SustHerb_Logo

Logo, SustHerb

Mot en Bærekraftig Forvaltning av Hjortevilt

Om SustHerb

Inngjerdet område i hogstfelt. Foto: Audun Hageskal

Innsiden av gjerdet Utsiden av gjerdet

Om SustHerb

Tetthetene av elg og hjort har økt mye i Norge siden starten av 1970-tallet, og har siden 1999 utøvd et større beitetrykk enn husdyr i norsk utmark. Denne økningen i beitetrykk sammen med endringer i klima påvirker skogøkosystemet med effekter på biologisk mangfold og økosystemtjenester. Skogen bidrar med mange goder (tømmer, karbonlagring, rekreasjonsarena, jaktmuligheter) som kan være truet dersom den overbeites.
Hovedmålet med prosjektet er å øke vår kunnskap om forholdet mellom elg, hjort og deres næringsressurser slik at vi får et bedre beslutningsgrunnlag for forvaltningen av hjortevilt, vegetasjon og annet biologisk mangfold.

Feltarbeid utenfor gjerdet.

SustKontakt

Kontaktpersoner