Reisestøtte, utveksling og stipend

Støtte til studentsamarbeid i Trøndelag fylke

Studenter som skriver oppgave i samarbeid med en bedrift eller kommune i Trøndelag (utenfor Trondheim) kan få inntil kroner 6.000 i støtte til dekning av følgende kostnader:

  • Reisekostnader (transport og losji) direkte relatert til prosjektet (Statens reiseregulativ legges til grunn for beregning av støtten)
  • Andre driftsutgifter direkte relatert til prosjektet (kostnader til lab, undersøkelser, osv.)

Oppgaven skal inngå som en del av en bachelor- eller masterutdanning.  

Støtten administreres av kompetansemeglere i ulike næringshager, innovasjonsselskap ol. rundt om i Trøndelag. Spør din oppgavepartner, eventuelt ta direkte kontakt med aktuell kompetansemegler (se oversikt på nettsidene til DistriktForsk, sortert på region og ansvarsområde).

 

Reisestipend til masteroppgaver om trøndersk næringsliv

Trøndelagsstiftelsen innvilger inntil NOK 30 000 i reisestipend per masteroppgave som er i tråd med stiftelsens formål. Kriterier for støtte:

  • Masteroppgaven må ta for seg en relevant problemstilling tilknyttet eierskap, verdiskapning, beslutningsmakt eller kapitalforvaltning i Trøndelag
  • Problemstillingen må ha en allmenn eller samfunnsmessig interesse
  • Problemstillingen må godkjennes av veileder – 50% av tildelt stipend utbetales
  • Oppgaven må offentliggjøres, slik at den kan legges ut på stiftelsens nettside – resterende 50% av stipend utbetales

Du kan søke via søknadsskjemaet på nettsiden til Trøndelagsstiftelsen, løpende søknadsfrist.

For mer informasjon, kontakt daglig leder i Trøndelagsstiftelsen.

 

Støtte til studentsamarbeid i Innlandet

Tilskuddsordningen skal bidra til at flere bachelor- og masterstudenter gjennomfører en oppgave i samarbeid med en privateid bedrift i Innlandet, som igjen bidrar til å styrke bedriftens innovasjonsarbeid.

  • Bachelor- og masterstudenter ved universiteter og høgskoler kan søke.
  • Universiteter og høgskoler kan også søke på vegne av studentene.
  • Dersom du skriver oppgave for en bedrift du selv er ansatt i, kan du ikke søke.

Du kan søke om tilskudd på inntil 20 000 kroner per oppgave når du samarbeider med en eller flere bedrifter i Innlandet. Det er også mulig å søke støtte til studentoppgaver der flere studenter jobber sammen om å løse en FoU-utfordring i en bedrift. Da er støtten på inntil 30 000 kroner per gruppe.

Løpende søknadsfrist

Du finner mer info og søknadsskjema på nettsidene til Innlandet Fylkeskommune.

 

Masterstipend frå Møre og Romsdal Fylkeskommune

Fylkeskommunen utlyser årleg stipend til masteroppgåver som bidreg til kunnskapsutvikling om aktuelle problemstillingar i fylket. Ordninga består av hovudtema kultur, kompetanse, næring og berekraft. Søknadsfrist 15. mai og 15. november.

Masterstipenda er på 25 000 kroner og blir tildelte studentar som skriv ei masteroppgåve som bidreg til kunnskapsbygging om Møre og Romsdal, og som belyser aktuelle problemstillingar i fylket. Det er forventa at ein student som mottek stipend skal presentere masteroppgåva si for fylkeskommunen når ho er ferdigstilt og at studenten bidreg med råd og innspel til fylkeskommunen med bakgrunn i oppgåvearbeidet og funn.

Du finn meir info og søknadsskjema på nettsidene til Møre og Romsdal Fylkeskommune.

 

Finansiering av utvekslingstudier og praksisopphold i utlandet

Som student kan du få ekstra finansiering utover basisstøtten til reisestøtte, skolepenger og språkkurs. NTNU administrerer også flere stipendordninger som kommer i tillegg til finansiering fra Lånekassen.

Her finner du en samlet oversikt over finansieringsmuligheter for utvekslingsforhold

 

Øvrige stipend for studenter på NTNU

Her finner du en oversikt over fond og legater øremerket studenter på NTNU. Lyses ut 1. februar, frist 1. mars.