G. Oppfølgingsprosjekt for verneområder: Status for biologiske kvaliteter i Hammervatnet naturreservat 2010. 48s.
  Rapport 7 2010 i pdf-format

2009

 1. Koksvik, J. & Rønning, L. Prøvefiske i Vessingsjøen og Sellisjøen, Tydal kommune, i forbindelse med planer om etablering av Sellisjø pumpekraftverk. 32 s.
  Rapport 1 2009 i pdf-format
 2. Arnekleiv, J.A., Korsen, I., Kjærstad, G. & Rønning, L. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Stjørdalselva 2007 og 2008. Kraftverksregulering, bunndyr, ungfisk, voksen fisk og fangststatistikk. 141 s.
  Rapport 2 2009 i pdf-format

2008

 1. Rosvold, J. & Andersen, R. Wild boar in Norway – is climate a limiting factor? 23 p.
  Rapport 1 2008 i pdf-format
 2. Austrheim, G., Solberg, E.J., Mysterud, A., Daverdin, M. & Andersen, R. Hjortedyr og husdyr på beite i norsk utmark i perioden 1949-1999. 123 s.
  Rapport 2 2008 i pdf-format
 3. Austrheim, G., Asheim, L.J., Bjarnason, G., Feilberg, J., Fosaa, A.M., Holand, Ø., Høegh, K., Jónsdóttir, I.S. Magnússon, B., Mortensen, L.E., Mysterud, A., Olsen, E., Skonhoft, A., Steinheim, G., and Thórhallsdóttir, A.G. Sheep grazing in the North-Atlantic region. – A long term perspective on management, resource economy and ecology. 82 s.
  Rapport 3 2008 i pdf-format

2007

 1. Arnekleiv, J.V., Rønning, L., Koksvik, J., Kjærstad, G., Alfredsen, K., Berg, O.K. & Finstad, A.G. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Stjørdalselva 1990-2006. Faglig oppsummering: kraftverksregulering, bunndyr, drivfauna, ungfisk og smolt. 141 s.
  Rapport 1 2007 i pdf-format
 2. Arnekleiv, J.V., Korsen, I., Rønning, L. & Fiske, P. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Stjørdalselva 1990-2006. Faglig oppsummering: kraftverksregulering, voksen, anadrom laksefisk og fangststatistikk. 87 s.
  Rapport 2 2007 i pdf-format
 3. Melis, C., Nordgård, H., Herfindal, I., Kauhala, K., Åhlen, P-A., Strann, K.B. & Andersen, R. 2007. Raccoon dogs in Norway - Potential expansion rate, distribution area and management implications [Mårhund i Norge - Potensiell spredningshastighet, utbredelsesområde og implikasjoner for norsk forvaltning]. 49 s.
  Rapport 3 2007 i pdf-format
 4. Berger, H.M., Arnekleiv, J.V., Lehn, L.O., Bergan, M.A., Rønning, L. & Korsen, I. Bonitering av fysiske forhold og egnethet for fiske i Stjørdalselva, Nord-Trøndelag 2006. 47 s.
  Rapport 4 2007 i pdf-format
 5. Koksvik, J., Rønning, L., Moen, V. & Lo, H. Rognutlegging og ungfiskundersøkelser i Resa, Meldal kommune, 2003-2006. 33 s.
  Rapport 5 2007 i pdf-format
 6. Kjærstad, G. Aune, E.I., Thingstad, P.G., Arnekleiv, J.V., Koksvik, J. & Rønning, L. Biologiske undersøkelser i forbindelse med planlagt gruvedrift i Bogadalen, Bindal kommune. 64 s. + 3 vedl.
  Rapport 6 2007 i pdf-format

2006

 1. Sneli, J.-A. & Gulliksen, B. Prosobranch Molluscs and Ascidians in the Trondheimsfjord 1971- 1973. 56 s.
  Rapport 1 2006 i pdf-format
 2. Arnekleiv, J.V., Koksvik, J., Rønning, L. & Kjærstad, G. Tiltaksrettet fiskebiologisk undersøkelse i Selbusjøen og Nea 2001-2005. 83 s.
  Rapport 2 2006 i pdf-format
 3. Koksvik, J. & Kjærstad, G. Ungfisk, elvemusling og vannkvalitet i Nåsvassdraget – overvåkning i forbindelse med økt vannuttak i Trolldalsvatnet, Eide kommune. 25 s.
  Rapport 3 2006 i pdf-format

2005

 1. Arnekleiv, J.V. & Rønning, L. Smoltutvandring og kraftverk – en undersøkelse i forbindelse med planlagt rehabilitering av Nustadfoss kraftverk i Stjørdalsvassdraget, Meråker kommune. 29 s.
  Rapport 1 2005 i pdf-format

2004

 1. Arnekleiv, J.V., Koksvik, J. & Koksvik, J. I. Økologisk tilstandsrapport for Snåsavatnet år 2000 med vekt på plankton, mysis og fisk. 49 s.
  Rapport 1 2004 i pdf-format

 

VITENSKAPSMUSEET RAPPORT ZOOLOGISK SERIE

2003

 1. Thingstad, P.G., Frengen, O., Hokstad, S. & Stokland, Ø. Tautra med Svaet naturreservat og fuglefredningsområder. Ornitologisk og marinbiologisk status før bruåpningen i veimoloen over Svaet. 67 s. 
  Rapport 1 2003 i pdf-format
 2. Kjærstad, G. og Arnekleiv, J.V. Effekter av rotenonbehandling på bunndyr i Ogna og Figga i 2001 og 2002. 45 s. 
  Rapport 2 2003 i pdf-format
 3. Koksvik, J., Rønning, L., Arnekleiv, J.V., Brabrand, Å & Kjærstad, G. Fiskebiologiske undersøkelser i Rovatnet og omliggende elver, Hemne kommune. 73 s. 
  Rapport 2 2003 i pdf-format

2002

 1. Koksvik, J. Prøvefiske i Prestbuvatnet og Mjovatnet, Meldal kommune, 2001. (LFI-116). 34 s. 
  Rapport 1 2002 i pdf-format
 2. Arnekleiv, J.V., Rønning, L., Korsen, I. & Berg, O.K. Fiskebiologiske undersøkelser i Stjørdalselva 1990-2000. Del II. Rognutvikling, vekst og energetikk hos ungfisk, data om voksen fisk og fangst. 50 s. 
  Rapport 2 2002 i pdf-format
 3. Arnekleiv, J.V. & Koksvik, J.I. Leirfossene kraftverk – konsekvensutredninger for ferskvannsbiologi og fisk. (LFI-118). 60 s. 
  Rapport 3 2002 i pdf-format
 4. Koksvik, J.I., Reinertsen, H., Arnekleiv, J.V. & Flatberg, K.I. Leirfossene kraftverk – konsekvensutredninger for vannkvalitet, begroingsforhold, plankton og fiske. (LFI-119). 46 s. 
  Rapport 4 2002 i pdf-format
 5. Arnekleiv, J.V., Kjærstad, G., Rønning, L. & Koksvik, J. Fisk, bunndyr og minstevannføring i elvene Tevla, Torsbjørka og Dalåa, Meråker kommune. (LFI 120). 90 s.
  Rapport 5 2002 i pdf-format
 6. Kjærstad, G., Arnekleiv, J.V., Koksvik, J. & Rønning, L. Grytendal kraftverk – fiskebiologiske undersøkelser. (LFI-121). 33 s. 
  Rapport 6 2002 i pdf-format
 7. Arnekleiv, J.V., Koksvik, J., Koksvik, J.I. & Rønning, L. Miljøstatus med hovedvekt på vannkjemi, plankton og fisk i innsjøene Hoklingen og Movatnet, Nord-Trøndelag. (LFI-122). 39 s. 
  Rapport 7 2002 i pdf-format

2001

 1. Koksvik, J. & Arnekleiv, J.V. Fiskebiologiske undersøkelser i Fjergen sju år etter siste tilleggsregulering. (LFI-115). 27 s.
  Rapport 1 2001 i pdf-format

2000

 1. Koksvik, J. Prøvefiske i Lille Jonsvatn, Trondheim kommune, 1999. 34 s.
  Rapport 1 2000 i pdf-format
 2. Kraabøl, M. & Arnekleiv, J.V. Telemetristudier over gytevandrende storørret fra Randsfjorden og opp i Etna og Dokka, Oppland. Oppsummering av resultatene fra 1997 og 1998. (LFI 113). 25 s.
  Rapport 2 2000 i pdf-format
 3. Arnekleiv, J.V., Kjærstad, G., Rønning, L., Koksvik, J. & Urke, H.A. Fiskebiologiske undersøkelser i Stjørdalselva 1990-1999. Del 1. Vassdragsregulering, hydrografi, bunndyr, ungfisktettheter og smolt. (LFI 114). 91 s.
  Rapport 3 2000 i pdf-format
 4. Koksvik, J.I. En undersøkelse av fisk, invertebrater og vannkvalitet i forbindelse med planlagt overføring av Finnkoisjøen til Nesjøen. 44 s.
  Rapport 4 2000 i pdf-format
 5. Thingstad, P.G., Kutschera, F. & Smith, M. Ytre Vikna vindmøllepark. Konsekvenser for fugl og annet vilt. 60 s.
  Rapport 5 2000 i pdf-format
 6. Thingstad, P.G., Kutschera, F. & Smith, M. Hundhammerfjellet vindmøllepark. Konsekvenser for fugl og annet vilt. 23 s.
  Rapport 6 2000 i pdf-format

1999

Ingen rapporter utgitt.

1998

 1. Kraabøl, M. & Arnekleiv, J. V. Telemetristudier over gytevandrende ørret fra Randsfjorden i Dokka/Etna, Oppland, 1997. (LFI 110). 31 s. ISBN 82-7126-555-5.
  Rapport 1 1998 i pdf-format
 2. Kraabøl, M. & Arnekleiv, J. V. Registrerte gytelokaliteter for storørret i Gudbrandsdalslågen og Gausa med sideelver. (LFI 111). 60 s. ISBN 82-7126-565-2.
  Rapport 2 1998 i pdf-format
 3. Koksvik, J. & Arnekleiv, J. V. Fiskeribiologiske undersøkelser i Storvatnet, Rissa og Leksvik kommuner, Sør-Trøndelag. (LFI 112). 25 s. ISBN 82-7126-571-7.
  Rapport 3 1998 i pdf-format

1997

 1. Haug, A. & Arnekleiv, J. V. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i øvre del av Åbjøravassdraget i 1995, 15 år etter regulering. (LFI 102). 43 s.
  Rapport 1 1997 i pdf-format
 2. Thingstad, P. G. & Hokstad, S. Konsekvenser for vannfugl og marin bunndyrfauna av en eventuell bru og veifylling over Ramsarområdet i Kråkvågsvaet, Ørland kommune, Sør-Trøndelag. 50 s.
  Rapport 2 1997 i pdf-format
 3. Arnekleiv, J. V. Korttidseffekt av rotenonbehandling på bunndyr i Ogna og Figga, Steinkjer kommune. (LFI 103). 29 s.
  Rapport 3 1997 i pdf-format
 4. Dolmen, D. & Winge, K. Boasneglen (Limax maximus) og iberiasneglen (Arion lucitanicus) i Norge; utbredelse, spredning og skadevirkninger. (LFI 104). 24 s. ISBN 82-7126-525-3.
  Rapport 4 1997 i pdf-format
 5. Arnekleiv, J. V. & Rønning, L. Effekter av grusgraving på ungfisk og bunndyr i Gaula, Sør-Trøndelag. (LFI 105). 37 s.
  Rapport 5 1997 i pdf-format
 6. Dolmen, D. & Kleiven, E. Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 1. (LFI 106). 27 s.
  Rapport 6 1997 i pdf-format
 7. Arnekleiv, J. V., Koksvik, J. I. & Brodtkorb, E. Fiskebestandene i Nidelva ovenfor lakseførende del, 1984 85. (LFI 107). 31 s.
  Rapport 7 1997 i pdf-format
 8. Arnekleiv, J. V., Dolmen, D., Aagaard, K., Bongard, T. & Hanssen, O. Rotenonbehandlingens effekt på bunndyr i Rauma og Hensvassdraget, Møre & Romsdal. Del I: Kvalitative undersøkelser. (LFI 108). 48 s.
  Rapport 8 1997 i pdf-format
 9. Thingstad, P. G. Bærekraftig skogforvaltning og biologisk mangfold innen boreal barskog. Ornitologisk delprosjekt i Trondheim Bymark 1996. 51 s.
  Rapport 9 1997 i pdf-format
 10. Arnekleiv, J. V., Hellesnes, I., Lindstrøm, E. A. & Bongard, T. Vannkvalitet, begroing og bunndyr i Nea 1993 1995. Del II. Forholdene etter regulering. (LFI 109). 46 s.
  Rapport 10 1997 i pdf-format

1996

 1. Dolmen, D. Invertebrat og amfibiefaunaen i dammer rundt Fjergen og i Teveldalen, Meråker. (LFI 96). 28 s.
  Rapport 1 1996 i pdf-format
 2. Koksvik, J. I., Jensen, J. W., Berg, T. & Dalen, T. Fiskebestander og næringsgrunnlag i Vir'dnejav'ri og Ladnetjav'ri, Kautokeino kommune, 8 år etter regulering. 43 s.
  Rapport 2 1996 i pdf-format
 3. Arnekleiv, J. V. & Haug, A. Fiskebiologiske undersøkelser i Holmvatnet og Rundtuvvatnet, Rana kommune, Nordland, 1995. (LFI 97). 22 s.
  Rapport 3 1996 i pdf-format
 4. Bolghaug, C. & Dolmen, D. Dammer og småtjern rundt Oslofjorden; fauna, flora og verneverdi. (LFI 98). 38 s.
  Rapport 4 1996 i pdf-format
 5. Arnekleiv, J. V. & Haug, A. Økologisk tilstandsrapport for Gjevilvatnet 1986 89, med hovedvekt på plankton, mysis bunndyr og fisk. (LFI 99). 63 s.
  Rapport 5 1996 i pdf-format
 6. Brodtkorb, E. M., Arnekleiv, J. V. & Haug, A. Fiskebestandene i Gjevilvatnet i 1995: Status og utvikling. (LFI 100). 36 s.
  Rapport 6 1996 i pdf-format
 7. Haug, A. & Arnekleiv, J. V. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Isvatnet, Lille Isvatnet, Rundtuvvatnet og Trolldalsvatnet, Rana kommune, Nordland. (LFI 101). 27 s.
  Rapport 7 1996 i pdf-format

1995

 1. Arnekleiv, J. V. & Haug, A. Ferskvannsbiologiske forundersøkelser i Nesåavassdraget og Grøndalselva m.v., Nord-Trøndelag, i forbindelse med planlagt vannkraftutbygging. (LFI 91). 86 s.
  Rapport 1 1995 i pdf-format
 2. Dolmen, D. Habitatvalg og forandringer av øyenstikkerfaunaen i et sørlandsområde, som følge av sur nedbør, landbruk og kalkning. (LFI 92). 98 s.
  Rapport 2 1995 i pdf-format
 3. Koksvik, J. I. & Reinertsen, H. Planktonundersøkelser i Jonsvatnet i Trondheim. En oppsummering av utviklingen i perioden 1977 1994, med spesiell omtale av forholdene i 1994. 54 s.
  Rapport 3 1995 i pdf-format
 4. Brodtkorb, E. M., Arnekleiv, J. V. & Haug, A. Fiskebiologiske undersøkelser i Tevla og Skurdalsvolldammen før regulering og de to første årene etter regulering. (LFI 93). 40 s.
  Rapport 4 1995 i pdf-format
 5. Arnekleiv, J. V., Rønning, L., Johansen, S.W., Haug, A. & Bongard, T. Fiskebiologiske referanseundersøkelser i Stjørdalsvassdraget 1990 1994, i forbindelse med Meråkerutbyggingen. (LFI 94). 100 s.
  Rapport 5 1995 i pdf-format
 6. Dolmen, D. (red.). Ferskvannslokaliteter og verneverdi. (LFI 95). 105 s.
  Rapport 6 1995 i pdf-format

1994

 1. Koksvik, J. I. Økologisk tilstandsrapport med hovedvekt på relasjoner mellom plankton og røye i Leksdalsvatn 1993. 28 s.
  Rapport 1 1994 i pdf-format
 2. Haug, A. & Arnekleiv, J. V. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Meltingvatnet, Nord-Trøndelag, fire og fem år etter regulering. (LFI 86). 31 s.
  Rapport 2 1994 i pdf-format
 3. Thingstad, P. G. Konsesjonsundersøkelser av fugler og pattedyr i forbindelse med planer om overføring av Nesåa til Tunnsjøen/Tunnsjødalen. 58 s.
  Rapport 3 1994 i pdf-format
 4. Tømmeraas, P. J. Konsekvensundersøkelser på rovfugl og kråkefugl 1982-93 i forbindelse med kraftutbyggingen i Alta-Kautokeinovassdraget. 42 s.
  Rapport 4 1994 i pdf-format
 5. Strand, L.Å. Amfibier i østre deler av Trøndelag. Beskrivelser av ynglebiotopene og utvelgelse av undervisningsdammer. (LFI 87). 39 s.
  Rapport 5 1994 i pdf-format
 6. Dolmen, D. Biologiske undersøkelser av Tvedalen området, Larvik: Ferskvannsfauna, amfibier og reptiler. (LFI 88). 38 s.
  Rapport 6 1994 i pdf-format
 7. Arnekleiv, J. V., Koksvik, J. I., Hvidsted, N. A. & Jensen, A.J. Virkninger av Bratsbergreguleringen (Bratsberg kraftverk) på bunndyr og fisk i Nidelva, Trondheim (1982 1986). (LFI 89). 78 s.
  Rapport 7 1994 i pdf-format
 8. Thingstad, P. G., Hokstad, S., Frengen, O. & Strømgren, T. Vannfugl og marin bunndyrfauna i Ramsarområdet på Tautra, Nord-Trøndelag. Konsekvenser av steinmoloen over Svaet. 50 s. ISBN 82-7126-871-6
  Rapport 8 1994 i pdf-format
 9. Bongard, T., Arnekleiv, J. V. & Solem, J. O. Bunndyr og fisk i Rotla før og etter regulering. II. Etter regulering. (LFI 90). 44 s.
  Rapport 9 1994 i pdf-format

1993

 1. Jensen, A. J., Koksvik, J. I., Jensen, J. W., Jensås, J. G., Johnsen, B. O., Møkkelgjerd, P. I. & Winge, K. Stor Glomfjordutbyggingen i Nordland: Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Beiarelva før utbygging (1989 92). 48 s.
  Rapport 1 1993 i pdf-format
 2. Thingstad, P. G. Ornitologiske etterundersøkelser ved Nerskogmagasinet, Rennebu kommune. Sammendrag av prosjektarbeidet 1989 92. 72 s.
  Rapport 2 1993 i pdf-format
 3. Thingstad, P. G. Ornitologisk artsmangfold og verifisering av nøkkelfaktorer for fuglelivet i ulike skoghabitater innen Trondheim Bymark. 37 s.
  Rapport 3 1993 i pdf-format
 4. Jensen, J. W. Fiskebestandene i Essand Nesjø magasinene etter 22 år. 19 s.
  Rapport 4 1993 i pdf-format

1992

 1. Arnekleiv, J. V. Fiskebestanden i Nedre Nea 1987 90 og vurdering av skadevirkninger av Nedre Nea kraftverk. (LFI 85). 41 s.
  Rapport 1 1992 i pdf-format

1991

 1. Johnsen, B. O., Koksvik, J. I., Jensen, A. J. & Håker, M. Alternativ produksjon av laksesmolt basert på yngelutsetting i elv. Bunndyr og fisk i Litjvasselva, Vefsnavassdraget. 48 s.
  Rapport 1 1991 i pdf-format
 2. Arnekleiv, J. V., Hellesnes, I., Jensen, A. & Lindstrøm, E. A. Vannkvalitet, begroing og bunndyr i Nea 1988 og 1989. Del I. Forholdene før regulering, uten Nedre Nea kraftverk. (LFI 83). 53 s.
  Rapport 2 1991 i pdf-format
 3. Dolmen, D. & Strand, L. Å. Evjer og dammer langs Glomma (Hedmark) og Gaula (Sør-Trøndelag). En zoologisk undersøkelse over status og verneverdi, med hovedvekt på Tjønnområdet, Tynset. (LFI 84). 23 s.
  Rapport 3 1991 i pdf-format
 4. Jensen, J. W. Fiskebestandene i Langvatn og Raudvassåga, et brepåvirket vannsystem. 19 s.
  Rapport 4 1991 i pdf-format

1990

 1. Eggan, G. Lake i Selbusjøen. Ernæring og bestandsvariabler i 1988 og 1982/83. (LFI 76). 21 s.
  Rapport 1 1990 i pdf-format
 2. Dolmen, D. & Arnekleiv, J. V. En zoologisk befaring av karstområder og grottesystemer i Grane og Rana kommuner, Nordland. (LFI 77). 43 s.
  Rapport 2 1990 i pdf-format
 3. Olsvik, H., Kvifte, G. & Dolmen. D. Utbredelse og vernestatus for øyenstikkere på Sør- og Østlandet, med hovedvekt på forsurnings og jordbruksområdene. (LFI 79). 71 s.
  Rapport 3 1990 i pdf-format
 4. Koksvik. J. I., Arnekleiv, J. V. & Winge, K. Undersøkelser av bunnfauna og fisk i forbindelse med kanalisering av Sokna ved Støren i Sør-Trøndelag. (LFI 80). 30 s.
  Rapport 4 1990 i pdf-format
 5. Koksvik, J. I., Arnekleiv, J. V., Haug, A. & Jensen, J. W. Verneplan IV. Ferskvannsbiologiske undersøkelser og vurdering av 21 vassdrag i Nordland. 98 s.
  Rapport 5 1990 i pdf-format
 6. Dolmen, D. Ferskvannsbiologiske og hydrografiske undersøkelser av Verneplan IV vassdrag i Trøndelag 1989. (LFI 81). 72 s.
  Rapport 6 1990 i pdf-format
 7. Bongard, T., Arnekleiv, J. V. & Solem, J. O. Bunndyr og fisk i Rotla før og etter regulering. I. Situasjonen før regulering. (LFI 82). 30 s.
  Rapport 7 1990 i pdf-format

1989

 1. Haug, A. Phyto og planktonundersøkelser i Granavatn, Nord-Trøndelag 1988. 18 s.
   Rapport 1 1989 i pdf-format
 2. Bongard, T. & Koksvik, J. I. Lokal forurensning i Nidelva og en del tilløpsbekker vurdert på grunnlag av bunnfaunaen. (LFI 75). 20 s.
  Rapport 2 1989 i pdf-format
 3. Dolmen, D. Ferskvannsbiologiske og hydrografiske undersøkelser av 20 vassdrag i Møre og Romsdal 1988, Verneplan IV. (LFI 78). 105 s.
  Rapport 3 1989 i pdf-format

1988

 1. Bongard, T. & Arnekleiv, J. V. Ferskvannsøkologiske undersøkelser og vurderinger av Sedalsvatnet, Møre og Romsdal 1987. (LFI 70). 25 s.
  Rapport 1 1988 i pdf-format
 2. Cyvin, J. & Frafjord, K. Sylaneområdet bruken og virkninger av bruken. 54 s.
  Rapport 2 1988 i pdf-format
 3. Koksvik, J. I. & Arnekleiv, J. V. Zooplankton, Mysis relicta og fisk i Snåsavatn 1984 87. (LFI 71). 50 s.
  Rapport 3 1988 i pdf-format
 4. Arnekleiv, J. V. & Nydal, J. Fiskeribiologiske undersøkelser i Nordelva vassdraget, Sør-Trøndelag, med konsekvensvurdering av planlagt vannkraftutbygging. (LFI 73). 57 s.
  Rapport 4 1988 i pdf-format
 5. Arnekleiv, J. V., Bongard, T. & Koksvik, J. I. Resipientforhold, vannkvalitet og ferskvannsinvertebrater i Nordelva vassdraget, Fosen, Sør-Trøndelag. (LFI 74). 45 s.
  Rapport 5 1988 i pdf-format

1987

 1. Jensen, J. W. Faunaen i Rusasetvatn etter at vanndybden ble redusert fra 1,3 til 0,3 m. 20 s.
  Rapport 1 1987 i pdf-format
 2. Strømgren, T., Bremdal, S., Bongard, T. & Nielsen, M.V. Forsøksdrift med blåskjell i Fosen 1985 1986. 42 s.
  Rapport 2 1987 i pdf-format
 3. Arnekleiv, J. V. & Nøst, T. Fiskeribiologiske undersøkelser i Homlavassdraget, Sør-Trøndelag, 1985 og 1986. (LFI 68). 32 s.
  Rapport 3 1987 i pdf-format
 4. Koksvik, J. I. Studier av ørretbestanden i Innerdalsvatnet de fem første årene etter regulering. (LFI 69). 22 s.
  Rapport 4 1987 i pdf-format

1986

 1. Arnekleiv, J. V. Ungfiskundersøkelser i øvre deler av Stjørdalsvassdraget i 1985. (LFI 65). 29 s.
  Rapport 1 1986 i pdf-format
 2. Langeland, A., Koksvik, J. I. & Nydal, J. Reguleringer og utsetting av Mysis relicta i Selbusjøen virkninger på zooplankton og fisk. (LFI 66). 72 s.
  Rapport 2 1986 i pdf-format
 3. Arnekleiv, J. V. & Koksvik, J.I . Fisk, zooplankton og Mysis relicta i Bangsjøene 1983 1985. (LFI 67). 23 s.
  Rapport 3 1986 i pdf-format

1985

 1. Arnekleiv, J. V. & Koksvik, J. I. Fiskeribiologiske undersøkelser i Raumavassdraget med konsekvensvurderinger av planlagt vannkraftutbygging. (LFI 62). 68 s.
  Rapport 1 1985 i pdf-format
 2. Strømgren, T. & Stokland, Ø. Hydrologiske og marinbiologiske undersøkelser i Visten juni 1983 november 1983. 27 s.
  Rapport 2 1985 i pdf-format
 3. Nøst, T. Hydrografi og ferskvannsevertebrater i øvre deler av Stjørdalsvassdraget i forbindelse med planlagt vannkraftutbygging. 52 s.
  Rapport 3 1985 i pdf-format
 4. Arnekleiv, J. V. Fiskeribiologiske undersøkelser i øvre deler av Stjørdalsvassdraget i forbindelse med planlagt vannkraftutbygging. (LFI 63). 87 s.
  Rapport 4 1985 i pdf-format
 5. Koksvik, J. I. Ørretbestanden i Innerdalsvatnet, Tynset kommune, de tre første årene etter regulering. (LFI 64). 35 s.
  Rapport 5 1985 i pdf-format

1984

 1. Sandvik, J. & Thingstad, P. G. Midlertidig rapport om vannfuglpopulasjonene ved Nedre Nea, Selbu. 33 s.
  Rapport 1 1984 i pdf-format
 2. Koksvik, J. I. & Arnekleiv, J. V. Fiskebestand og næringsforhold i Nidelva ovenfor lakseførende del. (LFI 61). 38 s.
  Rapport 2 1984 i pdf-format
 3. Nøst, T. Hydrografi og ferskvannsevertebrater i Raumavassdraget i forbindelse med planlagt kraftutbygging. 36 s.
  Rapport 3 1984 i pdf-format
 4. Nøst, T. Hydrografi og evertebrater i Indre Visten, Nordland fylke, 1982 83. 69 s.
  Rapport 4 1984 i pdf-format
 5. Thingstad, P. G. Resultatene av de avbrutte småviltbiologiske undersøkelsene i Indre Visten, Vevelstad. 28 s.
  Rapport 5 1984 i pdf-format
 6. Ålbu, Ø. & Bevanger, K. Vurdering av ornitologiske verneinteresser og konsekvenser ved eventuell kraftutbygging i Indre Visten. 57 s.
  Rapport 6 1984 i pdf-format
 7. Thingstad, P. G. Produksjonspotensialet. En indeks for produksjonssammenligninger av ulike fuglesamfunn. 27 s.
  Rapport 7 1984 i pdf-format

1983

 1. Nøst, T. & Arnekleiv, J. V. Fiskeribiologiske og ferskvannsfaunistiske undersøkelser i Meisalvassdraget 1982. (LFI 57). 25 s.
  Rapport 1 1983 i pdf-format
 2. Nøst, T. Hydrografi og ferskvannsevertebrater i Raumavassdraget 1982. 74 s.
  Rapport 2 1983 i pdf-format
 3. Arnekleiv, J. V. Fiskeribiologiske undersøkelser i Lysvatnet, Åfjord kommune 1982. (LFI 58). 27 s.
  Rapport 3 1983 i pdf-format
 4. Jensen, J. W. & Olsen, A. J. Fjærmygg (Chironomidae) i oppdemte magasin. Et forprosjekt. 33 s.
  Rapport 4 1983 i pdf-format
 5. Bevanger, K., Rofstad, G. & Ålbu, Ø. Vurdering av ornitologiske verneinteresser og konsekvenser for fuglelivet ved eventuell kraftutbygging i Rauma/Ulvåa. 97 s.
  Rapport 5 1983 i pdf-format
 6. Thingstad, P. G. Småviltbiologiske undersøkelser i Raumavassdraget 1982 og 1983. 74 s.
  Rapport 6 1983 i pdf-format
 7. Arnekleiv, J. V. & Koksvik, J. I. Fiskeribiologiske forhold, evertebratfauna og hydrografi i Ormsetområdet, Verran kommune, 1982 83. (LFI 59). 76 s.
  Rapport 7 1983 i pdf-format
 8. Ålbu, Ø. Kraftlinjer og fugl. 60 s.
  Rapport 8 1983 i pdf-format
 9. Koksvik, J. I. & Arnekleiv, J. V. Fiskeribiologiske undersøkelser i Børsjøen, Tynset kommune. (LFI 60). 27 s.
  Rapport 9 1983 i pdf-format

1982

 1. Bevanger, K. Ornitologiske observasjoner i Høylandsvassdraget, Nord-Trøndelag. 57 s.
  Rapport 1 1982 i pdf-format
 2. Nøst, T. Ferskvannsbiologiske og hydrografiske undersøkelser i Høylandsvassdraget 1981. 59 s.
  Rapport 2 1982 i pdf-format
 3. Moksnes, A. Undersøkelser av fuglefaunaen og småviltbestanden i de områdene som blir berørt av planene om kraftutbygging i Garbergelva, Rotla og Torsbjørka. 91 s.
  Rapport 3 1982 i pdf-format
 4. Langeland, A., Reinertsen, H. & Olsen, Y. Undersøkelser av vannkjemi, fyto- og zooplankton i Namsvatn, Vekteren, Limingen og Tunnsjøen i 1979, 1980 og 1981. (LFI 53). 25 s.
  Rapport 4 1982 i pdf-format
 5. Haug, A. & Kvittingen, K. Kjemiske og biologiske undersøkelser i Hammervatnet, Nord-Trøndelag sommeren 1981. (LFI 54). 27 s.
  Rapport 5 1982 i pdf-format
 6. Thingstad, P. G. & Nygård, T. Ornitologiske undersøkelser i Sanddøla og Luruvassdragene. 112 s.
  Rapport 6 1982 i pdf-format
 7. Thingstad, P. G. & Nygård, T. Småviltbiologiske undersøkelser i Sanddøla og Luruvassdragene 1981 og 1982. 62 s.
  Rapport 7 1982 i pdf-format
 8. Nøst, T. Hydrografi og ferskvannsevertebrater i Sanddøla/Luru vassdragene 1981 i forbindelse med planlagt vannkraftutbygging. 86 s.
  Rapport 8 1982 i pdf-format
 9. Koksvik, J. I. & Arnekleiv, J. V. Fiskeribiologiske undersøkelser i Sanddøla/Luruvassdraget med konsekvensvurderinger av planlagt kraftutbygging. (LFI 55). 108 s.
  Rapport 9 1982 i pdf-format
 10. Jordal, J. B. Ornitologiske undersøkingar i Meisalvassdraget og Grytneselva, Nesset kommune, i samband med planer om vidare kraftutbygging. 24 s.
  Rapport 10 1982 i pdf-format
 11. Reinertsen, H., Olsen, Y., Nøst, T., Rueslåtten, H. G. & Skotvold, T. Resipientforhold i Sanddøla og Luruvassdraget i Nordli, Grong og Snåsa kommune i Nord-Trøndelag. (LFI 56). 57 s.
  Rapport 11 1982 i pdf-format

1981

 1. Bevanger, K. Fuglefaunaen i Gaulas nedbørfelt, Sør-Trøndelag og Hedmark. 156 s.
  Rapport 1 1981 i pdf-format
 2. Nøst, T. & Koksvik, J. I. Ferskvannsbiologiske og hydrografiske undersøkelser i Sørlivassdraget 1979. 52 s.
  Rapport 2 1981 i pdf-format
 3. Reinertsen, H. & Langeland, A. Kjemiske og biologiske forhold sommeren 1980 i Bjøra, Eida og Søråa i Nord- Trøndelag. (LFI 49). 22 s.
  Rapport 3 1981 i pdf-format
 4. Koksvik, J. I. & Haug, A. Ferskvannsbiologiske og hydrografiske undersøkelser i Verdalsvassdraget 1979. 67 s.
  Rapport 4 1981 i pdf-format
 5. Langeland, A. & Kirkvold, I. Fisket i Grønsjøen, Tydal 1978 1980. (LFI 50). 28 s.
  Rapport 5 1981 i pdf-format
 6. Bevanger, K. & Vie, G. Fuglefaunaen i Sørlivassdraget, Lierne og Snåsa kommuner, Nord-Trøndelag. 65 s.
  Rapport 6 1981 i pdf-format
 7. Bevanger, K. & Jordal, J. B. Fuglefaunaen i Drivas nedbørfelt, Oppland, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag fylker. 145 s.
  Rapport 7 1981 i pdf-format
 8. Røv, N. Ornitologiske undersøkingar i vestre Grødalen, Sunndal kommune, sommaren 1979. 29 s.
  Rapport 8 1981 i pdf-format
 9. Rygh, O. Ornitologiske undersøkelser i forbindelse med generalplanarbeidet i Åfjord kommune, Sør-Trøndelag. 57 s.
  Rapport 9 1981 i pdf-format
 10. Nøst, T. Ferskvannsbiologiske og hydrografiske undersøkelser i Drivavassdraget 1979-80. 77 s.
  Rapport 10 1981 i pdf-format
 11. Reinertsen, H. & Langeland, A. Kjemiske og biologiske undersøkelser i Leksdalsvatn og Hoklingen, Nord-Trøndelag, sommeren 1980. (LFI 51). 32 s.
  Rapport 11 1981 i pdf-format
 12. Nøst, T. Ferskvannsbiologiske og hydrografiske undersøkelser i Todalsvassdraget, Nord-Møre 1980. 55 s.
  Rapport 12 1981 i pdf-format
 13. Bevanger, K. Fuglefaunaen i Istras nedbørfelt, Rauma kommune, Møre og Romsdal. 37 s.
  Rapport 13 1981 i pdf-format
 14. Nøst, T. Ferskvannsbiologiske og hydrografiske undersøkelser i Istravassdraget 1980. 48 s.
  Rapport 14 1981 i pdf-format
 15. Bevanger, K. Fuglefaunaen i Nesåas nedbørfelt, Nord-Trøndelag. 51 s.
  Rapport 15 1981 i pdf-format
 16. Bevanger, K., Gjershaug, J. O. & Ålbu, Ø. Fuglefaunaen i Todalsvassdragets nedbørfelt, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag fylker. 63 s.
  Rapport 16 1981 i pdf-format
 17. Bevanger, K. Fuglefaunaen i Ognas nedbørfelt, Nord-Trøndelag. 58 s.
  Rapport 17 1981 i pdf-format
 18. Bevanger, K. Fuglefaunaen i Skjækras nedbørfelt, Nord-Trøndelag. 42 s.
  Rapport 18 1981 i pdf-format
 19. Nøst, T. & Koksvik, J. I. Ferskvannsbiologiske og hydrografiske undersøkelser i Snåsavatnet 1980. 54 s.
  Rapport 19 1981 i pdf-format
 20. Arnekleiv, J. V. Ferskvannsbiologiske og hydrografiske undersøkelser i Lomsdalsvassdraget 1980 81. 69 s.
  Rapport 20 1981 i pdf-format
 21. Bevanger, K., Rofstad, G. & Sandvik, J. Fuglefaunaen i Stjørdalsvassdragets nedbørfelt, Nord-Trøndelag. 88 s.
  Rapport 21 1981 i pdf-format
 22. Bevanger, K. & Ålbu, Ø. Fuglefaunaen i Lomsdalsvassdraget, Nordland. 46 s.
  Rapport 22 1981 i pdf-format
 23. Nøst, T. Ferskvannsbiologiske og hydrografiske undersøkelser i Garbergelvas nedslagsfelt 1981. 44 s.
  Rapport 23 1981 i pdf-format
 24. Koksvik, J. I. & Nøst, T. Gaulavassdraget i Sør-Trøndelag og Hedmark fylker. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i forbindelse med midlertidig vern. 96 s.
  Rapport 24 1981 i pdf-format
 25. Nøst, T. & Koksvik, J. I. Ferskvannsbiologiske og hydrografiske undersøkelser i Ognavassdraget 1980. 53 s.
  Rapport 25 1981 i pdf-format
 26. Langeland, A. & Reinertsen, H. Phyto- og zooplanktonundersøkelser i Jonsvatnet 1977 og 1980. (LFI 52). 19 s.
  Rapport 26 1981 i pdf-format

1980

 1. Langeland, A. Fiskeribiologiske undersøkelser i vassdrag i Mosvik og Leksvik kommuner i 1978 og 1979 (Meltingvatnet m.fl.). (LFI 44). 47 s.
  Rapport 1 1980 i pdf-format
 2. Langeland, A. & Reinertsen, H. Resipientforholdene i Meltingvassdraget og Innerelva, Mosvik og Leksvik kommuner. (LFI 45). 16 s.
  Rapport 2 1980 i pdf-format
 3. Bevanger, K. Fuglefaunaen i Eiteråga, Grane og Vefsn kommuner, Nordland. Kvantitative og kvalitative undersøkelser sommeren 1978. 30 s.
  Rapport 3 1980 i pdf-format
 4. Krogstad, K. Fuglefaunaen i Meltingenområdet, Mosvik og Leksvik kommuner. 49 s.
  Rapport 4 1980 i pdf-format
 5. Holthe, T. & Stokland, Ø. Biologiske undersøkelser Kristiansunds fastlandssamband. Bunndyrundersøkelser 1978 1979. 27 s.
  Rapport 5 1980 i pdf-format
 6. Arnekleiv, J. V. & Koksvik, J. I. Ferskvannsbiologiske og hydrografiske undersøkelser i Stjørdalsvassdraget 1979. 82 s.
  Rapport 6 1980 i pdf-format
 7. Langeland, A., Brabrand, Å., Saltveit, S. J., Styrvold, J. O. & Raddum, G. Fremdriftsrapport. Betydningen av utsettinger og bestandsreguleringer for fiskeavkastningen i regulerte innsjøer. (LFI 46). 47 s.
  Rapport 7 1980 i pdf-format
 8. Nøst, T. & Koksvik, J. I. Ferskvannsbiologiske og hydrografiske undersøkelser i Nesåvassdraget 1977 78. 52 s.
  Rapport 8 1980 i pdf-format
 9. Langeland, A. & Koksvik, J. I. Fiskeribiologiske og andre faunistiske undersøkelser i Grøavassdraget (bl.a. Svartsnytvatn og Dalavatn) sommeren 1979. (LFI 47). 46 s.
  Rapport 9 1980 i pdf-format
 10. Koksvik, J. I. & Dalen, T. Ferskvannsbiologiske og hydrografiske undersøkelser i Hellemoområdet, Tysfjord kommune. 57 s.
  Rapport 10 1980 i pdf-format

1979

 1. Bevanger, K. & Frengen, O. Ornitologiske verneverdier i Ørland kommunes våtmarksområder, Sør- Trøndelag. 93 s.
  Rapport 1 1979 i pdf-format
 2. Jensen, J. W. Plankton og bunndyr i Aursjømagasinet. 31 s.
  Rapport 2 1979 i pdf-format
 3. Langeland, A. Fisket i Søvatnet, Hemne, Rindal og Orkdal kommuner, i 1978 11 år etter reguleringen. (LFI 41). 18 s.
  Rapport 3 1979 i pdf-format
 4. Koksvik, J. I. Ferskvannsbiologiske og hydrografiske undersøkelser i Saltfjell/Svartisområdet. Del VI. Oppsummering og vurderinger. 79 s.
  Rapport 4 1979 i pdf-format
 5. Koksvik, J. I. Kobbelvutbyggingen. Vurdering av virkninger på ferskvannsfaunaen. 22 s.
  Rapport 5 1979 i pdf-format
 6. Langeland, A. Fiskeribiologiske undersøkelser i Holvatn, Rødsjøvatn, Kringsvatn, Østre og Vestre Osavatn sommeren 1977. (LFI 42). 26 s
  Rapport 6 1979 i pdf-format
 7. Langeland, A. Fisket i Tunnsjøelva 15 år etter reguleringen. (LFI 43). 16 s.
  Rapport 7 1979 i pdf-format
 8. Bevanger, K. Fuglefauna og ornitologiske verneverdier i Hellemoområdet, Tysfjord kommune, Nordland. 122 s.
  Rapport 8 1979 i pdf-format
 9. Koksvik, J. I. Hydrografi og ferskvannsbiologi i Eiteråga, Grane og Vefsn kommuner. 34 s.
  Rapport 9 1979 i pdf-format
 10. Koksvik, J. I. & Dalen, T. Hydrografi og ferskvannsbiologi i Krutvatn og Krutåga, Hattfjelldal kommune. 45 s.
  Rapport 10 1979 i pdf-format
 11. Bevanger, K. Fuglefaunaen i Krutågas nedslagsfelt, Hattfjelldal kommune, Nordland. Kvantitative og kvalitative undersøkelser sommeren 1978. 28 s.
  Rapport 11 1979 i pdf-format

1978

 1. Ekker, Aa. T., Hindrum, R., Thingstad, P .G. & Vie, G. E. Observasjoner fra en kalvingsplass for tamrein. Kvaløya i Vestfinnmark 1976. 18 s.
  Rapport 1 1978 i pdf-format
 2. Reinertsen, H. & Langeland. A. Vurdering av kjemiske og biologiske forhold i Neavassdraget. (LFI 41/39). 55 s.
  Rapport 2 1978 i pdf-format
 3. Moksnes, A. & Ringen, S. E. Vurdering av ornitologiske verneverdier og skadevirkninger i forbindelse med planene om tilleggsreguleringer i Neavassdraget, Tydal kommune. 28 s.
  Rapport 3 1978 i pdf-format
 4. Langeland, A. Bestemmelsestabell over norske Cyclopoida Copepoda funnet i ferskvann (34 arter). 21 s.
  Rapport 4 1978 i pdf-format
 5. Koksvik, J. I. Ferskvannsbiologiske og hydrografiske undersøkelser i Saltfjell/Svartisområdet. Del III. Vassdrag ved Svartisen. 57 s.
  Rapport 5 1978 i pdf-format
 6. Bevanger, K. Fuglefaunaen i Kobbelvområdet, Sørfold og Hamarøy kommuner. Kvantitative og kvalitative registreringer sommeren 1977. 62 s.
  Rapport 6 1978 i pdf-format
 7. Langeland, A. Fiskeribiologiske undersøkelser i vatn i Sanddølavassdraget, Nord-Trøndelag, somrene 1976 og 1977. (LFI 40). 27 s.
  Rapport 7 1978 i pdf-format
 8. Sivertsen, B. Fiskeribiologiske undersøkelser i Huddingsvatn, Røyrvik, 1974 1977. 25 s.
  Rapport 8 1978 i pdf-format
 9. Koksvik, J. I. Ferskvannsbiologiske og hydrografiske undersøkelser i Saltfjell/Svartisområdet. Del IV. Beiarvassdraget. 66 s.
  Rapport 9 1978 i pdf-format
 10. Dolmen, D. Norsk herpetologisk oversikt. 50 s.
  Rapport 10 1978 i pdf-format
 11. Jensen, J.W. Hydrografi og evertebrater i tre vassdrag i Indre Visten. 23 s.
  Rapport 11 1978 i pdf-format
 12. Koksvik, J. I. Ferskvannsbiologiske og hydrografiske undersøkelser i Saltfjell/Svartisområdet. Del V. Misværvassdraget. 43 s.
  Rapport 12 1978 i pdf-format
 13. Baadsvik, K. & Bevanger, K. Botaniske og zoologiske undersøkelser i samband med planer om tilleggsregulering av Aursjøen; Lesja og Nesset kommuner i Oppland og Møre og Romsdal fylker. 44 s.
  Rapport 13 1978 i pdf-format

1977

 1. Jensen, J. W. En hydrografisk og ferskvannsbiologisk undersøkelse i Grøvuvassdraget 1974/75. 24 s.
  Rapport 1 1977 i pdf-format
 2. Koksvik, J. I. Ferskvannsbiologiske og hydrografiske undersøkelser i Saltfjell /Svartisområdet. Del 1. Stormdalen, Tespdalen og Bjøllådalen. 60 s.
  Rapport 2 1977 i pdf-format
 3. Moksnes, A. Fuglefaunaen i Forraområdet i Nord-Trøndelag. Sluttrapport fra undersøkelsene 1970 72. 56 s.
  Rapport 3 1977 i pdf-format
 4. Venstad, A. ORNITOLOGG. En beskrivelse av et programsystem for foredling og informasjonsuttrekking av materiale samlet inn med datalogger. 12 s.
  Rapport 4 1977 i pdf-format
 5. Suul, J. Fuglefaunaen og en del våtmarker av ornitologisk betydning i fjellregionen, Sør-Trøndelag. 81 s.
  Rapport 5 1977 i pdf-format
 6. Langeland, A. Fiskeribiologiske undersøkelser i Stuesjøen, Grønsjøen, Mosjøen og Tya sommeren 1976. (LFI 35). 30 s.
  Rapport 6 1977 i pdf-format
 7. Solhjem, F. & Holthe, T. BENTHFAUN. Brukerveiledning til seks datamaskinprogrammer for behandling av faunistiske data. 27 s.
  Rapport 7 1977 i pdf-format
 8. Spjøtvold, Ø. Ornitologiske undersøkelser i Eidsbotn, Levangersundet og Alfnesfjæra, Levanger kommune, Nord-Trøndelag. 41 s.
  Rapport 8 1977 i pdf-format
 9. Langeland, A., Jensen, A. J., Reinertsen, H. & Aagaard, K. Eksperiment med gjødsling av en naturlig innsjø. Del III. (LFI 36). 83 s.
  Rapport 9 1977 i pdf-format
 10. Hindrum, R. & Rygh, O. Ornitologiske registreringer i Brekkvatnet og Eidsvatnet, Bjugn kommune, Sør- Trøndelag. 48 s.
  Rapport 10 1977 i pdf-format
 11. Holthe, T., Lande, E., Langeland, A., Sakshaug, E. & Strømgren, T. Resipientundersøkelsen av Trondheimsfjorden. Biologiske undersøkelser. Sammendrag og sluttrapporter. 228 s.
  Rapport 11 1977 i pdf-format
 12. Slagsvold, T. Bird song activity in relation to breeding cycle, spring weather and environmental phenology statistical data. 18 s.
  Rapport 12 1977 i pdf-format
 13. Bernhoft Osa, A. Noen minner om konservator Hans Thomas Lange Schaanning. 40 s.
  Rapport 13 1977 i pdf-format
 14. Moksnes, A. & Vie, G. E. Ornitologiske undersøkelser i de deler av Saltfjell/Svartisområdet som blir berørt av eventuell kraftutbygging. 78 s.
  Rapport 14 1977 i pdf-format
 15. Krogstad, K., Frengen, O. & Furunes, K. A. Ornitologiske undersøkelser i Leksdalsvatnet, Verdal og Steinkjer kommuner, Nord-Trøndelag. 37 s.
  Rapport 15 1977 i pdf-format
 16. Koksvik, J. I. Ferskvannsbiologiske og hydrografiske undersøkelser i Saltfjell/Svartisområdet. Del II. Saltdalsvassdraget. 62 s.
  Rapport 16 1977 i pdf-format
 17. Langeland, A. Fiskeribiologiske undersøkelser i Store og Lille Kvernfjellvatn, Garbergelva ved Stråsjøen og Prestøyene sommeren 1975. (LFI 37). 12 s.
  Rapport 17 1977 i pdf-format
 18. Koksvik, J. I. & Dalen, T. Kobbelv og Sørfjordvassdraget i Sørfold og Hamarøy kommuner. Foreløpig rapport fra ferskvannsbiologiske undersøkelser i 1977. 43 s.
  Rapport 18 1977 i pdf-format

1976

 1. Jensen, J. W. Fiskeribiologiske undersøkelser i Storvatn og Utsetelv, Tingvoll. 24 s.
  Rapport 1 1976 i pdf-format
 2. Langeland, A., Jensen, A., & Reinertsen, H. Eksperiment med gjødsling av en naturlig innsjø. Del II. (LFI 32). 53 s.
  Rapport 2 1976 i pdf-format
 3. Nygård, T., Thingstad, P. G., Karlsen, S., Krogstad, K. & Kvam, T. Ornitologiske undersøkelser i fjellområdet fra Vera til Sørli, Nord-Trøndelag. 91 s.
  Rapport 3 1976 i pdf-format
 4. Koksvik, J. I. Hydrografi og evertebratfauna i Vefsna vassdraget 1974. 96 s.
  Rapport 4 1976 i pdf-format
 5. Langeland, A. Fiskeribiologiske undersøkelser i Selbusjøen 1973 75. (LFI 33). 74 s.
  Rapport 5 1976 i pdf-format
 6. Dolmen, D. Biologi og utbredelse hos Triturus vulgaris (L.), salamander, og T. cristatus (Laurenti), stor salamander, i Norge, med hovedvekt på Trøndelagsområdet. 164 s.
  Rapport 6 1976 i pdf-format
 7. Langeland, A. Vurdering av fysisk/kjemiske og biologiske tilstander i Øvre Gaula, Nea og Selbusjøen. (LFI 34). 27 s.
  Rapport 7 1976 i pdf-format
 8. Jensen, J. W. Hydrografi og ferskvannsbiologi i Vefsnavassdraget. Resultater fra 1973 og en oppsummering. 36 s.
  Rapport 8 1976 i pdf-format
 9. Thingstad, P. G., Spjøtvoll, Ø. & Suul, J. Ornitologiske undersøkelser på Rinnleiret, Levanger og Verdal kommuner, Nord-Trøndelag. 39 s.
  Rapport 9 1976 i pdf-format
 10. Karlsen, S. Ornitologiske undersøkelser i Fossemvatnet, Steinkjer, Nord-Trøndelag, 1972 76. 28 s.
  Rapport 10 1976 i pdf-format

1975

 1. Aagaard, K. En ferskvannsbiologisk undersøkelse i Norddalen og Stordalen, Åfjord. 39 s.
  Rapport 1 1975 i pdf-format
 2. Jensen, J. W. & Holten, J. Flora og fauna i og omkring Rusasetvatn, Ørland. 30 s.
  Rapport 2 1975 i pdf-format
 3. Sivertsen, B. Fiskeribiologiske undersøkelser i Huddingsvatn, Røyrvik, i 1974, etter to års gruvedrift ved vatnet. 22 s.
  Rapport 3 1975 i pdf-format
 4. Heggberget, T. G. Produksjon og habitatvalg hos laks og ørretyngel i Stjørdalselva og Forra 1971 1974. (LFI 27). 24 s.
  Rapport 4 1975 i pdf-format
 5. Dolmen, D., Sæther, B. & Aagaard, K. Ferskvannsbiologiske undersøkelser av tjønner og evjer langs elvene i Gauldalen og Orkdalen, Sør-Trøndelag. 46 s.
  Rapport 5 1975 i pdf-format
 6. Lundquist, P. & Strømgren, T. Brukerveiledning til fire datamaskinprogrammer for kvantitative zooplanktonundersøkelser. 29 s.
  Rapport 6 1975 i pdf-format
 7. Frengen, O. & Røv, N. Faunistiske undersøkelser på Froøyene i Sør-Trøndelag, 1974. 42 s.
  Rapport 7 1975 i pdf-format
 8. Suul, J. Ornitologiske registreringer i Gaulosen, Melhus og Trondheim kommuner, Sør-Trøndelag. 43 s.
  Rapport 8 1975 i pdf-format
 9. Moksnes, A. & Vie, G. E. Ornitologiske undersøkelser i reguleringsområdet for de planlagte Vefsna verkene i 1974. 31 s.
  Rapport 9 1975 i pdf-format
 10. Langeland, A., Kvittingen, K., Jensen, A., Reinertsen, H., Sivertsen, B. & Aagaard, K. Eksperiment med gjødsling av en naturlig innsjø. Del I. Forundersøkelser i eksperimentsjøen Langvatn og referansesjøen Målsjøen. (LFI 28). 65 s.
  Rapport 10 1975 i pdf-format
 11. Suul, J. Ornitologiske registreringer i Vega kommune, Nordland. 54 s.
  Rapport 11 1975 i pdf-format
 12. Langeland, A. Ørretbestandene i Øvre Orkla, Falningsjøen, Store Sverjesjøen og Grana sommeren 1975. (LFI 29). 30 s.
  Rapport 12 1975 i pdf-format
 13. Jensen, A. J. Statistiske beregninger av kvantitativt zooplanktonmateriale. Datamaskinprogram med brukerveiledning. (LFI 30). 29 s.
  Rapport 13 1975 i pdf-format
 14. Frengen, O., Karlsen, S. & Røv, N. Observasjoner fra en kalvingsplass for tamrein. Silda i Vestfinnmark 1975. 41 s.
  Rapport 14 1975 i pdf-format
 15. Jensen, J. W. Fisket i endel av elvene og vatnene som berøres av Eidfjord Nord utbyggingen. 37 s.
  Rapport 15 1975 i pdf-format
 16. Langeland, A. Virkninger på fiskeribiologiske forhold i Tunnsjøflyene etter 11 års regulering. (LFI 31). 27 s.
  Rapport 16 1975 i pdf-format
 17. Karlsen, S. & Kvam, T. Undersøkelser omkring forholdet ørn sau i Sanddøladalen, 1975. 17 s.
  Rapport 17 1975 i pdf-format

1974

 1. Jensen, J. W. Fisket i Ringvatnene, Åbjøravassdraget. (LFI 19). 14 s.
  Rapport 1 1974 i pdf-format
 2. Langeland, A. Virkninger på fiskebestand og næringsdyr av regulering og utrasing i Storvatnet i Rissa og Leksvik kommuner. (LFI 20).
  Rapport 2 1974 i pdf-format
 3. Heggberget, T. G. Fiskeribiologiske undersøkelser i de lakseførende deler av Åbjøravassdraget 1973. (LFI 23). 15 s.
  Rapport 3 1974 i pdf-format
 4. Jensen, J. W. En hydrografisk og biologisk inven tering i Åbjøravassdraget, Bindalen. 30 s.
  Rapport 4 1974 i pdf-format
 5. Lundquist, P. Brukerbeskrivelse for EDB program. Plankton 2, vertikalfordeling pumpeprøver. 19 s.
  Rapport 5 1974 i pdf-format
 6. Langeland, A. Gjødsling av naturlige innsjøer en litteraturoversikt. (LFI 22). 16 s.
  Rapport 6 1974 i pdf-format
 7. Holthe, T. Resipientundersøkelse av Trondheimsfjorden. Bunndyrsundersøkelser; Preliminærrapport. 45 s.
  Rapport 7 1974 i pdf-format
 8. Lundquist, P. & Holthe, T. Brukerveiledning til fire datamaskinprogrammer for kvantitative makrobenthosundersøkelser. 54 s.
  Rapport 8 1974 i pdf-format
 9. Lande, E. Resipientundersøkelsen av Trondheimsfjorden. Årsrapport 1972 1973.
  Rapport 9 1974 i pdf-format
 10. Langeland, A. Ørretbestanden i Holden i Nord-Trøndelag etter 60 års regulering. (LFI 23). 21 s.
  Rapport 10 1974 i pdf-format
 11. Koksvik, J. I. Fiskeribiologiske og hydrografiske undersøkelser i Nesjøen (Tydal) fjerde år etter oppdemningen. (LFI 24). 43 s.
  Rapport 11 1974 i pdf-format
 12. Heggberget, T. G. Habitatvalg hos yngel av laks, Salmo salar L. og ørret, Salmo trutta L. 75 s.
  Rapport 12 1974 i pdf-format
 13. Langeland, A. Fiskeribiologiske undersøkelser i Storvatnet, Åfjord kommune, før regulering.
  Rapport 13 1974 i pdf-format
 14. Haukebø, T. En hydrografisk og biologisk inventering i Forravassdraget. 57 s.
  Rapport 14 1974 i pdf-format
 15. Suul, J. Ornitologiske undersøkelser i Rusasetvatnet, Ørland kommune, Sør-Trøndelag. 32 s.
  Rapport 15 1974 i pdf-format
 16. Langeland, A. Fiskeribiologiske undersøkelser i Frøyningsvassdraget, Namsskogan, 1974. (LFI 26). 23 s.
  Rapport 16 1974 i pdf-format