SustHerb_Logo

Logo, SustHerb

Mot en Bærekraftig Forvaltning av Hjortevilt

Om SustHerb

Inngjerdet område i hogstfelt. Foto: Audun Hageskal

Innsiden av gjerdet Utsiden av gjerdet

Om SustHerb

Tetthetene av elg og hjort har økt mye i Norge siden starten av 1970-tallet, og har siden 1999 utøvd et større beitetrykk enn husdyr i norsk utmark. Denne økningen i beitetrykk sammen med endringer i klima påvirker skogøkosystemet med effekter på biologisk mangfold og økosystemtjenester. Skogen bidrar med mange goder (tømmer, karbonlagring, rekreasjonsarena, jaktmuligheter) som kan være truet dersom den overbeites.
Hovedmålet med prosjektet er å øke vår kunnskap om forholdet mellom elg, hjort og deres næringsressurser slik at vi får et bedre beslutningsgrunnlag for forvaltningen av hjortevilt, vegetasjon og annet biologisk mangfold.

Feltarbeid utenfor gjerdet.

Studieområdene

Studieområdene

Kart over studieområdene.

Det er etablert 5 studiesteder med tilsammen 67 lokaliteter rundt om i Norge. Hver lokalitet har et 20 x 20 m gjerde og et nærliggende kontrollfelt av samme dimensjon. I regionene Trøndelag (n=15; etablert i 2008), Telemark (n=16; etab. 2009) og Akershus/Hedmark (n=16; etab. 2007, 2010, 2011) er områdene dominerte av elg, selv om hjort og rådyr også forekommer. På de vestlige feltene på Gloppen (n= 10; etab. 2006) og Tingvoll (n=10; etab. 2009) er det mest hjort.

Gjerdene

Gjerde i hogsfelt. Foto: Anders L. Kolstad, NTNU Vitenskapsmuseet

På hver lokalitet er det satt opp et 20 x 20 x 3 meter høyt gjerde som holder de store hjortedyrene ute og gjør det dermed mulig å sammenligne vegetasjonen innenfor og utenfor.

Relaterte prosjekter

Relaterte prosjekter