Bøker

Bøker

Museumsbutikken har et variert utvalg av bøker og magasiner, både for store og små. I tillegg til bøker museet har medvirket til, finnes også et bredt utvalg av annet spennende lesestoff.

Utgivelser fra NTNU Vitenskapsmuseet:

NTNU Vitenskapsmuseet gir ut og medvirker til utgivelse av flere bøker. Mange av dem kan du kjøpe i Museumsbutikken Gunnerus. Her er en oversikt over de fleste av de senere års utgivelser:

 

Stige, M. & Risbøl, O. Kulisteinen - grensemerke i tid og rom.
Institutt for sammenlignende kulturforskning (2021)
ISBN: 9788292264287
For om lag tusen år siden ble det reist en runestein på Kuli. På steinen var det ristet inn et kors og en tekst i runer. Runene forteller at landet nå er kristent. Dette er første gangen vi kjenner til at navnet på Norge er skrevet på norsk jord. Derfor kaller vi Kulisteinen for «Norges dåpsattest».
Boken kan kjøpes i Museumsbutikken eller lastes ned som pdf (200MB).


Forside, Persistent memoriesAndreassen, Elin, Hein B. Bjerck & Bjørnar Olsen: Persistent memories. Pyramiden - a Soviet mining town in the High Arctic.
Tapir Academic Press (2010)
ISBN: 9788251924368.
Challenging the traditional scholarly hierarchy of text over images, this book stands out by using art photography as a means to address these issues and to mediate the contemporary archaeology of Pyramiden. 
Boken selges ikke i Museumsbutikken. Boka kan bestilles fra Fagbokforlaget.


Forside, Fjellets kulturlandskap.Gunnar Austrheim, Kari Hjelle, Per Sjögren, Kathrine Stene og Aud M. Tretvik (red.):
Fjellets kulturlandskap. Arealbruk og landskap gjennom flere tusen år

Fjellandskapet i Norge er barskt og ugjestmildt det meste av året. Her er naturens produksjon begrenset. Likevel har mennesker alltid søkt seg til fjellet. Hva har drevet folk til fjells, hvordan har landskapet blitt brukt gjennom tidene, og hvilke spor har bruken gitt?
Utgitt: Mai 2015
ISBN 9788283050189
Serie: DKNVS SKRIFTER nr. 3/2015
Se omtale hos forlaget eller last ned boka.
Boka er til salgs i museumsbutikken. 


Forside, Alstahaug på HelgelandBerglund, Birgitta:
Alstahaug på Helgeland 1000–1750: Dass-dynastiet og presteskapet iscenesetter seg selv.

Skrifter (Det Kongelige norske videnskabers selskab), 2007, nr. 1.
ISBN: 978-82-519-2225-8, ib. 471 s. ill. Tapir akademisk forlag, Trondheim 2007.
Boken kan kjøpes i Museumsbutikken Gunnerus. 

 


Forside, Ormen Lange NyhamnaBjerck, Hein Bjartmann & Leif Inge Åstveit et al.:
Ormen Lange Nyhamna: NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser

ISBN 978-82-519-2335-4, ib, 659 s. ill. Tapir, Trondheim 2008.
Boken kan kjøpes i Museumsbutikken Gunnerus. 


 


Forside, Pipelines and shipwrecksBryn, Petter og Marek E. Jasinski & Fredrik Søreide:
Ormen Lange: pipelines and shipwrecks.

ISBN 978-82-15-01131-8, ib. 174 s. ill. Universitetsforlaget, Oslo 2007.
Boken kan kjøpes fra forlaget.

 

 


Forside bokElven, R., Fremstad, E., Pedersen, O. (red.): Distribution maps of Norwegian vascular plants : IV the eastern and north eastern elements
Akademica Publishing (2013)
ISBN: 8232102462
Verket dreier seg om de antatt viktigste plantegeografiske elementer i den norske karplantefloraen og belyser artenes oppdagelse i Norge, utbredelsen i Norge i relasjon til deres utbredelse for øvrig, begrensende faktorer, hypoteser om innvandringshistorie og økologi.
Boken kan kjøpes i museumsbutikken.


 

Forside, HundraelvaGärdenfors, U., Aagaard, K. & Biström, O. (redaktører); Holmer, M. (illustrasjoner):
Hundraelva nordiska evertebrater. Handledning för övervakning av rödlistade småkryp.

En oversikt over 111 invertebrat-arter som er rødlistet i de fleste av de nordiske land. Artene presenteres med illustrasjoner og tekst om økologi, trusler, bevaringstiltak og overvåkningsmetodikk. Utbredelsen i Norden før og etter 1975 er vist på kart. Boka innledes med et fyldig kapittel om metodikk for overvåkning.
Nordiska ministerrådet og ArtDatabanken 2002.
ISBN 92-893-0755-2
Boken selges ikke i Museumsbutikken. Boken kan kjøpes på nett.


Forside, Fugler i nærmiljøet.Hogstad, Olav:
Cappelens naturhåndbøker: Fugler i nærmiljøet.

ISBN 987-82-02-27068-1. Cappelen Damm. 2008.
Med denne naturhåndboken kan du enkelt og sikkert bestemme de vanligste fugleartene i ditt nærmiljø.
Fargekoder gjør det enkelt å bestemme arten ut fra størrelse, fargebilder av hver art viser karakteristiske trekk ved fuglen, artsomtaler beskriver utseende, forekomst i Norge, låt, hekking, føde, levevis og observasjonstips.
Boken kan kjøpes i Museumsbutikken Gunnerus. 


Forside bok.Holten, Jarle Inge & Aune, Egil Ingvar: Altitudinal distribution patterns of alpine plants. Studies along a coast-inland transect in southern Scandes, northern Europe .
Tapir Akademisk Forlag (2011)
ISBN: 9788251925488
This book describes the vertical distribution and ecology of 161 alpine vascular plant species along a coast-inland transect in central Norway.
Boka kan kjøpes i Museumsbutikken.


Forside bokFlatberg, Kjell Ivar: Norges torvmoser
Akademika Forlag (2013)
ISBN: 9788232102945
I denne boken omtales femtifem forskjellige arter og underarter av torvmoser i Norge, med fargebilder og kart som viser deres utbredelse. Torvmosenes biologi, formering , spredning og økologi er også gitt stor plass. Torvmoser er tilholdssted for et yrende liv av mikroskopiske organismer, og både dette og plantegruppens bruksområder er bredt omtalt. Ulike voksesteder for torvmoser er omtalt, spesielt myr med torv.  Dette er derfor også en fagbok om norske myrer og torvmosenes utbredelse og rolle i dette økosystemet.
Boken kan kjøpes i museumsbutikken


Forside, vegetasjonstyper i NorgeFremstad, Eli:
Vegetasjonstyper i Norge. - NINA Temahefte 12: 1-279.

ISSN: 0804-421X, ISBN: 82-426-0784-2. 1997.
Rettighetshavere:
Eli Fremstad, NTNU Vitenskapsmuseet; Norsk institutt for naturforskning (NINA); Direktoratet for naturforvaltning.
Boken selges ikke i Museumsbutikken. Last ned boken som pdf-fil.


Forside, Planter i TrondheimFremstad, Eli (red.):
Planter i Trondheim gjennom tusen år

ISBN 82-519-1550-3 Tapir forlag, Trondheim, 1999. 91 s.
Utgitt av Norsk botanisk forening, Trøndelagsavdelingen og NTNU Vitenskapsmuseet.
Boken selges ikke i Museumsbutikken og er utsolgt fra forlaget.

 


Forside, Vegetation smallMoen, Asbjørn:
Atlas of Norway. Vegetation. - Norwegian Mapping Authority, Hønefoss. 200 pp.

ISBN 82-7945-000-9. 1999.
Det er dessverre tomt for denne boken fra forlaget. Den norske utgaven av atlaset (Moen, A. 1998. Nasjonalatlas for Norge: Vegetasjon. — Statens kartverk, Hønefoss. 199 s.) er dessverre også utsolgt.
Bøkene kan lånes på bilblioteket.


Forside, The Atna riverSandlund, Odd T. & Aagaard, Kaare (redaktører):
The Atna River: Studies in an Alpine-Boreal Watershed.

Serie: Developments in hydrobiology.
Boka presenterer et unikt sett av miljø- og biologiske data fra en 14-årsperiode. Her presenteres studier av klima, hydrologi, erosjon, vannkjemi, primærproduksjon, invertebrater og fisk i Atnavassdraget fra stasjoner fra 1200 m ned til 380 m over havet.
Kluwer Academic Publisher 2004
Boken selges ikke i Museumsbutikken. Den finnes til salgs som e-bok.


Forside, TrondheimsfjordenSakshaug, Egil og Sneli Jon-Arne (redaktører):
Trondheimsfjorden

NTNU Vitenskapsmuseet har gitt ut ei populærvitenskapelig bok om Trondheimsfjorden. Utgivelsen er det første i en rekke av tiltak ved NTNU til feiringen av tusenårsskiftet. Den forskningsbaserte kunnskapen om fjorden er gjort tilgjengelig for allmennheten. I boken finnes informasjon om alt som lever i fjorden, fra plankton, bunndyr og fisk til sjøfugl og pattedyr, om strømforhold og om vrak på sjøbunnen, kulturminner og forskningshistorikk. Boken tar også opp hvordan fjorden ble til, navneformer, blåskjellforgiftning, sjøvann og hva havet gjør med klimagassen karbondioksid. Utgitt på Tapir forlag. 336 sider, rikt illustrert i farger.
Boken kan kjøpes i Museumsbutikken Gunnerus. 


Forside, Limnofauna norvegicaAagaard, K. & Dolmen, D. (red.) 1996:
Limnofauna norvegica.

Katalog over norsk ferskvannsfauna. – Tapir, Trondheim. 310 s.
Boken kan kjøpes i Museumsbutikken Gunnerus.