Botanisk notat

Botanisk notat

"Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Vitenskapsmuseet, Botanisk notat" inneholder botanisk stoff som av ulike grunner ikke blir trykt i "NTNU, Vitenskapsmuseet, Rapport, botanisk serie".

Ofte er det rapporter fra mindre oppdrag og utredninger, foreløpige rapporter, årsrapporter eller materiale der en beregner liten spredning. Dokumentasjon av ulike interne rutiner og prosjekter vil også ofte bli henvist til denne serien.

Serien er ikke periodisk, og antall nummer per år varierer. Serien startet i 1991 under navnet "Universitetet i Trondheim, Vitenskapsmuseet, Botanisk notat". Fra 1996 har navnet vært "Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Vitenskapsmuseet, Botanisk notat".

Utgiver: Institutt for naturhistorie, NTNU Vitenskapsmuseet.

Hefter kan bestilles ved å skrive, ringe eller fakse til Institutt for naturhistorie eller bruk e-post .
Pris per hefte: kr 50.
  

2012

 1. Lyngstad, A., Moen, A. & Øien, D.-I. Overvåking og skjøtsel i Øvre Forra naturreservat 2011. 25 s.
  Notat 1 2012 i pdf-format
 2. Øien, D.-I. & Moen, A. Sølendet naturreservat - Årsrapport og oversyn over aktiviteten i 2011. 50 s.
  Notat 2 2012 i pdf-format
 3. Hassel, K & Holien, H. Epifyttfloraen av moser og lav på Kalvøya, Vikna i Nord-Trøndelag. 22 s.
  Notat 3 2012 i pdf-format
 4. Øien, D.-I. Forslag til skjøtselsplan for Hyddkroken i Røros. 15 s.
  Notat 4 2012 i pdf-format
 5. Øien, D.-I., Moen, A. og Lyngstad, A. Rikmyr i Norge. Et første utkast til kartleggingsbehov. 15 s.
  Notat 5 2012 i pdf-format
 6. Lyngstad, A., Moen, A. & Øien, D.-I. Årsrapport for "Kunnskap om myr" 2012. 48 s.
  Notat 6 2012 i pdf-format
 7. Øien, D.-I. & Moen, A. Sølendet naturreservat. Årsrapport og oversyn over aktiviteten i 2012. 52 s.
  Notat 7 2012 i pdf-format
 8. Lyngstad, A. Kartlegging, overvåking og skjøtsel i Øvre Forra naturreservat 2012. 42 s.
  Notat 8 2012 i pdf-format

2011

 1. Lyngstad, A., Moen, A. & Øien, D.-I. Naturindeks på myr. Fjernanalyse og anvendelse av data fra landsplan for myrreservater. Forprosjekt fra Midt-Norge. 47 s.
  Notat 1 2011 i pdf-format
 2. Øien, D.-I. & Moen, A. Sølendet naturreservat. Årsrapport og oversyn over aktiviteten i 2010. 46 s.
  Notat 2 2011 i pdf-format
 3. Lyngstad, A. & Hassel, K. Naturindeks på fjell. Overvåkingsfelt for fjellfiltmose Aulacomnium turgidum og fjellgittermose
  Cinclidium arcticum på Midtre Knutshøa, Oppdal kommune 44s.
  Notat 3 2011 i pdf-format
 4. Moen, A. & Øien, D.-I. Faktaark fra to prosjekter med vurdering av truethet og vernestatus for våtmark (myr og kilde) i Norge. 68 s.
  Notat 4 2011 i pdf-format
 5. Lyngstad, A., Moen, A. & Øien, D.-I. Framdriftsrapporter fra tre myrprosjekter i 2011, med vekt på slåttemyrundersøkelser i Trøndelag. 49 s.
  Notat 5 2011 i pdf-format

2010

 1. Øien, D-I., & Aune, E.I. Viktige naturtyper langs Orkdalsfjordens vestside, Orkdal kommune. 24 s.
  Notat 1 2010 i pdf-format
 2. Øien, D-I. Kartlegging av verdifull kulturmark i Jøldalen i Trollheimen landskapsvernområde. 24 s.
  Notat 2 2010 i pdf-format
 3. Øien, D-I., & Moen, A. Sølendet naturreservat. Årsrapport og oversyn over aktiviteten i 2009. 44 s.
  Notat 3 2010 i pdf-format
 4. Øien, D-I. Omanalyser av faste prøveflater i Garbergmyra naturreservat 2009. 19 s.
  Notat 4 2010 i pdf-format
 5. Flatberg, K-I. Variasjonen hos vårmure Potentilla tabernaemontani i Midt-Norge: en morfologisk tilnærming. 40s.
  Notat 5 2010 i pdf-format
 6. Fremstad, E. Rusasetvatnet, Ørland 2008. Vegetasjon og flora før restaurering 20s.
  Notat 6 2010 i pdf-format.
 7. Øien, D.-I., Lyngstad, A. & Moen, A. Bevaringsmål, overvåking og skjøtsel i Øvre Forra naturreservat, Levanger. 22 s.
  Notat 7 2010 i pdf-format
 8. Fremstad, E. E6 Trondheim-Stjørdal, parsell Stjørdal. Oppfølging strandsone, botanikk. 22 s.
  Notat 8 2010 i pdf-format
 9. Øien, D.-I. Botanisk mangfold og skjøtsel i Grønlia på Lade, Trondheim. 28 s.
  Notat 9 2010 i pdf-format
 10. Øien, D.-I., Moen, A., Thingstad, P.G., Kjærstad, G. & Austrheim, G. Oppfølging av verneområder - bevaringsmål og overvåking. Rapport fra pilotprosjektet i Midt-Norge med statusrapport fra fem verneområder. 43 s.
  Notat 10 2010 i pdf-format

2009

 1. Øien, D-I., & Moen, A. Sølendet naturreservat. Årsrapport og oversyn over aktiviteten i 2008. 37 s.
  Notat 1 2009 i pdf-format
 2. Hassel, K. Overvåking av fakkeltvebladmose Scapania apiculata ved Grytbakk i Rindal kommune. 14 s.
  Notat 2 2009 i pdf-format
 3. Hassel, K. Kartlegging og overvåking av barkhårstjerne Syntrichia virescens
  i Trondheim kommune. 18 s.
  Notat 3 2009 i pdf-format
 4. Solem, T. Soppinventering på Tautra 2009. Rapport til fylkesmannen i Nord-Trøndelag. 19 s.
  Notat 4 2009 i pdf-format
 5. Moen, A., & Nilsen, L.S. Oppgården i Kvelia og Rømmervassetra, Lierne.
  Botanisk oppfølging av skjøtsel 2009. 16 s.
  Notat 5 2009 i pdf-format
 6. Nilsen, L.S., & Moen, A. Langtidsstudier, overvåking og skjøtsel på Kalvøya
  ved Borgan, Vikna. 16 s.
  Notat 6 2009 i pdf-format

2008

 1. Øien, D-I., Moen, A. & Lyngstad A. Sølendet naturreservat. Årsrapport og oversyn over aktiviteten i 2007. 37 s.
  Notat 1 2008 i pdf-format
 2. Lyngstad, A., Brækkan, R., Moen, A., Stjern, C.W. & Øien D.-I. Automatiske værstasjoner og målinger av hydrologi og tele i naturreservatene Sølendet i Røros og Tågdalen i Surnadal. 12 s., 9 vedlegg.
  Notat 2 2008 i pdf-format
 3. Hassel, K. & Holien, H. Gullbergelva, Åfjord kommune: Kartlegging av biologisk mangfold med hovedvekt på lav og moser. 12 s.
  Notat 3 2008 i pdf-format

2007

 1. Øien, D.-I. , Moen, A. & Lyngstad, A. Sølendet naturreservat. Årsrapport og oversyn over aktiviteten i 2006. 47 s.
  Notat 1 2007 i pdf-format
 2. Øien, D.-I. Ask på Hindrem, Leksvik. 7 s.
  Notat 2 2007 i pdf-format
 3. Aune, E.I. Venna kraftverk i Snillfjord. Verknader på biologisk mangfald, i hovudsak vurdert ut i frå eksisterande kunnskap om naturtypar og funn av karplanter i nedbørfeltet. 12 s.
  Notat 3 2007 i pdf-format
 4. Hassel, K. & Flatberg, K.I. Kartlegging av biologisk mangfold med hovedvekt på lav og moser. Brattfossen i Lena, Agdenes kommune. 9 s.
  Notat 4 2007 i pdf-format
 5. Hassel, K. Usma - Gardåa kraftverk: Tilleggsundersøkelse av biologisk mangfold. 9 s.
  Notat 5 2007 i pdf-format
 6. Øien, D-I. & Moen, A. Skjøtsel av slåttemark i Øvre Forra naturreservat. 9 s., 3 vedlegg.
  Notat 6 2007 i pdf-format

2006

 1. Øien, D.-I. & Moen, A. Sølendet naturreservat. Langtidsstudiar og overvaking i 2005. 33 s.
  Notat 1 2006 i pdf-format

2005

 1. Øien, D.-I. & Moen, A. Plan for skjøtsel og forvaltning av leveområder for orkidéen svartkurle sør for Sølendet naturreservat, Røros. 18 s. (Blir ikke lagt ut i pdf-format)
 2. Øien, D.-I. & Moen, A. Sølendet naturreservat. Langtidsstudiar og overvaking i 2004. 24 s.
  Notat 2 2005 i pdf-format
 3. Fremstad, E., Pedersen, O. & Aagaard, K. Innsamlingsstrategi for Vitenskapsmuseets biologiske samlinger. 37 s.
  Notat 3 2005 i pdf-format
 4. Moen; A. & Nilsen, L.S. Botaniske verneverdier for slåttemyr og forslag til skjøtsel av kulturlandskap vest for Rosåsen, Høylandet. 23 s.
  Notat 4 2005 i pdf-format
 5. Hassel, K. Lokalisering av forbrenningsanlegg i Skjørdalen, Verdal kommune. Konsekvensutredning. 6 s.
  Notat 5 2005 i pdf-format
 6. Hassel, K. & Prestø, T. Usma - Gardåa kraftverk: Gardåa og Usma med Storbekken, Selbu kommune. Virkninger for biologisk mangfold. 16 s.
  Notat 6 2005 i pdf-format
 7. Fremstad, E., Hanssen, O. & Aagaard, K. Botanikk og invertebrater på Langøra nord, Stjørdal. 16 s.
  Notat 7 2005 i pdf-format
 8. Hassel, K. & Holien, H. Kartlegging av biologisk mangfold med hovedvekt på lav og moser. Lia-fossen og Storfossen i Holvasselva, Rissa kommune. 10 s.
  Notat 8 2005 i pdf-format
 9. Øien, D.-I. & Hassel, K. Botaniske verdier langs sidebekker til Gråelva, Stjørdal. Konsekvenser av rassikringstiltak 17 s.
  Notat 9 2005 i pdf-format
 10. Prestø, T. & Hassel, K. Lav og moser ved Bruvollelva, Snåsa kommune. 10 s.
  Notat 10 2005 i pdf-format

2004

 1. Øien, D.-I. & Moen, A. Sølendet naturreservat Årsrapport og oversyn over aktivitetet i 2003. 26 s.
  Notat 1 2004 i pdf-format
 2. Moen, A., Pedersen, O. & Lyngstad, A. Rolf Nordhagens langtidsstudier i Sylan. Oppfølging i 2003. 14 s.
  Notat 2 2004 i pdf-format
 3. Arnesen, T. Knollmjødurt (Filipendula vulgaris) på Skånes, Levanger. Skjøtselsplan. 21 s.
  Notat 3 2004 i pdf-format
 4. Hagen, D., Lyngstad, A. & Prestø, T. Biologisk mangfold i Longyearbyen - integrering i lokalsamfunnsplan. Forprosjekt. 25 s.
  Notat 4 2004 i pdf-format

2003

 1. Lyngstad, A. & Øien, D.-I. Verdifull kulturmark i Levanger kommune, Nord-Trøndelag. 38 s.
  Notat 1 2003 i pdf-format
 2. Lyngstad, A. & Aune, E.I. Botaniske undersøkelser i Langvelldalen og ved Byna - konsekvensutredning ved planlagt overføring av Langvella til Innerdalsmagasinet. 26 s.
  Notat 2 2003 i pdf-format
 3. Øien, D.-I. & Moen, A. Sølendet naturreservat. Årsrapport og oversyn over aktiviteten i 2002. 31 s.
  Notat 3 2003 i pdf-format
 4. Lyngstad, A. & Aune, E.I. Botaniske undersøkelser i Næringdalen, Innerdalen (Rennebu). Tilleggsutredning ved planlagt overføring av Langvella til Innerdalsmagasinet. 11 s.
  Notat 4 2003 i pdf-format
 5. Lyngstad, A. & Øien, D.-I. Omanalyser av faste prøveflater i Garbergmyra naturreservat 2003. 13 s.
  Notat 5 2003 i pdf-format
 6. Prestø, T. Moser og lav ved Gravbrøtfossen, Snåsa. 14 s.
  Notat 6 2003 i pdf-format

2002

 1. Øien, D.-I. Sølendet naturreservat. Årsrapport og oversyn over aktiviteten i 2001. 36 s., 5 pl.
  Notat 1 2002 i pdf-format
 2. Aune, E.I. Kartlegging av biologisk mangfold (naturtyper) i Halsa kommune. 15 s. 
  Notat 2 2002 i pdf-format Utsolgt
 3. Aune, E.I. Kartlegging av biologisk mangfold (naturtyper) i Rindal kommune. 16 s. 
  Notat 3 2002 i pdf-format
 4. Øien, D.-I. Vegetasjonsendringar i Smøla vindpark, byggetrinn 1. 22 s. 
  Notat 4 2002 i pdf-format
 5. Lyngstad, A. & Prestø, T. Biologisk mangfold i Osen kommune. 43 s.
  Notat 5 2002 i pdf-format
 6. Lyngstad, A. & Øien, D.-I. Skjøtselsplan for Nørstenget i Vangrøftdalen, Os kommune. 13 s.
  Notat 6 2002 i pdf-format
 7. Fremstad, E. & Rønning, H. Skjøtsel av innmarka på Kongsvoll 2000-02. 17 s.
  Notat 7 2002  i pdf-format
 8. Prestø, T. & Lyngstad, A. Biologisk mangfold i Bjugn kommune. 79 s.
  Notat 8 2002 i pdf-format
 9. Prestø, T. Gammel barskog i Haltdalen øvingsområde, Holtålen kommune. 12 s.
  Notat 9 2002 i pdf-format

2001

 1. Nilsen, L.S. Kystens kulturlandskap, botanisk mangfold og skjøtsel. Rapport og oversikt over aktiviteten i 2000. 33 s.
  Notat 1 2001 i pdf-format
 2. Prestø, T. Floraregistrering ved Storfossen i Juldøla, Verdal. 13 s.
  Notat 2 2001 i pdf-format
 3. Prestø, T. Klostertustmose (Tortula obtusifolia) på ruinene av Reins kloster, Rissa. 11 s.
  Notat 3 2001 i pdf-format
 4. Øien, D-I. Sølendet naturreservat. Årsrapport og oversyn over aktiviteten i 2000. 40 s.
  Notat 4 2001 i pdf-format
 5. Nilsen, L.S. Kystens kulturlandskap, botanisk mangfold og skjøtsel. Rapport og oversikt over aktiviteten i 2001. 24 s.
  Notat 5 2001 i pdf-format

2000

 1. Øien, D.-I. Sølendet naturreservat. Årsrapport og oversyn over aktiviteten i 1999. 48 s.
  Notat 1 2000 i pdf-format
 2. Prestø, T. Registrering av flora og naturtyper ved Stavelifossen, Meldal kommune. 25 s.
  Notat 2 2000 i pdf-format
 3. Nilsen, L.S. Botanisk befaring på Hortaværet, Leka. 7 s.
  Notat 3 2000 i pdf-format

1999

 1. Øien, D.-I. Sølendet naturreservat. Årsrapport og oversyn over aktiviteten i 1998. 28 s.
  Notat 1 1999 i pdf-format
 2. Øien, D.-I. & Moen, A. Botaniske undersøkingar langs planlagde vegtrasear i Midtre-Gauldal og Orkdal, Sør-Trøndelag. 12 s.
  Notat 2 1999 i pdf-format

1998

 1. Øien, D.-I. Sølendet naturreservat. Årsrapport og oversyn over aktiviteten i 1997. 29 s.
  Notat 1 1998 i pdf-format
 2. Fremstad, E. Botanisk kartlegging av NGU-eiendommen på Lade, Trondheim. 16 s.
  Notat 2 1998 i pdf-format
 3. Øien, D.-I. Omanalyser av faste prøveflater i Garbergmyra naturreservat. 10 s.
  Notat 3 1998 i pdf-format
 4. Nilsen, L.S. Flora og vegetasjon i Kvelia. Arbeid med skjøtselsplan for Oppgården. 14 s.
  Notat 4 1998 i pdf-format
 5. Såstad, S.M. Herbariedatabase TRH: Rapportering, administrasjon og konvertering av eldre data ved overgang til HERB. 44 s.
  Notat 5 1998 i pdf-format
 6. Øien, D.-I. & Arnesen, T. Forslag til skjøtselsplan for Velta naturvernområde i Rissa kommune, Sør-Trøndelag. 14 s.
  Notat 6 1998 i pdf-format

1997

 1. Øien, D.-I. Sølendet naturreservat. Årsrapport og oversyn over aktiviteten i 1996. 31 s.
  Notat 1 1997 i pdf-format
 2. Prestø, T. Naturkvaliteter og nøkkelbiotoper for biologisk mangfold på skogeiendommene Gammelvoll-sjøen og Fossan, Tydal kommune, Sør-Trøndelag. 72 s.
  Notat 2 1997 i pdf-format
 3. Frisvoll, A. A. & Blom, H. B. Trua mosar i Noreg med Svalbard. Førebelse faktaark. 170 s.
  Notat 3 1997 i pdf-format
 4. Øien, D.-I. Botaniske undersøkingar i Arnfjæra, Leksvik kommune, Nord-Trøndelag. 7 s.
  Notat 4 1997 i pdf-format
 5. Moen, A. & Olsen, T. Ø. Oversikt over flora og vegetasjon innen Slåttmyra naturreservat i Nittedal, Akershus; med skisse til skjøtselplan. 32 s.
  Notat 5 1997 i pdf-format
 6. Øien, D.-I. & Moen, A. Utmarkas kulturlandskap, med hovedvekt på vegetasjonsendringer som følge av slått og beite. Rapport for 1996 og 1997 for NFR-MU-prosjekt nr 119568/720. 36 s.
  Notat 6 1997 i pdf-format

1996

 1. Øien, D.-I. Sølendet naturreservat. Årsrapport og oversyn over aktiviteten i 1995. 32 s. 
  Notat 1 1996 i pdf-format
 2. Prestø. T. & Holien, H. Lav og moser i kystgranskog. Populasjonsbiologi, overvåking og effekter av skoglige aktiviteter. Årsrapport 1995 for prosjektet «Forvaltningsstrategier for kystgranskog». 72 s.
  Notat 2 1996 i pdf-format

Universitetet i Trondheim, Vitenskapsmuseet, Botanisk notat

1995

 1. Øien, D.-I., Arnesen, T. & Moen, A. Sølendet naturreservat. Årsrapport og oversyn over aktiviteten i 1994. 27 s.
  Notat 1 1995 i pdf-format
 2. Moen, A, Såstad, S.M. & Singsaas, S. Regionale studier og vern av myr i Norge. Årsrapport 1994. 35 s.
  Notat 2 1995 i pdf-format
 3. Prestø, T. En undersøkelse av mosefloraen i et framtidig uttaksområde i Nordmarka, og områdene rundt Nordvatnet, Strand kommune, Rogaland. 24 s.
  Notat 3 1995 i pdf-format
 4. Prestø, T. Moser i skog, systematikk og økologi for kurset landskapsøkologi og biologisk mangfold ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. 101 s.
  Notat 4 1995 i pdf-format Utsolgt
 5. Øien, D.-I., Moen, A. & Aune, E.I. Vegetasjon og flora på Gardsslettet i Fossdalen, Rindal kommune. 11 s.Øien, D.-I. & Moen, A.. Utmarkas kulturlandskap i Midt-Norge, med hovedvekt på vegetasjonsendringer i slåttelandskapet. 28 s.
  Notat 5 1995 i pdf-format
 6. Øien, D.-I. & Moen, A.. Utmarkas kulturlandskap i Midt-Norge, med hovedvekt på vegetasjonsendringer i slåttelandskapet. 28 s.
  Notat 6 1995 i pdf-format
 7. Prestø, T. Moser i skog, systematikk og økologi for kurset landskapsøkologi og biologisk mangfold ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Nytt opplag. 101 s. 
  Notat 7 1995 i pdf-format Utsolgt*

* Er også utgitt som kompendium av Høgskolen i Nord-Trøndelag

1994

 1. Øien, D.I., Arnesen, T. & Moen, A. Sølendet naturreservat. Årsrapport og oversyn over aktiviteten i 1993. 27 s.
  Notat 1 1994 i pdf-format
 2. Moen, A., Såstad, S.M. & Wilmann, B. Regionale studier og vern av myr i Norge. Årsrapport 1993. 8 s.
  Notat 2 1994 i pdf-format
 3. Singsaas, S. Botaniske etterundersøkelser på Nerskogen og Kvikne. Årsrapport 1993. 24 s. 
  Notat 3 1994 i pdf-format
 4. Moen, A. (red.). Årsmeldinger 1987-1992 for Botanisk avdeling med Ringve botaniske hage. 112 s.
  Notat 4 1994 i pdf-format
 5. Flatberg, K.I. Florainventering ved Raubergfossen, Holtålen kommune, Sør-Trøndelag. 4 s.
  Notat 5 1994 i pdf-format
 6. Øien, D.I. Vegetasjon og flora på Letneslandet, Inderøy kommune, Nord-Trøndelag. 8 s.
  Notat 6 1994 i pdf-format
 7. Flatberg. K.I. Flora og vegetasjon i Bustadlunden, Rissa kommune, Sør-Trøndelag. 14 s.
  Notat 7 1994 i pdf-format
 8. Prestø, T. Botaniske undersøkelser for vegutbyggingen mellom Brasøya og Husværøya, Herøy kommune, Nordland. 33 s.
  Notat 8 1994 i pdf-format

1993

 1. Moen, A. & Såstad, S.M. Regionale studier og vern av myr i Norge. Årsrapport 1992. 28 s.
  Notat 1 1993 i pdf-format
 2. Såstad, S.M. Brukerveiledning for innlesning av myrkrysslister. 33 s.
  Notat 2 1993 i pdf-format
 3. Såstad, S.M. Herbariedatabase. 29 s.
  Notat 3 1993 i pdf-format
 4. Moen, A. & Øien, D.-I. Utmarkas utnytting og økologiske funksjoner i det tidligere jordbruket, konsekvenser av bruksendringer for landskap og planteliv. Delprosjekt A-D. Sluttrapport. 6 s., vedl.
  Notat 4 1993 i pdf-format
 5. Flatberg, K.I. Vegetasjon og flora på Nesberget, Inderøy kommune. 11 s.
  Notat 5 1993 i pdf-format

1992

Ingen hefter utgitt i 1992

1991

 1. Arnesen, T. & Moen A. Sølendet naturreservat. Årsrapport og oversyn over aktiviteten i 1991. 30 s.
  Notat 1 1991 i pdf-format