Forvaltning av økosystemtjenester i fjellet gjennom husdyrbeiting (MANECO)

INTERAKSJONEN MENNESKE, NATUR OG LANDSKAP

Forvaltning av økosystemtjenester i fjellet gjennom husdyrbeiting (MANECO)

– MANaging ECOsystem services in low alpine cultural landscapes through livestock grazing

Sau på fjellet Foto: NTNU VitenskapsmuseetTregrenser i Norge er sterkt påvirket av husdyrbeite og annen jordbruksaktivitet, men redusert arealbruk og et varmere klima kan samlet gi en heving av tregrensa.

Sauen er det klart vanligste beitedyret i alpine og subalpine områder i Sør-Norge, og endringer i beiteregimet fungerer som en driver for flere økosystemtjenester (ØT) inkludert forsynende tjenester (kjøtt, trær), regulerende tjenester (tregrense, gjengroing, karbon) kulturelle tjenester (f.eks. landskap som er viktige for tradisjoner, friluftsliv), støttende tjenester (rent vann, jord produktivitet) samt biologisk mangfold.

Prosjekt NFR-Miljø2015 (2012-2014)

Økosystemtjenester

Rammeverket for økosystemtjenester gir et godt grunnlag for vurdering av hvordan de ulike tjenestene er knyttet til hverandre og hvilke avveininger mellom tjenester som er nødvendig innenfor et helthetlig forvaltningsregime. Videre vil ulike rettighetshavere innenfor forvaltningsinstitusjoner og profesjonelle instanser som representerer områder som landbruk og miljø ofte ha ulike prioriteringer av potensielle tjenester, fordeler og avveininger. Disse trenger å bli forstått og tatt hensyn til av forvaltningen.

En vurdering av et felles rettighetshaverperspektiv innenfor et helhetlig økosystemtjenesterammevark vil tjene til å underbygge forvaltningen av sau i fjellet hvor motstridende interesser synes å ha vært et hinder for klare forvaltningsprioriteringer.

I dag mangler vi klare retningslinjer for forvaltningen av sau og andre beitedyr i fjellet (inkludert også verneområder), selv om både høy (overbeiting) og lav tetthet av sau (underbeiting og gjengroing) regnes som en trussel mot en rekke ØT.

Dette forskningsprosjektet vil bygge på en 10-års eksperimentell studie på landskapsnivå for å vurdere virkningene av alternative sauetettheter på fjellets kulturlandskap, og identifisere rettighetshaveres preferanser. Prosjektet er organisert i 5 sammenknyttede arbeidspakker.

En oversikt over hvordan de ulike arbeidspakkene er integrert i dette prosjektet er presentert i Fig.1.

Hovedmålene er:

  1. å styrke det vitenskapelige grunnlaget for hvordan beite påvirker viktige økosystemprosesser som næringsdynamikk og gjengroing med bjørk (WP1 og WP2) samt kulturelle og sosiale tjenester (WP4),
  2. produsere et felles rammeverk for å forstå hvordan beite påvirker biologisk mangfold og økosystemtjenester (WP3) og
  3. identifisere rettighetshaveres preferanser innenfor et helhetlig økosystemtjeneste rammeverk (WP5).

Med denne tilnærmingen vil prosjektet tjene til å underbygge en bærekraftig bruk av fjellets kulturlandskap og husdyrbeiting under et varmere klima samt utfordre ulike rettighetshavere til å bidra til en felles forståelse av nødvendige forvaltningsstrategier for bærekraft.

Organisering og samarbeid:

Prosjektleder: Gunnar Austrheim (GA) NTNU Vitenskapsmuseet. Prosjektet vil bygge på godt etablert samarbeid også involverer zoo-økologi (Atle Mysterud; AM) jordforskere (Jan Mulder, Vegard Martinsen), husdyrforskere (Øystein Holand, OH) og planteøkologer (GA, Alison Hester (AH), James Speed​​) utviklet gjennom flere år. Vi vil på dette stadiet også involvere samfunnsforskere for å undersøke folks oppfatninger og behov ved forvaltning av økosystemtjenester og biomangfold i fjellet.

Organisering av de enkelte arbeidspakker:

WP1. Jan Mulder og Vegard Martinsen (Institutt for plante- og miljøvitenskap, UMB) vil være ansvarlig i samarbeid med partnere på Agroscope Reckenholz-Tänikon Research Station ART, Sveits (Jens Leifeld) og CEH, Storbritannia (Ed Tipping).

WP2. James Speed NTNU Vitenskapsmuseet ​​vil være ansvarlig for feltprøvetaking og modellering i nært samarbeid med GA, AH, OH og AM.

WP3. Gunnar Austrheim skal være ansvarlige i samarbeid med hele forskergruppen inkludert britisk partnere Des Thompson (Scottish Natural Heritage, økologi og naturforvaltning), Alison Hester (The James Hutton Institute, økologi) som begge var involvert i den Britiske økosystemtjenesteevalueringen som ble presentert i juni 2011.

WP4. Gunhild Setten (Institutt for geografi, NTNU, samfunnsgeografi) og Katrina Myrvang Brown (The James Hutton Institute, samfunnsgeografi) vil være ansvarlig for forskning på kulturelle tjenester.

WP5. William Fagerheim (WF), Mind the Gap ASA vil være ansvarlig for fasilitering av fokusgruppen med rettighetshavere. Økologer og samfunnsvitere vil bidra.