Den særegne nakensneglen Bohuslania matsmichaeli er funnet for første gang i Norge, som forventet, i Iddefjorden. Fornøyde undervannsfotografer kunne krysse av nok en art på lista si, og vi fikk enda en bekreftelse på at samarbeidet om folkeforskning fungerer veldig bra.

I vårt arbeid med beskrivelser av nakensnegler til Artsdatabankens «arter på nett» samles vi av og til for å utvikle innhold. Denne gangen reiste vi til Iddefjorden. Da kunne vi samtidig møte noen av våre dyktige samarbeidspartnere gjennom mange år. Undervannsfotografene ville finne en art i Norge for første gang.

Identifisering og dokumentering av dagens fangst. Foto: Jussi Evertsen.

Kanskje kan vi si at det å finne Bohuslania matsmichaeli på norsk side av Iddefjorden er lavthengende frukt. Arten ble beskrevet som ny for vitenskapen i 2018 på den svenske siden av Iddefjorden. Fjorden er som kjent smal og grensa mot Sverige går midt i fjorden. Artsnavnet ble gitt til ære for de to som fant den, Mats Larsson og Michael Lundin. Vi satte av en dag på workshopen vår til å møte Michael, Tine Kinn Kvamme og Heine Jensen, da de ville se om de kunne finne den.

Bohuslenia matsmichaeli i all sin prakt i stereolupa. Foto: Jussi Evertsen.

Da vi ankom vår leide bolig dukket Heine opp og kunne meddele at han alt hadde funnet Bohuslania matsmichaeli dagen før. Da var det målet allerede nådd. Men han hadde også med seg noen levende individer av Tenellia adspersa, en art som sist ble rapportert fra Norge i 1922. Fotoutstyr, blackbox og stereolupe ble funnet frem, her var det bare å sette i gang dokumentasjon i vårt etablerte feltlaboratorium.

Fornøyde dykkere med dagens fangst. Foto: Jussi Evertsen.

Søndag var en solfylt dag, og det passet bra å møte dykkerne på en nøye utvalgt lokalitet vi mente måtte egne seg. Michael har dykket mange steder i Iddefjorden over mange år og er godt kjent. Han kan dele mye informasjon om miljøforholdene, som er ganske spesielle. Det samme kunne folket i hyttegrenda der vi slo oss til. De ble svært engasjert i hva som skjedde, og vi kunne formidle om nakensnegler og andre havdyr.

Det er flere som har landet på månen enn som har sett levende individer av Bohuslenia matsmichaeli. Foto: Jussi Evertsen.

Tine og Heine dukket opp fra dykket sitt svært fornøyde med to individer av B. matsmichaeli, og flere Tenellia adspersa, Eubranchus exiguus og Dendronotus lacteus. Som forventet fant de disse i brakkvannslaget mellom 5 og 10 meters dyp. Dette ble suksess! Folkeforskning i praksis. Dykkerne bidrar med funn og viktig kunnskap om observasjoner over tid, de kan følge populasjoner gjennom året, og dokumentere dette med gode bilder. Bohuslania og Tenellia er arter som kun er funnet i områder med brakkvann, det kan bety at det er arter som krever egne miljøforhold.

Tenellia adspersa fant vi flere individer av som var i full gang med egglegging. Foto: Jussi Evertsen.

Iddefjorden er spesiell. Den er karakterisert som en «sterkt ferskvannspåvirket fjord» på grunn av redusert saltholdighet i de øvre vannlag. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) gjorde en undersøkelse i 2015 som viste at det øverste vannlaget fra 0 til 10 m hadde en saltholdighet mellom 5 og 18, det vil si brakkvann. Dypere er saltholdigheten mellom 18 og 30, og de dypeste lagene, ned mot 40 m, kan ha høyere saltholdighet. Men fortsatt lavere enn vannet langs kysten som jevnt over holder 32-34. Saltholdigheten i overflaten bestemmes av tilførsel av ferskvann, og kan altså variere en del. Men at det er et område med brakkvann er en viktig faktor for hvilke arter som lever der. På tross av brakkvannspåvirkningen, er det i følge en NIVA-rapport fra 1979 et variert mangfold av bentiske organismer i fjorden.

Er det professor Drøvel vi skimter inni der? Neida, bare Torkild Bakken som har gått inn i en saltsump for å se hvilke dyr som finnes på bunnen. Foto: Jussi Evertsen, NTNU Vitenskapsmsueet.

Referanse

Afzelius, L (1979). Nasjonalt program for overvåking av vannressurser. Utvikling og status i Iddefjordens biologi. NIVA-Rapport 1096. https://niva.brage.unit.no/niva-xmlui/handle/11250/202386

Walday MG, Borgersen G, Kile MR, Eriksen TE (2016). Tiltaksrettet overvåking av miljøtilstand i Tista og Iddefjorden i 2015-2016 i forhold til utslipp fra Norske Skog Saugbrugs AS. NIVA Rapport 6986: 1–53. http://hdl.handle.net/11250/2418770