Sesjoner

SDU 2022
Sesjoner

Les mer om sesjonene på skolelederkonferansen Skolen i digital utvikling 2022.

Sesjoner torsdag 27. oktober

Vis fredag

1A: Hvordan kan man lede prosessen med å utvikle læreres profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK) gjennom skolebasert kompetanseutvikling?

(Barnetrinn)

I denne sesjonen vil vi gi tilhørerne et innblikk den lokale ledelsen av et samskapende dekom-prosjekt som har fått navnet DigSkole. Presentasjonen vektlegger skolelederperspektivet og ønsker å vise hvilke prinsipper som ligger til grunn for ledelsen av arbeidet med utvikling av lærernes PfDK. I tillegg vil vi drøfte hvordan en kan motivere lærere, involvere elevene og fremme eierskap til prosjektet

Cecilie Skaalvik
Cecilie Skaalvik
førsteamanuensis, NTNU
Kenneth Nordgård
Kenneth Nordgård
rektor Knarrlagsund oppvekstsenter

1B: «Vil du være med så heng på» – Ledelse av skoleutvikling i en digital hverdag

(Ungdomstrinn)

Rana ungdomsskole har om lag 800 elever og ca 100 ansatte. I 2018 ble det bestemt at alle elever i Rana-skolen skulle ha eget nettbrett. For oss ble det viktig at det digitale spilte på lag med de prosessene vi allerede var i gang med:

  • Hvordan kan bruk av digitale verktøy bidra til gode utviklingsprosesser og sikre en mer enhetlig og helhetlig praksis i læringsarbeidet?
  • Hvordan kan bruk av digitale verktøy bidra til en mer praktisk, variert og relevant undervisning?
Kari Edvardsen
Kari Edvardsen
rektor, Rana ungdomsskole
Preben Nodland Hansen
Preben Nodland Hansen
undervisningsinspektør, Rana ungdomsskole

1C: Endringsagenter i læringsdesign

(Videregående skole)

Uten pulter, uten bøker, uten fag, uten karakterer, og uten klasser. Slik skaper vi læring med høy trivsel, aktiv bruk av digitale verktøy, målrettet utvikling og gode resultater.

Hvis vi tar utgangspunkt i overordnet del i læreplanen, handler det om: "Alle elever er ulike, og hva som er elevens beste, er et kjernespørsmål i all opplæring. Dette spørsmålet må besvares på nytt hver dag av alle som jobber i skole."

Når elever, lærere og leder jobber sammen om å designe læringen - blir det lettere - og morsommere.

Og alle trenger å finne sin egen vei.

Kjersti Normann portrett
Kjersti Normann
avdelingsleder, Elvebakken videregående skole
 

1D: Intern kompetanseutvikling er god kompetanseutvikling –Om utviklingsarbeid i Larvik kommune

Da Larvik kommune innførte iPad til alle elever i grunnskolen i 2017, etablerte de samtidig et system de da kalte "bærekraftig kompetanseutvikling". I korte trekk innebærer det å sørge for at kompetansen er spesielt høy på enkelte lærere. Disse har tittel d-pedagoger og finnes på alle skolene. Skoleeier har også lagt til rette så d-pedagogene jobber systematisk med lærerne på sin skole for å øke kompetansen til alle.

Skoleåret 2021/22 ble dette satt enda mer i system. Med utgangspunkt i desentralisert kompetanseutvikling og i samarbeid med Øystein Gilje og FIKS/ UIO, fikk alle 600 lærere i Larvik relevant og systematisk kompetanseheving i teknologi-bruk i skolen. De som stod for opplæring og fasilitering var stort sett d-pedagoger fra Larvik kommune.

I denne sesjonen kan dere høre mer om dette tiltaket for å gi god og relevant kompetanseheving til alle lærere i en kommune.

Jørn Andersen portrett
Jørn Andersen
spesialkonsulent, Larvik kommune
Cecilie W. Ferraiolo portrett
Cecilie W. Ferraiolo
faglig rådgiver, Larvik kommune
Henrik Instebø portrett
Henrik Instebø
digitalpedagog, Larvik kommune
 

Sesjoner fredag 28. oktober

Vis torsdag

2A: Trygg innramming av elevenes digitale læringsmiljø -kickstart personvern og informasjonssikkerhetsarbeidet med SkoleSecs verktøykasse

I KS’ «SkoleSec» prosjekt har kommuner og fylkeskommuner gått sammen for å styrke arbeidet med personvern og informasjonssikkerhet i digitale læringsmiljø. Prosjektet har utarbeidet innhold, ressurser og verktøy som er spesielt spisset mot oppvekstsektoren. I denne parallellsesjonen vil vi gå gjennom noen av de mange ressursene som er laget av et bredt spekter av fagfolk – for skole og barnehagefolk!

Målet for SkoleSec er «Sammen om tryggere innramming av barn og unges digitale læringsmiljø.

 

Lene Wiberg portrett
Lene Wiberg
spesialrådgiver KS
Christian Sørbye Larsen portrett
Christian Sørbye Larsen
prosjektleder KS

2B: Ledelse av digital transformasjon i skolen

Digital transformasjon i skolen: Hvordan nye teknologier endrer måten vi underviser, lærer og samarbeider på.

Sesjonen handler om hvordan vi kan legge til rette for digital kompetanseutvikling i personalet på måter som bidrar til å styrke elevenes læring i fag. Vi ser først på hvordan det kan skapes motivasjon for Individuell og kollektiv endring som styrker læreres kompetanse i bruk av nye teknologier i undervisningen. Så deler vi noen erfaringer fra nettbasert undervisning for elever i skolen. Til slutt åpner vi opp for spørsmål og innspill fra deltakerne.

Inger Langseth
dosent NTNU
Moïra Warner
lektor Charlottenlund videregående skole og Trøndelag Nettskole

Inger Langset
Inger Langseth
dosent NTNU
Moira Warner
Moïra Warner
lektor Charlottenlund videregående skole og Trøndelag Nettskole

2C: Ny vår for alternative vurderingsformer, eller gedigent tilbakefall?

Gjennom pandemien har norsk skole fått et stort digitalt løft som påvirker skolens arbeidsformer. Spørsmålet er hva dette gjør med skolens vurderingsformer. Vil vi oppleve en ny vår for alternative vurderingsformer, eller vil skolen vende tilbake til gammel praksis? Vi har invitert tre aktører med ulikt ståsted til en samtale om dette viktige temaet"

Tony Burner
Tony Burner
professor USN
Yngve Lindvig
Yngve Lindvig
CEO Learnlab
Aslak Berntsen Husby
Aslak Berntsen Husby
leder Elevorganisasjonen
 

Samarbeidspartnere

Arrangør:

NTNU logo

Samarbeidspartner:

Udir logo