Konferansebidrag

Bidra på Læringsfestivalen 2022

En sirkel av fargeblyanter med spissen mot midten, der det står 9. og 10. mai 2022. Foto

Endelig skal vi møtes fysisk og synkront 

Bli med å skape Læringsfestivalen 2022! Sammen vil vi utvikle kunnskapsbasert undervisning, læring og vurdering. Du kan bidra ved å dele erfaringer, refleksjoner og kunnskap om studentenes læring og din egen undervisning.  

På Læringsfestivalen kan du både inspirere og bli inspirert gjennom spennende tilnærminger til undervisning og læring. Læringsfestivalen er en møteplass der undervisere og engasjerte i utdanning utveksler kunnskap, erfaringer og forskningsresultater. Du kan også knytte kontakter og etablere nettverk for videre samarbeid.   

 

Tema for Læringsfestivalen

Hva engasjerer deg for tiden? Hva rører seg i ditt miljø? Læringsfestivalen skal handle om det dere er opptatt av.

I tillegg ønsker vi ekstra oppmerksomhet rundt temaene bærekraft, vurdering og digitalisering.  

Hva vil det si for en utdanningsinstitusjon å være bærekraftig? Kan det innebære noe mer enn færre flyreiser? Hvordan kan vi lykkes med å utnytte vurdering til læring, slik at den får verdi ut over rangering og diskvalifisering? Hva har de siste to årene med påtvunget digitalisering lært oss om undervisning, læring og vurdering?

 

En hånd som holder masse fargeblyanter stikker opp av et hull. Foto

Utnytt potensialet i det fysiske rommet

På Læringsfestivalen 2022 ønsker vi at du igjen skal møte andre deltakere i det fysiske rommet. Vi oppfordrer deg til å tenke gjennom hvordan du kan utnytte dette best mulig. Gir det fysiske oppmøtet noen muligheter som du ikke har på en digital konferanse? Beskriv i ditt innlegg hvordan du har tenkt å gjøre deg nytte av det at vi møtes i samme rom.

Læringsfestivalen arrangeres på NTNU Gløshaugen. Her finner du R2, et av NTNUs innovative læringsareal. Få med i søknaden om du ønsker å bruke dette rommet. Har du andre ønsker eller tekniske krav, så spesifiser dette også.

Vi ønsker å legge til rette for en levende konferanse med aktive deltakere.

  

Invitasjon til bidrag 

Vi inviterer deg til å bidra med sesjon, poster eller rundeborddiskusjon. Send inn ditt bidrag innen 12. januar 2022. 

 • Sesjon (ti minutter presentasjon, ti minutter diskusjon) 
  Send inn en beskrivelse av bidraget på inntil 300 ord. Tittelen bør ikke være lengre enn 15 ord. Angi om det du skal presentere er erfaringer eller forskningsresultater. Du bør vinkle innlegget slik at det bidrar til refleksjon og erfaringsdeling. Oppgi inntil fem nøkkelord.
  I bidraget ditt kan du også velge å legge opp til en utvidet diskusjon som skal foregå i et annet rom etter at sesjonen er ferdig.
   
 • Rundeborddiskusjon (diskusjon i mindre grupper omkring et foreslått tema, cirka 45 minutter)  
  Ønsker du å bidra med rundeborddiskusjon, ber vi deg formulere en tematikk på inntil 300 ord. Det blir din oppgave å lede og rapportere kort fra diskusjonen.  
   
 • Poster-sesjon
  Format på postere: A0 (841mm x 1189mm) 
  Alle som bidrar med postere får ett minutt i plenum til å presentere sin poster før selve sesjonen starter. 

 

Dokumentasjon 

Du som bidrar på Læringsfestivalen får dokumentasjon på at du har deltatt i utvikling av utdanningskvalitet i et fagfelleskap. Denne dokumentasjonen kan du benytte ved søknad om opprykk eller om å bli merittert underviser. 

 

Kriterier 

Bidraget ditt blir vurdert ut fra  

 • relevans for konferansens målsettinger, som er å presentere erfaringer og refleksjoner samt å dele kunnskapsbasert undervisningspraksis 
 • potensial til å skape aktivitet og diskusjon 
 • kobling mellom pedagogisk praksis og teori
 • presentasjon av forskningsresultat  

Du får tilbakemelding i begynnelsen av februar 2022. 

Meld inn konferansebidrag

 

Publisering av konferansebidrag

Vi oppfordrer deg til å sende inn konferanse-bidraget ditt for publisering i «Læring om læring».  Dette er en åpen journal for deling av refleksjoner rundt læring – gjerne med utgangspunkt i egen utprøving eller utvikling av læringsformer, undervisningsformer, vurderingsformer, teknologi og tjenester, læringsareal eller kombinasjoner av disse.

Frist for å sende inn bidrag er 13. april 2022. 

Bidraget lastes opp i en egen portal for Læring om læring.

Mal for artikler 

På nettsiden til journalen finner du også tidligere utgaver av Læring om læring.

 

Påmelding

Du kan melde deg på via lenken som blir tilgjengelig på konferansens nettside. Her kan du også reservere overnatting. Overnatting og reise betales i utgangspunktet av den enkelte. Deltakelse på konferansen samt lunsj begge dagene, dekkes av konferanseavgiften. Det er lurt å være tidlig ute med påmelding og rombestilling.  

 

Viktige datoer

Frist for innlevering av bidrag: 12. januar 2022 
Frist for innsending av tekst til publisering: 13. april 2022  

Tilbakemelding til dere som har sendt inn bidrag kommer i begynnelsen av februar 2022.
Påmeldingen til konferansen åpner 5. februar 2022. 
Konferansen finner sted i Trondheim 9. og 10. mai 2022.

 

 

Contribute to Læringsfestivalen 2022

We can finally meet in person again

Join us in creating Læringsfestivalen 2022! Together we will develop knowledge-based teaching, learning and assessment. You can contribute by sharing experiences, reflections and knowledge about students' learning and your own teaching.

At Læringsfestivalen, you can both inspire and be inspired through exciting approaches to teaching and learning. Læringsfestivalen is a meeting place where teachers and those involved in education exchange knowledge, experiences and research results. You can also make contacts and establish networks for further collaboration.

Topic for Læringsfestivalen

What are you engaged in at the moment? What is happening in your environment? Læringsfestivalen 2022 will be about what you are interested in.

We would also like to focus on the topics of sustainability, assessment and digitization.

What does it mean for an educational institution to be sustainable? Could it mean something more than fewer flights? How can we succeed in using assessment for learning so that it has value beyond ranking and disqualification? What have the last two years of forced digitization taught us about teaching, learning and assessment?

Make use of the potential of the physical space

At Læringsfestivalen 2022, we want you to meet other participants in person, in a physical space again. We encourage you to think about how you can make the most of this. Does physical attendance provide any opportunities that you do not have at a digital conference? Describe in your post how you intend to take advantage of the fact that we will meet in the same room.

Læringsfestivalen is taking place at NTNU Gløshaugen. Here we can find the room R2, one of NTNU's innovative learning areas. If you want to use this room, include it in the application. If you have other wishes or technical requirements, please specify this as well.

We want to facilitate a lively conference with active participants.

Call for papers

We invite you to contribute with a session, poster session or round table discussion. Submit your contribution by 12th January, 2022.

 • Session (ten minutes presentation, ten minutes discussion)

Submit a description of your contribution of up to 300 words. The title should not be longer than 15 words. Indicate whether what you are going to present is based on experience or if it’s research results. You should present your paper in a way that encourages reflection and sharing of experience. Enter up to five keywords.

You can also choose to invite to an extended discussion that can take place in another room after the session is over.

 • Round table discussion (discussion in small groups on a suggested topic, approximately 45 minutes)

If you want to contribute with a round table discussion, please formulate a topic of up to 300 words. You will then lead and report briefly from the discussion.

 • Poster session

Poster format: A0 (841mm x 1189mm)

Everyone who contributes posters gets one minute in plenary to present their posters before the actual session starts.

 

Submit your paper

Please note:
The portal for submitting papers, is in Norwegian. If it’s a problem for you to deliver because of the language, you may submit your paper via email. All entries in Norwegian, must be submitted via the portal.

Documentation

If you contribute to Læringsfestivalen, you will receive documentation showing that you have participated in the development of educational quality in a professional community. You can use this documentation when applying for promotion or becoming a merited lecturer.

Criteria

Your contribution will be judged by these criteria

 • relevance to the conference's objectives, which are to present experiences and reflections as well as to share knowledge-based teaching practice
 • potential to create activity and discussion
 • link between pedagogical practice and theory
 • presentation of research results

You will receive feedback at the end of January 2022.

Publication of conference papers

We encourage you to submit your conference contribution for publication in "Learning about learning". This is an open journal for sharing reflections on learning - preferably based on one's own testing or development of learning methods, teaching methods, assessment methods, technology and services, learning area or combinations of these.

The deadline for submitting entries is 13th April 2022.

The contribution is uploaded in a separate portal for Læring om læring.

Submission details

 

Registration

You can sign up via the link that will be available on the conference website. Here you can also book accommodation. Accommodation and travel are paid for by the participant. Participation in the conference as well as lunch both days are covered by the conference fee. We recommend being early with registration and booking of rooms.

 

Important dates

Deadline for submission of contributions: 12th January 2022

Deadline for submission of text for publication: 13th April 2022

Feedback on submitted contributions will be sent out at the beginning of February 2022.

Registration for the conference opens on 5th February 2022.

The conference will take place in Trondheim on 9th and 10th May 2022.

Dato for Læringsfestivalen 2022 er 9.–10. mai

Neste Læringsfestival:

Social buttons

Abonner på vårt nyhetsbrev
og følg oss i sosiale medier

nyhetsbrev ikon twitter ikon facebook ikon
 

Arrangører

Arrangør:

NTNU - Kunnskap for en bedre verden