Armina loveni er en art som hører til en noe spesiell gruppe nakensnegler. Spesielt er også levestedet for mens andre nakensnegler ofte finnes på hardbunn der hydroider og alger utgjør habitatet, lever Armina loveni på bløtbunn. I flere år har vi lett etter denne arten, og endelig fant vi et lite individ under et tokt på Sørlandet.

Denne arten hører til en gruppe som ikke er veldig godt definert slektskapsmessig blant nakensneglene. De morfologiske karakterene i gruppa spriker i flere retninger, noe som gjør at hovedgruppa Arminoidea har blitt en samlesekk for arter som ikke lett lar seg gruppere sammen når man ser på evolusjonært slektskap. Til tross for dette er artene som sådan greie å kjenne igjen.

Armina loveni. Foto: Ann-Helén Rønning/Naturhistorisk museum, UiO

Armina loveni har et spesielt utseende med sin flate form. Den er karakterisert av opptil 50 langsgående folder langs ryggen. Foran på hodet danner foten et skjold. På hodet rett foran ryggkappen sitter to små klumpete rhinoforer i en innbuktning. Foran rhinoforene sitter et lite sanseorgan kalt en karunkel, som kan være vanskelig å se. Over hele ryggen har kappen en mursteinsrød farge der de langsgående foldene er lyse og stikker seg ut mot den rødbrune kappen. Denne arten lever på mudderbunn der den ofte kan finnes delvis nedgravd slik at bare ryggen ses. Vi antar at Armina loveni beiter på sjøfjær (Virgularia mirabilis), og områder med bløtbunn med sjøfjær er derfor et sted en bør lette etter arten. Arten kan bli opptil 40 mm lang.

Carl Dons skrev om hvordan han fant Armina loveni på 1930-tallet, han hadde funnet denne i rikelige mengder i Trondheim. Dons mener at arten hadde immigrert til Norge, og refererer til de veldig få funnene som til da var kjent. At arten var en nykommer baserte han på at han plutselig fant en mengde individer, gjentatte ganger, på steder han hadde skrapet langs bunn regelmessig over flere år. En interessant betraktning i dag er at han pekte på en høyere temperatur i sjøen enn det som hadde vært vanlig.

Basert på Dons sine observasjoner måtte vi ut å lete etter Armina. Dette var i starten av nakensneglprosjektet vårt. Bløtbunn er noe vi har mye av i Trondheim og veien ut til riktig habitat er kort. En rekke forsøk på å finne arten ble gjort uten hell. Nå er ikke bløtbunn de mest oppsøkte dykkelokalitetene så våre forsøk på å finne arten ble gjort med trekantskrape og slede fra forskningsfartøy. Etter flere forsøk ga vi opp. Så gikk flere år uten at vi tenkte noe mer på denne arten. Før den plutselig dukket opp fra bløtbunn på Sørlandet nå i vår. Riktignok var vi på jakt etter flerbørstemark gjennom et prosjekt finansiert av Artsprosjektet, men da et lite individ på bare 15 mm dukket opp i en prøve fra 90 m dyp ble gleden stor.

Kilde:

Dons C. 1933. Zoologische Notizen XXIV. Über die Verbreitung der Pleurophyllida loveni. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Forhandlinger 6(48): 183-184.