Molekylærlaboratoriet bilde

DNA-strekkoding av julemat Foto Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet

Molekylærlaboratoriet

Molekylærlaboratoriet

På molekylærlaboratoriet blir det ekstrahert DNA fra alle typer organismer og vi har utstyr til mangfoldiggjøring av DNA fragmenter (PCR og qPCR), måling av DNA konsentrasjoner, elektroforese, fragment analyse og DNA sekvensering med et Illumina MiniSeq instrument.

DNA ekstraktene som isoleres hos oss går inn i NTNU Vitenskapsmuseets vitenskapelige samlinger der de oppbevares i -80 ⁰C for fremtidig bruk.

Data produsert ved molekylærlaboratoriet benyttes i mange ulike forskningsprosjekter relatert til biologisk mangfold i tid og rom. Spesielt nyttig er denne type data i biosystematikk, bevaringsbiologi og til identifisering av arter (DNA-strekkoding). Vi benytter DNA sekvensdata generert ved Sanger sekvensering og såkalt ‘high throughput sequencing.’

NTNU Vitenskapsmuseets molekylærlaboratorium består av i alt tre ulike rom: et pre-PCR rom, et post-PCR rom og et ren-rom som er spesielt utstyrt for isolering av små mengder DNA fra historiske og arkeologiske prøver, samt miljøprøver.