En blogg fra Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) Trondheim

Forskningsnettverket PRIMORE

De fem sentrene for omsorgsforskning, sammen med den Allmennmedisinske forskningsenhet ved NORCE, Norwegian Research Centre, og European Forum for Primary Care har fått midler fra Norges forskningsråd til å etablere forskningsnettverket, PRIMORE – (PRImary care Multi-prOfessional REsearcher network). Formålet med nettverket er å styrke internasjonaliseringen av norsk forskning på primærhelse og omsorg, og drive fram forskning på tvers av etablerte forskningstradisjoner og profesjoner. Det europeiske forskningsnettverk skal være et forum for utveksling av informasjon, bygge kapasitet, samle fragmenterte forskningsinitiativ og bidra til kunnskapsbasen knyttet til organisering av tjenester og respons til brukere og samfunnets behov for tjenester. Nettverket kan også bidra til flere tverrprofesjonelle forskningssøknader inn mot europeiske finansieringskilder. PRIMORE skal bidra til å skape møteplasser, både online og on-site, webniars, masterklasser for forskere.

Anne Helvik ved Allmennmedisinsk forskningsenhet ved ISM var invitert til å delta i den første samlingen «on-site» som fant sted i og ved Utrecht i Nederland nå i mars fra lunch en formiddag til lunch neste dag. Her ble også en forskningsplattform lansert hvor forskere kan diskutere sine prosjekt og søke etter samarbeidspartnere. Under seminaret ble tre fokus for samarbeid tatt opp i grupper og deretter diskutert i plenum; 
1) Healthy aging 2) Mental health 3) Organization of Primary Care

Møte i PRIMORE. Fot: Anne Helvik
Det deltok 41 personer, fra 11-12 land. Den største delegasjonen var fra Norge. Anne Helvik deltok i gruppe som så på et forskningssamarbeid vedrørende organiseringen av primær-helsetjenesten. Denne er svært ulikt organisert i de fleste land, og forslagene var mange for hva en kan fokusere på, men gruppen kom ikke frem til et omforent fokus. Diskusjonen om felles forskningsvinkling prosjekt skjer nå videre på forskningsplattformen. Ved oppstart av seminaret ble det organisert en gruppevandring der det ble trukket paralleller mellom spørsmål til naturen og til primær-helsetjenesten. Dette var en særdeles god måte i bli kjent med hverandre på.

Et eksempel fra slike parallelle problemstillinger kan være:
– Hvorfor har ravnen et så dårlig rykte?
– I palliative pleie og behandling er det fortsatt problematisk a snakke om døden, hvorfor?
 – Hvordan kan spørsmål knyttet til død best bli kommunisert i primærhelsetjenesten

Hvorfor har ravnen et så dårlig rykte? Foto: Anne Helvik

Stikkord: , , , ,

Om forfatteren

Om forfatteren: .

Abonner

Hvis du likte dette, se relaterte innlegg og aktiviteter.

Det er stengt for kommentarer.

Topp