Dette er karbondatering

Dette er karbondatering

Karbondatering kan utføres på alle typer organisk materiale. På grunn av store variasjoner i atmosfærekonsentrasjonen grunnet forbrenning av fossile kilder og atomprøvesprengninger de siste 200 årene, vil materialer som er yngre enn dette få flere historiske aldre ved kalibrering. Nedbrytningen av karbon-14 begrenser hvor gamle prøver vi er i stand til å datere.
 

Bestill karbondatering

Man kan datere materialer som frø, planterester, tre, trekull, gytje, bein, skjell, tekstiler, tau og papir.  Uorganiske materialer, som stein, keramikk og jern, kan ikke dateres direkte med denne metoden, med mindre det er avleiringer av organisk materiale på eller i slike. I enkelte tilfeller kan uorganiske materialer, for eksempel mørtel, sedimenter og dryppstein, dateres.

Alt organisk materiale inneholder karbon (C). I naturen finnes flere typer karbon. En svært liten del, karbon-14 eller 14C, er radioaktivt. Karbon-14 er en isotop av karbon. I tillegg finnes to stabile karbonisotoper, karbon-12 og karbon-13.

Karbon-14 dannes kontinuerlig i atmosfæren ved reaksjoner mellom kosmisk stråling og nitrogenatomer. Karbonatomene reagerer med oksygen og spres i atmosfæren som karbondioksid (CO2). Karbondioksid løses i havet og absorberes av skjell og organismer som lever der, og tas opp av planter og av dyr gjennom næringskjeden.

Alt levende materiale inneholder derfor atmosfærekonsentrasjonen av karbon-14. Etter døden tar ikke organismen lenger til seg karbon-14. Innholdet av karbon-12 forblir stabilt, men i løpet av 5730 år vil mengden av karbon-14 være halvert, derav navnet halveringstid. Dersom vi kjenner det opprinnelige forholdet mellom karbon-14 og karbon-12, og måler dette på et senere tidspunkt, kan tiden som har gått siden materialet sluttet å ta opp karbon fra omgivelsene, som regel ved organismens død, beregnes.

På grunn av atmosfærens innhold av radioaktivt karbon har variert bakover i tid, er det vanligvis ikke full overensstemmelse mellom den alderen som beregnes, såkalt 14C-alder, og korrekt historisk alder i kalenderår. Resultatene fremstilles vanligvis i form av kalibreringskurver som viser sammenhengen mellom målt karbon-14-alder og alderen i kalenderår (kalibrert alder).

Bestill karbondatering