top

 
 

Læringsfestivalen

Læringsfestivalen

Læringsfestivalen skal inspirere, motivere og syne gode, nye og spennande tilnærmingar til undervising og læring i universitets- og høgskulesektoren.

Læringsfestivalen er ein møteplass der undervisarar og engasjerte i utdanning møtast og utveksler kunnskap, erfaringar og forskingsresultat. På Læringsfestivalen kan du inspirere og verte inspirert gjennom å dele og ta del i nye, interessante metodar og innfallsvinklar. Her kan du også knytte kontaktar og etablere nettverk for vidare samarbeid.

Utlysninga for Læringsfestivalen 2022 er no klar.

 

Bli med på digitale rundebordkonferansar i 2022

I februar kan du bli med på to digitale rundebordkonferansar i regi av Læringsfestivalen. På desse konferansane får du tid til å gå i djupna og diskutere to utvalde tema grundig. For at det skal bli ein best mogleg diskusjon, er det er begrensing på antall plassar.

Les meir om rundeborda og meld deg på under

 

Forskningsbasert undervisning og forskning på egen virksomhet – hva, hvorfor og hvordan?

Torsdag 3. februar kl. 13.15–14.45

Hilde Larsen Damsgaard fra Universitetet i Sørøst-Norge (USN) leder dette rundebordet. Det er todelt. I den første delen innleder Hilde om behovet for en mer nyansert forståelse av forskningsbasert undervisning slik at dette ikke begrenses til å handle om formidling av forskning. Elisabeth Gulløy og Inger Kjersti Lindvig, begge fra USN, presenterer eksempler på andre måter å jobbe forskningsbasert i undervisning. Fellesdiskusjonen i denne delen vil handle om forståelsen av forskningsbasert undervisning og hva som skal til for å etablere en mer nyansert forståelse av slik undervisning. I den andre delen rettes oppmerksomheten mot hvordan vi i større grad kan forske på vår egen undervisningspraksis. Hilde innleder med et eksempel på et prosjekt som har gått fra å handle om egen undervisning til å bli et konsept som anvendes i ulike studiekontekster. Fellesdiskusjonen vil være konsentrert om hvordan vi i større grad kan forske på egen undervisningspraksis.

Påmelding til rundebord 3. februar

 

Eksamen med programmeringsoppgaver hvor studenter kan teste koden sin underveis – muligheter og utfordringer

Torsdag 17. februar kl. 10.15–11.45

Guttorm Sindre fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet leder dette rundebordet. Han skal innlede om eksamensoppgaver i programmering hvor studentene har mulighet til å teste koden sin underveis mot forhåndsdefinerte tester, og poengscore vil kunne beregnes automatisk. Blant annet vil han gi eksempler på hvordan dette gjøres med den nye oppgavetypen «Kompilering» i Inspera, med styrker og svakheter. Det vil også bli diskutert andre verktøy og andre måter å gjøre det på. Du vil dessuten få eksempler på bruk av oppgaver med ulike varianter. Dette med tanke på å motvirke fusk på hjemmeeksamen – med analyse av spesielle utfordringer en slik oppgavetype vil ha i så måte. Sindre vil deretter lede diskusjonen, hvor deltagere oppmuntres til å komme med egne tanker om pedagogiske behov og utfordringer knyttet til programmeringsoppgaver med mulighet for automatisk tilbakemelding og poengberegning.

Påmelding til rundebord 17. februar

 

Målgrupper for Læringsfestivalen

Målgruppe for konferansen er alle som er engasjert i høyere utdanning. Det kan være undervisare, forskare og fagmiljø, støtte- og utviklingsmiljø så vel som utdanningsleiarar. Det kan også vere studentar og andre som er interessert i utdanning, til dømes tilsette i vidaregåande opplæring eller i øvrig arbeidsliv. 

Viktige datoar

Frist for innlevering av bidrag: 12. januar 2022 
Frist for innsending av tekst til publisering: 13. april 2022  

Tilbakemelding til dykk som har sendt inn bidrag kjem i byrjinga av februar 2022.
Påmeldingen til konferansen åpnar 5. februar 2022. 
Konferansen finn stad i Trondheim 9. og 10. mai 2022.

Læringsfestivalen 2021

Læringsfestivalen 2021 hadde over femti bidrag frå tjue ulike utdanningsinstitusjonar i Noreg, og nokre få i utlandet. Hovudtalar, David Boud frå University of Technology Sydney, fekk god respons på innlegget sitt om evaluering og tilbakemelding. Andre tema var VR-teknologi og podkast i undervisninga, medstudentrespons, digital eksamen og mykje meir.

Opptak frå Læringsfestivalen 2021 ligg i ei åpen mappe i Panopto. Vi jobbar med å tekste opptaka.

Opptak frå Webinarfestivalen 2021 ligg også i ei mappe i Panopto. Ikkje alle er ferdige enno, men mappa vert fortløpande oppdatert.

Artiklar frå Læringsfestivalen

Sjuande utgåve av Læring om læring er klar.

Læring om læring utgave 4 forside

I dei føregåande utgåvene finn du artiklar frå tidlegare år.

 

Tidlegare konferansar

Sjå opptak og presentasjonar frå tidlegare konferansar.


Dato for Læringsfestivalen 2022 er 9.–10. mai

Neste Læringsfestival:

Social buttons

Abonner på vårt nyhetsbrev
og følg oss i sosiale medier

nyhetsbrev ikon twitter ikon facebook ikon
 

Arrangører

Arrangør:

NTNU - Kunnskap for en bedre verden